Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 41 din 6 aprilie 2021referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind integrarea şi incluziunea pentru perioada 2021-2027 - COM (2020) 758 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor ale art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/35 din 11.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României:1.
  constată că:a) noul plan de acţiune se bazează pe realizările planului de acţiune din 2016 şi prezintă noi acţiuni şi un cadru mai solid pentru promovarea integrării şi a incluziunii, punând accentul pe aspectele esenţiale ale integrării şi ale incluziunii reuşite într-o societate-gazdă: educaţie şi formare, ocuparea forţei de muncă şi competenţe, sănătate şi locuinţe;b) instituţiile europene pornesc de la premisa că incluziunea este unul dintre principiile de bază care definesc modul de viaţă european, fiind astfel esenţială pentru construirea unor societăţi şi economii sustenabile, reziliente şi prospere. Pentru ca procesul integrării să fie unul benefic pentru ambele părţi este nevoie ca Uniunea şi statele membre să vină activ în sprijinul migranţilor, care trebuie, la rândul lor, să depună eforturi pentru a se adapta comunităţilor din care fac parte;c) domeniul de aplicare al Planului de acţiune îi cuprinde atât pe migranţi, cât şi pe cetăţenii UE proveniţi dintr-un context de migraţie, fiind, astfel, mai larg decât cel al Planului de acţiune al Comisiei din 2016 privind integrarea, care se aplica numai resortisanţilor ţărilor terţe;d) din perspectiva Comisiei Europene, asigurarea integrării şi incluziunii efective a migranţilor în UE reprezintă o investiţie socială şi economică care le permite societăţilor europene să îşi consolideze coeziunea şi rezilienţa;
  2. susţine:a) pe deplin Comunicarea Comisiei Europene, conform căreia, pentru ca integrarea şi incluziunea să aibă succes, acesta trebuie să fie un proces bidirecţional, prin care migranţii şi cetăţenii UE proveniţi dintr-un context de migraţie să fie ajutaţi să se integreze, dar şi, la rândul lor, să depună un efort activ pentru a se integra;b) ideea că în procesul de integrare este angajată şi societatea-gazdă, care ar trebui să le creeze imigranţilor posibilităţi de participare economică, socială, culturală şi politică deplină. Acest proces presupune, de asemenea, adaptarea migranţilor, care au cu toţii drepturi şi responsabilităţi faţă de noua lor ţară de reşedinţă;
  c) că intensificarea acţiunilor de promovare a integrării şi incluziunii este şi un imperativ economic, având în vedere că integrarea deplină a migranţilor pe piaţa forţei de muncă ar putea genera câştiguri economice importante, inclusiv beneficii fiscale, contribuţii la sistemele naţionale de pensii şi la sistemele naţionale de protecţie socială în general;d) ideea că integrarea deplină a migranţilor şi a cetăţenilor UE cu profil de migranţi pe piaţa forţei de muncă ar putea genera câştiguri fiscale importante^1, după cum reiese din cercetările recente ale Centrului Comun de Cercetare;^1 Persoanele născute în UE au, în general, o contribuţie fiscală mai mare în comparaţie cu persoanele născute în afara UE. Probabil că această situaţie se va schimba în viitorul apropiat, parţial din cauza îmbătrânirii populaţiei europene. În plus, dacă locuitorii născuţi în afara UE ar avea o participare pe piaţa muncii şi salarii similare cu cele ale locuitorilor născuţi în UE, contribuţiile fiscale nete pentru migrantul non-UE mediu în 2035 ar creşte cu până la 3.500 EUR.
  3. apreciază:a) că Planul de acţiuni prevede o serie de măsuri în domeniile sectoriale care sunt esenţiale pentru a asigura buna integrare şi incluziune: educaţie şi formare, ocuparea forţei de muncă şi competenţe, sănătate, locuinţe, acţiuni de sprijinire a integrării şi incluziunii eficace în toate domeniile sectoriale, crearea unor parteneriate solide pentru un proces de integrare mai eficient;b) oportunităţile de finanţare din partea UE prevăzute în Cadrul Financiar Multianual 2021-2027;c) că o atenţie deosebită trebuie acordată grupurilor vulnerabile, femeilor şi copiilor migranţi;
  d) ca fiind prioritare: promovarea coeziunii sociale şi dezvoltarea de programe destinate combaterii mesajelor xenofobe şi anti-imigraţie, contracararea stereotipiilor şi a discursului populist, diseminarea de date factuale şi evidenţierea potenţialelor contribuţii pozitive ale migranţilor pentru comunităţile lor gazdă;e) că o integrare reuşită poate contribui la abordarea multora dintre provocările cu care se confruntă societatea în prezent: costul uman şi social al excluziunii economice, răspândirea tuturor formelor de ideologii extremiste şi neîncrederea în echitatea sistemelor de locuinţe sau de sănătate.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 41.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!