Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.962 din 12 aprilie 2021privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 13 aprilie 2021Data intrării în vigoare 13-04-2021

  Luând în considerare situaţia epidemiologică din oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 10,12 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov nr. 88 din 11.04.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov nr. 3.640 din 11.04.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. INSP 685 din 11.04.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 12.04.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.626/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice: Latitudine: 44°24'20.69453'N, Longitudine: 25°58'32.75421'ELatitudine: 44°23'28.63168'N, Longitudine: 25°59'04.11941'ELatitudine: 44°22'53.78700'N, Longitudine: 25°58'24.33095'ELatitudine: 44°22'47.59474'N, Longitudine: 25°58'28.97461'ELatitudine: 44°22'15.42849'N, Longitudine: 25°57'34.19455'ELatitudine: 44°22'10.22760'N, Longitudine: 25°57'26.10303'ELatitudine: 44°22'02.57150'N, Longitudine: 25°57'14.04777'ELatitudine: 44°21'29.31369'N, Longitudine: 25°56'37.29866'ELatitudine: 44°21'23.49464'N, Longitudine: 25°57'20.46299'ELatitudine: 44°21'17.38625'N, Longitudine: 25°57'33.52060'ELatitudine: 44°21'29.78230'N, Longitudine: 25°58'50.38811'ELatitudine: 44°22'25.82410'N, Longitudine: 26°00'25.03933'ELatitudine: 44°22'13.85683'N, Longitudine: 26°00'43.54941'ELatitudine: 44°23'13.80825'N, Longitudine: 26°02'23.55607'ELatitudine: 44°23'31.83503'N, Longitudine: 26°01'32.70492'ELatitudine: 44°24'20.55749'N, Longitudine: 26°00'40.46513'E
  Latitudine: 44°24'33.47148'N, Longitudine: 25°59'45.08364'E.
  Articolul 2Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice, pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.Articolul 3Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zonele menţionate la art. 1 alin. (2):1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;3. în intervalul orar 6,00-20,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00-14,00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 14,00-20,00;c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;e)
  deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
  f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor;
  l) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;n) participarea la activităţi religioase;o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;
  4. în intervalul orar 20,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m), o) şi p);
  5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei;b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;c) persoanele care locuiesc în zonele carantinate şi desfăşoară activitatea profesională în afara acestor zone;d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;g)
  urgenţe medicale;
  6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;7. în interiorul localităţii se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil;9. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute la pct. 3 şi 5, data completării şi semnătura;10. se permite tranzitarea localităţii de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în zona carantinată;11. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mass-media a acestei măsuri;12. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona carantinată, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, de minimum 4 mp/persoană, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;13. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii religioase) se oficiază în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 20 de persoane (număr ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);14. slujbele de înmormântare se oficiază cu participarea a maximum 8 persoane în interiorul lăcaşului de cult, respectiv cu participarea a maximum 20 de persoane în exteriorul lăcaşului de cult;15. se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezenţa a maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-teritorială menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi coordonate de către inspectoratul de jandarmi judeţean cu sprijinul inspectoratului de poliţie judeţean, al poliţiei locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii“ Bucureşti-Ilfov, efective din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, inspectoratul teritorial de muncă, protecţia consumatorului, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale.
  Articolul 5În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locaţiile amplasate - cu excepţia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, conform Adresei Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 19.941/2020 şi a Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 60/2020;5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;6. organizarea cu public în spaţii închise şi deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment;
  7. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, inclusiv în sălile de fitness, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;8. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi a talciocurilor;9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură, frizerie, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc.
  Articolul 6(1) Se instituie obligaţia pentru toţi operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 6,00-18,00, cu următoarele excepţii:a) în intervalul orar 18,00-6,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
  b) unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
  (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare.(4) Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.(5) Agenţii/Operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcţii şi bricolaj îşi vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbătă şi duminică.
  Articolul 7Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32-37 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 8În conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 5/2021 şi Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, cursurile de învăţământ se vor desfăşura în zona carantinată doar în sistem online.Articolul 9Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.Articolul 10Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii“ Bucureşti-Ilfov asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.Articolul 11Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Municipiului Bucureşti de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov şi a Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.Articolul 12Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 12.04.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 13.03.2021, ora 10,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.Articolul 13Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 aprilie 2021.Nr. 6.962.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!