Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 6.733 din 22 martie 2021privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2020
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ - DEPARTAMENTUL DE CONTROL AL FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  Capitolul I IntroducereMăsurile adoptate de DCFPPCE în contextul crizei generate de COVID-19Anul 2020 a fost unul atipic şi complicat pentru fiecare dintre noi, iar Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale (denumit în continuare Departamentul sau DCFPPCE), ca toate structurile din cadrul Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost nevoit să se adapteze noii realităţi alături de întreaga societate. Fie că vorbim de modificarea calendarului anual de activitate, fie că ne referim la schimbarea paradigmei de interacţiune cu formaţiunile politice, Departamentul a reuşit să îşi păstreze obiectivele specifice şi să îşi îndeplinească mandatul primit prin lege.În fapt, toată activitatea Departamentului a fost influenţată de modificările legislative necesare diminuării efectelor pandemiei, fiind depuse eforturi semnificative de protejare a sănătăţii reprezentanţilor formaţiunilor politice, a mandatarilor financiari ai acestora, precum şi a propriilor angajaţi, dar acţionând în acelaşi timp operativ pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor.Aşa cum punctam la început, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a reuşit să îşi îndeplinească obiectivele stabilite şi obligaţiile legale întrun an cu provocări imense atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. A acceptat restricţiile şi s-a adaptat pentru a funcţiona optim, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea independenţei, a transparenţei şi a profesionalismului. Totul a fost posibil prin munca, dăruirea şi profesionalismul întregului colectiv.Activitatea şi performanţele personalului din acest an ne oferă încrederea că Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale este pregătit să facă faţă oricăror provocări specifice.
  Potrivit legii, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale întocmeşte şi supune aprobării Planul anual al activităţilor de control, pe baza căruia realizează misiuni de verificare a respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, ale alianţelor politice sau electorale, ale candidaţilor independenţi, precum şi legalitatea finanţării campaniilor electorale.Pandemia de COVID-19 a adus cu sine provocări fără precedent pentru Uniunea Europeană şi pentru statele membre ale acesteia, provocări care se regăsesc în toate domeniile. În acest sens apreciem că Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale trebuie să îşi revizuiască programul de activitate pentru a se asigura că activităţile sale stabilite prin Planul anual de control răspund acestor provocări în măsura posibilului şi într-un mod flexibil.Prin Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora şi prin Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 s-a stabilit data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 în ziua de duminică, 27 septembrie 2020, respectiv data desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor în ziua de duminică, 6 decembrie 2020.În vederea revizuirii acestor activităţi am adaptat calendarul de desfăşurare a acestora pentru a ţine cont de schimbările şi de evoluţia circumstanţelor care au condus la devansarea datelor celor două scrutine electorale.
  Capitolul II Informaţii generaleÎn temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2019, şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020, Autoritatea Electorală Permanentă, prin Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, exercită atribuţiile privind controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.Atribuţiile Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale sunt următoarele:• pentru perioada aferentă alegerilor:– înregistrarea mandatarilor financiari şi păstrarea evidenţei acestora;– alocarea codului unic de identificare competitorilor electorali;– organizarea instruirilor cu mandatarii financiari şi cu reprezentanţii formaţiunilor politice;– înregistrarea şi păstrarea evidenţei fondurilor obţinute de partidele politice din activitatea curentă care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central;
  – înregistrarea şi păstrarea evidenţei contribuţiilor pentru campania electorală;– înregistrarea declaraţiilor privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii;– înregistrarea şi verificarea declaraţiilor privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 334/2006;– înregistrarea şi verificarea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale şi a cuantumului datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale;– înregistrarea declaraţiilor privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora, conform art. 36 alin. (3^2) din Legea nr. 334/2006;– publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina proprie de internet a listei partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce au fost depuse la Autoritatea Electorală Permanentă;– 
  publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina proprie de internet a cuantumului datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală;
  – publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina proprie de internet a rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, întocmite cu ocazia campaniilor electorale;– publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina proprie de internet a rezultatelor fiecărui control, în termen de 45 de zile de la data efectuării;– înregistrarea şi păstrarea cererilor de rambursare a cheltuielilor aferente campaniilor electorale şi a listelor candidaţilor către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate pentru campania electorală;– controlul finanţării campaniei electorale pentru competitorii electorali care au atins pragul de 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional şi rambursarea cheltuielilor efectuate în campania electorală;– controlul finanţării campaniei electorale pentru competitorii electorali care nu au atins pragul de 3% din voturile valabil exprimate;– rambursarea sau nerambursarea cheltuielilor electorale;
  – soluţionarea sesizărilor, petiţiilor şi cererilor de informaţii de interes public;– aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 334/2006;
  • în afara perioadei aferente alegerilor:– controlul finanţării activităţii partidelor politice;– aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare;– întocmirea planului anual de control;– întocmirea raportului privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale pentru anul anterior şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente până la data de 30 aprilie;– 
  soluţionarea sesizărilor, petiţiilor şi cererilor;
  – publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a rezultatelor fiecărui control, în termen de 45 de zile de la data efectuării;– înregistrarea şi păstrarea evidenţei copiilor după rapoartele de audit întocmite în urma auditării situaţiilor financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat;– înregistrarea şi păstrarea evidenţei rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent de către partidele politice;– înregistrarea şi păstrarea evidenţei situaţiilor financiare anuale ale partidelor politice;– înregistrarea şi păstrarea evidenţei raportărilor trimestriale ale partidelor politice şi ale candidaţilor independenţi privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora;– publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, a situaţiilor financiare anuale, a variantelor rezumate ale acestora;
  – înregistrarea şi păstrarea evidenţei tuturor raportărilor obligatorii transmise de partidele politice conform prevederilor Legii nr. 334/2006;– publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a tuturor raportărilor obligatoriu a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către partidele politice;– păstrarea registrului fiscal al partidelor politice;– păstrarea registrului fiscal al candidaţilor independenţi;– elaborarea unor estimări de bugete de cheltuieli necesare pentru desfăşurarea activităţii.
  Principalele activităţi desfăşurate în anul 2020 au constat în:a) verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidele politice beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat;
  b) implementarea măsurilor din deciziile Curţii de Conturi a României pentru anul 2020;c) verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea campaniei electorale cu ocazia alegerilor pentru alegerile prezidenţiale din anul 2019, precum şi validarea şi rambursarea către competitorii electorali a sumelor cheltuite în campania electorală şi aplicarea sancţiunilor;d) verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea campaniei electorale cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, precum şi validarea şi rambursarea către competitorii electorali a sumelor cheltuite în campania electorală;e) verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 până la data de 30 aprilie 2020;f) efectuarea controalelor stabilite prin Planul de control pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare;g) aplicarea sancţiunilor pentru abaterile contravenţionale constatate referitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;h) soluţionarea petiţiilor primite şi formularea răspunsurilor privind interpretări legislative în domeniul finanţării partidelor politice.
  Măsuri de îmbunătăţire a activităţii DCFPPCE• Activităţi de elaborare/aprobare/implementare a procedurilorÎn vederea optimizării şi eficientizării activităţii desfăşurate de DCFPPCE, în anul 2020, au fost elaborate şi/sau revizuite un număr de 15 proceduri operaţionale din aria de competenţă, respectiv:– PO.DCFPPCE.01 Procedură formalizată privind controlul activităţii curente a partidelor politice;– PO.DCFPPCE.02 Procedură formalizată privind administrarea registrului fiscal al partidelor politice, al alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi;– PO.DCFPPCE.03 Procedură formalizată privind constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale;– PO.DCFPPCE.04 Procedură formalizată privind elaborarea planului anual de control al finanţării partidelor politice;– PO.DCFPPCE.05 Procedură formalizată privind înregistrarea mandatarilor financiari şi alocarea codului unic de înregistrare;– PO.DCFPPCE.06 Procedură formalizată privind realizarea acţiunilor de instruire a reprezentanţilor partidelor politice şi a candidaţilor independenţi;
  – PO.DCFPPCE.07 Procedură formalizată privind soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor din sfera de competenţă a D.C.F.P.P.C.E.;– PO.DCFPPCE.08 Procedură formalizată privind verificarea veniturilor şi cheltuielilor electorale şi rambursarea cheltuielilor electorale;– PO.DCFPPCE.09 Procedură formalizată privind publicarea pe pagina de internet www.finantarepartide.ro şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, a informaţiilor prevăzute de legislaţia incidentă finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;– PO.DCFPPCE.10 Procedură formalizată privind afişarea la domiciliul sau la sediul partidului politic a altor documente emise de către DCFPPCE;– PO.DCFPPCE.11 Procedură formalizată pentru activitatea de prevenţie, îndrumare şi monitorizare cu privire la transparenţa finanţării campaniilor electorale, inclusiv referendum;– PO.DCFPPCE.12 Procedură formalizată pentru activitatea de prevenţie, îndrumare şi monitorizare cu privire la finanţarea partidelor politice;– PO.DCFPPCE.13 Procedură formalizată privind gestionarea Registrului de acordare numere proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;
  – PO.DCFPPCE.14 Procedură formalizată privind gestionarea Registrului de alocare numere deciziilor şi hotărârilor emise de DCFPPCE;– elaborarea PO.DCFPPCE.15 Procedură formalizată privind furnizarea informaţiilor de interes public din sfera de competenţă a DCFPPCE.
  • Activităţi de elaborare şi aprobare a Planului activităţilor de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale în anul 2021Modificările legislative care au relaxat condiţiile de înfiinţare a partidelor politice au condus la creşterea continuă a numărului partidelor politice înregistrate în Registrul partidelor politice gestionat la nivelul Tribunalului Bucureşti, precum şi în Registrul fiscal gestionat la nivelul Autorităţii Electorale Permanente, astfel:
  Având în vedere devansarea scrutinelor electorale pentru ultimul trimestru al anului 2020, precum şi faptul că, începând cu 17 martie 2020, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente au fost aprobate măsuri pentru desfăşurarea activităţii de la domiciliu, în regim de telemuncă, în vederea prevenirii şi limitării efectelor pandemiei de COVID-19, activităţile de control privind respectarea prevederilor legale referitoare la veniturile şi cheltuielile partidelor politice din anul 2019 au fost prorogate pentru anul 2021, cu excepţia partidelor politice beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat, care au fost verificate în anul 2020.În acest context, elaborarea Planului activităţilor de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale în anul 2021 s-a realizat printr-o documentare corespunzătoare a rezultatelor activităţilor de control din anii precedenţi, cu luarea în calcul a resursei umane, a numărului formaţiunilor politice, precum şi a volumului documentelor ce vor face obiectul controlului.Situaţia verificărilor ce se vor desfăşura în anul 2021
  Perioada verificatăNumăr de formaţiuni politice
  1.01.2019-31.12.2019164 - formaţiuni politice fără subvenţii - activitate curentă
  1.01.2020-31.12.2020175 - formaţiuni politice cu şi fără subvenţii (8 cu subvenţii) 175 - formaţiuni politice - raportări obligatorii (prevenţie)
  Total
  514
  Astfel că activităţile de elaborare, avizare şi aprobare a Planului activităţilor de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale în anul 2021 s-au suprapus cu perioada controlului legalităţii finanţării campaniei electorale pentru alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020.Activitatea de elaborare a documentului în discuţie s-a concentrat pe modul de întrebuinţare a resursei umane, dat fiind istoricul activităţii instituţiei noastre, precum şi specificul departamentului, respectiv activităţile de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, volumul mare de documente (în original) ce trebuie verificate atât în timpul controalelor din activitatea curentă, cât şi în cazul misiunilor ce vizează legalitatea finanţării campaniilor electorale, raportat la personalul încadrat în structura noastră, respectiv 26 de funcţionari publici parlamentari.În perioada ianuarie 2020 - decembrie 2020 s-a reuşit realizarea în proporţie de 100% a Planului anual de control, cu modificările şi completările ulterioare, DCFPPCE dovedindu-şi astfel eficienţa în atingerea obiectivelor asumate, printr-un management riguros al resurselor umane şi de timp avute la dispoziţie.
