Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.558 din 29 martie 2021pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021Data intrării în vigoare 30-03-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 30-03-2021 până la data de 15-04-2021


  Având în vedere:– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;– prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  – prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 1.877/DGIP din 26.03.2021, prin care se propune aprobarea Ordinului pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 6 februarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) şi litera c) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 1(1) Anul şcolar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 şi are 33 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2020-2021 încep la data de 14 septembrie 2020.(...)c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a), şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 36 de săptămâni de cursuri.
  2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2Anul şcolar 2020-2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:1. Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020-29 ianuarie 2021, astfel:a) cursuri - luni, 14 septembrie 2020-marţi, 22 decembrie 2020;b) în perioada 26 octombrie-1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă;c) vacanţa de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020-duminică, 10 ianuarie 2021;
  d) cursuri - luni, 11 ianuarie 2021-vineri, 29 ianuarie 2021.
  2. Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021-duminică, 7 februarie 2021.3. Semestrul al II-lea are 16 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie-25 iunie 2021, astfel:a) pentru clasa a VIII-a:(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;(ii) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021-duminică, 11 aprilie 2021;(iii) cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021-joi, 29 aprilie 2021;(iv)
  vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021-duminică, 9 mai 2021;
  (v) cursuri - luni, 10 mai 2021-vineri, 11 iunie 2021;
  b) pentru clasele a XII-a zi şi clasele a XIII-a seral şi frecvenţă redusă:(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;(ii) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021-duminică, 11 aprilie 2021;(iii) cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021-joi, 29 aprilie 2021;(iv) vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021-duminică, 9 mai 2021;
  (v) cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 4 iunie 2021;
  c) pentru grupele de grădiniţă şi celelalte clase, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b):(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;(ii) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021-marţi, 4 mai 2021;(iii) cursuri - miercuri, 5 mai 2021-vineri, 25 iunie 2021.
  4.
  Vacanţa de vară - sâmbătă, 26 iunie 2021-data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021-2022.
  5. În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot organiza activităţi educative cu copiii, cu prezenţă fizică, cu avizul direcţiei de sănătate publică.
  3. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:Articolul 2^1Pe durata vacanţelor se pot desfăşura activităţi remediale, cu prezenţa fizică, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală», pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile respectării prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, dacă la nivelul localităţii nu este depăşită rata de infectare de 6/1.000 de locuitori.Articolul 2^2Pe durata vacanţelor se pot desfăşura activităţi remediale, inclusiv cu prezenţa fizică, pentru elevii din clasele liceale, în cadrul subproiectelor finanţate prin Proiectul privind învăţământul secundar - ROSE, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, dacă la nivelul localităţii nu este depăşită rata de infectare de 6/1.000 de locuitori.
  4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Programul naţional «Şcoala altfel» se poate desfăşura în perioada 5 octombrie 2020-2 aprilie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.(2) În săptămâna dedicată programului «Şcoala altfel», la clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică.5. Articolele 6 şi 7 se abrogă.6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8(1) Pe durata stării de alertă:a) activităţile didactice care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei de sănătate publică judeţene/Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu aprobarea prin hotărâre a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza argumentelor legale privind starea de sănătate;b) suspendarea activităţilor didactice cu prezenţă fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se dispune în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În situaţia suspendării cursurilor conform prevederilor alin. (1) sau conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.
  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 29 martie 2021.Nr. 3.558.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!