Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 81 din 7 aprilie 2021privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.772 din 24.03.2021 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,în baza prevederilor:– Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022;– Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020*) privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;– Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; *) Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 şi-a încetat aplicabilitatea prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.– Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Hotărârea Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;– art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 nr. P107/A69/2015, încheiat la data de 24.06.2015 între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură,
  în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, aferentă măsurii 08 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor“, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 29 mai 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Anexa nr. 1 „Sistemul de sancţiuni pentru schema de ajutor de stat «Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite», aferentă măsurii 08 «Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor», submăsura 8.1 «Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere“ se modifică şi se completează după cum urmează:a) La capitolul I punctul 4, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:În caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, angajamentul se închide numai în situaţia în care nu se pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia, luându-se în considerare şi sezonul de plantare imediat următor.b) La capitolul I punctul 4, după paragraful al doilea se introduce un nou paragraf, paragraful al treilea, cu următorul cuprins:În cazul în care forţa majoră a intervenit la prima înfiinţare a plantaţiei forestiere, angajamentul se închide pentru u.a. pentru care beneficiarul nu reface plantaţia în sezonul de plantare imediat următor, fără recuperarea sumelor acordate anterior.c) La capitolul II secţiunea 1 punctul 1, tabelul „Criterii, determinări, elemente de control/verificare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Tabel - Criterii, determinări, elemente de control/verificare
  Nr. crt.Criterii de eligibilitate (CE)/Cerinţe asimilate criteriilor de eligibilitate (CS)Determinarea suprafeţei eligibile după aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate şi a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor proiectului tehnic de împădurireElemente de control/verificare
  1. (CE/ CS)Efectuarea lucrărilor de înfiinţare şi de împrejmuire a plantaţiilor forestiere trebuie să se realizeze doar după semnarea angajamentului şi depunerea acestuia la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi nu mai târziu de maximum 2 ani de la data semnării angajamentului.Pentru beneficiarii selectaţi în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin 1, 2 şi 3, lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere se vor realiza într-un termen de maximum 3 ani de la data semnării angajamentului.
  1.1. În cazul în care lucrările de înfiinţare şi/sau împrejmuire se efectuează înainte de data semnării angajamentului şi depunerii acestuia la APIA, sprijinul aferent acestor lucrări devine neeligibil pentru finanţare. Cu toate acestea, în acest caz, costurile legate de elaborarea proiectului tehnic de împădurire vor putea fi solicitate la plată.1.2. Se exclud de la finanţare, iar angajamentul se închide pentru acele unităţi amenajistice pentru care lucrările de înfiinţare nu s-au realizat într-o perioadă de 2 ani, respectiv 3 ani pentru unităţile amenajistice deţinute de beneficiarii selectaţi în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3, de la data semnării şi depunerii acestuia la APIA.1.3. Se exclude de la finanţare valoarea aferentă împrejmuirii în cazul în care aceasta nu s-a realizat într-o perioadă de maximum 2 ani de la data semnării şi depunerii angajamentului la APIA, respectiv 3 ani pentru beneficiarii selectaţi în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3. Angajamentul rămâne valabil, dar sumele pentru împrejmuire nu mai pot fi solicitate ulterior.Se vor verifica: angajamentul, respectiv data semnării şi depunerii acestuia la APIA, ordinul de demarare a lucrărilor de înfiinţare/împrejmuire pentru fiecare u.a., în care trebuie menţionate obligatoriu data demarării acestora, precum şi Nota de constatare (PV) a finalizării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei pentru fiecare u.a., care trebuie să conţină obligatoriu data finalizării lucrărilor de înfiinţare. Acestea trebuie emise de persoane fizice/juridice de specialitate, atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii.
  2. (CE)Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de perdele forestiere de protecţie este de minimum 0,5 ha. «Prima lucrare de înfiinţare a plantaţiei trebuie să se realizeze pe o suprafaţă minimă totală (care cuprinde unităţi amenajistice întregi) de cel puţin 0,5 ha.»Dacă plantaţia (perdea forestieră) se înfiinţează în etape, iar suma suprafeţelor eligibile pentru plată ale u.a.-urilor pe care s-a efectuat prima înfiinţare pentru care se solicită sprijin nu respectă condiţia de suprafaţă minimă totală (minimum 0,5 ha), nu se va acorda nicio plată aferentă primelor 1 şi 2 pentru anul în curs; beneficiarul poate solicita plata aferentă acestor lucrări la următoarea cerere de plată (cu respectarea cerinţelor de la nr. crt. 1).În cazul în care nici la următoarea cerere de plată (cu încadrarea în perioada celor 2 ani sau 3 ani, în cazul beneficiarilor selectaţi în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3, de la data semnării angajamentului) înfiinţarea plantaţiei nu a fost realizată pe suprafaţa minimă de 0,5 ha, sunt excluse din angajament u.a. aferente perdelelor forestiere, iar angajamentul se închide.Condiţia se verifică atât administrativ, cât şi pe teren (după caz) de către APIA.
  3. (CE)Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de trupuri de pădure este de minimum 1 ha. «Prima lucrare de înfiinţare a plantaţiei trebuie să se realizeze pe o suprafaţă minimă totală (care cuprinde unităţi amenajistice întregi) de cel puţin 1 ha în cazul creării de trupuri de pădure.»Dacă plantaţia (trup de pădure) se înfiinţează în etape, iar suma suprafeţelor eligibile pentru plată ale u.a.-urilor pe care s-a efectuat prima înfiinţare pentru care se solicită sprijin nu respectă condiţia de suprafaţă minimă totală (minimum 1 ha), nu se va acorda nicio plată aferentă primelor 1 şi 2 pentru anul în curs; beneficiarul poate solicita din nou plata aferentă acestor lucrări la următoarea cerere de plată (cu respectarea cerinţelor de la nr. crt. 1). În cazul în care nici la următoarea cerere de plată (cu încadrarea în perioada celor 2 ani sau 3 ani, în cazul beneficiarilor selectaţi în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3, de la data semnării angajamentului) înfiinţarea plantaţiei nu a fost realizată pe suprafaţa minimă de 1 ha, sunt excluse din angajament u.a. aferente trupurilor de pădure, iar angajamentul se închide.Condiţia se verifică atât administrativ, cât şi pe teren (după caz) de către APIA.
