Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 iunie 2021privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021Data intrării în vigoare 30-06-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 30-06-2021 până la data de 16-10-2021


  Având în vedere aplicarea Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 şi a Regulamentului (UE) 2021/954 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanţii ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală sau care au reşedinţă legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 începând cu data de 1 iulie 2021,întrucât cele două acte europene urmăresc facilitarea liberei circulaţii pe durata pandemiei de COVID-19, iar punerea în aplicare la nivel naţional a măsurilor necesare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în caz contrar neputându-se asigura respectarea obligaţiilor ce revin României începând cu data de 1 iulie 2021, ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la neaplicarea celor două acte europene, luând în considerare inexistenţa unui cadru normativ naţional care să stabilească la nivel naţional măsurile necesare aplicării celor două acte europene, în egală măsură, promovarea şi adoptarea unei legi pentru crearea cadrului naţional pentru instituirea măsurilor de punere în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei implică o procedură îndelungată, soluţie juridică care presupune ca pe tot parcursul procesului normal de legiferare aplicarea celor două acte să nu se poată realiza,ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecinţe negative asupra obligaţiei României de a aplica cele două acte europene, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în consecinţă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de eliberare, verificare şi acceptare a certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, care atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor, denumite în continuare certificate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 şi Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanţii ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală sau care au reşedinţă legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19.(2) Autorităţile şi instituţiile publice din România cu atribuţii în îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953 şi ale Regulamentului (UE) 2021/954 utilizează, începând cu data de 1 iulie 2021, „Sistemul informatic integrat de eliberare şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19“, denumit în continuare SII-CDC.(3) SII-CDC se află în administrarea operaţională a Ministerului Sănătăţii, în calitate de autoritate responsabilă cu eliberarea certificatelor, şi este dezvoltat şi implementat, din punct de vedere tehnic, de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953. (4) SII-CDC este compus din următoarele elemente:a) un portal web, https://certificat-covid.gov.ro, ca unic punct de eliberare a certificatelor digitale ale UE privind COVID;b) infrastructura de servicii informatice necesare pentru comunicarea cu portalul de interoperabilitate creat şi gestionat de Comisia Europeană, pentru gestionarea criteriilor specifice de validare a certificatelor şi pentru aplicaţia mobilă de verificare;
  c) aplicaţia mobilă „CoronaScan“ pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatelor, prin scanarea codului QR de pe certificat.
  (5) Certificatele sunt eliberate de Ministerul Sănătăţii, prin intermediul SII-CDC, potrivit art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2021/953, şi conţin datele prevăzute în anexa la respectivul regulament.(6) Certificatele de testare sunt emise pe baza testelor efectuate în unităţile care raportează în platforma informatică „Corona-forms“.(7) Pentru validarea identităţii solicitantului de certificat, prin SII-CDC, în funcţie de tipul de certificat solicitat, sunt utilizate următoarele seturi de date:a) pentru certificatele de testare se va solicita completarea următoarelor seturi de date: (i) pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, luna efectuării testului pentru SARS-CoV-2 al cărui rezultat este negativ la testul pentru SARSCoV-2, judeţul în care s-a efectuat testarea;(ii) pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate, emis de alt stat decât România, sau paşaport: nume, prenume, numărul paşaportului/ actul de identitate, cetăţenie, luna efectuării testului pentru SARS-CoV-2 al cărui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, judeţul în care s-a efectuat testarea;
  b) pentru certificatele de vindecare se va solicita completarea următoarelor seturi de date:(i) pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, luna efectuării primului test pentru SARSCoV-2 al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, judeţul în care s-a efectuat testarea;(ii) pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau paşaport: nume, prenume, numărul actului de identitate/paşaportului, cetăţenie, luna efectuării primului test pentru SARS-CoV-2 al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, judeţul în care s-a efectuat testarea;c) pentru certificatele de vaccinare se va solicita completarea următoarelor seturi de date: (i) pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, judeţul/ţara în care s-a efectuat vaccinarea;(ii) pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare cu act de identitate, emis de alt stat decât România, sau paşaport: nume, prenume, numărul actului de identitate/paşaportului, cetăţenie, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, judeţul/ţara în care s-a efectuat vaccinarea.
