Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 112 din 28 aprilie 2021pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021Data intrării în vigoare 02-05-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 17 iulie 2020, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:g) unităţi afiliate - unităţi de alimentaţie publică, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează masa caldă, în sensul prevăzut la lit. h), online sau în unităţile proprii, cu care unitatea emitentă are încheiat un contract direct pentru acceptarea la plată a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;
  2. La articolul 4, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu următorul cuprins:(17^1) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene virează unităţii emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, astfel:a) valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde - într-un «cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială» deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (15), deschise la instituţii de credit;b) costul aferent emiterii suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.3. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate numai la unităţile afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor privind acceptarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  LAURENŢIU-DAN LEOREANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 28 aprilie 2021.Nr. 112.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!