  4. (CE)Suprafaţa compactă minimă împădurită eligibilă la plată este de minimum 0,1 ha în cazul realizării de perdele forestiere.Dacă suma suprafeţelor eligibile pentru plată ale u.a.-urilor componente ale unei zone compacte pe care s-a efectuat înfiinţarea şi pentru care se solicită sprijin nu respectă condiţia de suprafaţă minimă (minimum 0,1 ha), nu se va acorda nicio plată aferentă Primei 1 sau 2 pentru anul în curs; beneficiarul poate solicita din nou plata aferentă acestor lucrări la următoarea cerere de plată (cu respectarea cerinţelor de la nr. crt. 1).În cazul în care nici la următoarea cerere de plată (cu încadrarea în perioada celor 2 ani de la data semnării angajamentului sau 3 ani, în cazul beneficiarilor selectaţi în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3) înfiinţarea plantaţiei nu a fost realizată pe suprafaţa compactă minimă de 0,1 ha, sunt excluse din angajament u.a. aferente perdelelor forestiere, iar angajamentul se închide.Condiţia se verifică atât administrativ, cât şi pe teren (după caz) de către APIA.
  5. (CE)Suprafaţa compactă minimă împădurită eligibilă la plată este de minimum 0,5 ha în cazul realizării de trupuri de pădure.
  Dacă suma suprafeţelor eligibile pentru plată ale u.a.-urilor componente ale unei zone compacte pe care s-a efectuat înfiinţarea şi pentru care se solicită sprijin nu respectă condiţia de suprafaţă minimă (minimum 0,5 ha), nu se va acorda nicio plată aferentă Primei 1 sau 2 pentru anul în curs; beneficiarul poate solicita din nou plata aferentă acestor lucrări la următoarea cerere de plată (cu respectarea cerinţelor de la nr. crt. 1).În cazul în care nici la următoarea cerere de plată (cu încadrarea în perioada celor 2 ani de la data semnării angajamentului sau 3 ani, în cazul beneficiarilor selectaţi în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3) înfiinţarea plantaţiei nu a fost realizată pe suprafaţa compactă minimă de 0,5 ha, sunt excluse din angajament u.a. aferente trupurilor de pădure, iar angajamentul se închide.Condiţia se verifică atât administrativ, cât şi pe teren (după caz) de către APIA.
  6. (CE)Beneficiarii măsurii nu trebuie să fie persoane aflate în dificultate aşa cum sunt definite conform prevederilor Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.Pentru anul cererii de plată în cauză (anul n) se refuză la plată pentru categoriile de plăţi aferente Primei 1. Plăţile aferente anului n se pot solicita din nou, doar în anul următor (n+1). Dacă se constată că şi în anul n+1 criteriul nu este îndeplinit, angajamentul se închide.Verificarea respectării acestei condiţii se realizează de către APIA pe baza documentelor ataşate cererii de plată care însoţesc Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria «Întreprindere în dificultate» - anexa nr. 2 din Ghidul solicitantului.
  7. (CS)Beneficiarii schemei nu trebuie să fie beneficiari ai altor forme de sprijin din fondurile structurale şi de investiţii europene (ESI) sau din alte fonduri publice pentru aceeaşi suprafaţă de teren pe perioada de acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepţia, după caz, a plăţilor directe (Pilonul I al Politicii agricole comune - PAC) sau a plăţilor compensatorii acordate pe suprafaţă prin măsurile de dezvoltare rurală.Se refuză la plată, pentru categoriile de plăţi aferente Primei 1, u.a. pentru care nu este îndeplinit acest criteriu pentru anul cererii de plată în cauză (anul n). Plăţile aferente anului n se pot solicita din nou, doar în anul următor (n+1). Dacă se constată că şi în anul n+1 criteriul nu este îndeplinit, u.a. pentru care nu a fost îndeplinit criteriul se exclude de la plată, angajamentul se închide pentru u.a. respectivă.Verificarea se va efectua prin interogarea Sistemului integrat de administrare şi control (IACS)/IPA Online şi conform bazei de date a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) cu privire la unităţile amenajistice care fac obiectul angajamentului.
  8. (CS)Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte prevederile fişei tehnice a măsurii şi aLegii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere.8.1. În cazul în care, la nivel de unitate amenajistică, între 3% şi 10% (inclusiv) din puieţii utilizaţi în lucrările de împădurire nu respectă condiţia, suprafaţa pentru care se calculează valoarea plăţii aferente costului standard privind lucrările de înfiinţare pentru u.a. respectivă se diminuează cu 10%. 8.2. În cazul în care, la nivel de unitate amenajistică, un procent mai mare de 10%, dar nu mai mare de 20% (inclusiv) din puieţii utilizaţi în lucrările de împădurire nu respectă condiţia, suprafaţa pentru care se calculează valoarea plăţii aferente costului standard privind lucrările de înfiinţare pentru u.a. respectivă se diminuează cu 25%. 8.3. Unitatea amenajistică în care mai mult de 20% din puieţii utilizaţi în lucrările de împădurire nu respectă condiţia este exclusă de la plată pentru anul în curs, angajamentul se închide pentru u.a. respectivă şi se recuperează sumele primite anterior aferente acestei u.a.Se verifică de către Garda Forestieră (GF) documentele care atestă provenienţa materialului săditor, la faţa locului, odată cu verificarea lucrărilor aferente înfiinţării plantaţiei, pentru toţi beneficiarii selectaţi.
