Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 516 din 23 martie 2021pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 923/2018 privind aprobarea Metodologiei privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  Având în vedere referatele de aprobare nr. 11.013/CC din 2.07.2020 şi nr. 4.772/CC din 9.03.2020 ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“,ţinând seama de Avizul Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 896.027 din 17.09.2020,în temeiul prevederilor art. 81 alin. (3^2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 923/2018 privind aprobarea Metodologiei privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 10 octombrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 17 se introduc 15 noi puncte, punctele 18-32, cu următorul cuprins:18. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, prevăzută în anexa nr. 19 la prezentul ordin 19. Adresă de înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii, prevăzută în anexa nr. 20 la prezentul ordin20. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa nr. 21 la prezentul ordin21. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 22 la prezentul ordin22. Adresă de suspendare temporară, totală sau parţială, a indisponibilizării conturilor, prevăzută în anexa nr. 23 la prezentul ordin23. Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti, prevăzută în anexa nr. 24 la prezentul ordin24.
  Referat justificativ pentru dispunerea de măsuri asigurătorii, prevăzut în anexa nr. 25 la prezentul ordin
  25. Decizie privind instituirea de măsuri asigurătorii, prevăzută în anexa nr. 26 la prezentul ordin26. Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii, prevăzut în anexa nr. 27 la prezentul ordin27. Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii, prevăzută în anexa nr. 28 la prezentul ordin28. Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii, prevăzut în anexa nr. 29 la prezentul ordin29. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii, prevăzută în anexa nr. 30 la prezentul ordin30. Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 31 la prezentul ordin
  31. Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor bugetare, prevăzută în anexa nr. 32 la prezentul ordin32. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită, prevăzut în anexa nr. 33 la prezentul ordin
  2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3Anexele nr. 1-33 fac parte integrantă din prezentul ordin.3. După anexa nr. 18 se introduc 15 noi anexe, anexele nr. 19-33, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-15 la prezentul ordin.
  Articolul IIAnexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Bucureşti, 23 martie 2021.
  Nr. 516.Anexa nr. 1(Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 923/2018)I. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziereANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........Către .............................................................................^2^2 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, după caz, alte date de identificare a debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.str. .......................................................... nr. ....., bl. .....,sc. ..., et. ...., ap. ...., sectorul .......,localitatea ............................................judeţul ..............................................., cod poştal ..........DECIZIEreferitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. ...../.....În temeiul prevederilor art. 98 lit. c), art. 173 alin. (5) şi următoarele din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-au calculat în sarcina debitorului .........................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ................................................, str. ........................................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......., et. ....., sectorul/judeţul ................................, cod de identificare fiscală ..................................^3, obligaţii accesorii în cuantum total de ................. lei, astfel:^3 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.
  Documentul prin care s-a stabilit debitul principal şi natura acestuia^4Tipul debitelor accesoriiPerioadaSuma debitului principalNr. de zileCotaSuma debitului accesoriu
  0123456 = 3 x 4 x 5
  Dobânzi calculate în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare^5
  Total dobânzi
  Penalităţi de întârziere calculate în temeiul prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare^6
  Total penalităţi de întârziere
  ^4 Se completează numărul şi data emiterii documentului prin care s-a stabilit debitul principal şi care constituie titlu executoriu.
  ^5 Nivelul dobânzii se stabileşte conform art. 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.^6 Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte conform art. 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă bugetară.Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie, astfel:a) dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;b) dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.Având în vedere dispoziţiile art. 226 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu la data la care se împlineşte scadenţa sau termenul de plată prevăzut de lege.Potrivit prevederilor art. 95 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie şi înştiinţare de plată de la data comunicării acesteia.Plata obligaţiilor accesorii stabilite prin prezenta decizie se poate face:a) prin decontare bancară, în contul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) nr. .........................., la unitatea de Trezorerie a Statului .....................;b) prin mandat poştal, în contul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă nr. .........................., la unitatea de Trezorerie a Statului ...................... .Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se emită decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii nu este obligatorie audierea contribuabilului.Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la A.N.A.R./A.B.A. în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru orice informaţii în legătură cu prezenta, vă rugăm să ne contactaţi la^7 ....................................^7 Se completează cu datele de identificare ale imobilului în care A.N.A.R./A.B.A. care a emis actul administrativ fiscal îşi desfăşoară activitatea, denumirea instituţiei care a emis decizia, precum şi un număr de telefon de contact.Director A.N.A.R./A.B.A.,........................................AvizatCompartiment financiar-contabil...................................................Întocmit/Data............................Localitatea^8, ..........................^8 Se modifică în funcţie de sediul instituţiei care utilizează formularul în cauză.Nr. .....................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere“1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
  2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează: în baza art. 98 lit. c), art. 173 alin. (5) şi următoarele din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în două exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 923/2018)I. Adresă de înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executoriiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........ADRESĂde înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneştica urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii nr. ........../...........Către^2^2 Se completează cu denumirea şi sediul unităţii bancare.......................................................................................................................................................................................În temeiul prevederilor art. 213 alin. (3) teza a treia coroborat cu art. 236 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ......................................, cu domiciliul/sediul în localitatea ................................, str. .................................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, sector/judeţul .............................., cod de identificare fiscală^3 .............................., măsurile asigurătorii dispuse prin Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti nr.................. din data de^4 ............................... se transformă în măsuri executorii.^3 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.^4 Se completează cu adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti, prin care a fost înfiinţată poprirea asigurătorie.
