Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 696 din 26 iunie 2021pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 28 iunie 2021Data intrării în vigoare 01-07-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-07-2021 până la data de 31-12-2021


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 221 alin. (1) lit. c) şi d) şi al art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2021-2022, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Se aprobă Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2.
  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Elena Tudose,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Ramona Moldovan
  secretar general
  Bucureşti, 26 iunie 2021.Nr. 696.Anexa nr. 1Pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bazăCapitolul I Pachetul minimal de serviciiA. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;
  1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei;1.4. consultaţii de planificare familială;1.5. servicii de prevenţie;1.6. activităţi de suport.
  1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie.1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, depistare de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz.
  1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuzieiAcestea includ luarea în evidenţă a gravidei, supravegherea sarcinii şi urmărirea lăuzei.Consultaţiile pentru urmărirea lăuzei la externarea din maternitate şi la 4 săptămâni de la naştere se acordă la domiciliu.1.4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială includ:a) consilierea persoanei privind planificarea familială;b) indicarea unei metode contraceptive.1.5. Servicii de prevenţie1.6. Activităţi de suportAcestea includ examinarea pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, în condiţiile stabilite prin norme.
  2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport, altele decât cele prevăzute la subpct. 1.6.NOTĂ:Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate şi condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
  B. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;1.3. consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei.1.1.
  Serviciile medicale - pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.
  1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament.1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei
  2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.NOTĂ:Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate şi condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
  C. Pachetul minimal de servicii medicale pentru asistenţa medicală spitaliceascăPachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi sunt prevăzute în norme.D. Pachetul minimal de servicii medicale pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare2. Transport sanitar neasistatNOTĂ:Detalierea şi condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.E. Pachetul minimal de servicii medicale pentru medicină dentarăPachetul minimal cuprinde următoarele categorii de acte terapeutice:a) activităţi profilactice;b) tratamente odontale;
  c) tratamentul parodontitelor apicale;d) tratamentul afecţiunilor parodonţiului;e) tratamente chirurgicale buco-dentare;f) tratamente protetice;g) tratamente ortodontice.NOTĂ:Detalierea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii, formula dentară, serviciile de medicină dentară de urgenţă şi condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.
  Capitolul II Pachetul de servicii de bazăA. Pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală primară1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale curative;1.2. servicii medicale de prevenţie;1.3. servicii medicale la domiciliu;1.4. servicii medicale adiţionale.1.4.1. Acestea reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie.1.4.2.
  Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz.
  1.4.3. Servicii adiţionale detaliate conform normelorNOTĂ:Condiţiile acordării se stabilesc prin norme, din fondul alocat asistenţei medicale primare sau în limita sumei contractate conform actului adiţional încheiat cu casa de asigurări de sănătate, din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice, după caz.
  1.5. activităţi de suport;1.6. servicii de administrare de medicamente.1.1. Servicii medicale curative1.1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie.1.1.2.
  Consultaţiile în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice se acordă în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la pct. 1.3.1.1.2.1. Consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemoepidemic ce necesită izolare pot fi acordate şi la distanţă, în condiţiile prevăzute în norme.
  1.1.3. Consultaţiile periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice se realizează pe bază de programare pentru:a) supravegherea evoluţiei bolii;b) continuitatea terapiei;c) screeningul complicaţiilor;d) educaţia asiguratului privind autoîngrijirea.1.1.3.1. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, în condiţiile stabilite prin norme, iar la domiciliu, conform planului de management stabilit de către medic şi în condiţiile prevederilor pct. 1.3.
  1.1.3.2. Consultaţiile pentru afecţiunile cronice pot fi acordate şi la distanţă, în condiţiile prevăzute în norme.
  1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă şi boală cronică de rinichi.
  1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice includ:1.2.1. Consultaţii preventive - sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani, privind:a) creşterea şi dezvoltarea;b) starea de nutriţie şi practicile nutriţionale;c)
  depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform normelor.
