Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 442 din 1 aprilie 2021pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021

  Având în vedere:– art. 8 alin. (1) lit. f^1), alin. (1^1), alin. (4)-(5^3), (8) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare;– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.005 din data de 31.03.2021,
  în temeiul dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul IOrdinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1259 din 18 decembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:NORME METODOLOGICE pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă4. În anexă, la articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 1(1) Pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare sau, după caz, din venitul cabinetului medical, organizat potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», art. 51.01.75 «Transferuri pentru stimulentul de risc», se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună categoriilor de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) şi alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare.(...)(3) Categoriile de personal menţionate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgenţă, chiar dacă acestea au desfăşurat activitatea în unul sau mai multe cabinete medicale sau unităţi angajatoare, conform legii.
  5. În anexă, la articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Reprezentantul legal al cabinetului medical, organizat potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) lit. f^1) şi alin. (1^1), care a desfăşurat activitate într-o formă legală de exercitare a profesiei prevăzută de lege. Reprezentantul legal este responsabil pentru stabilirea personalului care a activat în timpul stării de urgenţă şi care a avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate.6. În anexă, la articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor angajatoare şi cabinetelor medicale ale medicilor de familie, laboratoarelor de analize medicale, laboratoarelor de imagistică medicală, ambulatoriilor de specialitate şi cabinetelor stomatologice, indiferent de forma de organizare a acestora, precum şi farmaciilor comunitare, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, sumele necesare plăţii stimulentului de risc pe baza facturilor însoţite de documentele prevăzute la art. 1 alin. (4) şi (4^1).(2) Valoarea stimulentului de risc este în cuantum de 2.500 lei brut/lună/persoană şi se asigură din fondul de salarii al unităţii angajatoare sau, după caz, din venitul cabinetului medical, organizat potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  7. În anexă, articolele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 3Lista furnizorilor de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc, potrivit art. 1, suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se publică pe site-ul fiecărei case de asigurări de sănătate.Articolul 4Modelele contractelor care se încheie între casele de asigurări de sănătate şi furnizori pentru acordarea, potrivit legii, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor pentru stimulentul de risc, în condiţiile art. 1, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.8.
  În anexă, după anexa la normele metodologice, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 la normele metodologice, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  9. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare“ se înlocuieşte cu sintagma „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare“.
  Articolul IIContractele care se încheie în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1 sau, după caz, potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/2020, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin, au valabilitate până la data de 30 iunie 2021.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  Bucureşti, 1 aprilie 2021.Nr. 442.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la normele metodologice)I. Părţile contractuluiCasa de Asigurări de Sănătate ................................, cu sediul în municipiul/oraşul ......................., str. ............................ nr. ....., judeţul/sectorul ........................, tel./fax ....................................., reprezentată prin ………….......................................…......, şiCabinetul medical de asistenţă medicală ......................................., organizat astfel:– cabinet individual ..................................., cu sau fără punct secundar de lucru ....................................., reprezentat prin medicul titular ...............................;– cabinet asociat sau grupat ......................., cu sau fără punct secundar de lucru .............................., reprezentat prin medicul delegat .................................;– societate civilă medicală ................................, cu sau fără punct secundar de lucru ........................, reprezentată prin administratorul ...............................;– unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ..............................., reprezentată prin ...................................., având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ............................, str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................., telefon fix/mobil ......................., adresă de e-mail ..........................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ...., telefon fix/mobil .........................., adresă de e-mail .................................
  II. Obiectul contractuluiArticolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor necesare plăţii stimulentului de risc categoriilor de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) şi alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate.III. Durata contractuluiArticolul 2Prezentul contract este valabil de la data semnării acestuia până la data de ................. .IV. Obligaţiile părţilorArticolul 3Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:a) să încheie contracte numai cu furnizorii cu care a avut încheiate contracte de furnizare de servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, respectiv cu cabinete medicale, organizate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sumelor necesare plăţii stimulentului de risc categoriilor de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) şi alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare;b) să acorde furnizorilor de servicii medicale sumele corespunzătoare plăţii stimulentului de risc, decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se întocmeşte numai în format electronic;c) să recupereze sumele decontate din FNUASS acordate nejustificat faţă de cele rezultate din punerea în aplicare a prevederilor Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4
  (1) Furnizorii de servicii medicale au următoarele obligaţii:a) să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/2020, cu modificările şi completările ulterioare;b) să factureze, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele necesare plăţii stimulentului de risc prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare; factura este însoţită de documentele justificative (lista personalului care beneficiază de stimulent de risc), atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format electronic;c) să transmită caselor de asigurări de sănătate, la termenele stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, documentele necesare pentru decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, atât pe perioada derulării prezentului contract, cât şi ulterior încetării valabilităţii acestuia, până la recuperarea integrală a sumelor alocate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte prin document al reprezentantului legal al furnizorului, pentru activitatea desfăşurată în cadrul furnizorului de servicii medicale, inclusiv pentru activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă. Reprezentantul legal al furnizorului are responsabilitatea pentru stabilirea personalului care a activat în timpul stării de urgenţă şi care a avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate.(3) Personalul beneficiază de stimulentul de risc acordat în baza prezentului contract în măsura în care nu a beneficiat de stimulentul de risc acordat potrivit dispoziţiilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit dispoziţiilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, în vigoare la data intrării în vigoare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 442/2021.(4)
  Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale.
  V. Termene de platăArticolul 5(1) Casele de asigurări de sănătate acordă sumele corespunzătoare stimulentului de risc pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de ...................... .(2) Plata se face în contul nr. ..................., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. ..............., deschis la Banca ..................... .(3) Categoriile de personal prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1) şi alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de maximum două stimulente de risc, pe perioada stării de urgenţă, unul pentru perioada 16 martie 2020-14 aprilie 2020 şi unul pentru perioada 15 aprilie 2020-14 mai 2020, indiferent de numărul de zile lucrate în intervalele de timp menţionate.
  VI. Răspunderea contractualăArticolul 6Reprezentantul legal al furnizorului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.VII. Clauze specialeArticolul 7(1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.(2)
  Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
  (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
  VIII. Suspendarea, încetarea şi rezilierea contractuluiArticolul 8Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situaţia în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de furnizor cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază şi produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.Articolul 9Situaţiile prevăzute la art. 8 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.
  IX. CorespondenţaArticolul 10(1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondenţă electronică sau la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul furnizorului de servicii medicale declarat în contract.(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite.X. Modificarea contractului
  Articolul 11(1) Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 3 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.(2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.Articolul 12În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.Articolul 13Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.
  XI. Soluţionarea litigiilorArticolul 14(1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.XII. Alte clauze..........................................................................Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....., în două exemplare a câte ..... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.Casa de Asigurări de Sănătate ...................... Director general,................................................. Director executiv al Direcţiei economice,.................................................Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,.................................................Vizat juridic, contencios Furnizor Reprezentant legal,..................................................
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!