  Suma pentru care se continuă poprirea este în cuantum de ...................... lei^5, reprezentând obligaţii bugetare restante ale debitorului, constând în ............................^6 stabilite prin ..............................^7^5 Se completează, după caz, cu diferenţa de sumă rămasă nestinsă după executarea eventualelor sume virate de către terţul poprit în contul de garanţii indicat de A.N.A.R./A.B.A. în adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti.^6 Se completează cu natura debitului datorat bugetului A.N.A.R./A.B.A.^7 Se completează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.Sumele indisponibilizate se vor vira în contul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) nr. .........................., la unitatea de Trezorerie a Statului ......................Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese. Despre această măsură este înştiinţat şi debitorul.Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, în limita sumei pentru care se continuă poprirea, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la achitarea integrală a obligaţiilor bugetare, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor bugetare datorate A.N.A.R./A.B.A, sub sancţiunea nulităţii oricărei plăţi.Aveţi obligaţia să plătiţi sumele indisponibilizate în contul indicat în termen de 3 zile de la indisponibilizare. În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, aveţi obligaţia să urmăriţi executarea acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului.În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, aveţi obligaţia să anunţaţi în scris despre aceasta organul de executare al A.N.A.R./A.B.A. şi să procedaţi la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art. 258 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la executare silită la judecătoria în a cărei circumscripţie se află domiciliul/sediul debitorului, în termen de 15 zile de la comunicare, în condiţiile art. 260-262 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.Vă mulţumim pentru cooperare,Director A.N.A.R./A.B.A.,...........................................Întocmit/DataExecutor fiscal al A.N.A.R./A.B.A.,......................................................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Adresă de înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii“1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează: în baza art. 213 alin. (3) teza a treia coroborat cu art. 236 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în două exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la unitatea bancară.
  7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 21 la Ordinul nr. 923/2018)I. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneştiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........DECIZIEde ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneştiCătre^2^2 Se vor menţiona denumirea şi adresa băncii.............................................................................................................................................................................
  În temeiul prevederilor art. 230 alin. (5)/art. 233 alin. (3) teza a doua coroborat cu art. 235/art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică^3 măsurile de executare silită aplicate debitorului ............................, cu sediul/domiciliul în localitatea ..............................., str. .................................. nr. ......, cod de identificare fiscală^4 ........................, prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. ......./................... după cum urmează^5:^3 Decizia se întocmeşte în cel mult două zile de la data stingerii debitului sau de la data la care a încetat executarea silită.^4 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.^5 Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.[ ] - în limita sumei de .................... lei, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, în condiţiile art. 234 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] - în totalitate, întrucât a/au fost desfiinţat/e titlul executoriu/titlurile executorii, în condiţiile dispoziţiilor art. 234 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] - în limita sumei de ......................... lei, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] - pentru sumele care depăşesc cuantumul creanţelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi nr. ................ dat fiind că din informaţiile comunicate de unităţile bancare rezultă că sumele indisponibilizate în favoarea organului de executare silită al Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) acoperă creanţele bugetare înscrise în adresa de înfiinţare a popririi şi sunt îndeplinite condiţiile pentru realizarea creanţei, în condiţiile art. 234 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] - s-a constatat că poprirea bancară a rămas fără obiect, în condiţiile art. 234 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] - în alte cazuri prevăzute de lege.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Director A.N.A.R./A.B.A.,............................................Întocmit/DataExecutor fiscal al A.N.A.R./A.B.A.,.........................................................
  II.