  1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei: luarea în evidenţă a gravidei, supravegherea sarcinii şi urmărirea lăuzei.Consultaţiile pentru urmărirea lăuzei la externarea din maternitate şi la 4 săptămâni de la naştere se acordă la domiciliu.1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală1.2.4. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare.1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:a) consilierea femeii privind planificarea familială;b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc
  1.3. Consultaţiile la domiciliu1.3.1. Se acordă pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu.1.3.2. Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infectocontagioase şi lăuzelor.1.3.3. Este considerată consultaţie la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.1.4. Serviciile medicale adiţionale1.4.1. Acestea reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. Serviciile adiţionale sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea tehnică corespunzătoare şi sunt detaliate conform normelor.1.4.2. Aceste servicii sunt acordate de către medicul de familie în următoarele condiţii:a) medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz.NOTĂ:Condiţiile acordării se stabilesc prin norme, în limita sumei contractate conform actului adiţional încheiat cu casa de asigurări de sănătate, din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice.b) conform curriculei de pregătire a medicului.NOTĂ:Condiţiile acordării şi punctajul aferent se stabilesc prin norme.1.5. Activităţile de suportActivităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente medicale, ca urmare a unui act medical propriu:a) certificat de concediu medical;
  b) bilete de trimitere;c) prescripţii medicale;d) adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăvire;e) acte medicale necesare copiilor pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii;f) adeverinţe medicale pentru înscrierea în colectivitate şi avize epidemiologice pentru (re)intrare în colectivitate, conform prevederilor legale în vigoare;g) eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului;h) eliberarea fişei medicale sintetice pentru copilul încadrat în grad de handicap sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap;
  i) adeverinţă de încadrare în muncă pentru şomeri beneficiari ai pachetului de bază;j) eliberarea documentelor medicale, potrivit domeniului de competenţă, necesare pentru evaluarea şi reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap;k) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu;l) recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepţia cateterului urinar.
  1.6. Serviciile de administrare de medicamenteAdministrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, pentru medicamentele recomandate de către medicii de familie ca urmare a actului medical propriu, se acordă asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet.NOTĂ:Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate şi condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
  B. Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2. servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice;1.3. servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice;1.4. depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;
  1.5. consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială;1.6. servicii de îngrijiri paliative;1.7. servicii diagnostice şi terapeutice;1.8. serviciile de sănătate conexe actului medical;1.9. servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei;1.10. servicii medicale în scop diagnostic - caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi şi se acordă în ambulatoriul de specialitate clinic.1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.
  1.2. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice: anamneză, examen clinic, manevre specifice, stabilirea conduitei terapeutice şi/sau recomandare tratament, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretare investigaţii paraclinice, eliberare bilete de trimitere/ recomandări/alte acte medicale, după caz1.2.1. Consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemoepidemic ce necesită izolare pot fi acordate şi la distanţă, în condiţiile prevăzute în norme.1.3. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprind: anamneză, examen clinic, manevre specifice, stabilirea conduitei terapeutice şi/sau recomandare tratament, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretare investigaţii paraclinice, eliberare bilete de trimitere/recomandări/alte acte medicale, după caz.1.3.1. Consultaţiile pentru afecţiunile cronice pot fi acordate şi la distanţă, în condiţiile prevăzute în norme.1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitale de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 423/2020.1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială cuprind:a) consilierea femeii privind planificarea familială;
  b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc;c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar;d) tratamentul complicaţiilor.
  1.6. Serviciile de îngrijiri paliative - consultaţii medicale de îngrijire paliativă1.7. Serviciile diagnostice şi terapeutice se referă la procedurile diagnostice şi terapeutice care se realizează în ambulatoriul de specialitate, respectiv:a) proceduri diagnostice simple;b) proceduri diagnostice de complexitate medie;
  c) proceduri diagnostice complexe;d) proceduri diagnostice de complexitate superioară;e) proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple;f) proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe;g) proceduri terapeutice/tratamente medicale simple;h) proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie;i) proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe;j) tratamente ortopedice medicale;k) terapii psihiatrice;l) terapii de genetică medicală.NOTĂ:Terapiile psihiatrice pot fi acordate şi la distanţă, în condiţiile prevăzute în norme.
  1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi fizioterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum şi cu medicii de specialitate cu următoarele specialităţi clinice:a) neurologie şi neurologie pediatrică;b)
  otorinolaringologie;
  c) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;d) reumatologie;e) ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică;f) oncologie medicală;g) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;h) hematologie;
  i) nefrologie şi nefrologie pediatrică;j) oncologie şi hematologie pediatrică;k) cardiologie;l) pneumologie.1.8.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:a) neurologie şi neurologie pediatrică:a1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;a2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped;
  a3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală;
  b) otorinolaringologie:b1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;b2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped;c) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică:c1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;c2) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped;
  c3) servicii furnizate de fizioterapeut, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală;
  d) reumatologie - servicii furnizate de fizioterapeut, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală;e) ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică: servicii furnizate de fizioterapeut, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală;f) oncologie medicală: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;g) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;h) hematologie: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;
  i) nefrologie şi nefrologie pediatrică: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;j) oncologie şi hematologie pediatrică: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;k) cardiologie:k1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;k2) servicii furnizate de fizioterapeut, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală;l) pneumologie:l1) servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;
  l2) servicii furnizate de fizioterapeut, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală;
  m) îngrijiri paliative: servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped, servicii furnizate de fizioterapeut, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală.NOTĂ:Serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped pot fi acordate şi la distanţă, în condiţiile prevăzute în norme.
