Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 245 din 6 aprilie 2021privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 4.042/159 din 11.02.2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 şi 844 bis din 4 octombrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 28(1) Documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentului ordin şi care au fost emise de Autoritatea Navală Română, în temeiul Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008, înainte de 6 octombrie 2018 rămân valabile până la expirarea lor.(2) Autoritatea Navală Română recunoaşte ca valabile până la expirarea lor documentele emise de alte autorităţi competente în temeiul Directivei 2006/87/CE înainte de 6 octombrie 2018.2. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:Prezentul ordin transpune Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE şi de abrogare a Directivei 2006/87/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 252/118 din 16.9.2016, aşa cum a fost modificată prin Directiva delegată (UE) 2018/970 a Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexelor II, III şi V la Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174/15 din 10.7.2018, pentru a asigura preluarea în legislaţia naţională a modificărilor introduse prin Rectificarea la Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE şi de abrogare a Directivei 2006/87/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 181/123 din 5.7.2019, şi prin Regulamentul delegat(UE) 2019/1.668 al Comisiei din 26 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 256/1 din 7.10.2019.3.
  Anexa nr. 2 „Cerinţe tehnice minime aplicabile construcţiilor navale care navighează pe căile navigabile interioare din zonele 1, 2, 3 şi 4“ se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 245.ANEXĂ Deschideți ANEXĂprivind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară






  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!