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti“1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează: în baza art. 230 alin. (5)/art. 233 alin. (3) teza a doua coroborat cu art. 235/art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la fiecare unitate bancară.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 923/2018)I. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........DECIZIEde ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţiCătre^2^2 Se vor menţiona denumirea şi adresa terţului poprit..........................................................................În temeiul prevederilor art. 230 alin. (5)/art. 233 alin. (3) teza a doua coroborat cu art. 235/art. 234 alin. (1) şi (2) şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică^3 măsurile de executare silită aplicate debitorului ............................................, cu sediul/domiciliul în localitatea ........................................., str. ....................................... nr. ......., cod de identificare fiscală^4 .................., prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. .........../.................... după cum urmează^5:^3 Decizia se întocmeşte în cel mult două zile de la data stingerii debitului sau de la data la care a încetat executarea silită.^4 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.
  ^5 Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.[ ] - în limita sumei de ............................ lei, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, în condiţiile art. 234 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] - în totalitate, întrucât a/au fost desfiinţat(e) titlul executoriu/titlurile executorii, în condiţiile dispoziţiilor art. 234 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] - în limita sumei de ...................... lei, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] - în alte cazuri prevăzute de lege.
  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Director A.N.A.R./A.B.A.,.........................................Întocmit/DataExecutor fiscal al A.N.A.R./A.B.A.,............................................................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi“1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi2.
  Format: A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează: în baza art. 230 alin. (5)/art. 233 alin. (3) teza a doua coroborat cu art. 235/art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în două exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la terţul poprit.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 5(Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 923/2018)I. Adresă de suspendare temporară, totală sau parţială, a indisponibilizării conturilorANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........ADRESĂde suspendare temporară, totală sau parţială, a indisponibilizării conturilorCătre^2^2 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi adresa unităţii bancare, alte date de identificare ale acesteia.............................................................................................................................................................................................În temeiul prevederilor art. 203 alin. (2)-(4), art. 233, art. 235 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ......................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ......................................., str. ........................................ nr. .............., codul de identificare fiscală^3 ................................, se dispune suspendarea temporară .............................^4 asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. ............. din data................., suma rămasă de indisponibilizat fiind în cuantum de ............................^5 lei, reprezentând obligaţiile bugetare datorate de ........................^6, astfel:^3 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.^4 Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială.^5 Doar în cazul sistării parţiale.^6 Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii bugetare restante.
  Denumirea obligaţiei bugetare^7Titlul executoriu nr./data^8Suma pentru care se dispune suspendarea popririi (lei)
  TOTAL
  ^7 Se completează cu denumirea debitului datorat bugetului A.N.A.R./A.B.A.^8 Se completează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.
  Motivul sistării indisponibilizării conturilor este următorul:[ ] s-a dispus suspendarea executării silite de către instanţă, în condiţiile legii;[ ] s-a suspendat executarea silită ca urmare a depunerii cererii de restituire, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa bugetară pentru care s-a început executarea silită;[ ] s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prin care sunt stabilite creanţele bugetare, ca urmare a notificării Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) cu privire la depunerea unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de ...................... luni^9, în condiţiile prevăzute la art. 233 alin. (7)-(9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;^9 Se va menţiona perioada pentru care se suspendă executarea silită, care nu poate fi mai mare de 6 luni.[ ] s-a suspendat executarea silită, până la data la care actele administrative fiscale contestate rămân definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, ca urmare a constituirii unei garanţii de natura celor prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] în alte cazuri prevăzute de lege: ...............................Suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută, începând cu data şi ora comunicării către dumneavoastră a adresei de suspendare a executării silite prin poprire, sumele existente în cont la data şi ora comunicării prezentei adrese rămânând indisponibilizate în condiţiile art. 233 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de suspendare temporară, totală sau parţială, a indisponibilizării conturilor.
  Director A.N.A.R./A.B.A.,..........................................Întocmit/DataExecutor fiscal al A.N.A.R./A.B.A.,....................................................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Adresă de suspendare temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor“1. Denumire: Adresă de suspendare temporară, totală sau parţială, a indisponibilizării conturilor2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează: în baza art. 203 alin. (2)-(4), art. 233, art. 235 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la unitatea bancară, 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 6(Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 923/2018)I. Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneştiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........ADRESĂ
  privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti
  Către^2^2 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi adresa băncii, alte date de identificare ale acesteia.............................................................................................................................................................................În temeiul prevederilor art. 203 alin. (5), art. 233 alin. (2^1) lit. a) teza a doua/art. 233 alin. (2^1) lit. b) teza a doua, art. 233 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul^3 ........................................, cu sediul/domiciliul în localitatea ..........................................., str. ................................. nr. ......, cod de identificare fiscală^4 .........................., se continuă măsurile de executare silită ce au fost sistate prin Adresa de suspendare temporară, totală sau parţială, a indisponibilizării conturilor nr. ........... din ................... data de ..................., pentru:^3 Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii bugetare restante.^4 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.
