Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.939 din 8 aprilie 2021privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Buciumeni, cu satele aparţinătoare Buciumeni, Dealu Mare şi Valea Leurzii, judeţul Dâmboviţa
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021

  Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Buciumeni, cu satele aparţinătoare Buciumeni, Dealu Mare şi Valea Leurzii, judeţul Dâmboviţa, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 3,99 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa nr. 101 din 8.04.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa nr. 7.877 din 7.04.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. INSP/CNSCBT 675 din 8.04.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 9.04.2021, ora 12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 16.04.2021, ora 12,00, pentru comuna Buciumeni, cu satele aparţinătoare Buciumeni, Dealu Mare şi Valea Leurzii, judeţul Dâmboviţa, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.745/ 2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Buciumeni, cu satele aparţinătoare Buciumeni, Dealu Mare şi Valea Leurzii, judeţul Dâmboviţa.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice: Latitudine Longitudine:1. 45°10'08.33574"N 25°26'54.81161"E2. 45°10'00.27501"N 25°27'17.44077"E3. 45°10'09.34767"N 25°28'08.51600"E4. 45°09'57.72907"N 25°28'55.13672"E5. 45°09'58.67044"N 25°29'16.29882"E
  6. 45°09'57.55878"N 25°29'30.08629"E7. 45°09'42.02740"N 25°29'26.58654"E8. 45°09'35.08558"N 25°29'07.23332"E9. 45°09'28.90633"N 25°28'44.17426"E10. 45°08'32.53118"N 25°27'20.06709"E11. 45°08'27.21748"N 25°26'05.94307"E12. 45°08'49.89475"N 25°26'35.61086"E
  13. 45°09'04.67539"N 25°26'41.30365"E14. 45°09'13.75065"N 25°26'35.41057"E15. 45°09'21.24083"N 25°26'38.92614"E16. 45°09'55.59580"N 25°26'36.74354"E.
  Articolul 2Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice, pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.Articolul 3Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1 alin. (2):1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;3. în intervalul orar 5,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:a)
  deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
  h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;l) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;m) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/ membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;n) participarea la activităţi religioase;
  o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;
  4. în intervalul orar 22,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) şi o);5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;g) urgenţe medicale;6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;7.
  pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
  8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute în prezentul articol, data completării şi semnătura;9. se permite tranzitarea comunei Buciumeni pentru cetăţenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/ staţionarea în zona carantinată;10. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin intermediul mass-mediei a acestei măsuri;11. slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online;12. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);13. accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se realizează astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;
  14. slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;15. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din comuna Buciumeni, judeţul Dâmboviţa, şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, după caz;
  Articolul 5În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
  3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering - livrare la domiciliu);4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locaţiile amplasate;5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;7. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil.
  Articolul 6(1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 21,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop şi în care personalul de serviciu va deservi clienţii la geam.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.(3) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanţare fizică, cu asigurarea pentru clienţi a unei suprafeţe de 4 mp (din suprafaţa utilă a magazinului) şi cu păstrarea distanţei de 2 m între persoane.Articolul 7Operatorii economici publici şi privaţi care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiţii:– administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;– pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei;– numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;– se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate.Articolul 8În conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 5/2021, Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, cursurile de învăţământ se vor desfăşura în zona carantinată doar în sistem online.
  Articolul 9Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa va întreprinde următoarele:1. analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spaţiilor publice, la un interval de 48 de ore, şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;3. îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);4. supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.
  Articolul 10(1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 11Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I“ al Judeţului Dâmboviţa asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.Articolul 12Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa şi a Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.Articolul 13Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa.Articolul 14Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 9.04.2021, ora 12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 16.04.2021, ora 12,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 10.04.2021, ora 15,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.Articolul 15Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Bucureşti, 8 aprilie 2021.Nr. 6.939.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!