Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 aprilie 2021pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  Având în vedere contextul actual al epidemiei de COVID-19, precum şi faptul că activitatea de vaccinare se află deja în etapa a III-a destinată unui număr mult mai mare de persoane,ţinând cont de faptul că în această etapă vaccinarea este disponibilă pentru toată populaţia, în vederea asigurării protecţiei faţă de formele severe şi realizării imunităţii colective, estimată în prezent la circa 70% din totalul populaţiei,luând în considerare necesitatea asigurării tuturor resurselor umane astfel încât activitatea de vaccinare să se realizeze conform celor stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere importanţa procesului de vaccinare, precum şi a activităţilor de informare, programare la vaccinare, inoculare, de monitorizare şi raportare a reacţiilor adverse pe care medicii de familie le efectuează atât pentru persoanele aflate pe listele proprii, cât şi pentru persoanele aflate pe lista altui medic de familie, este imperios necesară crearea cadrului legal cu privire la desfăşurarea şi decontarea întregii activităţi de la demararea etapei a III-a de vaccinare, luându-se în calcul numărul total al persoanelor vaccinate.Ţinând cont de faptul că statul are, pe de o parte, obligaţia de asigurare a sănătăţii publice, prin accesul populaţiei la servicii medicale, şi, pe de altă parte, obligaţia de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate procesului de vaccinare împotriva COVID-19, astfel încât să se atingă un standard de calitate ridicat al sistemului public de sănătate din România,întrucât neadoptarea de măsuri ar avea impact direct asupra sănătăţii publice şi ar conduce la afectarea intereselor cetăţenilor şi în considerarea faptului că se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare în condiţiile în care vaccinarea se realizează în dezacord cu Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că statul are obligaţia respectării Constituţiei României, republicată, ca şi garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii şi trebuie, prin Ministerul Sănătăţii, să ia masuri pentru ocrotirea sănătăţii publice,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (2), (3), (6) şi (7) se abrogă.2. La articolul 3, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Pentru administrarea vaccinului de către medicii de familie, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în cabinetele proprii, validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, în condiţiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, tariful va fi de 40 de lei/inoculare.(5) Medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate beneficiază de un tarif de 40 lei/inoculare pentru vaccinarea propriu-zisă administrată persoanelor care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii.3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1)
  Tariful prevăzut la alin. (4) şi (5) include şi consultaţia medicală, precum şi raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale.
  4. La articolul 5, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) privind plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de către unităţi sanitare care nu sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:Articolul 5^1(1) Plata personalului în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de către unităţi sanitare care nu sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin contractele de finanţare încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu reprezentanţi ai unităţii sanitare care au organizat centrele de vaccinare, după caz, în baza avizului temporar emis pentru funcţionarea unităţii ca centru de vaccinare împotriva COVID-19.(2) Cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a centrului de vaccinare prevăzut la alin. (1) se finanţează din bugetul Ministerului Sănătăţii în limitele prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.
  Articolul IIPrevederile art. 3 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile până la data de 30 septembrie 2021.Articolul III(1) Activitatea desfăşurată până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către medicii de familie, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate cu privire la informare, programare la vaccinare, monitorizare şi raportare a reacţiilor adverse, se decontează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în limita fondurilor aprobate în buget, prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  (2) Serviciile cu privire la administrarea vaccinului, prevăzute la art. I pct. 2 şi 3, se decontează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţă de urgenţă medicilor de familie, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe baza relaţiilor contractuale stabilite de aceştia cu casele de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile lucrătoare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 28 aprilie 2021.Nr. 34.----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!