Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 388 din 31 martie 2021privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4)
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe coordonează, monitorizează sau, după caz, dezvoltă proiecte pentru viabilizarea terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe, prin programe proprii sau prin programe guvernamentale.
  2. După articolul 1^1 se introduce un nou articol, articolul 1^2, cu următorul cuprins:Articolul 1^2În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alocarea creditelor de angajament se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, iar alocarea creditelor bugetare anuale se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 22, cu detalierea distinctă a locuinţelor pentru specialişti din sănătate sau învăţământ.3. La articolul 15, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:(17) La prelungirea contractelor de închiriere şi în perioada de valabilitate a contractului de închiriere, dacă se solicită un schimb de locuinţă, sau schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie, administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să verifice documentele prevăzute la alin. (15) şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (16).
  4. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt însoţite de o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investiţiilor, prin care se vor stabili necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe, şi sunt centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.5. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 20(1) În baza datelor primite conform art. 17 şi a studiilor de fezabilitate aprobate conform legii, în condiţiile art. 18, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi şi va supune aprobării Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei lista cuprinzând locuinţele pentru tineri propuse a fi finanţate în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu detalierea distinctă a locuinţelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din sănătate sau învăţământ, document care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi la fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.6.
  La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 25(1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură includerea obiectivelor de investiţii, cu detalierea distinctă a locuinţelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din sănătate sau învăţământ, în programul de investiţii publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  7. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.8. După anexa nr. 21 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 22, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul sănătăţii,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 31 martie 2021.
  Nr. 388.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)CONSILIUL LOCAL ....................................(Consiliul Judeţean .....................................)(Consiliul General al Municipiului Bucureşti)(Ministerul ...................................................)INVENTARULlocuinţelor pentru tineri propuse a fi finanţate în cadrul programului aprobat conform Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  Denumirea localităţii, adresă obiectivNumăr cereri localitateNumăr locuinţe propusRegim înălţime propusStadiu fizic existent la data propuneriiSuprafaţă teren (mp)Stadiu viabilizarePlan urbanistic
  01234567
  Localitatea ...
  Obiectiv
  Obiectiv
  ......................
  Total localitate
  din care pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  ......................
  TOTAL GENERAL
  din care pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  Primar,(Preşedintele Consiliului Judeţean)(Primarul general)(Ministrul sau altă persoană desemnată de acesta)
  ...................................................
  La coloana 0, adresa amplasamentului se completează de către autorităţile publice locale, dacă este cazul, cu sintagma „specialişti din sănătate şi/sau învăţământ“.La coloana 4 se completează stadiul fizic existent în procente.La coloana 6 se completează lucrările de viabilizare realizate la limita exterioară a amplasamentului propus, cu descrierea procentuală pentru fiecare tip de utilitate (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale etc.), astfel cum se precizează la art. 2 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.La coloana 7 se completează planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentul propus, cu precizarea numărului şi a datei actului administrativ de aprobare.Anexa se centralizează la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe baza datelor transmise de consiliile locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI Se aprobăMinistru,...................LISTAcuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, pentru care se propune încheierea angajamentelor legale în anul .........
  Nr. crt.JudeţulLocalitateaAmplasamentNumărul de locuinţeValoarea estimată de finanţat prin ANLRest de executat la 01.01 ....Totaldin care:
  Buget de statSurse proprii ANL
  Titlul .....Titlul .....Titlul .....Titlul .....