  9. (CE)Terenurile grevate de sarcini, conform evidenţelor cadastrale locale, nu sunt eligibile.Se refuză la plată, pentru categoriile de plăţi aferente Primei 1, u.a. pentru care nu este îndeplinit acest criteriu pentru anul cererii de plată în cauză (anul n). Plăţile aferente anului n se pot solicita din nou, doar în anul următor (n+1). Dacă se constată că şi în anul n+1 criteriul nu este îndeplinit, u.a. pentru care nu a fost îndeplinit criteriul se exclude de la plată, angajamentul se închide pentru u.a. respectivă.Verificarea se va realiza anual de APIA pe baza documentelor privind dreptul de utilizare a terenului, ataşate la fiecare cerere de plată - anexa nr. 14 din Ghidul solicitantului.
  10. (CS)Beneficiarul trebuie să facă dovada deţinerii/gestionării cu continuitate a terenurilor care fac obiectul angajamentului pe toată perioada implementării acestuia; documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului trebuie să aibă ca obiect/destinaţie «crearea de suprafeţe împădurite»/«suprafeţe împădurite».Se exclude de la plată unitatea amenajistică care nu îndeplineşte acest criteriu la momentul depunerii cererii de plată şi se recuperează eventualele sume primite anterior pentru aceasta, iar aceasta este exclusă din angajament; angajamentul se închide pentru u.a. respectivă. Excluderea de la plată şi din angajament se aplică tuturor unităţilor amenajistice pentru care nu există documente care să ateste deţinerea/gestionarea cu continuitate a terenurilor.Se verifică documentele care atestă dreptul de proprietate, în cazul deţinătorilor de teren, şi cele care atestă dreptul de utilizare, în cazul celorlalte categorii de beneficiari.
  11. (CS)Lucrările de înfiinţare prevăzute în proiectul tehnic de împădurire trebuie executate de persoane juridice sau sub îndrumarea persoanelor fizice, atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii, conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, cu modificările ulterioare, sau Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic, cu precizarea că persoanele fizice au calitatea de diriginte de şantier, conform art. 30 lit. e) din anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare.Unităţile amenajistice pentru care nu au fost realizate lucrări de înfiinţare a plantaţiei sub supravegherea unor persoane juridice/fizice atestate în conformitate cu legislaţia în vigoare sunt excluse de la plata Primei 1, iar acestea sunt excluse din angajament.Garda Forestieră efectuează verificări ale documentelor deţinute de persoanele juridice care execută lucrările de plantare sau ale persoanelor fizice care supraveghează executarea lucrărilor (diriginţi de şantier) care să ateste faptul că aceste entităţi sunt atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii, conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare, sau Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010 pentru efectuarea lucrărilor, conform art. 5 lit. b) din anexa la acest ordin (codificare «5b»), pentru grupele de lucrări codificate «6g» în atestatele emise în baza Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare, sau «7d» în atestatele emise în baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010. În plus, pentru unităţi amenajistice cu categoria iniţială de pajişti permanente, persoana fizică sau juridică trebuie să fie atestată pentru următoarele grupe de lucrări: - «6e» (conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare) sau «7b» (conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010)
  *) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010 a fost abrogat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015.
  dacă terenurile care fac obiectul împăduririi sunt afectate de fenomene de degradare de tipul eroziunii de suprafaţă foarte puternică şi excesivă, eroziunii de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecărilor active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţei aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozitelor de aluviuni torenţiale şi necesită şi alte lucrări de artă pe teren, dar care nu fac obiectul proiectului; - «6f» (conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare) sau «7c» (conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010) dacă terenurile care fac obiectul împăduririi sunt afectate de sărăturare sau aciditate puternică (foarte puternică sau puternică).
  12. (CS)
  Respectarea dimensiunii suprafeţei eligibile prevăzute în cererea de sprijin (proiectul tehnic de împăduriri) la nivel de unitate amenajistică pe care s-au efectuat lucrări de înfiinţare12.1. Dacă suprafaţa eligibilă din cererea de sprijin a unei u.a. depăşeşte suprafaţa determinată aferentă cererii de plată cu maximum 10% din suprafaţa aferentă cererii de sprijin, suprafaţa pentru care se calculează valoarea plăţii aferente costului standard pentru lucrările de înfiinţare şi împrejmuire este suprafaţa determinată. Angajamentul se amendează prin preluarea suprafeţei determinate a u.a. 12.2. Dacă suprafaţa eligibilă din cererea de sprijin a unei u.a. depăşeşte suprafaţa determinată aferentă cererii de plată cu mai mult de 10% din suprafaţa cererii de sprijin, dar nu mai mult decât 50% din suprafaţa cererii de sprijin, suprafaţa pentru care se calculează valoarea plăţii aferente costului standard pentru lucrările de înfiinţare şi împrejmuire este suprafaţa determinată, din care se scade diferenţa de suprafaţă constatată. Angajamentul se amendează prin preluarea suprafeţei determinate a u.a. 12.3. Dacă suprafaţa eligibilă din cererea de sprijin a unei u.a. depăşeşte suprafaţa determinată aferentă cererii de plată cu mai mult de 50% din suprafaţa cererii de sprijin, u.a. este exclusă de la plată şi din angajament prin amendarea acestuia (toată Prima 1).Pentru cererile de plată care fac parte din eşantionul de control pe teren (APIA şi/sau GF) se ia în considerare suprafaţa determinată după măsurătorile în teren efectuate de APIA, precum şi cea rezultată după aplicarea sancţiunilor care determină scăderea suprafeţei din angajament a u.a. şi/sau închiderea angajamentului.