  Capitolul III Activitate curentăTransparenţa activităţii specificeStrategia de comunicare a DCFPPCE în contextul actual1. Comunicate de presăDCFPPCE a continuat să dezvolte interacţiunea în mediul virtual cu reprezentanţii formaţiunilor politice, cu competitorii electorali şi mandatarii financiari ai acestora, precum şi cu persoanele interesate, facilitând accesul la informaţiile oficiale, de interes public.Pentru o permanentă şi mai bună informare, în anul 2020 au fost elaborate şi publicate pe pagina de internet a instituţiei 31 de comunicate de presă.7.01.2020 - Comunicat de presă referitor la controlul privind veniturile şi cheltuielile competitorilor electorali în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale6.03.2020 - Comunicat de presă privind obligaţia partidelor politice de a depune la AEP rapoartele de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale şi rapoartele de audit statutar12.05.2020 - Comunicat de presă privind situaţia depunerii la AEP de către formaţiunile politice a rapoartelor de venituri şi cheltuieli, a situaţiilor financiare anuale şi a rapoartelor de audit statutar22.05.2020 - Comunicat de presă privind actualizarea şi publicarea planului activităţilor de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale în anul 2020
  22.05.2020 - Comunicat de presă privind rezultatele controalelor efectuate de AEP cu privire la legalitatea veniturilor şi cheltuielilor partidelor politice din perioada 2015-201810.06.2020 - Comunicat de presă privind dezvoltarea şi implementarea de către Autoritatea Electorală Permanentă a aplicaţiei informatice pentru gestionarea Registrului fiscal al partidelor politice22.07.2020 - Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din data de 27 septembrie 202024.07.2020 - Comunicat de presă privind dezbaterea publică online organizată de AEP pe tema finanţării campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 202025.08.2020 - Comunicat de presă privind înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile locale din data de 27 septembrie 202027.08.2020 - Comunicat de presă privind demararea campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 20206.09.2020 - Comunicat de presă privind demararea perioadei electorale pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 20208.09.2020 - Comunicat de presă referitor la publicarea „Registrului fiscal al partidelor politice înscrise la Tribunalul Municipiului Bucureşti“25.09.2020 - Comunicat de presă privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 20201.10.2020 - Comunicat de presă privind documentele pe care trebuie să le depună la AEP competitorii electorali participanţi la alegerile locale din data de 27 septembrie 20205.10.2020 - Comunicat de presă privind demararea procedurii de publicare a listei competitorilor electorali care au depus la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor locale din anul 202014.10.2020 - Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 202016.10.2020 - Comunicat de presă privind lista competitorilor electorali care au obţinut pragul electoral în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 202022.10.2020 - Comunicat de presă privind termenele-limită de depunere a documentelor în vederea rambursării cheltuielilor efectuate la alegerile locale din data de 27 septembrie 202022.10.2020 - Comunicat de presă privind organizarea unei dezbateri publice online pe tema finanţării campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 6 decembrie 20202.11.2020 - Comunicat de presă privind cuantumul cheltuielilor solicitate la rambursare de către competitorii electorali participanţi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale9.11.2020 - Comunicat de presă privind desemnarea şi înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 20204.12.2020 - Comunicat de presă privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 202018.12.2020 - Comunicat de presă privind obligativitatea competitorilor electorali de a depune la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale18.12.2020 - Comunicat de presă privind competitorii electorali care au obţinut cel puţin 3% din voturile valabil exprimate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
  21.12.2020 - Comunicat de presă privind situaţia depunerii la AEP de către competitorii electorali a rapoartelor de venituri şi cheltuieli aferente alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 6 decembrie 202029.12.2020 - Comunicat de presă privind rambursarea cheltuielilor electorale aferente alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor29.12.2020 - Comunicat de presă privind rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în campania electorală pentru alegerile locale din anul 202030.12.2020 - Comunicat de presă privind activităţile de control al finanţării publice şi finanţării private a partidelor politice şi a campaniei electorale în anul 2021
  2. Publicări pe site-ul www.finantarepartide.ro şi www.roaep.ro
  Documente utileDocumente şi formulare Documente ale formaţiunilor politiceProceduri operaţionale
  115713215
  Au fost publicate pe site-ul www.finantarepartide.ro peste 57 de documente şi formulare menite să îndrume şi să informeze orice persoană interesată.Pe lângă acestea, în anul 2020, pe site-ul www.finantarepartide.ro au fost încărcate peste 132 de documente transmise de formaţiunile politice, respectiv:– 
  rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent;
  – situaţiile financiare anuale;– rapoartele de audit întocmite ca urmare a auditării statutare a situaţiilor financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat;– toate raportările obligatoriu a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (4) şi art. 47 alin. (3), precum şi declaraţiile prevăzute la art. 28 din Legea nr. 334/2006.
  De asemenea, la secţiunea „Documente utile“ a fost publicat un număr de 11 înscrisuri, inclusiv legislaţie, cu scopul de a uşura accesul la informaţiile necesare tuturor persoanelor interesate.Activităţi de prevenţie, îndrumare, monitorizare şi control• Verificarea respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 până la data de 30 aprilie 2020Începând cu 17 martie 2020, prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente nr. 289/2020*) au fost aprobate măsuri pentru desfăşurarea activităţii personalului instituţiei de la domiciliu, în regim de telemuncă, în vederea prevenirii şi limitării efectelor pandemiei de COVID-19, astfel încât activitatea instituţiei să nu fie perturbată.*) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Important este că activităţile de verificare a îndeplinirii de către partidele politice a obligaţiilor referitoare la transmiterea raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 până la data de 30 aprilie 2020 s-au putut derula şi de la distanţă, fiind implementat regimul de telemuncă, astfel că verificările au fost finalizate cu succes, cu un efectiv de numai 26 de funcţionari publici parlamentari.Controlul respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de art. 49 alin. (1) şi (3) şi art. 51 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, până la data de 30 aprilie 2020, s-a desfăşurat în perioada 21.05.2020-19.06.2020.Au fost transmise notificări pentru toate partidele politice înfiinţate până la acel moment, conform datelor obţinute din surse publice legale, respectiv din Registrul partidelor politice de la Tribunalul Municipiului Bucureşti şi din Registrul partidelor politice gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă.Pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă, formaţiunile politice au fost înştiinţate cu privire la posibilitatea transmiterii tuturor raportărilor obligatorii prin intermediul poştei electronice.La nivelul DCFPPCE a fost asigurat un mod de lucru de la distanţă, respectiv au fost desemnate o persoană care să primească şi să centralizeze electronic toate documentele transmise de formaţiunile politice şi o persoană care să se ocupe de publicarea acestora pe pagina de internet www.finantarepartide.ro.
  De asemenea, responsabilul cu centralizarea a transmis electronic fiecărei echipe de control documentele aferente formaţiunilor politice înscrise în ordinele de serviciu emise de directorul general al DCFPPCE.În efectuarea controlului au fost implicaţi toţi controlorii de la nivelul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, constituiţi în echipe de câte 2 persoane.După finalizarea verificărilor a fost întocmit un număr de 62 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor (PVCC) pentru nereguli constatate cu ocazia verificării respectării dispoziţiilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor referitoare la transmiterea de către formaţiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006 până la data de 30 aprilie 2020.
  Formaţiuni notificateRapoarte de control întocmiteProcese-verbale de constatare a contravenţiilorSancţiuni aplicate
  169626262
  • Controlul finanţării activităţii curente a partidelor politice şi a subvenţiilor acordate de la bugetul de statÎn conformitate cu Planul de control pentru perioada ianuarie 2020-decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat de preşedintele instituţiei, au fost efectuate 5 controale la formaţiunile politice beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat, care au vizat verificarea finanţării activităţii curente a formaţiunilor politice pentru anul 2019, precum şi respectarea destinaţiilor subvenţiilor obţinute de la bugetul de stat.Obiectivele principale ale controalelor au vizat:– verificarea modului de organizare a contabilităţii;– verificarea veniturilor din cotizaţii;– verificarea veniturilor din donaţii;– verificarea evidenţei împrumuturilor în bani;– verificarea veniturilor din alte surse;– verificarea destinaţiei cheltuielilor efectuate din subvenţiile primite de la bugetul de stat;– verificarea înregistrării în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor electorale din timpul campaniilor electorale în evidenţa contabilă a partidului;– verificarea restituirii contribuţiilor către candidaţi;– 
  verificarea concordanţei dintre informaţiile privind veniturile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi datele rezultate din evidenţa contabilă a partidului;
  – verificarea respectării recomandărilor menţionate în raportul de control întocmit cu ocazia controlului efectuat anterior la formaţiunea politică;– verificarea organizării evidenţei cheltuielilor.
  În perioada 15.06.2020-25.09.2020 au fost verificate inclusiv organizaţiile/filialele judeţene, organizaţiile municipiului Bucureşti şi sediile centrale pentru Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul Uniunea Salvaţi România, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi Partidul Mişcarea Populară.Având în vedere că misiunea de control al activităţii curente a formaţiunilor politice beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat s-a finalizat cu succes în timp record, raportat la numărul redus al resursei umane, respectiv personalul DCFPPCE, şi la volumul mare de documente ce a fost supus verificărilor, acest fapt conduce la ideea că managementul DCFPPCE sa preocupat de înlăturarea abaterilor şi de remedierea deficienţelor constatate prin deciziile Curţii de Conturi a României ca urmare a acţiunilor desfăşurate în anii anteriori anului 2019.Finalizarea activităţilor de control al 247 de entităţi în termen de aproximativ 4 luni, cu un număr de 26 de controlori, presupune realizarea unor activităţi de organizare, coordonare şi control.Toate acestea scot în evidenţă că în centrul atenţiei DCFPPCE este determinarea unei atitudini şi a unei mentalităţi axate pe calitate şi rigoare, prin identificarea oportună a deficienţelor în vederea luării măsurilor necesare şi înlăturării oricăror piedici în faţa atingerii obiectivelor departamentului.Situaţia verificărilor ocazionate de controlul activităţii curente
  Formaţiunea politicăOrganizaţii judeţene/filialeSancţiuni aplicateCuantum
  Partidul Social Democrat49
  Amendă 15.000,00 lei
  Partidul Naţional Liberal50Amendă Confiscare 15.000,00 lei 500,00 lei
  Partidul Uniunea Salvaţi România50Amendă Confiscare30.000,00 lei 60.690,75 lei
  Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor49Amendă Confiscare35.000,00 lei 85.173,46 lei
  Partidul Mişcarea Populară49Amendă Confiscare15.000,00 lei 444.398,05 lei
  TOTALEntităţi controlate 2475 - principale 6 complementare700.762,26 lei
  Au fost constatate abateri cu caracter contravenţional sancţionate de Legea nr. 334/2006, care au vizat aspecte legate de:– nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea contabilităţii partidelor, conform prevederilor contabile în vigoare;– nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia echipelor de control documentele solicitate;– 
  nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia publicării de către partidele politice în Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la sursele de finanţare obţinute în anul fiscal 2019;
  – nerespectarea prevederilor legale referitoare la obţinerea de venituri din alte surse;– nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea din împrumuturi;– nerespectarea prevederilor legale referitoare la donaţii şi la reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite;– nerespectarea obligaţiei de a efectua cheltuieli electorale doar prin conturile bancare deschise în acest scop;– nerespectarea obligaţiei partidelor politice de a restitui candidaţilor în alegeri sumele rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă şi sumele necheltuite;– nerespectarea obligaţiei de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor şi al situaţiilor financiare anuale;
  – nerespectarea obligaţiei partidelor politice de a transmite datele pentru întocmirea sau actualizarea registrului fiscal al partidelor politice.
  După finalizarea misiunilor de control au fost întocmite, avizate şi aprobate rapoartele de control şi documentele de sancţionare. De asemenea, personalul departamentului s-a ocupat şi de comunicarea actelor de control contravenienţilor.De reţinut este şi faptul că perioada de desfăşurare a controlului activităţii curente a formaţiunilor politice beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat s-a suprapus cu perioada pre-campaniei electorale, precum şi cu perioada campaniei electorale pentru alegerile locale, astfel că personalul DCFPPCE, pe lângă activităţile de control, a fost implicat într-o serie de alte activităţi legate de alegeri.În vederea predării tuturor documentelor gestionate/create cu ocazia misiunii de control, întreg personalul departamentului a fost implicat în activităţi de arhivare, cu respectarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, precum şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, activitate ce s-a suprapus cu activităţile mai sus exemplificate.Implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a RomânieiÎn ceea ce priveşte implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 7 din 19.12.2019, precizăm:Măsura prevăzută la punctul nr. 3 „Planificarea anuală a acţiunilor de control AEP, după un calendar care să asigure reducerea riscurilor de utilizare neconformă cu reglementările legale a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat partidelor politice“, cu termen de realizare la data de 31.12.2019, a fost adusă la cunoştinţa Curţii de Conturi a României ca fiind îndeplinită încă de la data de 18.11.2019 prin elaborarea şi aprobarea Planului activităţilor de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale în anul 2020 înregistrat cu nr. 27.660 din 18.11.2019.Implementarea acestei măsuri a fost comunicată Curţii de Conturi a României prin Adresa nr. 30.731 din 31.12.2019, atât prin intermediul poştei electronice, cât şi prin Poşta Română.Referitor la măsurile prevăzute la pct. nr. 2, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, al căror termen de implementare a fost 28.02.2020, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a transmis formaţiunilor politice solicitări privind remedierea tuturor neregulilor identificate de reprezentanţii Curţii de Conturi a României, cu termen de comunicare până la data de 31.01.2020 a stadiului implementării măsurilor. Formaţiunile politice vizate au răspuns solicitărilor, iar documentele comunicate de către acestea, ulterior analizei efectuate de reprezentanţii departamentului, au fost transmise Curţii de Conturi a României prin Adresa înregistrată cu nr. 2.944 din 28.02.2020, termenul de realizare impus fiind astfel respectat.Cu privire la măsurile prevăzute la pct. nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, al căror termen de implementare a fost 31.03.2020, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a comunicat, prin Adresa înregistrată cu nr. 4.998 din 30.04.2020, demersurile întreprinse pentru aducerea la îndeplinire a acestora.Prin Adresa înregistrată cu nr. 8.564 din 8.07.2020, Curtea de Conturi a României a transmis Autorităţii Electorale Permanente o solicitare de transmitere de informaţii/date/ documente suplimentare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7 din 19.12.2019. Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a transmis cu celeritate cele solicitate, prin Adresa înregistrată cu nr. 8.564 din 15.07.2020.În urma primirii raportului Curţii de Conturi privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7 din 19.12.2019, prin care s-a constatat ducerea la îndeplinire a unui număr de 12 măsuri, implementarea parţială a 8 măsuri şi neîndeplinirea unei măsuri dispuse, Autoritatea Electorală Permanentă a transmis unele obiecţii cu privire la cele constatate, atât cu scopul de a aduce clarificări suplimentare cu privire la demersurile întreprinse, cât şi pentru a deschide o linie de dialog referitoare la unele opinii divergente relevate în încercarea de a duce la îndeplinire măsurile dispuse. Astfel că, la data de 18.08.2020, Curtea de Conturi a emis Decizia nr. 7.1 din 18.08.2020 prin care a prelungit termenul de realizare a măsurilor dispuse iniţial prin Decizia nr. 7 din 19.12.2019 şi considerate a fi neimplementate sau parţial implementate.Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a retransmis adrese de solicitare documente/informaţii suplimentare către partidele politice vizate de măsurile Curţii de Conturi. În urma primirii documentelor şi informaţiilor suplimentare solicitate, Autoritatea Electorală Permanentă a transmis către Curtea de Conturi Adresa înregistrată cu nr. 12.915 din 1.10.2020.Considerăm că Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a demonstrat implicare, rigurozitate şi celeritate în relaţia cu reprezentanţii Curţii de Conturi a României, prin eforturile depuse pentru implementarea integrală a tuturor măsurilor dispuse, în contextul generat de situaţia epidemiologică internaţională determinată de răspândirea noului coronavirus SARS-CoV-2 care a condus la devansarea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi, implicit, la organizarea a două tipuri de alegeri într-un interval de mai puţin de 3 luni în anul 2020.Misiuni realizateÎn anul 2020, DCFPPCE a efectuat permanent activităţi de prevenţie şi monitorizare concrete, demonstrând astfel angajamentul în spiritul unei veritabile culturi bazate pe proximitate şi responsabilitate.Pentru realizarea misiunilor, personalul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a manifestat o înaltă conştiinţă profesională pentru a acţiona în direcţia:– 
  respectării regulamentelor şi a celorlalte reglementări interne privind organizarea, desfăşurarea şi valorificarea activităţilor specifice;
  – monitorizării continue a modului de implementare de către entităţile verificate a recomandărilor/măsurilor stabilite de Curtea de Conturi;– finalizării în timp record a misiunilor de control, în termenele stabilite prin Planul anual de control;– transparentizării atât a activităţii curente, cât şi a celei de campanie;– asigurării unei colaborări continue cu responsabilii formaţiunilor politice, competitorii electorali şi petenţii.
