Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 399 din 31 martie 2021privind înscrierea unui imobil situat în comuna Cotmeana, judeţul Argeş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 885 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în comuna Cotmeana, judeţul Argeş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cotmeana nr. 11/2020, declararea acestuia ca bun de interes public naţional şi comasarea cu imobilul 885 înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 103758.
  (2) Imobilul transmis în domeniul public al statului ce se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale se utilizează pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale.
  Articolul 2Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului 885 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4
  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 399.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului situat în comuna Cotmeana, judeţul Argeş, care se înscrieîn inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi se declarăbun de interes public naţional, transmis în domeniul public al statului
  în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cotmeana nr. 11/2020

  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea bunului imobilAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastralValoarea de inventar a bunului imobil (în lei)Persoana juridică care preia imobilul în administrare CUI
  1*)8.19.01Imobil Judeţul Argeş, comuna CotmeanaTeren **) CF nr. 80453 Nr. cadastral 804532.084,97Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229
  *) Imobilul se comasează cu imobilul 885 înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 103758. **) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului 885, aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Apărării Naţionale, la care se modifică valoarea de inventar,ca urmare a comasării acestuia cu imobilul transmis în domeniul publical statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cotmeana nr. 11/2020
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea bunului imobilAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastraleValoarea de inventar a bunului imobil (în lei)
  Persoana juridică care deţine imobilul în administrare
  1 8.19.01TerenJudeţul Argeş, comuna Cotmeana Teren*) CF nr. 80453 Nr. cad. 804532.084,97Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
  21037588.19.01Imobil 885Judeţul Argeş, comuna MorăreştiConstrucţii şi teren*) CF 80068 Nr. cad. 80068 CF 80069 Nr. cad. 800691.045.129Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
  31037588.19.01Imobil 885Judeţul Argeş, comuna Cotmeana, comuna MorăreştiConstrucţii şi teren*) CF nr. 80453 Nr. cad. 80453 CF 80068 Nr. cad. 80068 CF 80069 Nr. cad. 80069
  1.047.213,97**)Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
  *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.**) Valoarea de inventar modificată a imobilului 885, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul de la nr. crt. 1, transmis în domeniul public al statului.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!