  13. (CS)La nivel de unitate amenajistică toate lucrările de înfiinţare a plantaţiei se realizează într-o singură perioadă de repaus vegetativ, cuprinsă între data de 1 septembrie şi data de 30 aprilie a anului următor («data de 30 aprilie poate fi depăşită în cazul în care condiţiile meteo nu permit realizarea lucrărilor. În această situaţie persoanele fizice care au calitatea de diriginte de şantier şi persoanele juridice atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii conform Ordinului 13.1. Indiferent de anul depunerii cererii de plată, în cazul în care la nivelul fiecărei unităţi amenajistice toate lucrările de înfiinţare a plantaţiei se realizează într-o singură perioadă, cuprinsă între data de 1 septembrie şi data de 30 aprilie a anului următor, condiţia se consideră îndeplinită. 13.2. În cazul în care lucrările de înfiinţare a plantaţiei la nivel de u.a. au fost efectuate într-o altă perioadă decât cea menţionată la pct. 13.1, suprafaţa pentru care se calculează valoarea plăţii aferente costului standard pentru lucrările de înfiinţare pentru unităţile amenajistice respective se diminuează cu 20%. Se exceptează de la această sancţiune u.a. pentru care a fost depăşită data de 30 aprilie pentru finalizarea lucrărilor de înfiinţare în condiţiile precizate în Ghidul solicitantului.Se verifică de către GF data începerii, precum şi data finalizării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, prin analizarea documentelor emise/certificate de către persoane atestate. Verificarea se realizează la nivel de unitate amenajistică.
  ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare, sau Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010 vor motiva punctual şi detaliat în Ordinul de demarare a lucrării de înfiinţare a plantaţiei şi/sau în Nota de constatare a finalizării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei necesitatea depăşirii termenului de 30 aprilie»).
  14. (CS)Cererea de plată pentru unitatea amenajistică/unităţile amenajistice pe care s-au realizat lucrările de înfiinţare a plantaţiilor se va depune în prima sesiune de depunere a cererilor de plată.14.1. În cazul în care lucrările de înfiinţare a plantaţiilor la nivel de unitate amenajistică au fost finalizate în perioada cuprinsă între ziua următoare datei-limită de depunere a cererii de plată a anului n-1 şi data-limită de depunere a cererii de plată a anului n, criteriul se consideră respectat dacă beneficiarul depune cerere de plată pentru unităţile amenajistice respective în anul n (anul depunerii cererii de plată). 14.2. În cazul în care lucrările de înfiinţare a plantaţiilor la nivel de unitate amenajistică au fost finalizate în perioada cuprinsă între ziua următoare datei-limită de depunere a cererii de plată a anului n-2 şi data-limită de depunere a cererii de plată a anului n-1, iar cererea de plată pentru unităţile amenajistice respective a fost depusă în anul n, suprafaţa pentru care se calculează valoarea plăţii aferente costului standard pentru lucrările de înfiinţare pentru unităţile amenajistice respective se diminuează cu 10%. 14.3. În cazul în care lucrările de înfiinţare a plantaţiilor la nivel de unitate amenajistică au fost finalizate înainte de data-limită de depunere a cererilor de plată aferente anului n-2, sprijinul aferent acestor lucrări nu se mai acordă.Se verifică data finalizării înfiinţării plantaţiei la nivel de unitate amenajistică, conform procesului-verbal de recepţie a lucrărilor de plantare.
  15. (CS)Respectarea condiţiilor privind plata costurilor standard pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire, conform proiectului tehnic de împădurireCosturile standard aferente lucrărilor de împrejmuire vor fi solicitate numai după finalizarea lucrărilor de înfiinţare pentru toate u.a. care alcătuiesc zona compactă.
  Nu sunt eligibile costurile standard aferente lucrărilor de împrejmuire dintr-o cerere de plată dacă acestea nu au fost realizate în proporţie de 100%, la nivelul unei zone compacte, şi/sau acestea nu respectă specificaţiile tehnice din proiect. De asemenea, plata costurilor standard aferente lucrărilor de împrejmuire nu se va realiza dacă lucrările de înfiinţare a plantaţiei forestiere la nivelul unităţilor amenajistice din componenţa unei zone compacte pentru care s-a realizat împrejmuirea nu au fost realizate în proporţie de 100%. În cazul solicitării din nou la plată în anul următor a costurilor standard aferente înfiinţării plantaţiilor forestiere pentru u.a.-urile dintr-o zonă compactă, se pot solicita la plată şi costurile standard aferente lucrărilor de împrejmuire.
  Verificarea realizării lucrărilor de împrejmuire se va realiza de către gărzile forestiere concomitent cu realizarea verificărilor privind realizarea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei.
  16. (CS)Respectarea procentului de prindere, a compoziţiei de împădurire şi a desimii plantaţiei la instalareProcentul de prindere constatatCompoziţia de împădurire*Desimea plantaţiei**Suprafaţa unităţii amenajistice eligibilă pentru plată
  conformăneconformăconformăneconformă
  Mai mare sau egal cu procentul de reuşită minim pentru calificativul «bine» prevăzut în normele tehniceX-X-Se consideră eligibilă la plată pentru înfiinţare 100% din suprafaţa determinată eligibilă a u.a.
  -
  XX-U.a. nu se consideră la plată pentru lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere pentru anul de cerere în curs. Beneficiarul poate resolicita la plată u.a. declarate neconforme după remedierea cauzelor care au dus la stabilirea neconformităţilor cu condiţia realizării lucrărilor de înfiinţare în perioada celor 2 ani sau 3 ani, în cazul beneficiarilor selectaţi în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3, de la data semnării angajamentului.