  Denumirea obligaţiei bugetare^5Titlul executoriu nr./data^6Suma pentru care se continuă poprirea (lei)Contul în care urmează a se vira suma
  TOTAL
  ^5 Se completează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.^6 Se completează cu natura debitului datorat bugetului A.N.A.R./A.B.A.
  Poprirea se consideră continuată din momentul primirii prezentei adrese. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese.Potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Vă mulţumim pentru cooperare,Director A.N.A.R./A.B.A.,........................................Întocmit/DataExecutor fiscal al A.N.A.R./A.B.A.,..........................................................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti“1. Denumire: Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti
  2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează: în baza art. 203 alin. (5), art. 233 alin. (2^1) lit. a) teza a doua/art. 233 alin. (2^1) lit. b) teza a doua, art. 233 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la unitatea bancară, 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 7(Anexa nr. 25 la Ordinul nr. 923/2018)I. Referat justificativ pentru dispunerea de măsuri asigurătoriiREFERAT JUSTIFICATIVpentru dispunerea de măsuri asigurătorii nr. ............../data ............Aprobat,Directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.)Numele şi prenumeleSemnătura ................L.S.În temeiul prevederilor art. 213 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ...................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..................................................., str. ................................................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......., et. ......., sectorul/judeţul ..................................., cod de identificare fiscală^1 ....................., s-au estimat/stabilit prin ................^2 nr. ...................... următoarele obligaţii de plată constând în:^1 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.^2 Se vor menţiona deciziile de impunere emise în vederea achitării cărora se dispun măsurile asigurătorii.
  Denumirea obligaţiei bugetare^3Suma estimată^4/stabilită (lei)
  TOTAL:
  ^3 Se completează cu denumirea obligaţiei.^4 Măsurile asigurătorii pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă. În această situaţie măsurile asigurătorii încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii.
  Întrucât există indicii/elemente care indică pericolul ca debitorul:[ ] să îşi sustragă patrimoniul,[ ] să îşi ascundă patrimoniul,[ ] să îşi risipească patrimoniul,periclitând sau îngreunând în mod considerabil încasarea creanţelor, este necesară dispunerea de măsuri asigurătorii.Motivarea necesităţii dispunerii măsurilor asigurătorii ca urmare a analizării stării de fapt bugetare a debitorului, constatată în urma documentării şi/sau verificării situaţiei bugetare ori ca urmare a constatării la faţa locului, informaţii cu privire la istoria comportamentului bugetar al debitorului, al reprezentanţilor legali şi asociaţilor/acţionarilor majoritari (mod de declarare şi plată, situaţii de atragere a răspunderii solidare, situaţii de insolvenţă sau de insolvabilitate etc.)......................................................................................................................................................................................Prezentarea activelor patrimoniale identificate asupra cărora pot fi instituite, în ordine, măsuri asigurătorii:
  Bunurile şi/sau valorile identificate asupra cărora pot fi instituite măsuri asigurătoriiDatele de identificare Descriere sumară CantitateaValoarea (exclusiv TVA) (lei)
  Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit
  Bunurile care nu sunt nemijlocit destinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit
  Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele
  Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
  Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit
  Produse finite
  Bunuri deţinute de către debitor în proprietate comună cu terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta
  Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane
  Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise
  TOTAL:
  Prezentarea activelor patrimoniale selectate pentru instituirea efectivă a măsurilor asigurătorii:
  Bunurile şi/sau valorile asupra cărora se dispun măsuri asigurătoriiDatele de identificare Descriere sumară CantitateaValoarea (exclusiv TVA) (lei)
  Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit
  Bunurile care nu sunt nemijlocit destinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit
  Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele
  Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
  Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit
  Produse finite
  Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane
  Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise
  Bunuri deţinute de către debitor în proprietate comună cu terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta
  TOTAL:
  Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii^5:^5 Se vor bifa căsuţele corespunzătoare în funcţie de măsurile asigurătorii ce vor fi dispuse.[ ] Sechestru asigurător pentru bunuri imobile[ ] Sechestru asigurător pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare şi bunurile mobile necorporale[ ] Poprire asigurătorie asupra sumelor datorate debitorului de către un terţ
  [ ] Poprire asigurătorie asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare
  În situaţia în care valoarea bunurilor pentru care s-a dispus măsura asigurătorie nu acoperă 150% din valoarea sumei estimate/stabilite, iar ulterior emiterii deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii se identifică alte bunuri sau venituri urmăribile, organul de executare va institui sechestru asigurător cu respectarea limitei de 150% din valoarea sumei estimate/stabilite sau, după caz, va înfiinţa poprirea asigurătorie, în condiţiile art. 227 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul organului de executare al A.N.A.R./A.B.A.,..........................Întocmit/DataExecutor fiscal al A.N.A.R./A.B.A.,.........................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Referat justificativ pentru dispunerea de măsuri asigurătorii“1. Denumire: Referat justificativ pentru dispunerea de măsuri asigurătorii2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
