Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 552/469/2021pentru modificarea anexei nr. 2 laOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 552 din 29 aprilie 2021
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 469 din 23 aprilie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. IM 437 din 29.04.2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.329 din 23.04.2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor: – art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IÎn anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, la litera C, secţiunea „Câmpul 3 - Cod diagnostic“, punctul (ii), nota 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:NOTA 2: Pentru situaţiile în care se recomandă investigaţii paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare sau investigaţii medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare - pentru afecţiunile respective, medicul care face recomandarea va menţiona pe formularul biletului de trimitere, după caz, următoarele:– «Monitor 1» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare;– «Monitor 2» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice;
  – «Monitor 3» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor cu diabet zaharat;– «Monitor 4» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli cardiovasculare;– «Monitor 5» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli rare;– «Monitor 6» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli neurologice;– «Monitor 7» - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli cerebrovasculare, aplicând totodată semnătura şi parafa.Pentru recomandarea investigaţiilor paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare sau a investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare - pentru afecţiunile respective, medicul care face recomandarea va întocmi bilet de trimitere distinct.
  Articolul IIPrevederile prezentului ordin sunt aplicabile până la finalul lunii în care, eventual, încetează starea de alertă, declarată potrivit legii.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!