  (8) Pentru eliberarea certificatelor prevăzute la alin. (5), în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani se vor solicita, în funcţie de tipul de certificat solicitat, datele prevăzute la alin. (7), cu excepţia seriei şi numărului actului de identitate, precum şi completarea numelui şi prenumelui persoanei care exercită autoritatea părintească sau tutelară asupra minorului, conform legii, precum şi confirmarea faptului că există acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat.(9) Datele prevăzute la alin. (7) sunt validate prin intermediul SII-CDC, în platformele informatice şi bazele de date deţinute de către instituţiile şi autorităţile publice centrale din România competente să pună în aplicare măsuri de implementare a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene privind protecţia datelor cu caracter personal.(10) În aplicarea art. 8 alin. (1) din Regulamentul UE 2021/953, cetăţenilor români, precum şi membrilor de familie ai acestora li se poate elibera, la cerere, certificat de vaccinare.(11) Certificatele prevăzute la alin. (5) pot fi revocate în situaţiile prevăzute de Regulamentul UE 2021/953. Constatarea revocării se va face prin intermediul SII-CDC de către Ministerul Sănătăţii, în baza procedurii/fluxului informaţional stabilit prin ordinul comun al instituţiilor prevăzute al art. 2 alin. (1)-(4).(12) Certificatele eliberate conform alin. (5) sunt valabile după cum urmează:a) certificatele de testare, 24 de ore pentru testul antigen rapid şi 72 de ore pentru testul de amplificare a acidului nucleic, denumit în continuare NAATs;b) certificatele de vindecare, 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms“;
  c) certificatele de vaccinare, până la data de 30 iunie 2022.
  (13) Pentru persoanele care s-au vaccinat cu un vaccin care nu figurează pe lista de vaccinuri publicată de Ministerul Sănătăţii, conform art. 2 alin. (1) lit. e), sau care transmit o adeverinţă de vaccinare emisă de alt stat în care nu este specificat tipul de vaccin efectuat nu se va emite certificat de vaccinare.
  Articolul 2(1) Ministerul Sănătăţii are următoarele responsabilităţi:a) publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii toate informaţiile necesare cu privire la eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/953 şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;b) asigură, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asistenţă în vederea eliberării certificatelor, în format electronic sau letric, la solicitarea persoanelor interesate;
  c) asigură, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, rectificarea datelor din platforma informatică „Corona-forms“, în cazul în care există neconcordanţe, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la comunicare;d) asigură, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, introducerea şi rectificarea datelor din Registrul electronic naţional de vaccinări, inclusiv ca urmare a verificării de grup potrivit art. 4 alin. (4), în cazul în care există neconcordanţe cu datele privind persoanele vaccinate, în termen de 4 zile lucrătoare de la comunicare;e) întocmeşte şi notifică către Comisia Europeană şi statele membre lista vaccinurilor acceptate de către România, în scopul implementării Regulamentului (UE) 2021/953;f) stabileşte împreună cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale fluxurile informaţionale pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor;g) întocmeşte, actualizează şi notifică către Comisia Europeană şi statele membre, prin intermediul SII-CDC, lista certificatelor revocate din România;h) exercită obligaţiile de informare şi comunicare, în contextul revocării unui certificat, prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/953, precum şi cele prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3) din acelaşi regulament, respectiv obligaţia de informare în ceea ce priveşte eventuale restricţii impuse, eliberarea şi condiţiile de acceptare a certificatelor, precum şi vaccinurile pe care le acceptă;i)
  asigură măsurile necesare în vederea exercitării drepturilor persoanelor vizate în concordanţă cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
  j) furnizează autorităţilor administraţiei publice locale coduri de acces în portalul https://certificat-covid.gov.ro, ghiduri de utilizare a portalului şi asistenţa tehnică necesară eliberării certificatelor în format letric.