  4. Se utilizează: în baza art. 213 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 1 exemplar de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 8(Anexa nr. 26 la Ordinul nr. 923/2018)I. Decizie privind instituirea de măsuri asigurătoriiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........DECIZIEprivind instituirea de măsuri asigurătorii nr. ......./data ...............În temeiul prevederilor art. 213 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la debitorul ....................................., cu domiciliul/sediul în localitatea .........................................., str. ........................................ nr. ..........., bl. ......., sc. ........, ap. ............, et. .........., sectorul/judeţul ..........................................., cod de identificare fiscală^2 ................................., s-a constatat existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori risipească patrimoniul/averea.^2 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.Având în vedere obligaţia bugetară datorată Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) constând în:
  Denumirea obligaţiei bugetare^3Suma estimată^4/stabilită (lei)
  TOTAL:
  ^3 Se completează cu natura debitului datorat bugetului A.N.A.R./A.B.A.^4 Măsurile asigurătorii pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă. În această situaţie măsurile asigurătorii încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii.
  În temeiul dispoziţiilor art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se dispun următoarele măsuri asigurătorii:.......................................................................Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii: ...............................................Informaţii necesare ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse:
  Bunurile şi/sau valorile asupra cărora se dispun măsuri asigurătoriiDatele de identificare Descriere sumară CantitateaValoarea (exclusiv TVA) (lei)
  Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit
  Bunuri care nu sunt nemijlocit destinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit
  Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele
  Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
  Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit
  Produse finite
  Bunuri deţinute de către debitor în proprietate comună cu terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta
  Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane
  Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise
  TOTAL:
  Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii^5:^5 Se vor bifa căsuţele corespunzătoare în funcţie de modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii ce vor fi dispuse.[ ] sechestru asigurător pentru bunuri imobile;
  [ ] sechestru asigurător pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare şi bunurile mobile necorporale;[ ] poprire asigurătorie asupra sumelor datorate debitorului de către un terţ;[ ] poprire asigurătorie asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare.
  Măsurile asigurătorii se duc la îndeplinire de către organele de executare ale A.N.A.R./A.B.A. în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organele de executare ale A.N.A.R./A.B.A., în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emise de directorul A.N.A.R./A.B.A., ca urmare a încetării motivelor pentru care au fost dispuse sau ca urmare a constituirii unei garanţii la nivelul creanţei datorate.Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare silită al A.N.A.R./A.B.A., iar la împlinirea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din acelaşi act normativ vor deveni executorii. Dacă măsurile asigurătorii au fost dispuse înainte de emiterea deciziei de impunere, odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.În situaţia în care valoarea bunurilor pentru care s-a dispus măsura asigurătorie nu acoperă 150% din valoarea sumei estimate/stabilite, iar ulterior emiterii prezentei decizii se identifică alte bunuri sau venituri urmăribile, organul de executare va institui sechestru asigurător cu respectarea limitei de 150% din valoarea sumei estimate/stabilite sau, după caz, va înfiinţa poprirea asigurătorie.Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa de contencios administrativ şi fiscal competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi necesară parcurgerea procedurii prealabile.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Director A.N.A.R./A.B.A.,........................................AvizatConducătorul organului de executare al A.N.A.R./A.B.A.,.............................Întocmit/DataExecutor fiscal A.N.A.R./A.B.A.,..................................................Localitatea^6, ............................^6 Se modifică în funcţie de sediul instituţiei care utilizează formularul în cauză.
  Nr. .......................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Decizie privind instituirea de măsuri asigurătorii“1. Denumire: Decizie privind instituirea de măsuri asigurătorii2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează: în baza art. 213 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.
  6. Circulă 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la conducătorul organului de executare al A.N.A.R./A.B.A., în vederea punerii în executare.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 9(Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 923/2018)I. Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătoriiREFERAT JUSTIFICATIVde prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii nr. ............./data ......................Aprobat,Directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/ Administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.)Semnătura ..............................L.S.
