Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 9 din 27 aprilie 2021pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 29-04-2021

  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b),art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 26.04.2021,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.Articolul IRegulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:(5) Cu aprobarea anuală prealabilă a A.S.F., la propunerea fundamentată a Fondului, procentul de 1% menţionat la alin. (3) poate fi scăzut până la valoarea de 0,87% din valoarea investiţiei compensabile.(6) Cu aprobarea prealabilă a A.S.F., Fondul poate institui un sistem de contribuţii speciale, sub formă de:1. angajamente de plată date în favoarea Fondului, care trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să fie reprezentate de titluri de stat gajate în favoarea Fondului sau scrisori de garanţie irevocabile, emise în favoarea Fondului, pe o perioadă care să acopere anul calendaristic, de către o instituţie de credit sau de o instituţie financiară nebancară, înscrise în Registrul instituţiilor de credit/Registrul special ţinute de Banca Naţională a României;b) să nu fie grevate de niciun fel de sarcini în favoarea unei terţe părţi şi să fie la dispoziţia Fondului;2. asigurare care să acopere riscul de neplată a contribuţiei speciale.
  2. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 23În cazurile în care consiliul de administraţie al Fondului apreciază că resursele financiare ale acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată a compensaţiilor, fiecare membru va plăti o contribuţie specială de până la patru ori valoarea contribuţiei anuale aferente exerciţiului financiar respectiv, al cărei cuantum va fi aprobat de AGA.
  Articolul IIPentru contribuţiile neachitate aferente anului 2021 sunt aplicabile prevederile art. 22 din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezentul regulament.
  Articolul IIIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  Bucureşti, 27 aprilie 2021.Nr. 9.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!