Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 514 din 2 aprilie 2021pentru completarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriilor de servicii de telefonie şi condiţiilor de furnizare a acestora, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017
EMITENT
 • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  Luând în considerare dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.Articolul IProcedura de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 17 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1.
  La litera B „Condiţii generale ale închirierii“, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:La demararea procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie, prin decizie a directorului unităţii se stabilesc persoanele responsabile cu derularea procedurii; răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări se elaborează în colaborare cu structurile de specialitate, când situaţia o impune.
  2. La anexa la procedură „Documentaţia de atribuire“, după punctul VII „Atribuirea contractului“ se introduce un nou punct, punctul VIII „Constituirea garanţiei de bună execuţie“, cu următorul cuprins:VIII. Constituirea garanţiei de bună execuţie VIII.1. Se solicită constituirea garanţiei de bună execuţie în cuantum de 3 chirii lunare la preţul adjudecat în urma procedurii de licitaţie raportat la suprafaţa închiriată, care poate fi sub mai multe forme: – scrisoare de garanţie bancară, cu valabilitate pe toată durata contractului; – prin virament bancar în contul locatorului, deschis cu această destinaţie, conform prevederilor legale; – depunerea de numerar la casieria unităţii, în limita plafonului zilnic prevăzut de lege.VIII.2. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de maximum 15 zile calendaristice de la semnarea contractului şi poate fi reţinută în următoarele situaţii: – 
  locatarul nu îşi îndeplineşte în tot sau în parte obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte în mod necorespunzător;
  – locatarul solicită rezilierea contractului sau reducerea perioadei de valabilitate a contractului, înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat acesta.
  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
  Ioana Mihaela Morar
  Bucureşti, 2 aprilie 2021.Nr. 514.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!