Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 363 din 25 martie 2021pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (5) şi art. 21 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 29 septembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 litera a), după punctul (iii) se introduc două noi puncte, punctele (iv) şi (v), cu următorul cuprins:(iv)
  cetăţeanului britanic beneficiar al art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum şi membrilor de familie ai acestuia, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României;
  (v) membrilor de familie ai lucrătorilor frontalieri, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020.
  2. La articolul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) aviz de angajare - documentul oficial care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie, prevăzut în anexa nr. 6;3. La articolul 1, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:h) aviz de detaşare - documentul oficial care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detaşat pe o anumită funcţie, prevăzut în anexa nr. 8;i)
  permis pentru lucrătorii frontalieri - documentul care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020, cetăţenilor britanici beneficiari ai art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană care nu au reşedinţa pe teritoriul României, încadraţi în muncă pe teritoriul României înainte de încheierea perioadei de tranziţie şi care îşi continuă activitatea şi după încheierea acestei perioade, prevăzut în anexa nr. 9.
  4. Anexele nr. 1, 2 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.5. După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele nr. 8 şi 9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la prezenta hotărâre.
  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 29 septembrie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuţ Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 martie 2021.Nr. 363.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)Permis de şedereRubrici faţa I:Codul de ţară din trei litere ROU, astfel cum se prevede în documentul Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimat.Simbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact (simbolul eMRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcţie de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.Titlul documentului: „PERMIS DE ŞEDERE“, personalizat prin gravare laserNumărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţăNumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine
  Sex: simbolizat prin litera F sau MCetăţenia:Data naşterii:Tipul de permis:1. pentru art. 1 lit. a) pct. (i) din hotărâre:(i) permis de şedere temporară;(ii) permis de şedere în scop de detaşare;(iii) permis ICT;(iv) mobile ICT;(v) permis de şedere pe termen lung - UE (potrivit prevederilor Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung);(vi)
  permis de şedere pe termen lung (străinului căruia i s-a acordat dreptul de şedere pe termen lung ca excepţie de la condiţiile generale);
  2. pentru art. 1 lit. a) pct. (ii) din hotărâre - permis unic;3. pentru art. 1 lit. a) pct. (iii) din hotărâre - permis de şedere temporară;4. pentru art. 1 lit. a) pct. (iv) şi (v) - permis de şedere temporară - art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană sau permis de şedere permanentă - art. 50 TUE, după caz
  Valabilitatea permisului:Observaţii:1. pentru art. 1 lit. a) pct. (i) din hotărâre - scopul şederii sau, după caz, menţiunea „Fost posesor de Carte albastră a UE“ (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate) şi codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;2. pentru art. 1 lit. a) pct. (ii) din hotărâre - drept de muncă şi codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;
  3. pentru art. 1 lit. a) pct. (iii) din hotărâre - forma de protecţie acordată şi codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;4. pentru art. 1 lit. a) pct. (iv) şi (v) din hotărâre - art. 18 (1) din WA şi codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;5. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu, în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene sau naţionale
  FotografiaSemnătura titularului
  Rubrici faţa a II-a:Observaţii:1. adresa din România;2. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu
  Data emiterii:Autoritatea emitentă:Locul naşterii:Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAO
  Note:Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor se scriu în limba română şi engleză folosind gravare laser.Pe fundalul feţei I, în partea dreaptă este tipărită harta Europei.Pe faţa I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.Material: policarbonat laminat multistratTehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laser.Personalizarea se face prin gravare laserDocumentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările ulterioare.Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)Carte albastră a UECodul de ţară din trei litere ROU, astfel cum se prevede în documentul Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimatSimbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact (simbolul e-MRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcţie de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.Forma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1 [document al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 partea a 3-a].Rubrici faţa I:Titlul documentului: „CARTE ALBASTRĂ A UE“, personalizat prin gravare laserNumărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţăNumele: numele şi prenumele titularului, în această ordineSex: simbolizat prin litera F sau MCetăţenia:Data naşterii:Tipul de permis: Carte albastră a UE (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate)Data expirării:Observaţii:1. codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări2. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu, în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene sau naţionale
  FotografiaSemnătura titularului
  Rubrici faţa a II-a:Observaţii:1. adresa din România2. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniuData emiterii:Autoritatea emitentă:Locul naşterii:Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAONote:Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor se scriu în limba română şi engleză folosind gravare laser.Pe fundalul feţei I, în partea dreaptă este tipărită harta Europei.