  X--X
  -X-X
  Sub procentul de reuşită minim pentru calificativul «bine» prevăzut în normele tehnice, dar mai mare de 20%X-X-U.a. nu se consideră la plată pentru lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere pentru anul de cerere în curs. Beneficiarul poate solicita din nou plata pentru u.a. declarate neconforme sau pentru care procentul de prindere constatat a fost sub procentul de reuşită pentru calificativul «bine», după remedierea stării plantaţiei, cu condiţia realizării lucrărilor de înfiinţare în perioada celor 2 ani sau 3 ani, în cazul beneficiarilor selectaţi în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3, de la data semnării angajamentului.
  -X
  X-
  X--X
  -X-X
  Sub 20%Toate situaţiileToate situaţiileU.a. nu se consideră la plată pentru lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere pentru anul de cerere în curs. Beneficiarul poate solicita din nou plata pentru u.a. declarate neconforme, după refacere, în condiţiile încadrării în perioada celor 2 ani sau 3 ani, în cazul beneficiarilor selectaţi în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3, de la data semnării angajamentului. Angajamentul se închide pentru u.a. respectivă, iar sumele plătite anterior se recuperează în cazul în care u.a. nu se solicită la plată în anul următor.
  17. (CS)Respectarea cerinţei privind înştiinţarea în termen de maximum 10 zile lucrătoare a Gărzii Forestiere asupra finalizării lucrărilor prevăzute de Prima 1În cazul în care beneficiarul nu a notificat Garda Forestieră în termen de maximum 10 zile lucrătoare cu privire la finalizarea lucrărilor prevăzute de Prima 1, aşa cum sunt acestea prevăzute în proiectul tehnic, iar acest fapt conduce la imposibilitatea completării de către inspectorii GF a tuturor elementelor prevăzute de formularele specifice, atunci plata pentru anul de cerere în cauză se refuză. Suma nu mai poate fi solicitată din nou, dar angajamentul pentru respectivul u.a. rămâne valabil.Verificarea se realizează la nivel de u.a. de către experţii APIA. În cazul în care în documentele întocmite de GF referitoare la verificările pe teren asupra lucrărilor din cadrul Primei 1 nu se regăsesc toate informaţiile prevăzute de formularele specifice, atunci se va aplica prezenta sancţiune. GF şi APIA se asigură că formularele emise de GF conţin informaţii complete în ceea ce priveşte situaţiile în care au fost identificate nerespectări ale termenului de înştiinţare.
  * Compoziţia de împădurire conformă = proporţia de participare a speciilor constatată pe teren este cea prevăzută în proiectul tehnic, fiind admisă o abatere maximă de +/–10% faţă de procentul de participare a fiecărei specii. Neconformă = orice altă proporţie de participare a speciilor puieţilor care nu este conformă.
  ** Desimea plantaţiei conformă = desimea plantaţiei forestiere înfiinţate este cea prevăzută în proiectul tehnic, fiind admisă o abatere maximă de +/–10% faţă de numărul de puieţi/hectar prevăzuţi a se planta. Neconformă = orice altă desime a puieţilor care nu este conformă.“;
  d) La capitolul II secţiunea 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:3. Angajamentul se închide, iar sumele plătite anterior se recuperează, în cazul în care la finalizarea verificărilor pentru toate cererile de plată aferente lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, pe toate u.a. din cererea de sprijin, suprafaţa totală eligibilă din cererea de sprijin scade sub 50% ca urmare a excluderii de suprafeţe sau de u.a. din angajament.e) La capitolul II secţiunea a 3-a punctul 7, teza a II-a de la al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:(...) Modul de stabilire a valorilor pentru debitele constituite ca urmare a constatării unor nereguli sunt descrise în anexa nr. 2 la ordin. (...)
  2.
  Anexa nr. 2 „Sistemul de sancţiuni pentru schema de ajutor de stat «Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite», aferentă măsurii 08 «Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor», submăsura 8.1 «Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi“ se modifică după cum urmează:a) La capitolul I punctul 5, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:În caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, angajamentul se închide numai în situaţia în care nu se pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia, luându-se în considerare şi sezonul de plantare imediat următor.b) La capitolul II secţiunea 1 punctul 4, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:Fac excepţie de la aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, aşa cum sunt acestea prevăzute la pct. 2, 3 şi 4, unităţile amenajistice care îndeplinesc condiţiile privind posibilitatea solicitării din nou la plată la cererea anului următor (n+1). În cazul în care respectivele u.a. nu sunt solicitate la plată în anul următor (n+1), sancţiunea de supradeclarare se aplică grupului de plată din care face parte u.a. resolicitată în anul (n+1).c) La capitolul II secţiunea a 2-a punctul 1, tabelul „Criterii, determinări, elemente de control/verificare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Tabel - Criterii, determinări, elemente de control/verificare
  Nr. crt.Criterii de eligibilitate (CE)/Cerinţe asimilate criteriilor de eligibilitate (CS)Determinarea suprafeţei eligibile după aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate şi a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor proiectului tehnic de împădurireElemente de control/verificare
  1. (CE)Suprafaţa terenului pe care s-au realizat perdele forestiere de protecţie este de minimum 0,5 ha.Se verifică menţinerea acestui criteriu pe toată perioada de angajament. În cazul în care condiţia nu este respectată în oricare dintre anii de implementare a angajamentului, sunt excluse din angajament u.a. aferente perdelelor forestiere, angajamentul se închide, iar sumele plătite anterior se recuperează.
  Condiţia se verifică atât administrativ, cât şi pe teren (după caz) de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
  2. (CE)Suprafaţa terenului pe care s-au realizat trupuri de pădure este de minimum 1 ha.Se verifică menţinerea acestui criteriu pe toată perioada de angajament. În cazul în care condiţia nu este respectată în oricare dintre anii de implementare a angajamentului, sunt excluse din angajament u.a. aferente trupurilor de pădure, angajamentul se închide, iar sumele plătite anterior se recuperează.Condiţia se verifică atât administrativ, cât şi pe teren (după caz) de către APIA.
