Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 81 din 12 aprilie 2021privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 7 august 2017, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul I
  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  2. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.3.
  La articolul I, punctul 2 se abrogă.
  4. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 78, după alineatul (4^1) se introduc două noi alineate, alineatele (4^2) şi (4^3), cu următorul cuprins:(4^2) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b) unităţile protejate autorizate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap, care pot desfăşura şi activităţi de vânzări şi/sau intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.(4^3) Activităţile de intermedieri prevăzute la alin. (4^2) se referă numai la produse şi/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată potrivit dispoziţiilor prezentei legi.5. La articolul I punctul 4, litera b) a alineatului (2) al articolului 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap, reprezentând cel puţin 30% din totalul angajaţilor structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puţin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor secţiei, atelierului sau structurii respective.
  6. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. La articolul 81 alineatul (2), litera c) se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  LAURENŢIU-DAN LEOREANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 12 aprilie 2021.
  Nr. 81.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!