  Soluţionarea petiţiilor, sesizărilor şi cererilor de informaţii de interes publicÎn anul 2020, în cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost înregistrat şi soluţionat un număr total de 986 de sesizări, petiţii, solicitări de puncte de vedere cu privire la aplicabilitatea legii şi solicitări de informaţii de interes public, astfel:– cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 s-au înregistrat 418 petiţii, 476 de sesizări având ca obiect încălcarea Legii nr. 334/2006 şi 28 de solicitări de informaţii de interes public;– cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 s-au înregistrat 43 de petiţii şi 21 de sesizări având ca obiect încălcarea Legii nr. 334/2006.
  În vederea soluţionării petiţiilor, sesizărilor şi cererilor de informaţii de interes public, personalul DCFPPCE a desfăşurat activităţi de înregistrare, verificare şi elaborare a răspunsurilor către petenţi.Având în vedere numărul mare de documente analizate şi soluţionate de către personalul DCFPPCE raportat la toate celelalte activităţi desfăşurate în anul 2020 care s-au suprapus, se poate observa efortul uriaş şi perseverenţa de care a dat dovadă personalul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în contextual actual.
  Capitolul IV Activităţi desfăşurate în campaniile electorale4.1. Controlul finanţării campaniei electorale pentru alegerea preşedintelui României din anul 2019Prin Hotărârea Guvernului nr. 485/2019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 a fost stabilită data desfăşurării alegerii Preşedintelui României în 10 noiembrie 2019, pentru turul I. Turul II al alegerii Preşedintelui României s-a desfăşurat în data de 24 noiembrie 2019.Campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, pentru turul I, a început la data de 12 octombrie 2019 şi s-a încheiat la data de 9 noiembrie 2019, conform Hotărârii Guvernului nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019.Pentru turul II, campania electorală a început în data de 15 noiembrie 2019 şi s-a încheiat la data de 23 noiembrie 2019.La alegerea Preşedintelui României din anul 2019 a participat un număr de 16 competitori electorali, respectiv 13 partide politice (dintre care 4 au format două alianţe electorale), o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 2 candidaţi independenţi.
  Nr.crt.Denumire competitor
  1.PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
  2.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
  3.PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ
  4.PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR
  5.PARTIDUL PRO ROMÂNIA
  6.PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA
  7.PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE
  8.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
  9.PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal)
  10.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
  11.PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ
  12.PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAŢIONALĂ
  13.PARTIDUL NAŢIUNEA ROMÂNĂ
  14.PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC
  15.CUMPĂNAŞU ALEXANDRU
  16.MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU
  În anul 2014, înainte de schimbarea legislaţiei în domeniu care permite înfiinţarea de formaţiuni politice cu un număr de minimum 3 membri de partid conform prevederilor Legii nr. 114/2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, la alegerile pentru Preşedintele României au participat 7 partide politice, două alianţe electorale, o organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi 4 candidaţi independenţi.
  În anul 2019 patru formaţiuni politice au constituit două alianţe electorale.Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a desfăşurat activităţi specifice alegerilor prezidenţiale din anul 2019, atât în perioada preelectorală, electorală, cât şi în perioada postelectorală, astfel:În perioada preelectorală:– 
  s-a elaborat Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi s-a publicat Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 34/2019 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 4 octombrie 2019;
  – s-a editat un număr de 1.000 de exemplare care au fost distribuite prin intermediul personalului birourilor judeţene către competitorii electorali şi mandatarii financiari ai acestora;– s-a luat legătura cu competitorii electorali şi li s-a reiterat obligaţia legală de a deschide un cont bancar pentru campania electorală destinat încasării contribuţiilor electorale, respectiv efectuării plăţii cheltuielilor electorale;– s-au primit şi centralizat adresele competitorilor electorali privind conturile deschise pentru campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României;– s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006;– au fost soluţionate sesizările formulate de diferite persoane.
  În perioada electorală:– s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006;
  – au fost soluţionate sesizările formulate de diferite persoane;– s-au centralizat întrebările şi răspunsurile transmise competitorilor electorali în perioada preelectorală şi în perioada electorală, care s-au publicat pe site-ul AEP www.finantarepartide.ro sub titlul „Întrebări şi răspunsuri utile - Campania electorală pentru alegerea preşedintelui României din anul 2019“, care au vizat atât sursele de finanţare, cheltuielile cu hrana voluntarilor, transportul, combustibilul, materialele de propagandă electorală, SMS, precum şi cele care au vizat modul de organizare a finanţării campaniei electorale a alianţelor electorale.
  Pentru a veni în sprijinul competitorilor electorali, toate cele aproximativ 60 de întrebări şi răspunsuri au fost postate pe pagina www.finantarepartide.ro la secţiunea „Documente utile“;– s-au centralizat contribuţiile competitorilor electorali, declarate în vederea finanţării campaniei electorale;– s-au efectuat publicări săptămânale ale cuantumului contribuţiilor competitorilor electorali, pe perioada campaniei electorale, pe site-ul www.finantarepartide.ro.În perioada postelectorală:– mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali au primit îndrumări cu privire la documentele care trebuie depuse de competitorii electorali la 15 zile şi la 30 de zile (lista, modul de aranjare, conţinutul unor documente) şi termenul până la care au obligaţia să le depună, atât telefonic, cât şi prin e-mail;– s-au primit documentele la 15 zile şi la 30 de zile de la competitorii electorali, ocazie cu care s-au întocmit procese-verbale de predare/preluare;
  – s-a efectuat controlul finanţării campaniei electorale de către competitorii electorali.
  Este de menţionat faptul că Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a efectuat activităţile specifice desfăşurate în contextul alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 în paralel cu verificarea finanţării activităţii curente a formaţiunilor politice pentru anul 2018, în conformitate cu Planul de control pentru perioada martie-decembrie 2019, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente.Începând cu data de 29.07.2019 şi până la începutul campaniei electorale, personalul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale din cadrul AEP a înregistrat şi a alocat coduri unice de identificare unui număr de 16 mandatari financiari coordonatori ai competitorilor electorali participanţi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, respectiv:– 14 mandatari financiari coordonatori pentru formaţiunile politice;– 2 mandatari financiari coordonatori pentru candidaţii independenţi.În data de 8.10.2019, ora 16,00, AEP a desfăşurat sesiunea de instruire a mandatarilor financiari coordonatori, la sediul Autorităţii Electorale Permanente din strada Eugeniu Carada nr. 1, Bucureşti, sectorul 3. Reprezentanţii competitorilor electorali şi mandatarii financiari coordonatori au fost contactaţi atât telefonic, cât şi prin adrese comunicate atât prin e-mail, cât şi prin intermediul poştei.La sesiunea de instruire au participat, din partea Autorităţii Electorale Permanente, preşedintele AEP şi conducerea DCFPPCE, respectiv directorul general al DCFPPCE şi directorii Direcţiei control (DC) şi Direcţiei prevenţie, îndrumare şi monitorizare (DPIM).La finalul instruirii s-a întocmit o minută a sesiunii de instruire a mandatarilor financiari coordonatori, care a fost avizată de directorul general al DCFPPCE şi aprobată de preşedintele AEP.Controlul respectării prevederilor legale referitoare la veniturile şi cheltuielile competitorilor electorali în campania electoralăDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale din cadrul AEP a efectuat în perioada 6.01.2020-10.02.2020 verificarea documentelor privind veniturile încasate şi cheltuielile efectuate de către competitorii electorali în campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României din noiembrie 2019.Un număr de 8 competitori electorali a obţinut pragul de 3%, respectiv: Partidul Naţional Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Mişcarea Populară, Alianţa electorală „UN OM“ formată din Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi Partidul Pro România, Alianţa USR PLUS formată din Partidul Uniunea Salvaţi România şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate şi Uniunea Democrată Maghiară din România, iar un număr de 8 competitori electorali nu a obţinut pragul de 3%, respectiv: Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), Partidul Noua Românie, Partidul Dreapta Liberală, Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională, Partidul Naţiunea Română, Partidul Neamul Românesc, candidaţii independenţi Cumpănaşu Alexandru şi Marian-Stanoevici Bogdan-Dragoş-Aureliu.Mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali participanţi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 au declarat şi înregistrat la AEP contribuţii pentru campania electorală în valoare totală de 71.620.145,55 lei, din care 35.933.687,55 lei din finanţare privată şi 35.686.458,00 lei din finanţare publică, respectiv din subvenţii acordate de la bugetul de stat.
  Totalul sumelor solicitate la rambursare a fost în cuantum de 33.298.238,23 lei.Situaţia centralizată a contribuţiilor electorale şi a sumelor solicitate la rambursare cu ocazia alegerii Preşedintelui României din anul 2019 se prezintă astfel:
  Nr. crt.Denumire competitorValoare totală contribuţii electoraleFinanţare privatăFinanţare publicăSumă solicitată la rambursareAdresa de înaintare şi/sau Cerere de rambursare
  (lei)(lei)(lei)(lei)nr/data
  1.PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL18.400.000,000,0018.400.000,000,00
  -
  2.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT19.766.500,003.129.300,0016.637.200,003.127.283,6029347/09.12.2019
  3.PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ 7.068.975,007.068.975,000,007.061.632,9829484/10.12.2019
  4.PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR4.566.424,804.266.424,80300.000,00
  4.514.123,8729491/10.12.2019
  5.PARTIDUL PRO ROMÂNIA11.728.500,0011.728.500,000,0011.722.831,6729506/10.12.2019
  6.PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA4.879.523,004.530.265,00349.258,004.529.424,5229619/11.12.2019
  7.PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE1.975.249,841.975.249,840,001.899.407,0929265/06.12.2019
  8.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA445.000,00445.000,000,00443.534,5029499/10.12.2019
  9.PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal)803.398,00803.398,000,000,00
  10.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE0,000,00
  0,000,00
  11.PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ1.300.000,001.300.000,000,000,00
  12.PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAŢIONALĂ14.400,0014.400,000,000,00
  13.PARTIDUL NAŢIUNEA ROMÂNĂ85.000,0085.000,000,000,00
  14.PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC8.000,008.000,000,000,00
  15.CUMPĂNAŞU ALEXANDRU559.174,91559.174,910,000,00
  16.MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU20.000,0020.000,000,000,00
  TOTAL71.620.145,55
  35.933.687,5535.686.458,0033.298.238,23
  Având în vedere modificările legislative aduse în anul 2019 prin Legea nr. 148/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 25 iulie 2019, care prin art. IV pct. 1 modifică prevederile art. 28 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, potrivit cărora „Prin excepţie de la prevederile art. 25 alin. (1) şi (2), campania electorală pentru alegerea Parlamentului European şi a Preşedintelui României poate fi finanţată din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în acest caz, prin excepţie de la prevederile alin. (5), fiind utilizat un cont bancar distinct.“, formaţiunile politice beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat au putut utiliza aceste surse pentru finanţarea campaniei electorale, cu respectarea plafoanelor legale prevăzute de Legea nr. 334/2006.Potrivit art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, se rambursează partidelor politice sumele de bani aferente cheltuielilor electorale legal efectuate, cu excepţia celor care au fost finanţate din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din aceeaşi lege, astfel că o formaţiune politică care a finanţat campania electorală doar din subvenţie de la bugetul de stat nu a beneficiat de rambursare.Comparativ cu anul 2014, în care cuantumul veniturilor campaniei electorale a fost de 15.222.566,00 lei, venituri provenite strict din sursele de finanţare ale formaţiunilor politice şi care potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul respectiv nu erau rambursate, în anul 2019 cuantumul total al veniturilor a fost de 71.620.145,55 lei, din care 49,8% au provenit din subvenţii de la bugetul de stat.