  3. (CE)Suprafaţa compactă minimă împădurită eligibilă la plată este de minimum 0,1 ha în cazul realizării de perdele forestiere.Se verifică menţinerea acestui criteriu pe toată perioada de angajament. Se exclud de la plată şi din angajament unitatea amenajistică sau, după caz, unităţile amenajistice care alcătuiesc o suprafaţă minimă compactă de 0,1 ha, care în urma verificărilor aferente lucrărilor de întreţinere nu îndeplineşte/îndeplinesc acest criteriu, iar sumele plătite se recuperează cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în campaniile anterioare.Condiţia se verifică atât administrativ, cât şi pe teren (după caz) de către APIA.
  4. (CE)Suprafaţa compactă minimă împădurită eligibilă la plată este de minimum 0,5 ha în cazul realizării de trupuri de pădure.Se verifică menţinerea acestui criteriu pe toată perioada de angajament. Se exclud de la plată şi din angajament unitatea amenajistică sau, după caz, unităţile amenajistice care alcătuiesc o suprafaţă minimă compactă de 0,5 ha, care în urma verificărilor aferente lucrărilor de întreţinere nu îndeplineşte/îndeplinesc acest criteriu, iar sumele plătite se recuperează cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în campaniile anterioare.Condiţia se verifică atât administrativ, cât şi pe teren (după caz) de către APIA.
  5. (CE)Beneficiarii măsurii nu trebuie să fie persoane aflate în dificultate, aşa cum sunt definite conform prevederilor Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.Pentru anul cererii de plată în cauză (anul n) se refuză la plată pentru categoriile de plăţi aferente Primei 2. Plăţile aferente anului n se pot solicita din nou, doar în anul următor (n+1). Dacă se constată că şi în anul n+1 criteriul nu este îndeplinit, angajamentul se închide.Verificarea respectării acestei condiţii se realizează anual de APIA pe baza documentelor ataşate cererii de plată care însoţesc Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria «Întreprindere în dificultate» - anexa nr. 2 din Ghidul solicitantului.
  6. (CS)Beneficiarii schemei nu trebuie să fie beneficiari ai altor forme de sprijin din fondurile structurale şi de investiţii europene (ESI) sau alte fonduri publice pentru aceeaşi suprafaţă de teren pe perioada de acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepţia, după caz, a plăţilor directe (Pilonul I al Politicii agricole comune - PAC) sau a plăţilor compensatorii acordate pe suprafaţă prin măsurile de dezvoltare rurală.Se verifică menţinerea acestui criteriu pe toată perioada angajamentului. Se refuză la plată, pentru categoriile de plăţi aferente Primei 2, u.a. pentru care nu este îndeplinit acest criteriu pentru anul cererii de plată în cauză (anul n). Plăţile aferente anului n se pot solicita solicita din nou, doar în anul următor (n+1); dacă se constată că şi în anul n+1 criteriul nu este îndeplinit, u.a. pentru care nu a fost îndeplinit criteriul se exclude de la plată, angajamentul se închide pentru u.a. respectivă.Verificarea se va efectua prin interogarea Sistemului integrat de administrare şi control (IACS)/IPA Online şi conform bazei de date a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) cu privire la unităţile amenajistice care fac obiectul angajamentului.
  7. (CS)Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte prevederile fişei tehnice a măsurii şi a Legii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere.Se verifică menţinerea acestui criteriu pe toată perioada angajamentului. În cazul în care, ulterior perioadei de înfiinţare a plantaţiei, sunt necesare completări cu material forestier, acesta trebuie să respecte cerinţele legale în domeniu. Astfel: 1. În cazul în care, la nivel de unitate amenajistică, între 3% şi 10% (inclusiv) dintre puieţii utilizaţi în lucrările de completare nu respectă condiţia, suprafaţa pentru care se calculează valoarea plăţii aferente costului standard privind lucrările de întreţinere pentru u.a. respectivă se diminuează cu 10%, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează. 2. În cazul în care, la nivel de unitate amenajistică, un procent mai mare de 10%, dar nu mai mare de 20% dintre puieţii utilizaţi în lucrările de completare nu respectă condiţia, suprafaţa pentru care se calculează valoarea plăţii aferente costului standard privind lucrările de întreţinere pentru u.a. respectivă se diminuează cu 25%, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează. 3. Unitatea amenajistică în care mai mult de 20% dintre puieţii utilizaţi în lucrările de completare nu respectă condiţia este exclusă de la plată pentru toate categoriile de plăţi aferente Primei 2 (întreţinere, îngrijire, pierdere de venit) pentru anul în curs, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.Se verifică de către Garda Forestieră (GF) documentele care atestă provenienţa materialului săditor, la faţa locului, odată cu verificarea modului de realizare a lucrărilor de completare cu material săditor.
  8. (CE)Terenurile grevate de sarcini, conform evidenţelor cadastrale locale, nu sunt eligibile.Se refuză la plată, pentru categoriile de plăţi aferente Primei 2, u.a. pentru care nu este îndeplinit acest criteriu pentru anul cererii de plată în cauză (anul n). Plăţile aferente anului n se pot solicita din nou, doar în anul următor (n+1); dacă se constată că şi în anul n+1 criteriul nu este îndeplinit, u.a. pentru care nu a fost îndeplinit criteriul se exclude de la plată, angajamentul se închide pentru u.a. respectivă.Verificarea se va realiza anual de APIA pe baza documentelor privind dreptul de utilizare a terenului, ataşate la fiecare cerere de plată - anexa nr. 14 din Ghidul solicitantului.
  9. (CS)Beneficiarul trebuie să facă dovada deţinerii/gestionării cu continuitate a terenurilor care fac obiectul angajamentului pe toată perioada implementării acestuia; documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului trebuie să aibă ca obiect/destinaţie «crearea de suprafeţe împădurite»/«suprafeţe împădurite».
