Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 551 din 7 aprilie 2021privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. II şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 68^2 şi art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor, comunicat prin Adresa nr. 70.398/739.253 din 30.03.2021,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Costea Sandu
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 551.ANEXĂNOMENCLATORULobligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic
  Nr. crt.Denumirea obligaţiei fiscaleTemeiul legal
  1impozit pe veniturile din salarii/şi sau asimilate salariilorart. 2 alin. (1) şi art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  2impozit pe veniturile din pensiiart. 101 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  3plăţi anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activităţi independente, precum şi pentru venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare*)art. 68^2, art. 115 alin. (1^2) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  4plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituţii de credit, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale instituţiilor de credit, persoane juridice străineart. 13 şi 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  5impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 4, precum şi de persoane juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europeneart. 13 şi 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  6impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 4art. 13 alin. (1) lit. b), c) şi d), art. 38, art. 41, art. 233 alin. (4) şi art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  7impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice
  art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  8impozit pe veniturile microîntreprinderilorart. 47 şi 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  9impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioareart. 2 alin. (1) şi art. 125 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  10impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioareart. 2 alin. (1) şi art. 125 alin. (9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  11impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectualăart. 2 alin. (1) şi art. 72 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  12impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricoleart. 2 alin. (1), art. 84 alin. (8) şi art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  13impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fiziceart. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  14
  impozit pe veniturile din dobânziart. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  15impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridiceart. 97 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  16impozit pe veniturile din premii art. 110 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  17impozit pe veniturile din alte surseart. 114, 115 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  18impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidenteart. 223 alin. (1) lit. a) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  19impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidenteart. 223 alin. (1) lit. b) şi c), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  20impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidenteart. 223 alin. (1) lit. d) şi e), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  21impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidenteart. 223 alin. (1) lit. f) şi g), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  22impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertismentart. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  23impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unui rezident art. 223 alin. (1) lit. j) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  24impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidenteart. 223 alin. (1) lit. i), k), l), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  25impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în Româniaart. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 şi 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  26impozit pe veniturile din lichidarea unui rezident realizate de persoane nerezidenteart. 223 alin. (1) lit. o) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  27vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  28vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeOrdonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare
  29impozit pe veniturile din jocuri de norocart. 110 şi 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  30impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezidentart. 223 alin. (1) lit. p) şi art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  31impozit specific unor activităţiart. 1 şi 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare
  32impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioareart. 2 alin. (1) şi art. 125 alin. (8^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  33impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivăart. 2 alin. (1), art. 68^1 alin. (1) şi art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  34
  contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit legiiart. 2 alin. (2) şi art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  35contribuţia de asigurări sociale, datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraart. 2 alin. (2), art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  36contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăart. 2 alin. (2) şi art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  37contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivăart. 2 alin. (2) şi art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  38contribuţia de asigurări sociale, datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraart. 2 alin. (2), art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  39contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi, potrivit legii, şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalart. 2 alin. (2) şi art. 138^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  40contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii art. 2 alin. (2), art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  41contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăart. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  42contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricoleart. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  43contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioareart. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  44contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare art. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  45contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri obţinute din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioareart. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  46contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivăart. 2 alin. (2) şi art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  47contribuţia de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017
  art. 2 alin. ( 2), art. 168 alin. (7), (7^1) şi (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  *) Plata anticipată se efectuează prin reţinerea la sursă a impozitului de către CEC Bank - S.A., prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la fiecare plată şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!