  Pe faţa I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.Material: policarbonat laminat multistratTehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laserPersonalizarea se face prin gravare laser.Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările ulterioare.Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)Aviz de angajareElemente generale:Forma şi dimensiunile documentului: hârtie A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cernealăTextul: tipărit cu caracterele alfabetului latin în limba românăSe eliberează categoriilor prevăzute la capitolul II din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare.Descrierea avizului de angajare:
  Rubrici faţa IMinisterul Afacerilor InterneInspectoratul General pentru ImigrăriÎn baza Cererii înregistrate cu numărul ..................... din ....................... şi a documentaţiei depuse de ..............................., cu sediul/domiciliul în ...................................., nr. de înregistrare în registrul comerţului J/...../......./......, codul fiscal/codul numeric personal .......................,Inspectoratul General pentru Imigrări acordăAVIZUL DE ANGAJAREnr. ...........din ............,necesar obţinerii vizei de lungă şedere/permisului de şedere în calitate de lucrător ...................., cod funcţie COR ...., doamnei/domnului ......................, născută/născut la ............ în ..............., paşaport nr. .........................., eliberat de autorităţile ...........................Data înmânării:Inspector general:Faţa a II-aPagină goală
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)Aviz de detaşareElemente generale:Forma şi dimensiunile documentului: hârtie A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală
  Textul: tipărit cu caracterele alfabetului latin în limba românăSe eliberează categoriilor prevăzute la capitolul III din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  Descrierea avizului de detaşare:Rubrici faţa I:Ministerul Afacerilor InterneInspectoratul General pentru ImigrăriÎn baza cererii înregistrate cu numărul .................din ............................ şi a documentaţiei depuse de ......................, cu sediul/domiciliul în ..............................................., nr. de înregistrare în registrul comerţului J/..../....../....., cod fiscal/cod numeric personal ...................,Inspectoratul General pentru Imigrări acordăAVIZUL DE DETAŞAREnr. ............din ..............necesar obţinerii vizei de lungă şedere/permisului de şedere, în calitate de ........................., cod funcţie COR .........., doamnei/domnului ...................., născută/născut la .............. în .................., paşaport nr. ....................., eliberat de autorităţile ................................Data înmânării:Inspector general:Faţa a II-aPagină goală
  Anexa nr. 5
  (Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)Permis pentru lucrător frontalierRubrici faţa I:Codul de ţară din trei litere ROU, astfel cum se prevede în documentul Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimatSimbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact (simbolul e-MRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcţie de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.Titlul documentului: „PERMIS PENTRU LUCRĂTOR FRONTALIER“, personalizat prin gravare laser.Numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţăNumele: numele şi prenumele titularului, în această ordineSex: simbolizat prin litera F sau MCetăţenia:Data naşterii:Tipul de permis: art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană - lucrător frontalierValabilitatea permisului:Observaţii:1. art. 26 din WA şi codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări2. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu, în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene sau naţionale
  FotografiaSemnătura titularului
  Rubrici faţa a II-a:Observaţii:1. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu2. codul ţării de reşedinţăData emiterii:Autoritatea emitentă:Locul naşterii:Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAONOTE:Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor se scriu în limba română şi engleză folosind gravare laser.Pe fundalul feţei I, în partea dreaptă este tipărită harta Europei.Pe faţa I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.Material: policarbonat laminat multistrat
  Tehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laserPersonalizarea se face prin gravare laser.Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările ulterioare.Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!