  Se verifică menţinerea acestui criteriu pe toată perioada angajamentului. Se exclude de la plată unitatea amenajistică care nu îndeplineşte acest criteriu la momentul depunerii cererii de plată şi se recuperează eventualele sume primite anterior pentru aceasta, iar aceasta este exclusă din angajament; angajamentul se închide pentru u.a. respectivă. Excluderea de la plată şi din angajament se aplică tuturor unităţilor amenajistice pentru care nu există documente care să ateste deţinerea/gestionarea cu continuitate a terenurilor.Se verifică documentele care atestă dreptul de proprietate, în cazul deţinătorilor de teren, şi cele care atestă dreptul de utilizare, în cazul celorlalte categorii de beneficiari.
  10. (CS)Lucrările de întreţinere prevăzute în proiectul tehnic de împădurire trebuie executate de persoane juridice sau sub îndrumarea persoanelor fizice, atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii, conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice careSe verifică menţinerea acestui criteriu pe toată perioada de angajament. În cazul în care condiţia nu este respectată în oricare dintre anii de implementare, pentru oricare dintre unităţile amenajistice, angajamentul se amendează prin eliminarea respectivei unităţi amenajistice, iar sumele deja plătite pentru acestea în anii anteriori se recuperează, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în campaniile anterioare.Se efectuează verificări ale GF, ale documentelor deţinute de persoanele juridice care execută lucrările de plantare sau ale persoanelor fizice care supraveghează executarea lucrărilor (diriginţi de şantier) care să certifice faptul că aceste entităţi sunt atestate
  realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, cu modificările ulterioare, sau Ordinului ministerului mediului şi pădurilor nr. 718/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic, cu precizarea că persoanele fizice au calitatea de diriginte de şantier, conform art. 30 lit. e) din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare.de autoritatea naţională în domeniul silviculturii, conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare, sau Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010, pentru efectuarea lucrărilor.
  11. (CS)Respectarea la nivel de unitate amenajistică a menţinerii suprafeţei determinate în anul anterior1. Dacă suprafaţa determinată aferentă cererii de plată pentru anul în curs (anul n) a unei u.a. este mai mică faţă de suprafaţa determinată pentru cererea de plată din anul anterior (n-1) aferentă u.a. respective cu maximum 10% din suprafaţa determinată aferentă cererii de plată pentru anul n–1, suprafaţa pentru care se calculează valoarea plăţii aferente Primei 2 este suprafaţa determinată aferentă anului n, din care se scade dublul diferenţei de suprafaţă constatate. Angajamentul se amendează prin preluarea suprafeţei determinate a u.a aferente anului n. 2. Dacă suprafaţa determinată aferentă cererii de plată pentru anul n-1 a unei u.a. depăşeşte suprafaţa determinată aferentă cererii de plată pentru anul n cu mai mult de 10% din suprafaţa determinată aferentă cererii de plată pentru anul n-1, u.a. este exclusă de la plată şi din angajament prin amendarea acestuia.Verificarea acestei cerinţe se realizează de APIA prin analizarea/compararea suprafeţei determinate în anul n–1 cu cea determinată în anul n; suprafaţa determinată în anii n şi n–1 reprezintă suprafaţa măsurată la care s-au aplicat eventuale sancţiuni care diminuează suprafaţa din angajament.
  12. (CS)Respectarea cerinţei privind starea şi reuşita plantaţiei, raportată la normele tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilorProcentul de menţinere a reuşitei plantaţieiConformitatea privind efectuarea lucrărilor de întreţinere a plantaţieiSuprafaţa eligibilă pe u.a. pentru constituirea grupului de plată aferent lucrărilor de întreţinere acordată la nivel de u.a.
  conformăneconformă
  > = procentul menţionat în normele tehniceX-Se consideră la plata costului standard aferent lucrărilor de întreţinere pentru anul de cerere în curs întreaga suprafaţă a u.a.
  -X0%
  Procent de prindere între 20% şi procentul de reuşită minim pentru calificativul «bine», prevăzut în normele tehniceX-Suprafaţa eligibilă la plată pentru u.a respectivă va fi diminuată cu diferenţa dintre procentul de reuşită minimă pentru calificativul „bine“ şi procentul de prindere constatat în teren.
  -X0%
  < 20%Indiferent de decizia privind gradul de conformitate a plantaţieiU.a. nu se consideră la plată pentru întreţinere pentru anul de cerere în curs. Angajamentul se închide pentru u.a. respectivă, iar sumele plătite anterior se recuperează, cu excepţia cazului în care u.a. se solicită din nou la plată pentru înfiinţare, în anul următor.
  Recuperarea sumelor se realizează atât pentru cele acordate din Prima 1 (cu respectarea prevederilor aferente recuperării sumelor pentru cuantumul aferent Proiectului tehnic), cât şi pentru cele acordate din Prima 2.
  13. (CS)Respectarea cerinţei privind menţinerea indicelui de închidere a coronamentului de minimum 0,7 pe toată perioada cuprinsă între data declarării închiderii stării de masiv a plantaţiei şi data finalizării angajamentului, precum şi a realizării lucrărilor de îngrijire în conformitate cu prevederile proiectului tehnic de împădurire
  1. Procentul de neconformitate al indicelui de închidere a coronamentului afectează între 1-20% (inclusiv) din suprafaţa u.a., dar nu este mai mic de 0,6, iar media valorii la nivelul întregului u.a. este de cel puţin 0,7.Suprafaţa eligibilă la plată pentru u.a. respectivă va fi diminuată cu 10%, cu aplicarea sancţiunii de supradeclarare.