  În temeiul prevederilor art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al faptului că, până la data prezentului referat, nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive: ................................................, se impune prelungirea termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii dispuse prin Decizia privind instituirea de măsuri asigurătorii nr.^1 ................... de la data de ................... până la data de .......................^2.^1 Se indică Decizia privind instituirea de măsuri asigurătorii prin care s-au dispus, iniţial, acestea.^2 Se poate prelungi până la maximum un an, în condiţiile art. 213 alin. (7) teza a doua din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul organului de executare al A.N.A.R./A.B.A.,.........................................................................................Întocmit/DataExecutor fiscal al A.N.A.R./A.B.A.,..........................................................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii“1. Denumire: Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
  4. Se utilizează: în baza art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 1 exemplar de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 10(Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 923/2018)I. Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătoriiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........
  DECIZIEde prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii nr. ....../data ........În temeiul prevederilor art. 213 alin. (4) şi (7) teza a doua din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ..................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ............................., str. .................................... nr. ..........., bl. .........., sc. .........., ap. ............, et. ..............., sectorul/judeţul ......................................., cod de identificare fiscală^2 ...................., prin prezenta se prelungeşte termenul de valabilitate a măsurilor asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire de măsuri asigurătorii nr.^3............................ din data de ........................, de la data de ............................ până la data de ..................^4, întrucât, până la data prezentei, nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive:^2 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.^3 Se indică Decizia privind instituirea de măsuri asigurătorii prin care s-au dispus, iniţial, acestea.^4 Se poate prelungi până la maximum un an, în condiţiile art. 213 alin. (7) teza a doua din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.......................................................................................................................................................................................Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organele de executare ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) în baza deciziei motivate emise de directorul A.N.A.R./A.B.A., când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare silită al A.N.A.R./A.B.A., iar la împlinirea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din acelaşi act normativ vor deveni executorii.Dacă măsurile asigurătorii au fost dispuse înainte de emiterea deciziei de impunere, odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa de contencios administrativ şi fiscal competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi necesară parcurgerea procedurii prealabile.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Director A.N.A.R./A.B.A.,................................AvizatConducătorul organului de executare al A.N.A.R./A.B.A.,.............................Întocmit/DataExecutor fiscal A.N.A.R./A.B.A.,.....................Localitatea^5 ............................^5 Se modifică în funcţie de sediul instituţiei care utilizează formularul în cauză.Nr. ....................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii“1. Denumire: Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4.
  Se utilizează: în baza art. 213 alin. (4) şi (7) teza a doua din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la conducătorul organului de executare al A.N.A.R./A.B.A., în vederea punerii în executare.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 11(Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 923/2018)I. Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătoriiREFERAT JUSTIFICATIVde ridicare a măsurilor asigurătorii nr. ............/data ..................
  Aprobat,Directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/ Administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.)Semnătura ..............................L.S.Pentru debitorul ................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ...................................., str. .......................... nr. ....., bl......., sc. ....., ap. ....., et. ....., sectorul/judeţul ................, cod de identificare fiscală^1....................., a fost comunicată Decizia privind instituirea măsurilor asigurătorii nr. .......... din data de ............... pentru următoarele obligaţii de plată estimate/stabilite prin actul administrativ fiscal nr. ................... din data de ............................., constând în:^1 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.
  Denumirea obligaţiei bugetare^2Suma estimată^3/stabilită (lei)
  TOTAL:
  ^2 Se completează cu denumirea debitului datorat bugetului A.N.A.R./A.B.A.^3 Măsurile asiguratorii pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă. În această situaţie măsurile asigurătorii încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii.
  În temeiul prevederilor art. 213 alin. (7) şi ale art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse prin decizia mai sus menţionată, pentru următoarele motive^4:^4 Se va bifa căsuţa în mod corespunzător în funcţie de motivele care au generat ridicarea măsurilor asigurătorii.[ ] creanţa estimată/stabilită nu mai există drept urmare a desfiinţării actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii;[ ] creanţa estimată/stabilită nu mai există drept urmare a plăţii voluntare sau a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor estimate/stabilite;[ ] creanţa estimată/stabilită nu mai există drept urmare a hotărârii instanţei competente pronunţate ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii;[ ] drept urmare a constituirii de garanţii prevăzute de prevederile art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 6 luni sau un an, după caz, de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii;[ ] în alte condiţii prevăzute de lege: ....................................
  Măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............ din data de ......................., ce urmează a fi ridicate, au ca obiect următoarele:
  Bunurile şi/sau valorile identificate pentru care urmează a fi ridicate măsurile asigurătoriiDatele de identificare Descriere sumară CantitateaValoarea (exclusiv TVA) (lei)
  Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit
  Bunuri care nu sunt nemijlocit destinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit
  Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele
  Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
  Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit
  Produse finite
  Bunuri deţinute de către debitorul în proprietate comună cu terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta
  Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane
  Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise
  TOTAL:
  Conducătorul organului de executare al A.N.A.R./A.B.A.,....................................................Întocmit/DataExecutor fiscal al A.N.A.R./A.B.A.,..........................................................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii“1. Denumire: Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
  4. Se utilizează: în baza art. 213 alin. (7) şi a art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 1 exemplar de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 12(Anexa nr. 30 la Ordinul nr. 923/2018)I. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătoriiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........DECIZIE
  de ridicare a măsurilor asigurătorii nr. .............../data ................
  În temeiul prevederilor art. 213 alin. (7) şi ale art. 214 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la debitorul .........................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..............................., str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ......, et. ......, sectorul/judeţul ........................, cod de identificare fiscală^2 ........................, se dispune ridicarea în tot/în parte a măsurilor asigurătorii dispuse prin Decizia privind instituirea de măsuri asigurătorii nr.^3 ......................, astfel:^2 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.^3 Se va indica Decizia privind instituirea de măsuri asigurătorii emisă pentru debitorul în cauză.
  Bunurile şi/sau valorile identificate pentru care se ridică măsurile asigurătoriiDatele de identificare/ Descriere sumară/ CantitateaValoarea (exclusiv TVA) (lei)
  Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit
  Bunuri care nu sunt nemijlocit destinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit
  Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele
  Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
  Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit
  Produse finite
  Bunuri deţinute de către debitor în proprietate comună cu terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta
  Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane
  Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise
  TOTAL:
  Motivarea ridicării măsurilor asigurătorii^4:^4 Se va bifa căsuţa în mod corespunzător în funcţie de motivele care au generat ridicarea măsurilor asigurătorii.[ ] au încetat motivele pentru care au fost dispuse întrucât .............................;[ ] ca urmare a constituirii de garanţii prevăzute de prevederile art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 6 luni sau un an, după caz, de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii;[ ] în alte condiţii prevăzute de lege:^5 ............................^5 Se va completa cu situaţia concretă, în condiţiile art. 233 alin. (3) teza a doua, art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală etc., cu modificările şi completările ulterioare.Ridicarea măsurilor asigurătorii se realizează de către organele de executare ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.Măsurile asigurătorii pentru care nu s-a dispus ridicarea rămân valabile pe toata durata executării silite.Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la A.N.A.R./A.B.A. în termen de 45 de zile de la comunicare, în condiţiile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Director A.N.A.R./A.B.A.,...........................................AvizatConducătorul organului de executare al A.N.A.R./A.B.A.,............................................................................................Întocmit/DataExecutor fiscal A.N.A.R./A.B.A.,.....................................................Localitatea^6 ............................^6 Se modifică în funcţie de sediul instituţiei care utilizează formularul în cauză.Nr. ........................................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii“1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
  4. Se utilizează: în baza art. 213 alin. (7) şi a art. 214 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la conducătorul organului de executare al A.N.A.R./A.B.A., în vederea punerii în executare.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 13(Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 923/2018)I.
  Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţiANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........ADRESĂde înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ........./..................Către^2^2 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul, alte date de identificare a terţului poprit...............................................................................................................................................................................În temeiul prevederilor art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi/sau în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului ................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ............................................, str. ................................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ..............................., cod de identificare fiscală^3 .................., de către dumneavoastră sau pe care le veţi datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.^3 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.Sumele deţinute şi/sau datorate cu orice titlu debitorului vor fi virate, de îndată, în contul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) nr. ..........................., la unitatea de Trezorerie a Statului ....................., după cum urmează:
  Denumirea debitoruluiNumărul dosarului de executareTitlul executoriu nr./data^4Suma datorată (lei)^5
  TOTAL:
  ^4 Se completează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.^5 Se menţionează cuantumul sumei ce se execută silit, prevăzută în titlul executoriu, sau rest din aceasta, după caz.
  Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.În situaţia în care la data comunicării prezentei adrese nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului ..................... sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, aveţi obligaţia să înştiinţaţi despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese.În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, aveţi obligaţia să anunţaţi în scris despre aceasta organul de executare al A.N.A.R./A.B.A. şi să procedaţi la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art. 258 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Vă mulţumim pentru cooperare.Conducătorul organului de executare al A.N.A.R./A.B.A.,...............................................................Întocmit/DataExecutor fiscal al A.N.A.R./A.B.A........................................................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi“1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
  2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează: în baza art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Circulă 1 exemplar la terţul poprit.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 14(Anexa nr. 32 la Ordinul nr. 923/2018)I. Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor bugetareANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........ÎNŞTIINŢAREprivind stingerea obligaţiilor bugetareCătre^2^2 Se completează cu numele/denumirea, domiciliul/sediul social şi celelalte date de identificare ale debitorului.......................................................................................................................................................................................În temeiul prevederilor art. 165 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că plăţile efectuate de dumneavoastră au stins de drept următoarele creanţe bugetare, după cum urmează:
  Informaţii referitoare la documentele de platăInformaţii referitoare la stingerea obligaţiilor bugetare
  Nr. şi data documentului de plată^3Data plăţii^4Suma plătităDenumirea obligaţiei stinse^5Titlu de creanţă^6Vechimea obligaţiei/ Termenul de plată^7Cuantumul obligaţiei stinse
  TOTAL
  ^3 Se completează cu numărul şi data documentului prin care debitorul a efectuat plata.
  ^4 Se completează cu data considerată ca fiind data plăţii în conformitate cu dispoziţiile art. 163 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.^5 Se completează cu natura debitului datorat bugetului A.N.A.R./A.B.A. stins de drept.^6 Se completează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.^7 Se completează cu data scadenţei, pentru debitele principale potrivit normelor legislaţiei speciale în domeniul de activitate al A.N.A.R./A.B.A, iar pentru debitele accesorii, potrivit art. 156 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  În consecinţă, ............................................ ^2 figurează în evidenţele contabile ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) cu un debit în cuantum de ..................... lei format din:– ................... lei - rest din^8 ...................., stabilit prin^9 ....................., cu termen scadent .....................^8 Se completează cu natura debitului restant datorat bugetului A.N.A.R./A.B.A.^9 Se completează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu.....................................................................................................................................................................Prezenta înştiinţare produce efecte de la data comunicării acesteia în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la A.N.A.R./A.B.A. în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.În vederea corelării evidenţei bugetare cu evidenţa contabilă, vă rugăm să efectuaţi corecţiile necesare. În măsura în care aceste informaţii nu corespund cu evidenţa dumneavoastră contabilă, vă rugăm să ne contactaţi la sediul A.N.A.R./A.B.A. din^10 .................................^10 Se completează cu datele de identificare ale imobilului în care A.N.A.R./A.B.A. care a emis actul administrativ fiscal îşi desfăşoară activitatea, denumirea instituţiei care a emis adresa de înştiinţare, precum şi un număr de telefon de contact.Director A.N.A.R./A.B.A.,............................................AvizatCompartiment financiar-contabil.....................................................Întocmit/Data..........................
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor bugetare“1. Denumire: Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor bugetare2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează: în baza art. 165 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.
  6. Circulă 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Anexa nr. 15(Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 923/2018)I. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silităANTET^1^1 Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă (A.N.A.R./A.B.A.) emitente a prezentului act.Dosar de executare nr. ...........PROCES-VERBALprivind cheltuielile de executare silită nr. ......
  În temeiul art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor bugetare în sarcina debitorului^2 ..........................................., cu domiciliul fiscal în România/................................, judeţul .................................., codul poştal ............., municipiul/oraşul/comuna ..............................., satul/sectorul ................................, str. .................................... nr. ........., bl. ....., sc. ......., et. ........, ap. ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./paşaport seria ................ nr. .................., cod de identificare fiscală^3............................., tel./fax ...................., email ....................................., în baza titlului executoriu nr./data^4 ..................., emis de ...................., s-a aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare:^2 Prenume şi nume/denumire.^3 Codul de identificare fiscală cuprinde: codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală.^4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
  Natura cheltuielilor de executareDenumirea documentului justificativ, numărul şi dataSuma (lei)
  TOTAL
  În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.Data emiterii................................Director A.N.A.R./A.B.A.,L.S. ............................................. (prenumele, numele şi semnătura)Executor fiscal al A.N.A.R./A.B.A.,.................................................... (prenumele, numele şi semnătura)
  II. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită“1. Denumire: Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită2. Format: A4/t1
  3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează: în baza art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 1 exemplar de către executorii fiscali din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“/administraţiei bazinale de apă.6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!