Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 470 din 23 aprilie 2021privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 291 din 23.04.2021, în temeiul prevederilor: – Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare; – Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul IOrdinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 şi 365 bis din 26 aprilie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa 2-g în nota finală, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:6. Tabelele 1, 3, 5 şi 6 se completează distinct pentru investigaţiile paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare şi pentru investigaţiile paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare - pentru afecţiunile respective, efectuate peste valoarea de contract, conform art. 221 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu raportarea activităţii lunii aprilie 2021 şi sunt aplicabile până la raportarea lunii în care încetează starea de alertă, declarată potrivit legii.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  Bucureşti, 23 aprilie 2021.Nr. 470.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!