  Situaţia detaliată pe tipuri de competitori electorali este următoarea:
  Tip competitor electoralValoarea contribuţiilor electorale
  Partide politice/alianţe/minorităţi71.040.970,64
  Candidaţi independenţi579.174,91
  Total contribuţii electorale71.620.145,55
  Cuantumul cheltuielilor electorale efectuate de către competitorii electorali la alegerile prezidenţiale din anul 2019 pe tipuri de destinaţii
  Nr crt.CHELTUIELI ELECTORALE
  Competitor electoralCuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisăCuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală onlineCuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologiceCuantumul total al cheltuielilor pentru afişe electoraleCuantumul total al cheltuielilor pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipăriteCuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiariCuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancareTOTAL
  1PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT6.320.721,221.845.978,8150.000467.6709.006.287,511.754.449,101.845
  19.446.951,64
  2PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR1.806.267,99924.827,64446.927,3089.726,001.046.307,55199.174,78892,614.514.123,87
  3PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL7.113.267,102.550.359,0393.400,7583.102,995.659.436,592.035.364,934.868,54
  17.539.799,93
  4PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ2.081.934,823.432.015,54122.106,15148.467,491.019.496,62256.748,29864,077.061.632,98
  5UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 160.496,88113.396,950,008.961,49157.325,063.000,00354,12
  443.534,50
  6PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA 1.087.548,042.483.688,5556.025,730,00334.759,47623.054,11846,014.585.921,91
  7PARTIDUL PRO ROMÂNIA2.472.244,795.849.491,380,0030.6823.319.564,5050.311,00538,0011.722.831,67
  8MARIAN-STANOEVICI BOGDAN DRAGOŞ AURELIU0,0042.930,000,000,000,000,0015,0042.945,00
  9ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAŢIONALĂ0,008.000,000,005.000,000,001.190,0074,00
  14.264,00
  10PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ149.194,08562.809,170,008.478,16156.843,7929.266,00299,00906.890,20
  11PARTIDUL NAŢIUNEA ROMÂNĂ5.978,4511.797,200,002.740,533.814,449.909,21139,00
  34.378,83
  12PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC2.975,003.621,640,00749,70616,660,0037,008.000,00
  13PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE0,00628.310,0671.342,2042.792,401.118.485,0538.172,55304,83
  1.899.407,09
  14PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)1.193.665,42173.182,3542.438,378.330,0022.372,00156.937,0073,561.596.998,70
  15PARTIDUL NOUA ROMÂNIE0,000,000,000,000,000,000,00
  0,00
  16CUMPĂNAŞU ALEXANDRU0,0019.516,000,0042.650,20372.802,07120.027,6810,20555.006,15
  TOTAL22.394.293,7918.649.924,32882.240,50939.350,9622.218.111,315.277.604,6511.160,9470.372.686,47
  Ponderea tipului de cheltuială electorală în total cheltuieli electorale angajate de către competitorii electorali în anul 2019
  ALEGERI PREZIDENŢIALE2019PONDERE TIP CHELTUIALĂ ELECTORALĂ
  Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă22.394.293,7931,82%
  Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online18.649.924,3226,50%
  Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice882.240,501,25%
  Cuantumul total al cheltuielilor pentru afişe electorale939.350,961,33%
  Cuantumul total al cheltuielilor pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite22.218.111,31
  31,57%
  Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari5.277.604,657,50%
  Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare11.160,940,02%
  TOTAL70.372.686,47100,00%
  Conform tabelului de mai sus, la alegerile prezidenţiale din anul 2019, competitorii electorali şi-au concentrat eforturile financiare în special pentru cheltuielile din sfera producţiei şi difuzării materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă (31,82%), precum şi pentru producerea de broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite (31,57%).Ponderea tipului de cheltuială electorală în total cheltuieli electorale angajate de către competitorii electorali în anul 2014
  ALEGERI PREZIDENŢIALE2014PONDERE TIP CHELTUIALĂ ELECTORALĂ
  Personal1.228,000,00%
  Chirie174.104,000,54%
  Comunicaţii74.459,000,23%
  Protocol48.752,000,15%
  Transport245.555,000,76%
  Deplasări537.610,001,67%
  Tipărituri şi alte materiale14.650.146,0045,45%
  Publicitate presă4.494.975,0013,95%
  Publicitate stradală10.050.670,0031,18%
  Servicii1.593.392,004,94%
  Sondaje141.992,000,44%
  Alte cheltuieli217.802,000,68%
  TOTAL32.230.685,00100,00%
  Deşi în anul 2014 legislaţia în vigoare prevedea alte destinaţii pentru cheltuielile electorale, din tabelul de mai sus rezultă că tendinţa era tot în producerea de tipărituri şi alte materiale (45,45%).Ca urmare a modificării legislaţiei în domeniu care a făcut posibilă rambursarea cheltuielilor electorale, începând cu anul 2016, precum şi, începând cu anul 2019, utilizarea ca sursă de finanţare şi subvenţiile de la bugetul de stat, tendinţa a fost de a se dubla cuantumul cheltuielilor electorale.
  Total cheltuieli electorale
  Prezentăm mai jos date privind contribuţiile pentru campania electorală înregistrate, defalcate pe cele două tururi de scrutin.Turul 1Situaţia contribuţiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanţarea campaniei electorale pentru primul tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României din 10.11.2019 este următoarea:
  Tip competitor electoralValoarea contribuţiilor electorale
  Partide politice/alianţe/minorităţi69.679.729,11
  Candidaţi independenţi579.174,91
  Total contribuţii electorale70.258.904,02
  Valoarea contribuţiilor electorale depuse de fiecare competitor electoral, defalcată în funcţie de sursa de finanţare (publică/privată), este centralizată în tabelul de mai jos.Conform legii, competitorii electorali care au obţinut minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate au dreptul la rambursarea cheltuielilor electorale. Cerinţa menţionată a fost întrunită de următorii competitori electorali:
  Nr. crt.Competitor electoralCandidat
  1.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KELEMEN HUNOR
  2.PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL IOHANNIS KLAUS WERNER
  3.PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ PALEOLOGU THEODOR
  4.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DĂNCILĂ VASILICA VIORICA
  5.PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILORDIACONU MIRCEA
  6.PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIACONU MIRCEA
  7.PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIABARNA ILIE-DAN
  8.PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE
  BARNA ILIE-DAN
  Turul 2Situaţia contribuţiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanţarea campaniei electorale pentru cel deal doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României din 24.11.2019 este următoarea:
  Tip competitor electoralValoarea contribuţiilor electorale
  Partide politice/alianţe/minorităţi1.956.000,00
  Candidaţi independenţi0,00
  Total contribuţii electorale1.956.000,00
  Valoarea contribuţiilor electorale depuse de fiecare competitor electoral, defalcată în funcţie de sursa de finanţare (publică/privată), este centralizată în tabelul de mai jos:
  Nr. crt.Denumire competitorValoarea totală a contribuţiilor electoraleFinanţare privatăFinanţare publică
  1.DĂNCILĂ VASILICA-VIORICA - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT1.556.000,001.456.800,0099.200,00
  2.IOHANNIS KLAUS-WERNER - PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL400.000,000400.000,00
  TOTAL CONTRIBUŢII ELECTORALE 1.956.000,001.456.800,00499.200,00
  Prezentăm mai jos o situaţie comparativă a veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de către competitorii electorali cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României din anii 2014 şi 2019:
  Precizăm că în anul 2019 limita maximă a contribuţiilor depuse de către competitorii electorali cu ocazia alegerilor Preşedintelui României a fost de 41.600.000,00 lei, calculată astfel: 20.000 salarii de bază minime brute pe ţară x 2.080,00 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară la data de 1.01.2019), comparativ cu anul 2014 când limita maximă a contribuţiilor depuse de către competitorii electorali cu ocazia alegerilor Preşedintelui României a fost de 21.250.000,00 lei, calculată astfel: 25.000 salarii de bază minime brute pe ţară x 850,00 lei (valoarea salariului de bază mimin brut pe ţară la data de 1.01.2014).
  Se observă o creştere semnificativă atât a veniturilor, cât şi a cheltuielilor pentru campania electorală, determinată de modificările legislative care au permis rambursarea cheltuielilor efectuate de către competitorii electorali în campania electorală, precum şi utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat ca sursă de finanţare a campaniei electorale.Au fost depuse 7 cereri de rambursare de către competitorii electorali care au obţinut minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate (Partidul Naţional Liberal nu a depus cerere de rambursare, deoarece cheltuielile electorale au fost finanţate integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat).Situaţia centralizată a contribuţiilor pentru campania electorală înregistrate de mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali, a sumelor solicitate la rambursare şi a datoriilor înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 se prezintă astfel:
  Nr. crt.Denumire competitor^1Valoarea totală a contribuţiilor electoraleFinanţare privatăFinanţare publicăSuma solicitată la rambursareTotal datoriiSUME RAMBURSATE
  1.BRUYNSEELS RAMONA-IOANA - PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)803.398,00803.398,000,000,00794.981,620,00
  2.KELEMEN HUNOR - UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA445.000,00445.000,000,00443.534,500,00443.534,50
  3.IOHANNIS KLAUS-WERNER - PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL18.400.000,000,0018.400.000,000,007.129.232,170,00
  4.PALEOLOGU THEODOR -
  PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ
  7.068.975,007.068.975,000,007.061.632,980,007.061.632,98
  5.CUMPĂNAŞU ALEXANDRU559.174,91559.174,910,000,000,000,00
  6.DĂNCILĂ VASILICA-VIORICA - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT19.766.500,003.129.300,00
  16.637.200,003.127.283,600,003.127.283,60
  7.MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU20.000,0020.000,000,000,0023.030,000,00
  8.DIACONU MIRCEA - PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR4.566.424,804.266.424,80300.000,004.514.123,870,004.256.768,32
  9.DIACONU MIRCEA - PARTIDUL PRO ROMÂNIA11.728.500,0011.728.500,000,0011.722.831,670,0011.722.831,67
  10.BARNA ILIE-DAN - PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA4.879.523,004.530.265,00349.258,004.529.424,520,004.528.019,52
  11.BARNA ILIE-DAN -
  PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE
  1.975.249,841.975.249,840,001.899.407,090,001.899.407,09
  12.POPESCU SEBASTIAN-CONSTANTIN - PARTIDUL NOUA ROMÂNIE0,000,000,000,000,000,00
  13.CATARAMĂ VIOREL - PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ1.300.000,00
  1.300.000,000,000,000,000,00
  14.IVAN CĂTĂLIN-SORIN - PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAŢIONALĂ14.400,0014.400,000,000,001.190,000,00
  15.BANU JOHN-ION - PARTIDUL NAŢIUNEA ROMÂNĂ85.000,0085.000,000,00
  0,000,000,00
  16.PEIA NINEL - PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC8.000,008.000,000,000,000,000,00
  TOTAL71.620.145,5535.933.687,5535.686.458,0033.298.238,237.948.433,7933.039.477,68
  Pentru un număr de opt competitori electorali care au întrunit pragul de 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional, verificările au inclus şi rambursarea sumelor cheltuite, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. Pentru un număr de opt competitori electorali care nu au întrunit pragul electoral de 3%, verificările au avut în vedere legalitatea veniturilor şi cheltuielilor electorale efectuate în campania electorală.^1 Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi Partidul Pro România au făcut parte din ALIANŢA ELECTORALĂ „UN OM“; Partidul Uniunea Salvaţi România şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate au făcut parte din ALIANŢA USR PLUS.
  Situaţia sumelor solicitate la rambursare, a sumelor rambursate, a sumelor nerambursate şi a sancţiunilor aplicate competitorilor electorali cu ocazia alegerii Preşedintelui României din anul 2019
  Nr. crt.Denumire competitor^2Sumă solicitată la rambursare (lei)Suma rambursată (lei)Suma nerambursată (lei)Sancţiuni
  AmenziConfiscări
  1.PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ 7.061.632,987.061.632,980,00Avertisment-
  2.PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR
  4.514.123,874.256.768,32257.355,55Avertisment-
  3.PARTIDUL PRO ROMÂNIA11.722.831,6711.722.831,670,00Avertisment-
  4.PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA4.529.424,524.528.019,521.405,0015.000,00 şi Avertisment pentru mandatarul financiar coordonator-
  5.
  PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE1.899.407,091.899.407,090,00--
  6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA443.534,50443.534,500,00Avertisment-
  7.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT3.127.283,603.127.283,600,00Avertisment-
  8.PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL0,000,000,0050.000,0049.260,00
  9.PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal)0,000,000,00Avertisment793.600,70
  10.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE0,000,000,00--
  11.PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ0,000,000,00Avertisment şi Avertisment pentru mandatarul financiar coordonator-
  12.PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAŢIONALĂ0,000,000,00Avertisment400,00
  13.PARTIDUL NAŢIUNEA ROMÂNĂ0,000,000,00
  Avertisment şi Avertisment pentru mandatarul financiar coordonator-
  14.PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC0,000,000,00Avertisment-
  15.CUMPĂNAŞU ALEXANDRU0,000,000,00Avertisment95.519,20
  16.MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU0,000,00
  0,00Avertisment22.930,00
  TOTAL33.298.238,2333.039.477,68258.760,5565.000,00961.709,90
  ^2 Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi Partidul Pro România au făcut parte din ALIANŢA ELECTORALĂ „UN OM“; Partidul Uniunea Salvaţi România şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate au făcut parte din ALIANŢA USR.
