Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 364 din 25 martie 2021privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 07-05-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi organizaţiile instituie, cu respectarea legislaţiei în domeniul muncii, sisteme de sancţionare disciplinară a propriilor angajaţi care nu respectă măsurile implementate la nivelul fiecărei entităţi în aplicarea dispoziţiilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei, cu modificările ulterioare.
  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, expresia „cultură justă“ şi termenii „eveniment“, „organizaţie“ şi „raportor“ au înţelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului.Articolul 3Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de către organizaţii:a) utilizarea informaţiilor colectate privind evenimentele raportate fără asigurarea confidenţialităţii identităţii raportorului şi a persoanelor menţionate în rapoartele de eveniment, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;b) netransmiterea către Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile a rezultatelor preliminare ale analizelor, a măsurilor care urmează a fi luate, precum şi a rezultatelor finale ale analizelor, în situaţiile şi în termenele prevăzute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;c) utilizarea informaţiilor provenite din rapoartele de eveniment cu încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;
  d) utilizarea împotriva raportorilor sau a persoanelor menţionate în rapoartele de eveniment a informaţiilor cuprinse în acestea, în cazul declanşării unor acţiuni disciplinare sau administrative, cu încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;e) prejudicierea angajatului sau a personalului contractat, care furnizează servicii pentru organizaţie în baza unui contract, care raportează sau care este menţionat în rapoartele de evenimente colectate prin sistemele proprii de raportare obligatorie şi voluntară, pe baza informaţiilor furnizate de raportor, cu excepţia cazurilor în care faptele se încadrează în categoria celor prevăzute de art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;f) neadoptarea, după consultarea cu reprezentanţii personalului, a unor norme interne prin care se stabileşte modul în care se garantează şi se aplică în cadrul organizaţiei respective principiile „culturii juste“, cu încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului.
  Articolul 4(1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. b) şi f) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.(2) Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.
  (3) Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. d) şi e) se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei.
  Articolul 5(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 3, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele împuternicite în acest scop de către:a) Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru contravenţiile prevăzute la lit. a) şi c)-f);b) Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, pentru contravenţiile prevăzute la lit. b).(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuţ Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 martie 2021.Nr. 364.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!