Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 559 din 29 aprilie 2021pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 467 din 29.04.2021 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:(10) În situaţia în care o comisie teritorială de specialitate dintr-un centru universitar nu este funcţională, dosarele pacienţilor din judeţele arondate acestei comisii vor fi analizate de către comisiile de specialitate teritoriale din alte centre universitare, până la remedierea situaţiei.2. La articolul 4, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) În cazuri excepţionale impuse de natura şi gravitatea bolii, pentru pacienţii adulţi cu afecţiuni foarte grave, care sunt dependenţi de prezenţa unui însoţitor, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca aceştia să se deplaseze în străinătate cu însoţitor, cu motivarea acestei decizii. Pentru pacienţii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani prezenţa unui însoţitor este obligatorie. Suma în valută necesară cheltuielilor de cazare şi transport pentru persoana însoţitoare va fi asigurată din bugetul Ministerului Sănătăţii, aprobat anual şi trimestrial cu această destinaţie.3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) şi la art. 4 alin. (8) se asigură de Ministerul Sănătăţii în limita bugetului aprobat anual şi trimestrial cu această destinaţie.Suma aprobată se utilizează pentru acoperirea costurilor:a) tratamentului de tip: medico-chirurgical, intervenţional şi radioterapic;b)
  tratamentului de recuperare medico-chirurgicală specific pacienţilor cu arsuri grave, precum şi pentru dispozitivele medicale necesare procesului de recuperare medicală, profilaxiei şi tratamentului sechelelor cicatriceale postcombustionale, până la încheierea perioadei de recuperare şi evoluţie a procesului cicatriceal, conform aprecierii medicului specialist;
  c) controalelor medicale periodice, la solicitarea clinicii din străinătate, pentru pacienţii care au beneficiat de finanţarea tratamentelor din bugetul Ministerului Sănătăţii;d) spitalizării pacientului, precum şi a însoţitorului, dacă pacientul are vârsta cuprinsă între 0-18 ani;e) cazării în unităţi de cazare recomandate de către clinicile din străinătate, pentru pacienţii care efectuează tratament în străinătate în regim ambulatoriu sau spitalizare de zi, pentru pacient şi/sau pentru aparţinător, dacă pacientul are vârsta cuprinsă între 0-18 ani în limita a 50 euro/zi/persoană;f) transportului pentru pacient şi însoţitor, dacă pacientul are vârsta cuprinsă între 0-18 ani;g) transportului şi cazării, în unităţi de cazare agreate de unitatea sanitară din străinătate, pentru însoţitorii pacienţilor adulţi dependenţi de prezenţa acestora, în limita a 50 euro/zi/persoană, dacă sunt respectate prevederile pct. 7 lit. d) din anexa nr. 3.
  Sumele aferente sunt transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului. Dispoziţia bugetară de repartizare a creditelor va fi întocmită în maximum 7 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului de către ordonatorul principal de credite
  4. La articolul 7, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) În cazul pacienţilor aflaţi la tratament în străinătate în baza formularelor emise de casele de asigurări de sănătate sau cu finanţare din bugetul Ministerului Sănătăţii şi care necesită intervenţii suplimentare pentru afecţiuni ce nu pot fi tratate în ţară şi care nu sunt incluse în pachetul de servicii de bază sau a căror stare de sănătate nu permite deplasarea în ţară, comisia poate aproba continuarea tratamentului în străinătate, în baza unui document justificativ eliberat de către reprezentanţii unităţii sanitare, care va cuprinde diagnosticul, tipul de tratament ce urmează a fi efectuat şi costurile pe care le implică acesta, la solicitările direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Dosarul va fi întocmit conform prevederilor legale în vigoare.5. La anexa nr. 2 „Atribuţiile comisiilor de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate“, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. În cazul pacienţilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani comisia va menţiona în procesul-verbal medical necesitatea unui însoţitor. Pentru pacienţii adulţi, prezenţa însoţitorului va fi menţionată în procesul-verbal numai în cazuri excepţionale, impuse de natura şi gravitatea bolii şi motivarea acestei decizii.6. Anexa nr. 4 „Fişa de trimitere la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea indicaţiei de transplant de celule STEM hematopoietice“ se abrogă.
  7. Anexa nr. 6 „Angajament“ se abrogă.8. Anexa nr. 8 „Situaţie centralizatoare“ se abrogă.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă
  Bucureşti, 29 aprilie 2021.
  Nr. 559.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!