Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 411 din 7 aprilie 2021privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., pentru anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi 4 din Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al pct. 2.4 din Decizia Comisiei Europene nr. C (2012)1.020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat, al Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final privind prelungirea ajutorului pentru suportarea costurilor excepţionale pentru închiderea minelor din România şi al Deciziei C (2018)1.001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., pentru anul 2021, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 decembrie 2010.
  Articolul 2(1) Ajutorul de stat în sumă totală de 8.307 mii lei pentru anul 2021, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat, Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final privind prelungirea ajutorului pentru suportarea cheltuielilor excepţionale pentru închiderea minelor din România, modificată prin Adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 şi Deciziei C (2018)1.001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă, pentru suportarea costurilor excepţionale care nu sunt legate de producţia curentă.(2) Justificarea costurilor excepţionale prevăzute la alin. (1) se va face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 3Nerespectarea de către Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, Decizia Comisiei Europene nr. C (2015)8.066/final modificată prin Adresa Comisiei Europene COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 şi Decizia C (2018)1.001/final, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU

  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 411.ANEXĂMINISTERUL ENERGIEISocietatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.Aprobat Ordonator principal de credite,...................................................DECONTprivind justificarea costurilor excepţionale suportate de la bugetul de stat în luna ................... anul 2021
  Nr. crt.SpecificaţieU.M.Cheltuieli aferente anului precedent şi care se regularizează în anul curentRealizări în anul curent cumulate de la începutul anului până la .............Cheltuieli preliminate pentru luna ............Total sumă solicitată în luna ............Sumă alocată pe perioada precedentăSumă reprezentând diferenţă de acordat
  0123456 = 4 + 578 = 6 - 7
  1.TOTAL COSTURI CU PLĂŢI COMPENSATORIImii lei  
      
   - număr de persoane disponibilizatepers.      
   - costuri plăţi compensatorii/persoanămii lei/pers.      
  2.TOTAL COSTURI pentru salariaţi conform pct. 30 din Decizia Comisiei Europene C (2012)1020 final, Decizia 787/2010/UE - anexa definire costuri excepţionale, pct. 1 lit. e)mii lei  
      
   - număr de salariaţi beneficiari de energie electricăpers.       
   - total cheltuieli cu consumul de energie electricămii lei      
   - număr de salariaţi beneficiari de cărbune -ajutor de încălzirepers.  
       
   - total valoare cărbune - ajutor de încălziremii lei      
  3.TOTAL CHELTUIELI CU REABILITAREA INCINTELOR FOSTELOR EXPLOATĂRI MINIEREmii lei      
  4.TOTAL CHELTUIELI CU RECULTIVAREA SOLURILOR DE SUPRAFAŢĂmii lei  
      
   TOTAL COSTURImii lei      
  Certificăm pe propria răspundere realitatea şi exactitatea datelor înscrise în decont.Pct. 3 şi 4 se vor detalia pe fiecare proiect executat.Director general,......................................Director închideri suprafaţă,........................................Director economic,.....................................
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!