Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 553/471/2021pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 553 din 29 aprilie 2021
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 471 din 23 aprilie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  Având în vedere Referatele de aprobare nr. IM 438 din 29.04.2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.330 din 23.04.2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 475/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul asistenţei medicale spitaliceşti în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 51, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:Articolul 1^1(1) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, eliberate în trimestrul II 2021, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru monitorizarea pacientului cu COVID-19.
  (2) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare şi boli neurologice, eliberate în trimestrul II 2021, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru afecţiunile respective.(3) Investigaţiile paraclinice recomandate potrivit alin. (1) şi (2) vor fi efectuate în termenul de valabilitate a biletelor de trimitere, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care încetează starea de alertă, declarată potrivit legii.
  2. În anexa nr. 51, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:Articolul 3(1) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă, prin cheltuieli efectiv realizate se înţelege totalitatea cheltuielilor aşa cum sunt prevăzute în clasificaţia bugetară, cu excepţia celor care se suportă din alte surse decât Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Serviciile realizate în anul 2021 până la data de 30 iunie de unităţile sanitare cu paturi, inclusiv sanatorii, nu sunt supuse regularizării trimestrului II 2021.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este aplicabil până la finalul oricărei luni din trimestrul II al anului 2021 în care, eventual, încetează starea de alertă declarată potrivit legii.
  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  ----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!