  (2) Ministerul Afacerilor Interne are următoarele responsabilităţi:a) prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, asigură:(i) funcţionarea unui serviciu web prin intermediul căruia, la interogarea SII-CDC, după codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, precum şi după iniţialele numelui şi ale prenumelui, să se furnizeze numele şi prenumele persoanei aşa cum figurează în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;(ii) dezvoltarea prin proceduri informatice şi operaţionale a unui mecanism pentru identificarea şi marcarea neconcordanţelor cu privire la identitatea persoanei, pentru realizarea evaluărilor necesare şi, după caz, pentru adoptarea deciziei de rectificare a datelor;(ii) dispunerea măsurilor necesare pentru rectificarea datelor înregistrate eronat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în termen de 4 zile lucrătoare de la comunicarea transmisă prin intermediul mecanismului de la pct. (ii), respectiv pentru înregistrarea, actualizarea sau modificarea înregistrării, în scopul eliminării neconcordanţelor cu privire la datele înregistrate în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în condiţiile dispoziţiilor legale incidente;b) prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră asigură, în punctele de trecere a frontierei de stat, verificarea autenticităţii şi valabilităţii certificatelor privind vaccinarea, testarea sau vindecarea, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat, prin sistemul informatic al Poliţiei de Frontieră Române şi/sau prin aplicaţia mobilă de verificare prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. c) şi instalată pe echipamentele de citire a codului QR puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;c) prin Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, asigură condiţiile tehnice de acces extern, prin intermediul reţelei „Extranet STS“, în Reţeaua de comunicaţii voce-date a Ministerului Afacerilor Interne către serviciile web puse la dispoziţie de structurile ministerului, respectiv prevăzute la lit. a) pct. (i) şi lit. d);d) prin Inspectoratul General pentru Imigrări asigură funcţionarea unui serviciu web prin intermediul căruia, la interogarea SII-CDC, după codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/numărul paşaportului, precum şi după iniţialele numelui şi ale prenumelui, să se furnizeze numele, prenumele şi data naşterii persoanei aşa cum figurează în Sistemul informatic de management al străinilor.(3) Ministerul Apărării Naţionale asigură, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, personalul necesar pentru funcţionarea Centrului de preluare a apelurilor prevăzut la art. 4.(4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are următoarele responsabilităţi:a) proiectarea, dezvoltarea, operaţionalizarea, mentenanţa şi actualizarea SII-CDC;b) publicarea aplicaţiei mobile de verificare, menţionată la art. 1 alin. (4) lit. c);
  c) găzduirea şi administrarea, din punct de vedere tehnic, a sistemului hardware şi software, necesar pentru interogarea de către SII-CDC a sistemelor informatice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi pentru generarea certificatelor prevăzute la art. 1 alin. (5);d) asigurarea securităţii cibernetice SII-CDC;e) implementarea, din punct de vedere tehnic, a unui sistem de tip call-center, utilizat de către centrul de suport prevăzut la art. 4 alin. (1).
  Articolul 3(1) Pe teritoriul României, eliberarea certificatelor se realizează prin portalul https://certificat-covid.gov.ro, în format electronic, pe baza datelor necesare din actul de identitate sau, după caz, din paşaport sau din documentul eliberat în condiţiile legii pentru străini.
  (2) În cazul în care persoana solicită eliberarea certificatului doar în format letric, acesta se poate adresa primăriei în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor competent teritorial, instituţii care, pe baza informaţiilor furnizate de solicitant, interoghează portalul https://certificat-covid.gov.ro, imprimă şi înmânează certificatul solicitantului.(3) Solicitarea de eliberare a certificatului pe portalul prevăzut la alin. (1) trebuie realizată de către solicitant după cum urmează:a) pentru certificatele de vaccinare şi de vindecare, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de momentul utilizării certificatului;b) pentru certificatele de testare, după efectuarea testului, dar cu cel puţin 12 ore sau 48 de ore, în funcţie de tipul de test efectuat, înainte de momentul utilizării certificatului.