  Rezultatele verificărilor întreprinse de Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale au fost publicate periodic pe pagina https://finantarepartide.ro/ a AEP. Aici pot fi consultate următoarele informaţii:– situaţia tipurilor de surse de finanţare, a sumelor solicitate la rambursare, a sumelor rambursate, a sumelor nerambursate şi a sancţiunilor aplicate competitorilor electorali cu ocazia alegerii Preşedintelui României din anul 2019;– sinteze ale rapoartelor privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale competitorilor electorali la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 [conform art. 44 alin. (6) din Legea nr. 334/2006];– rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale competitorilor electorali la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019;
  – lista partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, cu ocazia alegerii Preşedintelui României din 10 noiembrie 2019 şi 24 noiembrie 2019;– cuantumul datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerii Preşedintelui României din 10 noiembrie 2019 şi 24 noiembrie 2019, declarate la AEP, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006;– situaţia contribuţiilor electorale, a sumelor solicitate la rambursare şi a datoriilor înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019;– situaţia contribuţiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanţarea campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României din 24 noiembrie 2019, actualizată la data de 27 noiembrie 2019, cu actualizările ulterioare etc.
  AEP a publicat sinteze ale rapoartelor privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale formaţiunilor politice cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 6 februarie 2020, nr. 87 din 6 februarie 2020, nr. 122 din 17 februarie 2020, nr. 151 din 25 februarie 2020 şi nr. 154 din 26 februarie 2020.Cu ocazia alegerilor Preşedintelui României din anul 2019, în cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale s-au înregistrat 51 de sesizări având ca obiect încălcarea Legii nr. 334/2006, 62 de solicitări având ca obiect solicitări de puncte de vedere cu privire la interpretarea Legii nr. 334/2006 şi 6 solicitări având ca obiect solicitări de informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
  4.2. Controlul finanţării campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 20204.2.1. Activităţi desfăşurate cu prilejul alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020În contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ţări, ceea ce a determinat şi declararea pandemiei de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la data de 11.03.2020, Preşedintele României a decretat starea de urgenţă pe o perioadă de 30 de zile, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.După instituirea stării de urgenţă au fost emise, în baza dispoziţiilor decretului prezidenţial amintit mai sus, precum şi ale art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, mai multe ordonanţe militare, care au impus, gradual, măsuri de limitare a circulaţiei persoanelor, de distanţare socială şi de restrângere a condiţiilor în care se pot derula acţiuni ce presupun reunirea unor grupuri de persoane.Aceste limitări au condus implicit la imposibilitatea organizării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale în data de 6.06.2020.Prin Legea nr. 135/2020 a fost stabilită data alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 în ziua de 27 septembrie 2020, context în care Autoritatea Electorală Permanentă a continuat activităţile specifice de organizare a alegerilor începute încă din luna ianuarie.Campania electorală pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale a început în data de 28 august 2020 şi s-a încheiat în data de 26 septembrie 2020, ora 7,00.În paralel cu activităţile specifice desfăşurate în perioada de precampanie şi campanie electorală, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, în perioada 15.06.2020-25.09.2020, a efectuat controlul finanţării activităţii curente a partidelor politice şi a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat. Au fost verificate toate organizaţiile/filialele judeţene, organizaţiile municipiului Bucureşti şi sediul central ale partidelor politice beneficiare de fonduri provenite din subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv: Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul Uniunea Salvaţi România, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi Partidul Mişcarea Populară.De asemenea, prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente nr. 483/2020*) privind desemnarea angajaţilor Autorităţii Electorale Permanente care îşi vor desfăşura activitatea în aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, constituit la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, întregul personal al Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost desemnat pentru a-şi desfăşura activitatea în aparatul tehnic auxiliar necesar funcţionării Biroului Electoral Central constituit la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020. În această calitate, a asigurat suport pentru relaţia cu publicul, relaţia cu mass-media, accesul la informaţiile de interes public, înregistrarea şi arhivarea documentelor, efectuarea operaţiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor.*) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.De asemenea a asigurat suport la activităţi specifice Biroului Electoral Central, şi anume:– s-a asigurat permanenţa în zilele de weekend, precum şi în zilele în care erau prevăzute termene legale de depunere a diferitelor documente, conform calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale;– s-au verificat dosarele cu semnături depuse de către competitorii electorali;– s-au verificat procesele-verbale scanate ale secţiilor de votare, în vederea verificării completării anumitor rubrici obligatorii;– 
  s-au desfăşurat activităţi de verificare a diferitelor documente rezultate în urma alegerilor locale, ca urmare a contestaţiilor formulate de diverşi competitori electorali.
  Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a desfăşurat activităţi specifice alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, atât în perioada preelectorală, electorală, cât şi în perioada postelectorală, astfel:1. Departamentul a desfăşurat sesiuni de instruire a mandatarilor financiari coordonatori atât prin intermediul unor conferinţe de presă desfăşurate la sediul Autorităţii Electorale Permanente din strada Eugeniu Carada nr. 1, Bucureşti, sectorul 3, cât şi prin intermediul unor conferinţe organizate în mediul online, utilizând platforma Microsoft Teams, ulterior instituirii stării de urgenţă/stării de alertă.În cadrul acestor conferinţe, printre altele, au fost lămurite aspecte cu privire la înregistrarea mandatarilor financiari, deschiderea conturilor pentru campanie, sursele de finanţare ce pot fi utilizate drept contribuţii, destinaţiile şi procentele în care trebuie să se încadreze cheltuielile electorale.Au fost organizate 4 evenimente, după cum urmează:În luna februarie a anului 2020, anterior luării deciziei de amânare a datei desfăşurării alegerilor, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a organizat o conferinţă de presă având ca obiect Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020.La conferinţa de presă, pe lângă conducerea Autorităţii Electorale Permanente au participat reprezentanţi ai presei, ai formaţiunilor politice şi mandatari financiari. În cadrul conferinţei de presă, printre altele, au fost lămurite aspecte cu privire la înregistrarea mandatarilor financiari, deschiderea conturilor pentru campanie, sursele de finanţare ce pot fi utilizate drept contribuţii electorale, destinaţiile şi procentele în care trebuie să se încadreze cheltuielile electorale.Conferinţa de presă a fost difuzată în direct pe canalul YouTube al instituţiei, cu scopul de a aduce la cunoştinţa publică stadiul acţiunilor întreprinse pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor locale. În vederea sporirii adresabilităţii informaţiilor prezentate în cadrul conferinţei, a fost asigurată traducerea în limbaj mimico-gestual.În data de 27 iulie 2020, ora 15,00, pe platforma Microsoft Teams, a avut loc dezbaterea publică a Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020.Din partea Autorităţii Electorale Permanente au participat preşedintele AEP, şeful Departamentului cooperare internaţională şi relaţii publice, şeful Departamentului legislativ şi conducerea DCFPPCE, respectiv directorul general al DCFPPCE şi directorii Direcţiei control şi DPIM, iar din partea partidelor politice a participat un număr de 17 reprezentanţi.Temele abordate au fost următoarele:– aspecte privind desemnarea şi înregistrarea mandatarilor financiari, responsabilităţile şi atribuţiile mandatarilor financiari, deschiderea conturilor bancare;– contribuţiile partidelor politice, alianţelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru campania electorală; contribuţiile candidaţilor;– cheltuielile electorale; limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală la nivel de judeţ, sector al municipiului Bucureşti şi municipiul Bucureşti; limita maximă a cheltuielilor la nivel central; destinaţiile contribuţiilor pentru campania electorală (cheltuieli electorale permise) pe tipuri şi procente; materiale de propagandă electorală; raportarea cheltuielilor la AEP;
  – rambursarea cheltuielilor electorale; alianţe electorale; contravenţii şi sancţiuni.
  Reprezentanţii partidelor politice au adresat întrebări reprezentanţilor DCFPPCE, ocazie cu care au fost clarificate nelămuririle acestora. Totodată, reprezentanţii partidelor politice au formulat propuneri cu privire la Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020.În data de 4 septembrie 2020, în intervalul orar 15,00-17,00, pe platforma Microsoft Teams, a avut loc o întrunire cu mandatarii financiari coordonatori şi mandatarii financiari judeţeni ai formaţiunilor politice, având ca temă „Finanţarea campaniei electorale“ la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020.Din partea Autorităţii Electorale Permanente au participat preşedintele AEP şi conducerea DCFPPCE, respectiv directorul general al DCFPPCE şi directorii Direcţiei control şi DPIM.Din partea mandatarilor financiari coordonatori şi mandatarilor financiari judeţeni ai formaţiunilor politice a participat un număr de 157 de reprezentanţi.Au fost puse în discuţie întrebări referitoare la înregistrarea mandatarilor financiari, depunerea contribuţiilor partidelor politice, alianţelor politice, ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi, declararea contribuţiilor electorale şi a angajării cheltuielilor electorale la AEP.Au fost lămurite aspecte cu privire la producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la televiziune, la producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online, utilizarea paginilor de facebook în campania electorală.De altfel, discuţiile au fost purtate sub formă de dialog, pentru fiecare întrebare oferindu-se răspunsul care să vină în întâmpinarea soluţionării neînţelegerilor cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor legale.Întreaga instruire s-a desfăşurat interactiv, reprezentanţii AEP oferindu-şi disponibilitatea de a organiza şi alte instruiri în vederea clarificării oricăror aspecte semnalate de către mandatarii financiari sau de către reprezentanţii formaţiunilor politice.– În data de 10 septembrie 2020, în intervalul orar 14,00-16,00, pe platforma Microsoft Teams, a avut loc a doua întrunire cu mandatarii financiari coordonatori şi mandatarii financiari judeţeni ai formaţiunilor politice, având ca temă „Finanţarea campaniei electorale“ la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020.Din partea Autorităţii Electorale Permanente au participat directorul general al DCFPPCE şi directorii Direcţiei control şi DPIM. Din partea competitorilor electorali a participat un număr de 163 de reprezentanţi (mandatari financiari coordonatori şi mandatari financiari judeţeni).Temele abordate au fost:– rambursarea cheltuielilor electorale;– 
  contravenţii şi sancţiuni.
  Au fost lămurite aspecte cu privire la modul de completare a anexelor la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, a facturilor şi ordinelor de plată, utilizarea paginilor de facebook în campania electorală.
  2. S-a luat legătura cu competitorii electorali şi li s-a reiterat obligaţia legală de a deschide un cont bancar pentru campania electorală destinat încasării contribuţiilor electorale, respectiv efectuării plăţii cheltuielilor electorale.3. A fost elaborat şi pus în dezbatere publică Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020.4. După adoptarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 s-au întreprins toate demersurile necesare în vederea publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Au fost efectuate demersuri pentru tipărirea ghidului atât în limba română, cât şi în limbile engleză şi franceză. Broşura tipărită cuprinde, pe lângă Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, şi toată legislaţia privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, însumând un număr de 394 de pagini. Broşura a fost tipărită în 3.500 de exemplare în limba română, 1.000 de exemplare în limba engleză şi 1.000 de exemplare în limba franceză.5. S-a distribuit broşura mandatarilor financiari, reprezentanţilor competitorilor electorali, Biroului Electoral Central, celor 42 de birouri electorale de circumscripţie judeţene, iar broşurile în limba engleză şi în limba franceză au fost distribuite observatorilor internaţionali din cadrul ambasadelor mai multor ţări.6. S-a publicat pe site-ul www.finantarepartide.ro lista mandatarilor financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020.Până la data de 24.09.2020, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a înregistrat 2.250 de mandatari financiari, competitorilor electorali fiindu-le alocate 1.360 de coduri unice de identificare, respectiv:– 853 de mandatari financiari ai partidelor politice, din care 46 de mandatari financiari coordonatori (Facem precizarea că un mandatar financiar poate fi desemnat la nivelul mai multor judeţe, motiv pentru care numărul total al mandatarilor financiari nu va reieşi din însumarea mandatarilor financiari coordonatori şi judeţeni.);– 118 mandatari financiari ai alianţelor electorale, alianţelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;– 1.279 de mandatari financiari coordonatori pentru candidaţi independenţi.7. S-au primit şi centralizat adresele competitorilor electorali privind conturile deschise pentru campania electorală pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020. La nivelul DCFPPCE au fost înregistrate 542 de conturi deschise de competitorii electorali, celelalte conturi deschise fiind primite şi centralizate la nivelul birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente.8. S-au primit, înregistrat şi păstrat evidenţele contribuţiilor depuse de candidaţi şi ale contribuţiilor partidelor politice care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central. Au fost înregistrate şi centralizate 24.887 de contribuţii depuse de către candidaţi şi 448 de contribuţii transferate din conturile formaţiunilor politice.Contribuţiile declarate de către candidaţii independenţi au fost în cuantum total de 4.544.593,79 lei, iar contribuţiile declarate de către formaţiunile politice au fost în cuantum total de 184.882.180,60 lei.
  Contribuţiile depuse de candidaţi au fost în valoare totală de 167.071.353,10 lei, iar transferurile din finanţarea publică şi privată a formaţiunilor politice au fost în valoare totală de 17.810.827,5 lei.Contribuţiile electorale provenite din subvenţii acordate de la bugetul de stat au fost în cuantum total de 4.691.000,00 lei.
