Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 7.026 din 18 aprilie 2021privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobreni, judeţul Neamţ
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 19 aprilie 2021Data intrării în vigoare 19-04-2021

  Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Dobreni, judeţul Neamţ, generată de coronavirusul SARS-CoV2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 12,21 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ nr. 45 din 17.04.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ nr. 6.330 din 17.04.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 706 din 17.04.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare,şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 18.04.2021, ora 15,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 2.05.2021, ora 15,00, pentru comuna Dobreni, judeţul Neamţ.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice:Latitudine: 47.001554 N, longitudine: 26.422477 E;Latitudine: 47.007989 N, longitudine: 26.420590 E;Latitudine: 47.010549 N, longitudine: 26.404551 E;Latitudine: 46.998187 N, longitudine: 26.387982 E;Latitudine: 46.990019 N, longitudine: 26.381634 E;Latitudine: 46.985455 N, longitudine: 26.383614 E;Latitudine: 46.978732 N, longitudine: 26.422100 E.Articolul 2Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
  Articolul 3Circulaţia şi staţionarea persoanelor în spaţiile publice din interiorul zonei carantinate sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2);2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;3. în intervalul orar 5,00-20,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 5,00-10,00, respectiv 13,00-20,00;c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sangvină;f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate şi/sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;j) deplasare în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea permisului de conducere;k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;l) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/ membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;n) participarea la activităţi religioase;o)
  deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;
  4. în intervalul orar 20,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m şi o);5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
  d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;g) urgenţe medicale;
  6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
  8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii;9. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;10. se permite tranzitarea comunei Dobreni, judeţul Neamţ, de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în zona carantinată;11. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mass-media a acestei măsuri;12. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zonele carantinate, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;13. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se desfăşoară în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 20 de persoane (număr ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);14. se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în interiorul lăcaşului de cult, respectiv cu participarea a maximum 20 de persoane în exteriorul lăcaşului de cult;15. se pot oficia evenimentele de stare civilă cu prezenţa a maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;16. în perioada 1-2 mai 2021 se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase;17. accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;18. slujbele religioase în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;19. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;20. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ, după caz.
  Articolul 5În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
  6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;7. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, inclusiv săli de fitness, cu excepţia evenimentelor profesioniste organizate de federaţiile de profil;9. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri.
  Articolul 6(1) Se instituie obligaţia pentru toţi operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-18,00.
  (2) Prin excepţie de la alin. (1), în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.(3) Prin excepţie de la alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.(4) În zilele de 23 şi 30 aprilie 2021, operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, îşi pot organiza şi desfăşura activitatea în intervalul 5,00-20,00. În intervalul orar 20,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.(5) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.
  Articolul 7Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri doar în staţii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport, astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.
  Articolul 8Direcţia de Sănătate Publică Neamţ va întreprinde următoarele:1. analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spaţiilor publice, la un interval de 48 de ore, şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;3. îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);4. supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.
  Articolul 9(1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 10Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Neamţ (telefon 0233 216 815, e-mail: cjcci@isunt.ro).Articolul 11Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ al Judeţului Neamţ va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul măsurii carantinei.
  Articolul 12Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Neamţ, care va informa preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, Direcţia de Sănătate Publică Neamţ şi autoritatea publică locală competentă, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.Articolul 13Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 18.04.2021, ora 15,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 2.05.2021, ora 15,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 19.04.2021, ora 15:00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.Articolul 14Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 aprilie 2021.Nr. 7.026.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!