Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 67 din 8 aprilie 2021privind înfiinţarea Institutului Teologic Creştin după Evanghelie "Timotheus" din Bucureşti
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Se înfiinţează Institutul Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus“ din Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în localitatea Bucureşti, strada Episcopul Radu nr. 53-55, sectorul 2.
  Articolul 2Institutul Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus“ din Bucureşti are în componenţă Facultatea de Teologie Pastorală cu specializarea/program de studii acreditat „Teologie creştină după evanghelie pastorală“, cu predare în limba română.Articolul 3În structura Institutului Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus“ din Bucureşti sunt cuprinse şi facultăţile şi specializările/programele de studii, altele decât cele prevăzute la art. 2, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia, în condiţiile legii, la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.Articolul 5
  (1) Institutul Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus“ din Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Patrimoniul institutului constă din patrimoniul iniţial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile şi imobile şi din creanţe.(2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Institutului Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus“ din Bucureşti revine fondatorilor.
  Articolul 6Cheltuielile privind funcţionarea institutului se asigură din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse în conformitate cu prevederile legale.Articolul 7Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, Institutul Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus“ din Bucureşti este monitorizat pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  LAURENŢIU-DAN LEOREANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 8 aprilie 2021.Nr. 67.ANEXĂPATRIMONIULInstitutului Teologic Creştin după Evanghelie „Timotheus“ din Bucureşti
  DenumireaAdresaValoareaTitlul în baza căruia este deţinut
  Bunuri imobile, din care:Bucureşti, Episcopul Radu 53-55
  820.432,50 lei 
  A. Clădiri - corp BBucureşti, Episcopul Radu 53-55749.441,50 leiContract de comodat
  B. Instalaţii tehnice: hidrofor, bazin, automatizare, hidrofoare, centrale termiceBucureşti, Episcopul Radu 53-5570.991,00 leiFacturi de achiziţie şi donaţii
  Bunuri mobile, din care:Bucureşti, Episcopul Radu 53-55437.336,00 lei 
  C. Tehnica de calcul (calculatoare, reţele, imprimante)Bucureşti, Episcopul Radu 53-5552.814,00 leiFacturi de achiziţie şi donaţii
  D. Licenţe, softuriBucureşti, Episcopul Radu 53-5519.908,00 leiFacturi de achiziţie
  E. MobilierBucureşti, Episcopul Radu 53-55178.415,00 leiFacturi de achiziţie şi donaţii
  F. Inventar gospodăresc (bucătării, săli de curs, birouri, sală de consiliu, sală de mese)Bucureşti, Episcopul Radu 53-5518.774,00 leiFacturi de achiziţie şi donaţii
  G. Cărţi bibliotecăBucureşti, Episcopul Radu 53-55167.425,00 leiListe inventar
  Imobilizări financiareBucureşti, Episcopul Radu 53-55156.304,00 lei 
  H. Depozite bancareBucureşti, Episcopul Radu 53-55lei 
  I. Casă şi bancă - LeiBucureşti, Episcopul Radu 53-55
  99.923,00 leiBalanţă analitică
  J. Bancă - valutăBucureşti, Episcopul Radu 53-5556.381,00 leiBalanţă analitică
  Active circulanteBucureşti, Episcopul Radu 53-55lei 
  K. Titluri de plasamentBucureşti, Episcopul Radu 53-55lei 
  L. StocuriBucureşti, Episcopul Radu 53-55lei 
  M. CreanţeBucureşti, Episcopul Radu 53-55lei 
  Total patrimoniu la data de 31.12.2018 1.414.072,50 lei
   
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!