  1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei1.10. Servicii medicale în scop diagnostic - caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi şi se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic.Lista serviciilor, tarifele aferente şi condiţiile de acordare se stabilesc prin norme.
  2. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate este prevăzută în norme.3. Servicii de acupunctură - consultaţii, cură de tratamentNOTĂ:Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate şi condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
  C. Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare1. Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. consultaţia medicală de specialitate - iniţială;1.2. consultaţia de reevaluare - se acordă înainte de începerea unei serii de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, în timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecărei serii de proceduri;1.3. procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare în cadrul unei serii de proceduri - efectuate în baze de tratament, precum şi perioadele pentru care se pot acorda sunt prevăzute în norme;1.4. servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în cazul în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice;Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare asiguratul beneficiază de consultaţii potrivit normelor.1.5. consultaţii de medicină fizică şi de reabilitare pentru asiguraţii care beneficiază de monitorizare şi prescriere de medicamente, în cadrul programelor naţionale de sănătate curative;Consultaţiile - pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, se acordă potrivit normelor.NOTĂ:Condiţiile acordării serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare, lista afecţiunilor care pot fi tratate în ambulatoriu în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare şi procedurile specifice care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri se stabilesc în norme.D. Pachetul de servicii medicale de bază pentru medicină dentarăPachetul de servicii medicale de bază cuprinde următoarele categorii de acte terapeutice:a)
  consultaţie;
  b) tratamente odontale;c) tratamentul parodontitelor apicale;d) tratamentul afecţiunilor parodonţiului;e) tratamente chirurgicale buco-dentare;f) tratamente protetice;g) tratamente ortodontice;
  h) activităţi profilactice.
  NOTĂ:Detalierea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază, formula dentară, serviciile de medicină dentară de urgenţă şi condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.
  E. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice1. Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator se referă la următoarele categorii:1.1. Hematologie1.2. Biochimie - serică şi urinară1.3. Imunologie şi imunochimie1.4.
  Microbiologie
  1.5. Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice
  2. Lista investigaţiilor paraclinice - radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară se referă la următoarele categorii:2.1. Radiologie - imagistică medicală2.1.1. Investigaţii convenţionale:a) investigaţii cu radiaţii ionizante;b) investigaţii neiradiante.2.1.2. Investigaţii de înaltă performanţă, inclusiv medicină nuclearăNOTĂ:Condiţiile şi criteriile acordării investigaţiilor paraclinice - analize medicale de laborator, radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară se stabilesc prin norme.
  F. Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistenţa medicală spitalicească1. Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare şi paliativ şi cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau tratament chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale şi în funcţie de tipul de spitalizare, după caz, cazare şi masă.2. În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:a) spitalizare continuă;b) spitalizare de zi.
  3. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic.4. Criteriile de internare în spitalizare continuă şi factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt prevăzute în norme.5. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic.6. Criteriile de internare în spitalizare de zi, lista afecţiunilor/diagnosticelor - caz rezolvat medical, lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală, lista serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi, precum şi tarifele maximale aferente acestora sunt detaliate în norme.7. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat şi/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacţii adverse sau risc de urgenţă pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.
  G.
  Pachetul de servicii medicale de bază pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat1. Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod verde - prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, cu modificările ulterioare.2. Transport sanitar neasistatNOTĂ:Detalierea serviciilor medicale acordate şi condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
  H.1. Pachet de servicii de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliuLista serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu din pachetul de bază cuprinde:a) măsurarea parametrilor fiziologici;b) administrare de medicamente;c) sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare;
  d) alimentarea artificială/alimentarea pasivă/alimentaţie parenterală;e) clismă cu scop evacuator;f) spălătură vaginală;g) manevre terapeutice;h) îngrijirea plăgilor/escarelor/stomelor/fistulelor/tubului de dren/canulei traheale;i) aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei;j) ventilaţie noninvazivă;k) kinetoterapie.NOTĂ:Detalierea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi condiţiile acordării acestora se stabilesc în norme.
  H.2. Pachet de servicii de bază pentru îngrijiri paliative la domiciliuPachetul de bază de îngrijiri paliative la domiciliu cuprinde:1. servicii medicale efectuate de medic sau sub supravegherea medicului: evaluarea holistică, stabilirea diagnosticului paliativ de etapă, comunicarea cu pacientul şi familia în vederea asigurării înţelegerii diagnosticului şi prognosticului, elaborarea planului de îngrijiri, educarea şi consilierea pacientului şi familiei în aplicarea planului de îngrijire, susţinerea pacientului şi familiei în luarea deciziilor terapeutice şi de îngrijire, efectuarea de manevre de diagnostic şi terapeutice, prescrierea medicaţiei, aplicarea şi monitorizarea tratamentului farmacologic şi nefarmacologic adecvat pentru managementul simptomelor, activităţi de suport;2. servicii de îngrijire asigurate de asistentul medical: evaluarea nevoilor de îngrijire, monitorizarea pacientului - funcţii vitale, vegetative, îngrijirea escarelor, limfedemului, stomelor, tumorilor exulcerate, administrarea de medicamente, metode nefarmacologice de tratament al simptomelor, educarea pacientului, familiei şi a aparţinătorilor privind îngrijirea curentă;3. servicii de kinetoterapie furnizate de fizioterapeuţi;4.
  servicii de asistenţă psihologică furnizate de psiholog.
