Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 420 din 7 aprilie 2021privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă, pentru anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi 4 din Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al Deciziei Comisiei Europene C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România şi al Deciziei Comisiei Europene C (2018) 1.001/final din data de 16.02.2018 privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă, pentru anul 2021, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 decembrie 2010.
  Articolul 2(1) Ajutorul de stat în sumă totală de 97.410 mii lei pentru anul 2021, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România şi Deciziei Comisiei Europene C (2018) 1.001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, în vederea suportării costurilor excepţionale ale unităţilor intrate în proces de închidere definitivă, costuri care nu sunt legate de producţia curentă.(2) Justificarea costurilor excepţionale prevăzute la alin. (1) se va face în baza decontului justificativ al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 3Nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă, a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene C (2018) 1.001/final, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU

  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 420.ANEXĂAprobat:Ordonator principal de crediteDECONT privind costurile excepţionale care urmează să fie acordatede la bugetul de stat în luna ................. anul 2021
  Nr. crt.SpecificaţieU.M.Cheltuieli aferente anului precedent şi care se regularizează în anul curentRealizări în anul curent cumulate de la începutul anului .........Cheltuieli preliminate pentru luna în cursTotal sumă solicitată în luna .........Sumă alocată pe perioada precedentăSumă reprezentând diferenţă de acordat
  0123456 = 4 + 578 = 6 – 7
  1.TOTAL CHELTUIELI CU PLĂŢILE COMPENSATORIImii lei    
    
  Număr de persoane disponibilizatepers.      
  Cheltuieli cu plăţile compensatorii/persoanămii lei/pers.      
  2.TOTAL COSTURI RECONVERSIE PROFESIONALĂmii lei      
  Număr de persoane participantepers.      
  Costuri reconversie profesională/persoanămii lei/pers.      
  3.TOTAL COSTURI ÎNCHIDERE (lucrări de punere în siguranţă a zăcământului şi închiderea minelor):mii lei      
  3.1EM Loneamii lei  
      
  3.2.EM Lupenimii lei      
  4.TOTAL COSTURI CU REABILITAREA INCINTELOR FOSTELOR EXPLOATĂRI MINIERE, din care:mii lei      
  4.1.EM Loneamii lei    
    
  4.2.EM Lupenimii lei      
  5.TOTAL COSTURI CU RECULTIVAREA SOLURILOR DE SUPRAFAŢĂ, din care:mii lei      
  5.1.EM Loneamii lei      
  5.2.EM Lupenimii lei      
  TOTAL GENERALmii lei      
  NOTĂ:Punctele 3, 4 şi 5 se vor detalia pe fiecare proiect executat.Certificăm pe propria răspundere realitatea şi exactitatea datelor înscrise în decont.Director general, ...............................Director Direcţia minieră, .............................Director economic,..............................
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!