  Pentru o corectă informare a opiniei publice, Autoritatea Electorală Permanentă a facilitat accesul la informaţiile referitoare la contribuţiile fiecărui competitor electoral. Toate contribuţiile competitorilor electorali notificate Autorităţii Electorale Permanente - sediul central/birouri judeţene au fost publicate succesiv pe site-ul instituţiei.
  9. În anul 2020 a fost soluţionat un număr de 418 petiţii, 476 de sesizări şi 28 de solicitări de informaţii de interes public, majoritatea fiind în legătură cu alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale.10. Un număr de 444 de întrebări şi răspunsuri transmise competitorilor electorali în perioada preelectorală şi în perioada electorală a fost publicat pe site-ul AEP www.finantarepartide.ro sub titlul „Întrebări şi răspunsuri utile - campanie pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020“.11. Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a întreprins toate demersurile necesare în vederea unei corecte informări, astfel că pe site-ul instituţiei www.finantarepartide.ro au fost publicate următoarele documente utile:– model Proces-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale care se depun în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor;– model Proces-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale care se depun în termen de 30 de zile de la data desfăşurării alegerilor;– modelul raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - anexa nr. 17 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare;– situaţia transferurilor aferente campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 - model;
  – broşură „Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, cu personalul din cadrul filialelor şi birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente“;– broşură „Financement de l’activité des partis politiques et des campagnes électorales lors des élections des autorités de l’administration publique locale de 2020“;– broşură „The Financing of the activity of political parties and of the electoral campaigns for the election of local public administration authorities of 2020“;– modelul cererii de înregistrare a mandatarului financiar;– notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;– consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;– lista cu competitorii electorali care au obţinut, individual sau într-o alianţă electorală, cel puţin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020;
  – registrul fiscal al partidelor politice înscrise la Tribunalul Municipiului Bucureşti.
  12. Mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali au primit îndrumări cu privire la documentele care trebuie depuse de competitorii electorali la 15 zile şi la 30 de zile (lista, modul de aranjare, conţinutul unor documente) şi termenul până la care au obligaţia să le depună.13. S-au primit documentele la 15 zile şi la 30 de zile de la competitorii electorali, ocazie cu care s-au întocmit procese-verbale de predare/primire.Conform datelor transmise de către birourile judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente şi centralizate la nivelul DCFPPCE, au fost depuse 1.684 de rapoarte detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale (inclusiv rapoartele depuse de către filialele/organizaţiile formaţiunilor politice) şi 870 de cereri de rambursare a cheltuielilor electorale (inclusiv cererile depuse de către filialele/organizaţiile formaţiunilor politice).14. Au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 25 de liste cuprinzând competitorii electorali care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale (RVC) şi 1.213 rapoarte detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale.Situaţia rapoartelor publicate în Monitorul Oficial al României până la sfârşitul anului 2020 este următoarea:
  RVC transmise Monitorului Oficial al României RVC publicate în Monitorul Oficial al României, Partea ISinteze rapoarte de control trimise la Monitorul Oficial al RomânieiSinteze rapoarte de control publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I
  1.213
  1.2131.390985*
  * Publicate până la data de 17.03.2021.
  Pentru partidele politice cu organizaţii judeţene au fost publicate doar RVC-urile întocmite la nivel naţional, nu şi cele la nivel judeţean.
  15. În perioada 26.10.2020-31.12.2020, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a desfăşurat activităţi de verificare a competitorilor electorali care au participat la campania electorală.Faţă de controlul efectuat cu privire la finanţarea campaniei electorale desfăşurate în anul 2016, în anul 2020 DCFPPCE a decis ca acesta să se desfăşoare descentralizat, la nivelul birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente. Printre avantajele alegerii acestei soluţii enumerăm:– facilitarea depunerii documentelor de către competitorii electorali la nivel local, aceştia nemaifiind nevoiţi să le centralizeze şi ulterior să le transmită către sediul central al AEP;– reducerea riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2;– reducerea costurilor asociate, nefiind astfel necesară delegarea personalului cu atribuţii de control din teritoriu.
  Având în vedere că s-a reuşit respectarea termenului legal de 90 de zile de la data alegerilor pentru efectuarea controlului şi rambursarea cheltuielilor electorale, în limita bugetului alocat AEP pentru anul 2020, considerăm că iniţiativa de descentralizare a activităţilor de control s-a dovedit a fi una oportună.Controlul s-a desfăşurat la nivelul birourilor judeţene ale AEP, implicând un număr de 204 controlori. La repartizarea competitorilor electorali prin ordinele de serviciu emise s-a avut în vedere, ca regulă, criteriul sediului central/domiciliului competitorilor electorali.Cei 22 de controlori de la nivelul DCFPPCE au format 9 echipe de control care au avut ca obiectiv efectuarea controlului pentru următorii competitori electorali:– Partidul Social Democrat - sediul central, Organizaţia/Filiala Municipiului Bucureşti, organizaţiile/filialele sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 şi Organizaţia/Filiala Judeţeană Ilfov, inclusiv centralizarea la nivel naţional;– Partidul Naţional Liberal - sediul central, Organizaţia/Filiala Municipiului Bucureşti, organizaţiile/filialele sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 şi Organizaţia/Filiala Judeţeană Ilfov, inclusiv centralizarea la nivel naţional;– Uniunea Salvaţi România - sediul central, Organizaţia/Filiala Municipiului Bucureşti, organizaţiile/filialele sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 şi Organizaţia/Filiala Judeţeană Ilfov, inclusiv centralizarea la nivel naţional;– Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate - sediul central, Organizaţia/Filiala Municipiului Bucureşti, organizaţiile/filialele sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 şi Organizaţia/Filiala Judeţeană Ilfov, inclusiv centralizarea la nivel naţional;– Partidul Pro România - sediul central, Organizaţia/Filiala Municipiului Bucureşti, organizaţiile/filialele sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 şi Organizaţia/Filiala Judeţeană Ilfov, inclusiv centralizarea la nivel naţional;– Partidul Mişcarea Populară - sediul central, Organizaţia/Filiala Municipiului Bucureşti, organizaţiile/filialele sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 şi Organizaţia/Filiala Judeţeană Ilfov, inclusiv centralizarea la nivel naţional;
  – Alianţa Liberalilor şi Democraţilor din România - sediul central, Organizaţia/Filiala Municipiului Bucureşti, organizaţiile/ filialele sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 şi Organizaţia/Filiala Judeţeană Ilfov, inclusiv centralizarea la nivel naţional;– Uniunea Democrată a Maghiarilor din România;– Partidul Republican din România;– Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională;– Partidul Noua Dreaptă;– Partidul României Europene;– Partidul Socialist Român;
  – Partidul RE:START România;– candidatul independent Dan Nicuşor-Daniel.
  De asemenea, personalul DCFPPCE a verificat şi centralizat toate rapoartele de control întocmite pentru formaţiunea politică la nivel judeţean, rezultând un singur raport pentru fiecare competitor electoral.În plus, fiecare controlor din cadrul DCFPPCE, prin dispoziţie de serviciu dată de directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, a coordonat întreaga activitate de control din 2 birouri judeţene. Activităţile de coordonare au presupus îmbunătăţirea rezultatelor misiunilor de control, utilizarea de practici unitare, evitarea disfuncţionalităţii şi riscurilor care puteau afecta atingerea obiectivelor. Activităţile de coordonare a birourilor judeţene de către personalul DCFPPCE au presupus următoarele:– aplicarea şi respectarea legilor din domeniul de activitate;– respectarea procedurilor de lucru unitar;– păstrarea confidenţialităţii informaţiilor din documentele utilizate şi întocmite;– colaborarea permanentă cu personalul biroului judeţean şi DCFPPCE atât prin intermediul e-mail-ului, cât şi telefonic;– participarea la sesiunile de instruire organizate de către conducerea DCFPPCE prin intermediul platformei TEAMS;– înţelegerea scopului organizării activităţilor de instruiri, şi anume clarificarea tuturor activităţilor de control;– păstrarea unor evidenţe corecte ale competitorilor electorali, ale constatărilor şi sancţiunilor aplicate la nivel judeţean/central;– asigurarea informării conducerii DCFPPCE în cel mai scurt timp pentru eventuale inadvertenţe şi neclarităţi;– predarea/preluarea documentelor de control între birourile judeţene şi responsabilul din departament.Competitorii electorali au solicitat în vederea rambursării suma totală de 150.010.713,06 lei, astfel:– candidaţii independenţi au solicitat suma totală de 2.494.779,14 lei;
  – formaţiunile politice au solicitat suma totală de 147.515.933,92 lei.
  În vederea rambursării a fost verificat un număr de 836 de competitori electorali care au obţinut pragul de 3%.De asemenea au fost verificaţi parţial şi competitorii electorali care nu au obţinut pragul de 3%, finalizarea verificării acestora şi aplicarea sancţiunilor urmând a se desfăşura în primul trimestru al anului 2021.Diferenţele constatate între contribuţiile declarate de către competitorii electorali în timpul campaniei electorale, cele rezultate din rapoartele de venituri şi cheltuieli electorale depuse şi cele rezultate în urma controalelor efectuate provin fie din declarări dublate, fie din alte erori de transmitere, toate aceste situaţii fiind clarificate în rapoartele de control întocmite.Verificările au vizat respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile electorale, respectiv:– rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale;– declaraţiile privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale;– declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii;– declaraţiile privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale;– 
  declaraţiile candidaţilor privind provenienţa contribuţiilor pentru campania electorală;
  – declaraţiile privind informaţiile privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora;– formularele de înregistrare a contribuitorului;– împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuţiilor electorale ale candidaţilor de către mandatarii financiari;– cererile de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;– listele candidaţilor către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate pentru campania electorală.
  Totodată s-au efectuat următoarele operaţiuni de control:– verificarea conturilor bancare;
  – verificarea contribuţiilor depuse de către candidaţi;– verificarea încadrării contribuţiilor în limitele legale;– verificarea cheltuielilor electorale;– verificarea efectuării plăţilor după declararea contribuţiilor la Autoritatea Electorală Permanentă;– verificări ale documentelor privind cheltuielile electorale.
  Situaţia centralizată a sancţiunilor aplicate până la sfârşitul anului 2020 este următoarea:
  Nr. crt.PVCC-uri
  AmendăAvertismenteConfiscări
  1.9519426
  Pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu (CFPP), la nivelul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale au fost acreditate 4 persoane.Până la finele anului 2020, din totalul sumei solicitate la rambursare de către competitorii electorali, sume verificate şi validate în urma controalelor efectuate de către personalul DCFPPCE, a fost rambursată suma de 121.640.487,35 lei, diferenţa urmând a se rambursa în cursul anului 2021, din disponibilul bugetar existent.
  4.2.2. Istoric comparativ cu alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016La alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016 a participat un număr de 1.979 de competitori electorali: 1.909 candidaţi independenţi şi 70 de formaţiuni politice, conform documentului „Situaţia candidaţilor centralizată la nivel naţional pentru alegerile locale din anul 2016“ aflat pe site-ul www.2016bec.ro.La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 a participat un număr de 1.649 de competitori electorali: 1.389 de candidaţi independenţi, 75 de partide politice, 17 organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 168 de alianţe electorale, conform informaţiilor publicate pe site-ul www.locale2020.bec.ro.
  Limite cheltuieliLimitele maxime ale cheltuielilor care au putut fi efectuate de către un partid politic, o alianţă politică ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale atât în anul 2016, cât şi în anul 2020 au fost calculate prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară, respectiv:Salariul de bază minim brut pe ţară în anul 2016 a fost în valoare de 1.250,00 lei.Salariul de bază minim brut pe ţară în anul 2020 a fost în valoare de 2.230,00 lei.La alegerile locale din 5 iunie 2016 a participat un număr de 267.239 de candidaţi, dintre care 264.959 de candidaţi din partea unui număr de 56 de partide politice şi 13 organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 2.280 de candidaţi independenţi, pentru care s-au declarat la Autoritatea Electorală Permanentă contribuţii de aproximativ 59.000.000,00 lei, respectiv aproximativ 55.000.000,00 lei contribuţii ale partidelor politice, aproximativ 400.000,00 lei contribuţii ale organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi aproximativ 3.600.000,00 lei contribuţii ale candidaţilor independenţi.Din cei 267.239 de candidaţi, 14.053 au participat pentru funcţia de primar, respectiv: 13.286 din partea formaţiunilor politice şi 767 de candidaţi independenţi, 239.129 au participat pentru funcţia de consilier local, respectiv: 237.628 din partea formaţiunilor politice şi 1.501 candidaţi independenţi, iar 14.057 au participat pentru funcţia de consilier judeţean, respectiv: 14.045 din partea formaţiunilor politice şi 12 candidaţi independenţi.La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 a participat un număr de 199.036 de candidaţi care au depus 256.047 de candidaturi, astfel: 254.334 de candidaturi din partea formaţiunilor politice şi 1.713 candidaturi ale candidaţilor independenţi, pentru care s-au declarat la Autoritatea Electorală Permanentă contribuţii în valoare totală de 189.426.774,39 lei, respectiv 184.882.180,60 lei contribuţii ale partidelor politice, ale alianţelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi 4.544.593,79 lei contribuţii ale candidaţilor independenţi.
