Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 31 martie 2021pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 2 aprilie 2021Data intrării în vigoare 02-04-2021

  Întrucât Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. nu dispune de resursele financiare necesare, aflându-se în imposibilitatea de a achiziţiona deficitul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru a asigura necesarul de certificate care să acopere cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite, în anul 2020, de la fiecare instalaţie deţinută, pentru a putea respecta obligaţia de a restitui, ca operator de instalaţii de producere a energiei electrice, un număr de certificate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este principalul producător de energie din România pe bază de lignit indigen, cota sa de piaţă fiind de circa 24% şi până în prezent contribuind semnificativ la asigurarea securităţii energetice naţionale, în principal în momentele extreme de secetă prelungită sau în perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, perioade în care aportul adus de centralele pe cărbune în structura producţiei a crescut până la aproape 35%,întrucât este cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune la nivel naţional, întreruperea activităţii grupurilor energetice de la Societatea „Complexul Energetic Oltenia“- S.A. va crea o problemă majoră de adecvanţă a sistemului energetic naţional, deoarece nu se va mai dispune de resursele necesare acoperirii consumului de energie electrică, cu utilizarea la maximum a capacităţii transfrontaliere de import.Ţinând cont de faptul că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“- S.A. este singurul operator economic din regiunea Olteniei, întreruperea activităţii ar creşte semnificativ rata şomajului şi ar înrăutăţi condiţiile de trai în cadrul comunităţilor locale.Luând în considerare că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este singurul operator economic care furnizează agent termic în municipiul Craiova din judeţul Dolj, întreruperea activităţii acestuia ar afecta activitatea de producţie, transport, distribuţie şi furnizare energie termică.Întrucât aceste aspecte indică o perturbare gravă a sistemului energetic naţional în situaţia în care Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. nu şi-ar continua activitatea, precum şi dificultăţi sociale majore în cadrul comunităţilor din regiunea Olteniei, în situaţia în care societatea nu va dispune de mijloacele financiare necesare pentru restructurarea activităţii şi viabilizarea pe termen lung, astfel încât să îşi poată desfăşura activitatea fără sprijin din partea statului,având în vedere că în condiţiile în care Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. îşi încetează activitatea, statul român va înregistra în următorii 3-5 ani pierderi semnificative la bugetul de stat, prin scăderea veniturilor provenite din impozite, taxe şi contribuţii directe ale companiei,
  ţinând cont de faptul că ajutorul de restructurare a fost notificat Comisiei Europene, în vederea evaluării compatibilităţii planului de restructurare cu normele prevăzute în Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate,întrucât de succesul programului de decarbonare al CEO depinde gestionarea tranziţiei zonelor bazate pe cărbune din România, acestea fiind cele mai afectate de politicile actuale asociate Green Deal, iar prin planul de restructurare al CEO, coroborat cu planurile teritoriale de tranziţie, se asigură susţinerea zonelor miniere în procesul de tranziţie şi se identifică oportunităţi de dezvoltare a zonelor respective, de recalificare profesională a persoanelor disponibilizate şi utilizarea fondurilor europene destinate acestui proces,având în vedere condiţiile în care se află Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., pentru evitarea aplicării penalităţii de 100 euro, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care nu restituie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în termenul legal,ţinând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate ar avea consecinţe negative imediate asupra activităţii companiei, fapt ce: a) poate avea implicaţii negative asupra stabilităţii sistemului energetic naţional; b) va influenţa negativ atât conectivitatea internă, cât şi internaţională a României; c) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaţilor proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar şi asupra celor care desfăşoară activităţi în cadrul operatorilor economici cu care CEO colaborează orizontal,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Se aprobă acordarea unei finanţări sub formă de grant Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., în valoare de 1.180.446 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 241,4 milioane euro, parte din ajutorul de stat pentru restructurare notificat la data de 4 decembrie 2020, în conformitate cu Comunicarea Comisiei 2014/C 249/01 - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Uniunii Europene din 31.07.2014, în scopul achiziţiei parţiale de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020.Articolul 2(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.(2)
  În vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă ajutorul de stat, beneficiarul are obligaţia să menţină evidenţe distincte aferente cheltuielilor care fac obiectul ajutorului de stat acordat sub formă de grant.
  (3) Monitorizarea utilizării ajutorului de stat prevăzut la art. 1 se va realiza de către Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile capitolului V „Monitorizarea ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis“ al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele europene în domeniul ajutorului de stat.(4) Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este responsabilă pentru respectarea destinaţiei sumelor prevăzute la art. 1.
  Articolul 3Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2021 se pot aloca Ministerului Energiei, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1).Articolul 4Neaprobarea planului de restructurare de către Comisia Europeană, nerespectarea de către Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. a destinaţiei sumelor acordate prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau nerespectarea măsurilor cuprinse în planul de restructurare determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat şi a dobânzilor aferente, în condiţiile capitolului VI „Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat sau de minimis dispusă de Comisia Europeană“ al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele europene în domeniul recuperării ajutoarelor de stat.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 21.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!