Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CONTRACT-CADRU din 21 martie 2018care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 27 martie 2018Data intrării în vigoare 01-04-2018
  Formă consolidată valabilă la data 22-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-04-2021 până la data de 11-05-2021


  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 140 din 21 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 270 din 27 martie 2018.

  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 252 din 30 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 266 din 31 martie 2020, termenul de aplicare a prevederilor prezentului contract - cadru se prelungeşte până la încetarea stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 362 din 7 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020, termenul de aplicare a prevederilor prezentului contract - cadru se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020.
  Art. II din HOTĂRÂREA nr. 820 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 2 octombrie 2020 prevede:
  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:a) decontarea serviciilor de radioterapie, a serviciilor de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, a serviciilor de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi, a serviciilor de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi, a serviciilor de dializă, a serviciilor de tratament prin Gamma-Knife şi a serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate (HbA1c), acordate de unităţile specializate aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative, se efectuează la nivelul realizat, raportat şi validat în Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate;b) în situaţia depăşirii valorilor de contract, pentru decontarea serviciilor prevăzute la lit. a), casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, în luna următoare lunii în care aceste servicii au fost acordate, raportate şi validate în Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, după alocarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a sumelor necesare în baza solicitărilor fundamentate ale caselor de asigurări de sănătate, acestea asigurându-se prin suplimentarea bugetului Fondului naţional unic de sănătate, după caz.
  Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 820 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 2 octombrie 2020, prevederile de la art. I pct. 7 şi art. II sunt aplicabile până la data de 31 decembrie 2020.
  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.102 din 17 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020, termenul de aplicare a prevederilor prezentului act normativ se prelungeşte până la data de 31 martie 2021.
  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 29 martie 2021, termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2021.
  Art. II din HOTĂRÂREA nr. 351 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 29 martie 2021, prevede că decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul II al anului 2021 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2020 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii, se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2021.






  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!