  Astfel, deşi în anul 2016 şi-a depus candidatura un număr mai mare de competitori electorali, veniturile înregistrate în anul 2020 au fost de aproape 7 ori mai mari decât cele înregistrate în anul 2016, generând un volum considerabil de documente justificative.
  Din cele 256.047 de candidaturi depuse, 13.801 au fost pentru funcţia de primar/primar general (13.213 din partea formaţiunilor politice şi 588 de candidaţi independenţi), 227.829 au fost pentru funcţia de consilier local/de sector (226.726 din partea formaţiunilor politice şi 1.103 candidaţi independenţi), 14.069 au fost pentru funcţia de consilier judeţean/consilier general (14.054 din partea formaţiunilor politice şi 15 candidaţi independenţi) şi 348 au fost pentru funcţia de preşedinte de consiliu judeţean (341 din partea formaţiunilor politice şi 7 candidaţi independenţi).
  4.3. Controlul finanţării campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 6.12.2020Prin Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 a fost stabilită data desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, respectiv 6 decembrie 2020.Campania electorală pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor a început la data de 6 noiembrie 2020 şi s-a încheiat la data de 5 decembrie 2020, conform Hotărârii Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020.La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 a participat un număr de 84 de competitori electorali, respectiv 24 de partide politice (dintre care 2 partide politice au alcătuit o alianţă electorală la nivel naţional), 18 organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 42 de candidaţi independenţi.Nu s-au înregistrat diferenţe semnificative faţă de numărul competitorilor care au participat la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, unde s-a înregistrat un număr de 80 de competitori electorali, respectiv 18 partide politice, 18 organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 44 de candidaţi independenţi.Se poate observa o creştere a numărului de partide politice care au participat la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor faţă de anul 2016, determinată de creşterea numărului de partide politice înfiinţate, ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare.Situaţia comparativă a numărului şi tipului de competitori electorali care au participat la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate în anii 2016 şi 2020 este redată mai jos:
  Limita maximă a cheltuielilor care au putut fi efectuate de către un partid politic, o alianţă politică ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2016 a fost de 60 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat. Salariul de bază minim brut pe ţară în anul 2016 a fost în valoare de 1.050,00 lei.Limita maximă a cheltuielilor ce au putut fi efectuate de către un partid politic, o alianţă politică ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 a fost de 60 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat. Salariul de bază minim brut pe ţară în anul 2020 a fost în valoare de 2.230,00 lei.Deşi limita maximă a cheltuielilor care au putut fi efectuate a rămas neschimbată faţă de alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, respectiv de 60 de salarii minime brute pe ţară pentru fiecare candidat, cuantumul efectiv al cheltuielilor electorale ce au putut fi efectuate a crescut de la 63.000,00 lei la 133.800,00 lei, pe fondul creşterii salariului minim brut de la valoarea de 1.050,00 lei în anul 2016 la 2.230,00 lei în anul 2020.Numărul candidaţilor la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate în anul 2020 a fost de 9.530, cu mult mai mare decât numărul de 6.476 de candidaţi care au participat la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate în anul 2016.
  În paralel cu activităţile specifice campaniei pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020, începând cu data de 3.09.2020, data aducerii la cunoştinţă a datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, s-au desfăşurat activităţi specifice de precampanie, în sensul că personalul Departamentului a comunicat în mod constant cu formaţiunile politice, fiind îndrumate verbal sau prin răspunsurile formulate la solicitările transmise de acestea pe email-ul contact@finanţarepartide.ro cu privire la diferite aspecte din aria de competenţă.Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente nr. 615/2020*) privind desemnarea angajaţilor Autorităţii Electorale Permanente care îşi vor desfăşura activitatea în aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, constituit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, întregul personal al Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost desemnat pentru a-şi desfăşura activitatea în aparatul tehnic auxiliar necesar funcţionării Biroului Electoral Central constituit la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.*) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.În această calitate a asigurat suport la activităţi specifice Biroului Electoral Central. şi anume:– s-a asigurat permanenţa în zilele de weekend, precum şi în zilele în care erau prevăzute termene legale de depunere a diferitelor documente, conform calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale;– s-au verificat dosarele cu semnături depuse de către competitorii electorali;– s-au verificat procesele-verbale scanate ale secţiilor de votare, în vederea verificării completării anumitor rubrici obligatorii;– s-au desfăşurat activităţi de verificare a diferitelor documente rezultate în urma alegerilor locale, ca urmare a contestaţiilor formulate de diverşi competitori electorali.
  De asemenea, s-a asigurat suport pentru relaţia cu publicul, relaţia cu mass-media, accesul la informaţiile de interes public, înregistrarea şi arhivarea documentelor, efectuarea operaţiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor.Începând cu data de 28.10.2020, ca urmare a depunerii documentelor justificative de către competitorii electorali rezultate în urma campaniei electorale, s-a desfăşurat controlul privind verificarea legalităţii finanţării campaniei electorale pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale.În perioada 6.11.2020-5.12.2020 s-a desfăşurat campania pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, perioadă care s-a suprapus cu controlul campaniei pentru alegerile locale, desfăşurându-se în paralel activităţi specifice campaniei electorale de către personalul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a desfăşurat activităţi atât în perioada preelectorală, electorală. cât şi în perioada postelectorală, astfel:În perioada preelectorală:– s-a elaborat Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 şi s-a publicat Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 18/2020 privind aprobarea ghidului, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1003 din 29 octombrie 2020; ghidul a putut fi consultat doar în format electronic, pe site-ul www.finantarepartide.ro, de toate persoanele interesate, având în vedere condiţiile speciale generate de pandemie;– s-a luat legătura cu competitorii electorali şi li s-a reiterat obligaţia legală de a deschide un cont bancar pentru campania electorală destinat încasării contribuţiilor electorale, respectiv efectuării plăţii cheltuielilor electorale;– s-au primit şi centralizat adresele competitorilor electorali privind conturile deschise pentru campania electorală pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 6.12.2020 astfel:• s-a centralizat un număr de 459 de conturi bancare declarate de către competitorii electorali la nivelul DCFPPCE şi la nivelul birourilor judeţene, conform obligaţiei prevăzute de prevederile legale în vigoare;– s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006;– au fost soluţionate sesizările formulate de diferite persoane.În perioada electorală:– s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006;– au fost soluţionate sesizările formulate de diferite persoane;– s-au centralizat întrebările şi răspunsurile transmise competitorilor electorali în perioada preelectorală şi în perioada electorală, care s-au publicat pe site-ul AEP www.finantarepartide.ro sub titlul „Întrebări şi răspunsuri utile - campania electorală la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 6 decembrie 2020“, care au vizat atât sursele de finanţare, cheltuielile cu hrana voluntarilor, transportul, combustibilul, materialele de propagandă electorală, SMS, precum şi cele care au vizat modul de organizare a finanţării campaniei electorale a alianţelor electorale. Pentru a veni în sprijinul competitorilor electorali, pe pagina de internet www.finantarepartide.ro au fost publicate aproximativ 56 de întrebări şi răspunsuri;– s-au centralizat contribuţiile competitorilor electorali, declarate în vederea finanţării campaniei electorale;– s-au efectuat publicări săptămânale ale cuantumului contribuţiilor competitorilor electorali, pe perioada campaniei electorale, pe site-ul www.finantarepartide.ro.În perioada postelectorală:– mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali au primit îndrumări cu privire la documentele care trebuie depuse de competitorii electorali la 15 zile şi la 30 de zile (lista, modul de aranjare, conţinutul unor documente) şi termenul până la care au obligaţia să le depună, atât telefonic, cât şi prin e-mail;
  – s-au primit documentele la 15 zile şi la 30 de zile de la competitorii electorali, ocazie cu care s-au întocmit procese-verbale de predare/primire;– s-a efectuat controlul finanţării campaniei electorale de către competitorii electorali.
  Au fost înregistraţi 82 de mandatari financiari coordonatori şi 572 de mandatari financiari judeţeni, însumând un număr de 654 de mandatari financiari.În vederea înregistrării mandatarilor financiari, competitorii electorali au fost îndrumaţi de către reprezentanţii AEP cu privire la documentele obligatorii ce trebuie depuse, documente ce au fost analizate ulterior atât de către personalul birourilor judeţene, cât şi de către personalul din cadrul DCFPPCE.De asemenea, pentru aducerea la cunoştinţa publică, lista cuprinzând mandatarii financiari şi codurile unice de identificare alocate a fost publicată succesiv pe pagina de internet a instituţiei www.finantarepartide.ro.În vederea înregistrării mandatarilor financiari, partidele politice/candidaţii independenţi sau persoanele desemnate de către aceştia au depus la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, în original, conform modelului prevăzut de anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare;b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, sau extras din registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice;c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice (de exemplu: copie carnet expert contabil/contabil autorizat cu viza pe anul 2019, conform cu originalul);d)
  copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;
  e) copii ale contractelor de asistenţă de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;f) copie a contractului încheiat între partidul politic/candidatul independent şi mandatarul financiar;g) împuternicirea partidului politic/candidatului independent, după caz, precum şi acceptul mandatarului financiar;h) decizie sau hotărâre, după caz, privind conducerea partidului politic;i) copie a certificatului de înregistrare fiscală a partidului politic;j) copie a actelor de identitate ale candidaţilor independenţi, precum şi ale persoanelor din conducerea partidelor politice;
  k) nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau consimţământul reprezentantului competitorului electoral privind prelucrarea datelor cu caracter personal, după caz.
  La data înregistrării la Autoritatea Electorală Permanentă, mandatarii financiari au primit un cod unic de identificare al competitorului electoral, urmând ca acesta să fie imprimat pe toate materialele de propagandă electorală produse şi utilizate în campania electorală aparţinând competitorului electoral pe care îl reprezintă.Având în vedere condiţiile speciale generate de pandemie, o serie de mandatari financiari şi-au comunicat documentele în format electronic, asumate prin semnătură electronică certificată, sau o serie de mandatari financiari coordonatori au depus documentele pentru majoritatea sau toţi mandatarii financiari judeţeni la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente.Un număr de 10 competitori electorali a obţinut pragul de 3%, respectiv: Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Alianţa USR PLUS formată din Partidul Uniunea Salvaţi România şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, Alianţa pentru Unirea Românilor, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Mişcarea Populară, Partidul Pro România, Partidul Puterii Umaniste - social-liberal (la nivelul circumscripţiei electorale Suceava) şi candidatul independent Papici Marcela Anamaria.Totalul contribuţiilor electorale declarate la Autoritatea Electorală Permanentă ale competitorilor electorali a fost în cuantum de 169.485.705,50 lei, din care 118.057.942,58 lei contribuţii ale candidaţilor şi 51.427.762,92 lei din transferuri ale formaţiunilor politice. Transferurile din finanţare privată au fost în cuantum total de 33.567.762,92 lei, iar cele provenite din finanţare publică au fost în cuantum de 17.860.000,00 lei.