  NOTĂ:Detalierea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu şi condiţiile acordării acestora se stabilesc în norme.
  I. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare, în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare şi preventorii1. Serviciile de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.1.1. Serviciile medicale de recuperare, medicină fizică şi de reabilitare acordate în sanatorii balneare se acordă potrivit normelor.1.2. Servicii medicale de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare acordate în sanatorii, altele decât balneare, şi preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.NOTĂ:Condiţiile acordării serviciilor medicale se stabilesc prin norme.
  J. Pachetul de bază pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriuMedicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală sunt prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.NOTĂ:Condiţiile privind prescrierea şi eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu sunt prevăzute în norme.K. Pachetul de bază pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriuPachetul de bază cuprinde următoarele categorii de dispozitive:1. dispozitive de protezare în domeniul ORL;2. dispozitivele pentru protezare stomii;3. dispozitivele pentru retenţie sau/şi incontinenţă urinară;4. proteze pentru membrul inferior;
  5. proteze pentru membrul superior;6. orteze:6.1. pentru coloana vertebrală;6.2. pentru membrul superior;6.3. pentru membrul inferior;7. încălţăminte ortopedică;8. dispozitive pentru deficienţe vizuale;
  9. echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă;10. dispozitive pentru terapia cu aerosoli;11. dispozitive de mers;12. proteză externă de sân.
  NOTĂ:Detalierea listei dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, tipul acestora, termenele de înlocuire şi condiţiile acordării sunt prevăzute în norme.
  Capitolul III Pachetul de servicii pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/ Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţiiA. Asistenţa medicală primară1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. I lit. A pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. A pct. 1.1 subpct. 1.1.2, conform normelor.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. II lit. A, conform normelor.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. A pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 sau de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. A, conform normelor şi în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.B. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/ Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B, conform normelor.2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 şi la cap. II lit. B pct. 1 subpct. 1.2, conform normelor.
  3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, pachetul de servicii este cel prevăzut la cap. II lit. B sau, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 conform normelor, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.NOTĂ:Detalierea serviciilor medicale acordate, a documentelor eliberate şi condiţiile acordării se stabilesc prin norme.
  C. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare de consultaţiile prevăzute la cap. II lit. C pct. 1 subpct. 1.1, conform normelor, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România şi acordate pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază, în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C conform normelor. Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/ Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C, conform normelor, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. C se acordă numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.
  D. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E, conform normelor, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D, conform normelor, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D sau de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E, conform normelor şi în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.E. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E conform normelor, pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate din specialităţile clinice pentru situaţiile care se încadrează la cap. II lit. A pct. 1.1 subpct. 1.1.2, respectiv la cap. II lit. B pct. 1 subpct. 1.2.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E conform normelor. Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E conform normelor, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. E se acordă numai pe baza biletului de trimitere şi în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.F. Asistenţa medicală spitalicească1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. I lit. C, precum şi de serviciile medicale de chimioterapie acordate în regim de spitalizare de zi prevăzute în norme. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească de serviciile prevăzute la cap. II lit. F. Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. C sau de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. F se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.G. Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G pct. 1 şi 2, conform normelor.
  2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G, conform normelor.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. G pct. 1 şi 2, conform normelor, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.
  H.1. Îngrijiri medicale la domiciliu1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu prevăzut la cap. II lit. H.1.2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu, prevăzut la cap. II lit. H.1, în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale.H.2. Îngrijiri paliative la domiciliu1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la cap. II lit. H.2.
  2. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzut la cap. II lit. H.2, în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale.
  I. Asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/ Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, furnizorii de servicii medicale de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. I, conform normelor, numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, se acordă serviciile medicale prevăzute la cap. II lit. I, conform normelor, numai pe baza biletului de trimitere, în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.J. Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de medicamentele prevăzute la cap. II lit. J, în condiţiile prevăzute în norme.2.
  Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/ Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la cap. II lit. J, în condiţiile prevăzute în norme.
  3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv medicamentele prevăzute la cap. II lit. J, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, în condiţiile prevăzute în norme.
  K. Dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/ Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, se acordă dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive prevăzute la cap. II lit. K, în condiţiile stabilite prin norme.2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se acordă dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive prevăzute la cap. II lit. K, în condiţiile stabilite prin norme şi în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.
  Anexa nr. 2 Deschideți CONTRACT-CADRUcare reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022