Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 89 din 16 februarie 2021referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021  Valer Dorneanu- preşedinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Ioniţa Cochinţu- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Ion Ciupitu în Dosarul nr. 1.787/1.748/2017/a2 al Tribunalului Ilfov - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 279D/2018.2.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a depus o cerere prin care solicită judecarea cauzei în lipsă, din motive generate de pandemie.4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât critica, în realitate, vizează o omisiune legislativă, respectiv necuprinderea în prevederile legale criticate a situaţiei în care apelul este formulat împotriva unei hotărâri prin care prima instanţă a respins acţiunea ca fiind lipsită de interes sau rămasă fără obiect. Or, aceste aspecte excedează competenţei instanţei de contencios constituţional, aparţinând legiuitorului, potrivit prevederilor art. 61 din Constituţie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:5. Prin Încheierea civilă nr. 16 din 6 februarie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.787/1.748/2017/a2, Tribunalul Ilfov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Ion Ciupitu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri privind reexaminarea taxei judiciare de timbru.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt constituţionale în măsura în care nu limitează taxarea cu 50 lei a apelului la cazurile enumerate în cuprinsul său. Raportat la situaţia din speţa de faţă, învederează că ar fi echitabil ca şi în situaţia respingerii de către prima instanţă a acţiunii în urma invocării unor excepţii, respectiv ca lipsită de interes sau ca rămasă fără obiect, aşadar fără a intra în cercetarea fondului, cererii de apel să-i fie aplicată taxa judiciară de timbru prevăzută la art. 25 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013. În caz contrar, sunt încălcate prevederile art. 21 din Constituţie şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în ceea ce priveşte accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.7. Tribunalul Ilfov - Secţia civilă arată că, deşi autorul excepţiei de neconstituţionalitate a criticat, în mod punctual, prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 numai în raport cu art. 21 din Constituţie, faţă de motivele prezentate, se au în vedere şi dispoziţiile art. 16 din Constituţie, drept care îşi exprimă opinia şi în acest sens şi consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în raport cu art. 16 din Constituţie.
  8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.9. Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituţionale.10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, notele scrise depuse, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 25 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, care au următorul cuprins: „(2) Se taxează cu 50 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat;“.13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie. De asemenea, este menţionat art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în ceea ce priveşte dreptul la un proces echitabil.
  14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare, sens în care este Decizia nr. 520 din 5 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 1 noiembrie 2016, prin care instanţa de contencios constituţional a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate.15. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că aspectele care determină stabilirea, în concret, a taxei judiciare de timbru ce se datorează într-o anumită cauză aflată pe rolul instanţelor de judecată sunt, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţie, de competenţa instanţei de judecată învestite cu soluţionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege, potrivit particularităţilor fiecărei cauze, şi nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională.16. Totodată, Curtea a observat că prin critica de neconstituţionalitate este vizată o omisiune legislativă, respectiv neconstituţionalitatea este dedusă prin necuprinderea în prevederile criticate a posibilităţii achitării unei taxe fixe (de 50 lei) şi în cazul căii de atac formulate împotriva hotărârii prin care cererea a fost respinsă ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. În aceste condiţii, excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată, are ca finalitate modificarea şi completarea dispoziţiilor supuse controlului de constituţionalitate. Or, verificarea omisiunii de reglementare, a caracterului incomplet al reglementării nu intră în atribuţiile Curţii Constituţionale, care, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului de constituţionalitate, în condiţiile în care Parlamentul este, potrivit art. 61 alin. (1) din Constituţie, unica autoritate legiuitoare a ţării (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 502 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014).17. Având în vedere faptul că în cauza de faţă este vizată tot o omisiune legislativă dedusă prin necuprinderea în prevederile legale criticate a posibilităţii achitării unei taxe fixe (de 50 lei) şi în cazul căii de atac formulate împotriva hotărârii prin care cererea a fost respinsă de către prima instanţă ca lipsită de interes sau ca rămasă fără obiect, considerentele mai sus expuse sunt aplicabile mutatis mutandis şi în prezenta cauză, astfel că excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Ion Ciupitu în Dosarul nr. 1.787/1.748/2017/a2 al Tribunalului Ilfov - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Ilfov - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 16 februarie 2021.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Ioniţa Cochinţu
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!