  Situaţia detaliată a contribuţiilor declarate poate fi consultată pe site-ul www.finantarepartide.ro.Verificarea respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea campaniei electorale de către competitorii electorali care au participat la campania electorală pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 se va desfăşura în perioada 6.01.2021-5.03.2021 şi va face obiectul Raportului de activitate al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale pe anul 2021.Situaţia detaliată privind finanţarea campaniei electorale se regăseşte în tabelul de mai jos:
  FINANŢARE PRIVATĂFINANŢARE PUBLICĂTOTAL CONTRIBUŢIE COMPETITOR ELECTORAL
  COMPETITORI ELECTORALIVenituri propriiDonaţieÎmprumutTOTAL CONTRIBUŢIE CANDIDAŢITransfer din contul curent central în contul central de campanie
  Transfer din contul central de subvenţie în contul central de campanie de subvenţie
  ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR1.085.161,28020.000,001.105.161,28369.455,2501.474.616,53
  ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA3.000,00003.000,00003.000,00
  ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA70.000,000
  070.000,000070.000,00
  ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA22.300,0065022.365,000022.365,00
  ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR - PRO EUROPA36.000,00025.000,0061.000,0000
  61.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT ALBU ERWIN VLAD00100.000,00100.000,0000100.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT APOSTOLACHE MIHAI CRISTIAN10.000,0015.000,00025.000,000025.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT BACIU VIRGIL100.000,000
  0100.000,0000100.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT BULAT FLORIN14.000,000014.000,000014.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT CALU NECULAI6.000,00006.000,00006.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT CARALICEA GHEORGHE22.700,000022.700,000022.700,00
  CANDIDAT INDEPENDENT CIOANCA NICOLAE ILIE110.500,0000110.500,0000110.500,00
  CANDIDAT INDEPENDENT COSTEA VLAD04.000,00
  04.000,00004.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT CRISTEA GEORGE1.770,00001.770,00001.770,00
  CANDIDAT INDEPENDENT DUMA VICTOR SEBASTIAN2.650,00002.650,0000
  2.650,00
  CANDIDAT INDEPENDENT DUTA MARIA-MIHAELA41.350,000041.350,000041.350,00
  CANDIDAT INDEPENDENT GEONEA IONELA ALINA4.000,00004.000,00004.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT ICHIM COSTICA ROMICA7.300,000
  07.300,00007.300,00
  CANDIDAT INDEPENDENT IVAN ANDREI3450034500345
  CANDIDAT INDEPENDENT JALBĂ TIBERIU MIHAI ANTONIU19.600,000019.600,0000
  19.600,00
  CANDIDAT INDEPENDENT MARTIN CORINA010.500,00010.500,000010.500,00
  CANDIDAT INDEPENDENT NAŞ SORIN VALERIU38.500,000038.500,000038.500,00
  CANDIDAT INDEPENDENT NICOLAE VALERIU-CIOLAN5.000,000
  05.000,00005.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT OPREA GABRIEL21.250,00100.000,000121.250,0000121.250,00
  CANDIDAT INDEPENDENT PAPICI MARCELA45.000,000045.000,0000
  45.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT PETREA IONEL6.700,00006.700,00006.700,00
  CANDIDAT INDEPENDENT RADU DARIUS CONSTANTIN6.000,00006.000,00006.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT RATIU IOAN OVIDIU5.000,000
  05.000,00005.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT ROŞU GICĂ3.700,00003.700,00003.700,00
  CANDIDAT INDEPENDENT ŞERBAN DANIELA020.000,00020.000,000020.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT ŞTEFAN VOLOŞENIUC40.000,000040.000,000040.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT TĂBĂRAC ADRIAN00130.000,00130.000,0000130.000,00
  CANDIDAT INDEPENDENT TRĂSCĂIAN PETRU-VASILE7.500,000
  07.500,00007.500,00
  CANDIDAT INDEPENDENT VECERDEA MARIUS DANIEL26.000,0010.600,00036.600,000036.600,00
  CANDIDAT INDEPENDENT ZAMFIR-IGNAT ŞTEFAN-COSTIN5000050000
  500
  COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA10.100,000010.100,000010.100,00
  FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - CULTUL MOZAIC5.000,002.500,007.500,00007.500,00
  FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA22.000,000
  022.000,000022.000,00
  PARTIDUL ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂ49.300,000049.300,000049.300,00
  PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ6.066,00006.066,0000
  6.066,00
  PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN462.687,002.000,006.200,00470.887,0000470.887,00
  PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN3.300,00003.300,00003.300,00
  PARTIDUL FORŢA NAŢIONALĂ2.550,000
  02.550,00002.550,00
  PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE1.790.877,00107.180,51635.225,002.533.282,513.478.404,0006.011.686,51
  PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ14.148.891,0005.634.000,0019.782.891,0000
  19.782.891,00
  PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL21.767.688,00551.700,0014.092.720,0036.412.108,00012.400.000,0048.812.108,00
  PARTIDUL NAŢIUNEA ROMÂNĂ10.000,000010.000,000010.000,00
  PARTIDUL NOUA DREAPTĂ18.086,000
  018.086,000018.086,00
  PARTIDUL NOUA ROMÂNIE17.129,000017.129,000017.129,00
  PARTIDUL PRO ROMÂNIA9.816.791,0002.199.500,0012.016.291,0017.550.540,92029.566.831,92
  PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)467.315,006.000,00748.500,001.221.815,00001.221.815,00
  PARTIDUL RE:START ROMÂNIA17.300,000017.300,000017.300,00
  PARTIDUL ROMÂNIA MARE7.522,000
  07.522,00007.522,00
  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT23.844.198,9754.600,0011.122.391,5035.021.190,479.012.625,003.960.000,0047.993.815,47
  PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN9700097000
  970
  PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA3.758.894,60441.980,001.925.506,006.126.380,603.526.193,001.500.000,0011.152.573,60
  PARTIDUL VERDE3.000,002.000,0005.000,00005.000,00
  UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA3.000,000
  03.000,00003.000,00
  UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA7.500,00007.500,00007.500,00
  UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA20.500,000020.500,0000
  20.500,00
  UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA5.000,00005.000,00005.000,00
  UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA2.203.244,0099.000,00750.000,003.052.244,00403.000,0003.455.244,00
  UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA10.000,000
  010.000,000010.000,00
  UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA34.000,0018.100,00052.100,000052.100,00
  UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA54.000,000054.000,0000
  54.000,00
  UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA5.000,00005.000,00005.000,00
  TOTAL80.333.735,851.445.225,5137.389.042,50119.168.003,8634.340.218,1717.860.000,00171.368.222,03
  De asemenea, prezentăm în cele ce urmează şi o situaţie centralizată a cheltuielilor efectuate cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2020 conform tabelului următor:
  Cheltuielile electorale efectuate la alegerile parlamentare din anul 2020 de către competitorii electorali care au obţinut 3% din voturile valabil exprimate, conform raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale
  Nr crt.CHELTUIELI ELECTORALE
  Competitor electoralCuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisăCuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală onlineCuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologiceCuantumul total al cheltuielilor pentru afişe electoraleCuantumul total al cheltuielilor pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipăriteCuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiariCuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancareTOTAL
  0123456789
  1PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT12.400.802,8416.494.984,191.135.319,88823.620,4510.415.534,616.021.069,0918.267,5747.309.598,63
  2PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL10.190.524,1116.316.440,561.145.880,63843.449,6913.279.048,508.627.150,19
  13.755,4650.416.249,14
  3UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA2.263.464,394.972.086,97249.768,3274.506,251.657.228,731.405.840,712.226,9510.625.122,32
  4PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE223.571,263.701.878,46318.000,007.129,371.119.092,50467.405,18
  1.629,915.838.706,68
  5PARTIDUL ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR34.040,00406.785,9941.650,00104.932,36822.496,43115.788,641.512,501.527.205,92
  6PARTIDUL PRO ROMÂNIA5.374.170,298.940.162,53221.138,05446.855,9411.093.343,591.958.149,83
  6.860,4128.040.680,64
  7PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ3.123.640,737.136.941,64376.485,58642.982,266.203.462,612.182.078,768.464,2519.674.055,83
  8UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA767.209,331.313.148,853.000,0091.502,08971.558,41284.253,68
  2.900,053.433.572,40
  9CANDIDAT INDEPENDENT PAPICI MARCELA ANAMARIA6.100,0011.844,000,00820,006.803,001.000,0045,0026.612,00
  10UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA1.560,001.152,000,00741,460,00400,00
  101,533.954,99
  11UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA7.400,006.090,000,002.252,671.688,990,00128,5617.560,22
  12FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA0,0013.157,650,002.939,300,005.000,00
  166,0421.262,99
  13UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA0,000,000,001.056,72642,600,0065,001.764,32
  14UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA0,000,000,0041,651.773,280,00
  12,511.827,44
  15UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT - ROMÂNIA0,000,000,001.190,000,000,000,001.190,00
  16FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - CULTUL MOZAIC0,000,000,00255,852.736,930,0035,513.028,29
  17PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) - FILIALA SUCEAVA58.487,2025.493,000,000,001.856,4054.603,1965,00140.504,79
  18ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA - RO.AS.IT0,000,000,004.926,6010.234,002.700,00
  26,0217.886,62
  19ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA4.500,007.000,000,004.522,0048.804,885.000,0027,0069.853,88
  20ASOCIAŢIA „COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA“0,002.500,000,001.970,002.500,003.000,00
  85,5310.055,53
  21ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA“0,000,000,000,0059.311,905.000,0035,0264.346,92
  22ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA2.000,005.000,000,004.422,004.400,006.439,80
  87,5822.349,38
  23UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA0,000,000,00417,611.173,150,00184,081.774,84
  24UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA0,00500,000,00571,203.272,50500,00
  85,534.929,23
  25UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA0,006.229,260,005.236,008.476,900,00143,0420.085,20
  26UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA15.662,009.000,000,00410,552.451,40600,00
  468,1628.592,11
  27UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA0,000,000,000,001.094,800,0026,511.121,31
  28UNIUNEA DEMOCRATĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA0,000,000,004.207,8411.370,455.000,00
  67,1320.645,42
  TOTAL34.473.132,1559.370.395,103.491.242,463.070.959,8545.730.356,5621.150.979,0757.471,85167.344.537,04
  Pentru a se putea face o comparaţie între alegerile parlamentare din anul 2016 şi cele din 2020, prezentăm în cele ce urmează centralizatoarele veniturilor, cheltuielilor şi cuantumul cererilor de rambursare pentru fiecare scrutin electoral în parte.Situaţia veniturilor obţinute, a cheltuielilor efectuate, a sumelor solicitate prin cererea de rambursare de către competitorii electorali la alegerile parlamentare din anul 2016, precum şi sumele rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă
  Nr. crt.Competitor electoralTip competitorTotal venituriTotal cheltuieli
  Cerere de rambursare
  1Partidul Naţional Liberal (PNL)partid politic16.785.970,5016.487.616,8016.485.579,41
  2Partidul Social Democrat (PSD)partid politic14.959.061,0013.828.665,6013.828.244,51
  3Partidul Mişcarea Populară (PMP)partid politic5.336.894,605.299.980,965.300.046,98
  4Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE)partid politic5.165.307,005.149.185,305.104.937,77
  5Partidul România Unită (PRU)partid politic4.039.173,803.974.682,391.287.192,42
  6Uniunea Salvaţi România (USR)partid politic1.970.921,391.901.825,321.899.998,11
  7Alianţa Noastră România (ANR)partid politic
  612.170,00576.995,06-
  8Partidul Ecologist Român (PER)partid politic188.300,00376.268,46-
  9Partidul România Mare (PRM)partid politic68.350,0068.415,00-
  10Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) (PPU)partid politic15.110,0015.098,59
  -
  11Partidul Socialist Român (PSR)partid politic10.719,409.380,50-
  12Partidul „Blocul Unităţii Naţionale“ (BUN)partid politic3.300,003.098,00-
  13Partidul Romilor Democraţi - PRD (PRD)partid politic3.261,003.260,04-
  14
  Partidul Vrancea Noastră (PVN)partid politic1.300,001.289,02-
  15Partidul Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT)partid politic30070,58-
  16Partidul Noua Românie (PNR)partid politic---
  17Partidul Republican din România (PRR)partid politic
  ---
  18Partidul Verde (Verzii)partid politic---
  TOTAL PARTIDE POLITICE49.160.138,6947.695.831,6243.905.999,20
  1Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)minoritate naţională1.389.206,751.375.617,441.375.617,44
  2
  Uniunea Culturală a Rutenilor din România (UCRR)minoritate naţională41.000,0021.916,81-
  3Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR)minoritate naţională17.200,0014.007,2012.802,00
  4Asociaţia Italienilor din România - Ro.As.It. (Roasit)minoritate naţională16.440,0016.117,4016.117,40
  5Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România (UDSCR)minoritate naţională
  16.000,0012.216,1412.216,14
  6Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (FCER)minoritate naţională12.650,009.477,95-
  7Uniunea Elenă din România (UER)minoritate naţională12.170,0012.151,1612.077,12
  8Asociaţia Liga Albanezilor din România (ALAR)minoritate naţională10.700,0010.406,09
  10.406,09
  9Uniunea Armenilor din România (UAR)minoritate naţională10.000,008.511,21-
  10Uniunea Polonezilor din România (Dom Polski)minoritate naţională10.000,008.683,488.683,48
  11Uniunea Sârbilor din România (USR)minoritate naţională10.000,007.725,477.635,00
  12Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România (CRLR)minoritate naţională8.400,006.488,73-
  13Asociaţia Macedonenilor din România (AMR)minoritate naţională7.300,007.293,437.293,43
  14Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa“ (Pro Europa)minoritate naţională6.200,005.778,115.778,11
  15Uniunea Bulgară din Banat - România (UBBR)minoritate naţională
  5.400,005.315,00-
  16Uniunea Croaţilor din România (UCR)minoritate naţională4.000,001.662,401.662,40
  17Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR)minoritate naţională3.348,00991,88991,88
  18Uniunea Ucrainenilor din România (UUR)minoritate naţională2.396,002.396,00
  2.396,00
  TOTAL MINORITĂŢI NAŢIONALE1.582.410,751.526.755,901.473.676,49
  TOTAL CANDIDAŢI INDEPENDENŢI974.356,35919.873,81126.243,09
  TOTAL51.716.905,7950.142.461,3345.505.918,78
  Au fost depuse 27 de cereri de rambursare de către competitorii electorali care au obţinut minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate.Situaţia sumelor solicitate şi propuse la rambursare de competitorii electorali cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6.12.2020
  Nr.crt.Formaţiunea politică
  Suma solicitată prin cererea de rambursare (CR) depusă (lei)
  1.Partidul Social Democrat43.359.958,11
  2.Partidul Naţional Liberal36.149.973,11
  3.Partidul Pro România28.018.828,05
  4.Partidul Mişcarea Populară19.674.029,95
  5.Partidul Uniunea Salvaţi România9.401.809,60
  6.Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate5.838.553,23
  7.
  Uniunea Democrată Maghiară din România3.415.481,40
  8.Alianţa pentru Unirea Românilor1.527.205,92
  9.Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)140.504,79
  10.Papici Marcela - candidat independent26.612,00
  11.Uniunea Sârbilor din România1.774,84
  12.Uniunea Ucrainenilor din România0,00
  13.Uniunea Elenă din România20.085,20
  14.Uniunea Polonezilor din România28.592,00
  15.Uniunea Democrată Turcă din România1.121,31
  16.Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România20.645,52
  17.Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Românianu a depus CR
  18.Forumul Democrat al Germanilor din România21.262,99
  19.Uniunea Armenilor din Românianu a depus CR
  20.Uniunea Bulgară din Banat - România
  nu a depus CR
  21.Uniunea Croaţilor din România1.764,32
  22.Uniunea Culturală a Rutenilor din România17.560,22
  23.Asociaţia Italienilor din România - Ro.As.It17,886.62
  24.Asociaţia Liga Albanezilor din România69.853,88
  25.Asociaţia Macedonenilor din România22.349,38
  26.Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa“64.346,92
  27.
  Asociaţia Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România10.055,53
  TOTAL147.850.254,89
  Bucureşti, 22 martie 2021.Nr. 6.733.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!