  2. Procentul de neconformitate a indicelui de închidere a coronamentului afectează mai mult de 20% din suprafaţa u.a., indiferent de valoarea medie la nivelul întregului u.a.Suprafaţa eligibilă la plată pentru u.a respectivă va fi de 0 ha.
  3. Valoarea indicelui de închidere a coronamentului la nivelul întregului u.a. scade sub 0,7.Sumele plătite anterior se vor recupera, iar u.a. se exclude din angajament.
  NOTĂ: Unităţile amenajistice excluse de la plată în conformitate cu prevederile de la nr. crt. 3 şi 4 nu sunt luate în considerare la determinarea suprafeţelor totale precizate la nr. crt. 1 şi 2.În cazul în care nerespectarea unuia sau mai multor criterii de eligibilitate şi/sau cerinţe asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului şi a proiectului tehnic de împădurire determină reduceri de suprafeţe pe aceeaşi u.a. sau grup de plată, se va aplica reducerea cea mai mare.
  d) La capitolul II secţiunea a 2-a, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:2. Angajamentul se închide, iar sumele plătite anterior se recuperează, în cazul în care la finalizarea verificărilor pentru toate cererile de plată/angajamentele (în cazul în care beneficiarii nu mai sunt eligibili pentru Prima 2 sau în cazul beneficiarilor care nu au depus cerere de plată în anul în cauză) suprafaţa totală eligibilă din cererea de sprijin iniţială scade sub 50% ca urmare a excluderii de suprafeţe sau de u.a. din angajament.
  e) La capitolul II secţiunea a 6-a, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:5. Beneficiarii care sunt eligibili doar pentru sprijinul acordat prin Prima 1 sau cei care, deşi sunt eligibili pentru una sau toate componentele Primei 2, nu solicită sprijin financiar în acest sens trebuie să respecte condiţiile asumate prin angajament pe toată perioada de implementare a acestuia (12 ani de la data demarării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei la nivel de u.a.) în conformitate cu prevederile pct. 2. Perioada de implementare a angajamentului din cadrul anexei nr. 11 «Angajament privind acordarea sprijinului financiar» la Ghidul solicitantului, precum şi cele prevăzute în cadrul Formularului IV «Declaraţii privind condiţiile şi modalităţile de acordare a sprijinului aferent schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“ din cadrul cererii de sprijin depuse pentru accesarea submăsurii.Astfel, în cazul în care, în oricare din anii de implementare a angajamentului ulteriori realizării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei se constată că nu au fost respectate oricare din prevederile proiectului tehnic de împădurire, inclusiv cele privind împrejmuirea, parte a cererii de sprijin, precum şi cele asumate prin semnarea angajamentului, se vor aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Valorile debitelor constituite ca urmare a constatării unor nereguli pentru componentele Primei 2 se vor calcula după cum urmează: pentru stabilirea suprafeţei în baza căreia se determină valoarea debitului, la suprafaţa angajată aferentă grupului de plată pentru care a fost depistată neconformitatea se aplică «sancţiunile pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate şi a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului şi a proiectului tehnic de împădurire“; dacă se constată mai multe neconformităţi pentru aceeaşi suprafaţă (aceeaşi unitate amenajistică) se aplică sancţiunea cea mai mare; cuantumul utilizat pentru stabilirea valorii debitului este cuantumul aferent grupei de plată pe care a fost constatată neconformitatea; în cazul în care sancţiunea necesită recuperarea sumelor necuvenite cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, acestea din urmă nu se aplică; în cazul în care, în vederea stabilirii valorii debitului, aplicarea sancţiunilor determină excluderea din angajament a unităţii amenajistice pe care a fost depistată neconformitatea, angajamentul va fi închis pentru unitatea amenajistică respectivă, iar sumele aferente Primei 1 plătite anterior pentru respectiva unitate amenajistică vor fi recuperate.În cazul debitelor aferente nerespectării angajamentului în ceea ce priveşte menţinerea împrejmuirii plantaţiei pe toată perioada de aplicare a angajamentului, acestea se vor stabili după cum urmează:
  CerinţaMod de verificareResponsabil verificare
  Împrejmuirea se va menţine în stare funcţională cel puţin pe perioada de implementare a angajamentului.Se verifică menţinerea acestui criteriu pe toată perioada angajamentului. În cazul în care pe perioada de implementare a angajamentului se constată lipsa elementelor componente ale împrejmuirii, aşa cum sunt acestea prevăzute în schiţa împrejmuirii din proiectul tehnic de împădurire, sau deteriorarea acestora, care implică lipsa continuităţii structurale a elementului respectiv, se vor constitui debite după cum urmează: 1. În cazul în care lipsa/deteriorarea elementului/elementelor component(e) al/ale împrejmuirii afectează până la 10% din perimetrul împrejmuirii trupului de pădure (suprafeţei compacte), se constituie debite în valoare de 10% din valoarea sprijinului acordat pentru împrejmuirea trupului de pădure respectiv. 2. În cazul în care lipsa/deteriorarea elementului/elementelor component(e) al/ale împrejmuirii afectează între 10% (inclusiv) şi 30% (inclusiv) din perimetrul împrejmuirii trupului de pădure (suprafeţei compacte), se constituie debite din valoarea sprijinului acordat pentru împrejmuirea trupului de pădure respectiv cu o valoare egală cu procentul aferent lipsei/deteriorării plus 15%. 3. În cazul în care lipsa/deteriorarea elementului/elementelor component(e) al/ale împrejmuirii afectează mai mult de 30% din perimetrul împrejmuirii trupului de pădure (suprafeţei compacte), debitele constituite sunt egale cu valoarea sprijinului acordat pentru împrejmuirea trupului de pădure respectiv.Se verifică de către GF anual.
  NOTĂ: Valoarea acestor debite nu va putea să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului acordat.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 81.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!