  Obiective de investiţii în continuare - locuinţe pentru tineri
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 1
  Obiective de investiţii în continuare - locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 2
  Obiective de investiţii noi - locuinţe pentru tineri
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 3
  Obiective de investiţii noi - locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 4
  Alte cheltuieli de investiţii - locuinţe pentru tineri
  Total 5
  Alte cheltuieli de investiţii - locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  Total 6
  TOTAL GENERAL
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEISecretar de stat/Secretar general adjunct,…………………………………AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢEDirector general,…………………………Direcţia .................................Direcţia .................................Direcţia .................................Direcţia .................................În cazul obiectivelor noi de investiţii, pentru prioritizarea investiţiilor propuse a se include în Programul anual de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se au în vedere următoarele criterii:
  CriteriulPunctaj
  1. Obiective de investiţii pentru care s-a emis aviz CTE, dar nu mai mult de 5 ani faţă de data aplicării criteriilor de prioritizare
  Data emiterii avizului, astfel: - pentru cea mai înaintată dată (număr de zile calendaristice de la data emiterii avizului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 20 de puncte; - pentru altă dată: punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 20 de puncte
  20
  2. Obiective de investiţii pentru care s-a elaborat documentaţia tehnico-economică (depusă la ANL), dar nu mai mult de 5 ani faţă de data aplicării criteriilor de prioritizare, şi nu s-a ajuns la faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici - pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data emiterii avizului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 10 puncte; - pentru altă dată: punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 10 puncte10
  3. Amplasarea pe terenuri libere de orice sarcini - terenuri viabilizate complet sau în cazul în care utilităţile sunt la maximum 50 m de limita amplasamentului - terenuri viabilizate parţial20 5
  4. Acoperirea numărului de locuinţe propus cu numărul de cereri - în proporţie de peste 200% - în proporţie de peste 150% - în proporţie de peste 100%20 10 5
  5. Regim de înălţime - până la (S +)P + 3E - (S +)P + 3E + M şi peste5 10
  6. Stadiu fizic la data includerii în program - investiţie nouă - structură existentă realizată în proporţie de 51-100% - structură existentă realizată în proporţie de până la 50%20 10 5
  NOTE:1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului pentru fiecare judeţ în parte.2. Se are în vedere repartizarea echilibrată a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe judeţe, destinate finanţării obiectivelor de investiţii propuse de reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale, utilizând cel puţin unul dintre următorii indicatori:a) ponderea numărului de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ din totalul numărului de unităţi administrativ-teritoriale la nivel naţional (conform solicitărilor înregistrate la ANL):P = număr de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ/număr total de unităţi administrativ-teritoriale x 100
  Fonduri alocate la nivel de judeţ = P x fonduri totale alocate pentru investiţii noi;
  b) ponderea numărului de unităţi locative aferente obiectivelor de investiţii aflate în promovare de fiecare judeţ din totalul investiţiilor aflate în promovare la nivel naţional:P = număr de unităţi locative propuse în judeţ/număr total de unităţi locative propuse x 100Fonduri alocate la nivel de judeţ = P x fonduri totale alocate pentru investiţii noi
  3. Nu se vor include la finanţare, simultan, două obiective de investiţii din aceeaşi localitate, excepţie făcând locuinţele pentru specialiştii din sănătate şi/sau învăţământ. În cazul în care, după aplicarea criteriilor de prioritizare, în funcţie de sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, se obţin punctaje similare pentru două sau mai multe investiţii din aceeaşi localitate, vor avea prioritate investiţiile stabilite conform Programului de guvernare valabil la data aplicării criteriilor de prioritizare.4. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 22 la normele metodologice)MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEISe aprobăMinistru,...................LISTAcuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate din credite bugetare în anul ......... pentru angajamentele legale contractate
  Nr. crt.Nominalizarea pe obiective de investiţiiValoarea totală a investiţieiValoarea de finanţat prin ANLValoarea de finanţat prin ANL actualizatăRealizări cumulate la 31.12....Rest de executat la 1.01.....Valoare credit de angajament contractatCheltuieli din total surse de finanţareFinanţate din:
  CapacităţiTermen PIF
  Total generaldin care: Surse proprii 1*Surse proprii 2*Credite externeBugetdin care:
  Titlul ...Titlul ...Titlul ...Titlul ...
  Total, din care:
  A.Obiective de investiţii în continuare
  1.Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.
  Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  2.Locuinţe de serviciu
  3.Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
  4.................
  B.Obiective noi de investiţii
  1.Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  2.Locuinţe de serviciu
  3.Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
  4.................
  C.
  Alte cheltuieli de investiţii
  1.Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  2.Locuinţe de serviciu
  3.Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
  4.................
  A. Obiective de investiţii în continuare
  1.Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  1.1.Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  2.Locuinţe de serviciu
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  3.Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
  4.................
  B. Obiective noi de investiţii
  1.Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  1.1.Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  2.Locuinţe de serviciu
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  3.Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
  4.................
  C. Alte cheltuieli de investiţii
  1.Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
  2.Locuinţe de serviciu
  3.Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
  4.................
  1* Coloana surse proprii reprezintă sumele alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul ... al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Hotărârii Guvernului nr. ...., pentru titlul .... .2* Coloana surse proprii reprezintă sumele alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul... al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Hotărârii Guvernului nr. ...., pentru titlul .... .MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
  Secretar de stat/Secretar general adjunct,………………………………Direcţia …………………AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢEDirector general,…………………………………….Direcţia .................................Control financiar preventiv
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!