Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 124 din 7 aprilie 2021pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 60/2018 privind procedura de administrare a contribuţiei anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 77 şi 85 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 60/2018 privind procedura de administrare a contribuţiei anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 26 iunie 2018, se modifică după cum urmează:1.
  Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1(1) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) îşi finanţează activitatea prin contribuţia anuală datorată de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în procent de 30% din cheltuielile curente şi de capital ale ASPAAS realizate în ultimul exerciţiu bugetar cunoscut la data elaborării proiectului legii bugetare anuale.(2) Plata contribuţiei anuale datorate de CAFR, calculată potrivit alin. (1), se efectuează în două tranşe semestriale, în termenele prevăzute la art. 3, în baza înştiinţării de plată emise de ASPAAS pentru fiecare tranşă (conform anexei nr. 1).(3) Prima tranşă este de 70% din valoarea contribuţiei anuale, iar cea de-a doua tranşă reprezintă diferenţa până la concurenţa valorii contribuţiei anuale.
  2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1)
  Înştiinţarea de plată pentru prima tranşă se emite în termen de 20 de zile de la începerea anului.
  3. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,
  Oana Georgiana Stănilă
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 124.ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 60/2018)Antetul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit StatutarNr. ......... din ..............Către ................................................,cod de identificare fiscală ...................,str. .................. nr. ..................,sectorul ....., localitatea .........................judeţul .............., cod poştal ...............ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂÎn temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 60/2018 privind procedura de administrare a contribuţiei anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România, cu modificările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă faptul că pentru anul ….. contribuţia datorată de Camera Auditorilor Financiari din România este de ................ mii lei.În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) şi (3) şi ale art. 3 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 60/2018, cu modificările ulterioare, vă rugăm să efectuaţi plata primei tranşe/plata celei de-a doua tranşe, în sumă de .............., în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei.
  Vărsămintele se efectuează în contul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, CUI 24762322, cont IBAN: .........................., deschis la Trezoreria Statului Sector ................., Bucureşti.Prezentul act poate fi contestat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar în termen de 45 de zile de la data comunicării.Conform prevederilor art. 272 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contestaţia se soluţionează de către autoritatea emitentă.Prezentul act constituie titlu de creanţă bugetară şi produce efecte de la data comunicării.Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,................................................................
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!