Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 741 din 29 iunie 2021pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 1 iulie 2021Data intrării în vigoare 01-07-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-07-2021 până la data de 21-09-2021

  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 5, art. 293 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) şi art. 294 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul ILa articolul 6 din Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 101/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 5 februarie 2016, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), care va avea următorul cuprins:(8) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală publică pe site-ul propriu lista magazinelor din reţeaua de vânzare cu amănuntul, autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană, cât şi pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări.Articolul IIOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 8 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4Ministerul Finanţelor, prin direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA, şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate, iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.2.
  La anexa nr. 1 titlul IV, capitolul IV se abrogă.
  3. La anexa nr. 1 articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În sensul alin. (1), prin persoană nevoiaşă se înţelege persoana din grupul vulnerabil prevăzut la art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.4. La anexa nr. 1 articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dacă bunurile şi echipamentele sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizaţii care are dreptul la scutire în temeiul art. 48 şi 50, scutirea se acordă în continuare, cu condiţia ca aceasta din urmă să fie autorizată de organele competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor cap. I din Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, şi să utilizeze bunurile şi echipamentele în scopuri care îi conferă dreptul de a beneficia de o asemenea scutire.5. La anexa nr. 2 articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3(1)
  Comisia analizează documentele depuse şi decide asupra aprobării sau respingerii cererii de autorizare prevăzute la art. 2 alin. (1). În acest sens, comisia emite «Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA», întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură. Decizia se semnează de preşedintele comisiei şi se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent.
  6. La anexa nr. 2, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8Organele fiscale teritoriale cu atribuţii de efectuare a inspecţiei fiscale efectuează verificări la entităţile care au beneficiat de aprobare, cel puţin o dată la şase luni, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare.7. La anexa nr. 2 articolul 9, alineatele (3)-(5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) În vederea soluţionării cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1), comisia menţionată la art. 2 alin. (2) analizează documentaţia aferentă şi, în situaţia în care aceasta este completă şi îndeplineşte condiţiile legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete transmite cererea şi documentaţia aferentă direcţiei cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanţelor.
  (4) Direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA ia măsurile necesare supunerii solicitărilor prevăzute la alin. (1) deciziei Comisiei Europene, în conformitate cu procedura de urgenţă pentru consultarea celorlalte state membre.(5) După primirea notificării privind decizia Comisiei Europene, direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA comunică această decizie Comisiei de autorizare care a înaintat documentaţia pentru a elibera solicitantului Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA. Această decizie este întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură, se semnează de preşedintele comisiei şi se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care Comisia de autorizare a fost informată în mod oficial cu privire la decizia Comisiei Europene. În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată, în baza dispoziţiilor legale în vigoare.…………….....................................................................…….(7) Suspendarea provizorie a plăţii taxei pe valoarea adăugată se face de către autorităţile prevăzute la alin. (1), prin emiterea «Deciziei privind suspendarea provizorie a plăţii TVA», întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la procedură. Data emiterii acestei decizii este data la care autorităţile menţionate transmit cererea şi documentaţia aferentă direcţiei cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanţelor.
  8. La anexa nr. 2, anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.9. La anexa nr. 2, anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIIPrevederile art. II pct. 2 intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor,
  Lucian-Ovidiu Heiuş,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 iunie 2021.Nr. 741.
  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură)Denumirea organizaţiei ..................Codul de identificare fiscală ...........Adresa ..................................Telefon .................................Nr. de înregistrare .....................CEREREprivind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata TVAÎn conformitate cu prevederile .………………..*) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza documentaţiei anexate, solicităm aprobarea pentru desfăşurarea activităţilor de import în condiţiile art. 48-52, 56-63, 65-67, după caz, din norme, pentru bunurile având următoarele caracteristici:– descriere comercială precisă a bunurilor ..........................................;– clasificarea în nomenclatura combinată ..........................................;– caracteristici tehnice .................................................................;– 
  numele sau denumirea şi adresa producătorului şi, după caz, ale furnizorului ...............................................................................................;
  – ţara de origine ..........................................................................;– locul unde se utilizează bunurile ...................................................;– scopul pentru care sunt destinate bunurile .....................................;– preţul mărfurilor sau valoarea în vamă ...........................................;– numărul de exemplare din acelaşi tip de bunuri ................................;– alte informaţii necesare identificării bunurilor ...................................Reprezentantul legal al organizaţiei,....................................................(numele şi prenumele)....................................................(semnătura) Data ....................*) Se vor menţiona numai articolele corespunzătoare în temeiul cărora se solicită scutirea de TVA, respectiv art. 48, 56 sau art. 65 lit. c), după caz, din Normele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la procedură)MINISTERUL FINANŢELORAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................Unitatea fiscală ...............DECIZIEprivind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
  Nr. ............ din ............În conformitate cu prevederile …..……....…*) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentaţiei depuse şi înregistrate cu nr. .........……...., se aprobă/respinge autorizarea desfăşurării activităţii de import în condiţiile art. 48-52, 56-63, 65-67, după caz, din norme de către organizaţia ..............., cu sediul social în localitatea ...................., str. ............... nr. ......., codul de identificare fiscală ..........., telefon .............., reprezentată legal de către ..........(numele şi prenumele)..........,*) Se vor menţiona numai articolele corespunzătoare în temeiul cărora se solicită scutirea de TVA, respectiv art. 48, 56 sau art. 65 lit. c), după caz, din Normele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.pentru bunurile având următoarele caracteristici:– descriere comercială precisă a bunurilor ..........................................................................................................................;– clasificarea în nomenclatura combinată ...........................................................................................................................;– caracteristici tehnice .........................................................................................................................................................;– numele sau denumirea şi adresa producătorului şi, după caz, ale furnizorului ..............................................................................................;– ţara de origine .....................................................................................................................................................................;
  – locul unde se utilizează bunurile ........................................................................................................................................;– scopul pentru care sunt destinate bunurile .......................................................................................................................;– preţul bunurilor sau valoarea în vamă ...............................................................................................................................;– numărul de exemplare din acelaşi tip de bunuri ...............................................................................................................;– alte informaţii necesare identificării bunurilor .................................................................................................................. .
  Autorizarea desfăşurării activităţii de import a fost respinsă din următorul/următoarele motiv/motive: ..............................Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 din acelaşi act normativ.Conducătorul organului fiscal,....................................................
  Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ..............Cod ..............................
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!