Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 15 aprilie 2021pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  Având în vedere contextul actual al epidemiei de COVID-19, precum şi faptul că activitatea de vaccinare se află deja în etapa a III-a destinată unui număr mult mai mare de persoane,ţinând cont de faptul că în această etapă vaccinarea este disponibilă pentru toată populaţia, în vederea asigurării protecţiei faţă de formele severe şi realizării imunităţii colective, estimată în prezent la circa 70% din totalul populaţiei,luând în considerare necesitatea asigurării tuturor resurselor umane astfel încât activitatea de vaccinare să se realizeze conform celor stabilite în strategie,întrucât se impune stabilirea unui cadru predictibil astfel încât să se evite apariţia unor situaţii de natură a crea confuzii în ceea ce priveşte modalitatea de desfăşurare a activităţii de vaccinare atât de către personalul medico-sanitar în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 în acord cu obligaţiile fiscale, cât şi de rezidenţi, personal cu drept de practică supravegheată, titular al unui aviz eliberat de Colegiul Medicilor din România,ţinând cont de faptul că statul are, pe de o parte, obligaţia de asigurare a sănătăţii publice, prin accesul populaţiei la servicii medicale, şi, pe de altă parte, obligaţia de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate procesului de vaccinare împotriva COVID-19, astfel încât să se atingă un standard de calitate ridicat al sistemului public de sănătate din România,întrucât neadoptarea de măsuri ar avea impact direct asupra sănătăţii publice şi ar conduce la afectarea intereselor cetăţenilor şi în considerarea faptului că se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare în condiţiile în care vaccinarea se realizează în dezacord cu Strategia de vaccinare împotriva COVID-19,având în vedere faptul că statul are obligaţia respectării Constituţiei României, republicată, ca garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii, şi trebuie, prin Ministerul Sănătăţii, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii publice,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 383 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, personalul medico-sanitar care desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 poate încheia contracte de prestări servicii ca persoană fizică.2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Activitatea desfăşurată în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. c) constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare, în condiţiile legii.3.
  După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:Articolul 1^1(1) Prin personal medico-sanitar, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege şi medicul rezident cu drept de practică supravegheată, titular al unui aviz eliberat de Colegiul Medicilor din România.(2) Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de plată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a).
  Articolul IIActivitatea desfăşurată de personalul sanitar cu pregătire superioară în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial încheiat cu unitatea sanitară publică, în condiţiile prevăzute la art. 3 şi 5 ale capitolului II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare, în condiţiile legii.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Romică Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 15 aprilie 2021.Nr. 29.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!