  Articolul 4(1) Se constituie, pe lângă Ministerul Sănătăţii, un Centru de suport pentru utilizatorii SII-CDC, format din Centrul de preluare a apelurilor şi Grupul operaţional pentru verificare, eliberare şi acceptare certificate.
  (2) Modul de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. (3) Centrul de preluare a apelurilor menţionat la alin. (1) are următoarele atribuţii:a) preluarea solicitărilor în cazul imposibilităţii eliberării certificatelor şi a neconcordanţelor identificate în informaţiile cuprinse în certificat de către posesorul acestuia;b) redirecţionarea, în cel mai scurt timp posibil, a solicitării menţionate la lit. a) către Grupul operaţional pentru verificare, eliberare şi acceptare certificate, conform procedurii stabilite potrivit alin. (2);c) informarea solicitantului cu privire la soluţionarea situaţiei prevăzute la lit. a) şi b).(4) Grupul operaţional pentru verificare, eliberare şi acceptare certificate format din personalul instituţiilor şi autorităţilor publice prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) are următoarele atribuţii:a) verificarea documentelor de vaccinare obţinute de cetăţenii români în alt stat membru sau stat terţ, din punctul de vedere al concordanţei, cu modelul de adeverinţă de vaccinare din statul respectiv, precum şi cu datele de identificare, doar în situaţia în care persoanelor în cauză li s-a administrat una dintre dozele din schema completă de vaccinare pe teritoriul altui stat;b)
  verificarea documentelor de vaccinare, cu modelul de adeverinţă de vaccinare din statul respectiv, obţinute de cetăţenii români într-un stat terţ, doar în situaţia în care persoanelor în cauză li s-a administrat schema completă de vaccinare pe teritoriul unui stat terţ;
  c) preia solicitările de la Centrul de preluare apeluri şi le trimite în vederea soluţionării, în cel mai scurt timp posibil, către instituţiile şi autorităţile publice responsabile din România prevăzute la art. 1 alin. (9).
  (5) În vederea soluţionării cazului sesizat la Centrul de preluare apeluri, solicitantul pune la dispoziţie, în format electronic, printr-o procedură stabilită prin ordinul prevăzut la alin. (2), o copie a actului de identitate/paşaportului/certificatului de naştere cu care sa înregistrat la vaccinare, certificaului de căsătorie, după caz, precum şi o copie de pe adeverinţa de vaccinare sau de pe testul emis de unitatea care raportează rezultatele testelor în platforma informatică „Corona-forms“ şi certificatul eliberat greşit.(6) Instituţia sau instituţiile sesizate conform prevederilor alin. (4) lit. c) soluţionează cererile în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la înştiinţare, pentru certificatele de vaccinare sau de vindecare, cel mult 12 ore pentru testul rapid sau 24 de ore pentru certificatul de testare pentru testul de amplificare a acidului nucleic.
  Articolul 5(1) Datele cu caracter personal prelucrate în sistemul informatic prevăzut la art. 1 alin. (2)-(4), (7), (9) şi (11) din prezenta ordonanţă de urgenţă sunt prelucrate în baza prevederilor regulamentelor europene prevăzute la art. 1 cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679, precum şi a altor prevederi legale naţionale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
  (2) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prelucrează date cu caracter personal prin SII-CDC, în calitate de operatori asociaţi, în baza responsabilităţilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.(3) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 1 alin. (7) şi (8) sunt stocate pe toată perioada de valabilitate înscrisă pe certificatele emise, dar nu mai mult de perioada de aplicare a regulamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1).(4) La expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), datele cu caracter personal aferente fiecărui certificat sunt distruse în mod ireversibil, fiind păstrate doar numărul unic de identificare al certificatului şi tipul acestuia.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul apărării naţionale,

  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuţ Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 iunie 2021.Nr. 68.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!