Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGEA nr. 15 din 8 martie 2021bugetului de stat pe anul 2021
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 9 martie 2021Data intrării în vigoare 12-03-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2021Articolul 1
  Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
  Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 173.700,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 326.407,2 milioane lei credite de angajament şi în sumă de 261.050,5 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.
  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2021Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 18.496,0 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:a) 2.979,1 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;b) 7.648,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
  c) 420,0 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, sumă repartizată pe judeţe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face de către consiliul judeţean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor;d) 7.097,2 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinaţie turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor determinate de achitarea obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare, reprezentând rate de capital şi dobânzi scadente în anul 2021 pentru componenta gaz, rate de capital şi dobânzi scadente în anul 2021 pentru componenta termie, precum şi debite restante la fondul de risc, precum şi pentru finanţarea unor proiecte de investiţii şi a altor cheltuieli, potrivit anexelor nr. 7, 7/01, 7/02 şi 7/03;e) 351,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi cel confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8.
  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, în limita prevăzută la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2021 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;c) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;d) finanţării cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din învăţământul special;e) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;f) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor aflate în subordinea consiliilor judeţene;g) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul judeţelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020;h) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
  i) plăţii sprijinului sub formă de contribuţii care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secţiunea a 3-a lit. E a capitolului III „Culte“ din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;j) finanţării burselor acordate elevilor care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor art. 82 şi 105 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În situaţiile în care Programul pentru şcoli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean se vor repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al judeţului şi majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor“.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;b) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;c)
  finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social, potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor aflate în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;e) finanţării cheltuielilor creşelor;f) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, cheltuielile determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2021 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre, cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata sprijinului sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secţiunea a 3-a lit. E a capitolului III „Culte“ din anexa nr. I la Legeacadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale care frecventează învăţământul special şi învăţământul de masă, finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru preşcolarii din învăţământul special şi învăţământul de masă, bursele elevilor din învăţământul special şi învăţământul de masă şi cheltuielile creşelor;g) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare;h) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;i) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020;
  j) finanţării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 şi 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a burselor acordate elevilor din învăţământul de masă, în baza actului administrativ emis de inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, cu privire la repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi pe unităţi de învăţământ, şi pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti. direcţiile generale regionale/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, la solicitarea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, furnizează informaţii cu caracter financiar.(5) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, şi sume din bugetele locale ale acestora.(6) Repartizarea pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unităţilor de învăţământ particular şi cel confesional, acreditate, prevăzute la art. 4 lit. e), se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, cu privire la repartizarea sumelor pe unităţi/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi pe unităţi de învăţământ, iar pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul particular şi cel confesional, acreditate, special sau integraţi în învăţământul de masă, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.(7) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară este prevăzut în anexa nr. 9.
  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, următoarele cote: a) 15% la bugetul local al judeţului;b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean; d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrative-teritoriale din judeţe, respectiv teatre şi opere.
  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru municipiul Bucureşti, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului Bucureşti, se repartizează prin decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, astfel: a) 50% pentru bugetul local al municipiului Bucureşti; b) 1.150 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;c) diferenţa se repartizează sectoarelor municipiului Bucureşti direct proporţional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecărui sector. (3) În cadrul fiecărui judeţ, sumele corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) lit. d), inclusiv cele încasate şi nerepartizate unităţilor administrativ-teritoriale anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale astfel: a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor; b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor.
  (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, şi cota prevăzută la alin. (3) lit. a) se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul aprobat prin ordin al ministrului finanţelor şi transmis de Ministerul Finanţelor direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 770 lei/locuitor/an, precum şi celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an; b) în vederea repartizării prevăzute la lit. a) se calculează diferenţa dintre 770 lei/locuitor/an şi veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte; c) sumele disponibile rămase după repartizarea prevăzută la lit. a) se repartizează direct proporţional cu necesarul stabilit unităţilor administrativ-teritoriale ale căror venituri din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) cumulate cu sumele de echilibrare repartizate potrivit lit. a) a prezentului alineat sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;d) sumele rămase nerepartizate după parcurgerea primei etape, potrivit prevederilor lit. a)-c), se repartizează în etape succesive, direct proporţional cu necesarul stabilit, comunelor, oraşelor şi municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, calculată ca raport între suma veniturilor estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) şi sumele repartizate în prima etapă şi numărul locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale, este mai mică decât media pe judeţ/locuitor/an calculată cu ajutorul aceloraşi indicatori la nivelul întregului judeţ, în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe judeţ.(5) Pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor, în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2021 din cota prevăzută la alin. (1) lit. a) şi din sumele prevăzute la alin. (3) lit. b), se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute în anexa nr. 7, astfel încât valoarea însumată a acestor venituri să nu fie mai mică de 250 lei/locuitor/an. (6)
  Sumele corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, prevăzută la alin. (1) lit. c), inclusiv cele încasate şi nerepartizate unităţilor administrativ-teritoriale anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 27.134 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean. În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează integral în anul 2021 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, la o poziţie de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ.
  (7) Impozitul pe venit utilizat în calcul va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene/de sector ale finanţelor publice.(8) În execuţie, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) lit. a), se alocă de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice bugetelor locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) lit. b) şi c) se alocă în acelaşi termen, proporţional cu sumele repartizate.(9) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) şi (2), potrivit prevederilor prezentului articol, şi se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală. (10) Numărul locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul articol este cel comunicat de direcţiile judeţene de statistică, respectiv de Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, după caz, la data de 1 ianuarie 2020.(11) Sumele încasate până la data de 31 iulie 2021, aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. e), se repartizează prin hotărâre a Guvernului, potrivit necesarului stabilit de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice în baza solicitărilor transmise de autorităţile administraţiei publice locale, iar sumele încasate ulterior acestei date se repartizează, tot prin hotărâre a Guvernului, până la sfârşitul anului.(12) Sumele încasate din cota de 7% prevăzută la art. 32 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerepartizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează potrivit prevederilor alin. (2) lit. c).
  (13) În execuţie, la nivelul fiecărei direcţii generale regionale a finanţelor publice/administraţii judeţene a finanţelor publice, soldul contului prevăzut la alin. (1) lit. c) se împarte la numărul total de 41 de judeţe, iar suma rezultată se virează fiecăruia dintre celelalte 40 de judeţe, în vederea aplicării prevederilor alin. (6).
  Articolul 7Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2021 sunt prevăzute în anexa nr. 10.
  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2021Articolul 8(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 11.
  (2) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.
  Articolul 9(1) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2021 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2021 din contribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În anul 2021 se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să negocieze şi să încheie contracte cost-volum/ cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.180.000 mii lei.
  (3) Potrivit dispoziţiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 4.749.117 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.(4) Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului aferent asigurărilor pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, veniturile se completează cu suma de 1.262.829 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
  Articolul 10Dispoziţiile referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum şi prevederile art. 40-42 şi 52 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  Secţiunea a 4-a Dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2021
  Articolul 11(1) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanţează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanţarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, se cuprind în clasificaţia aferentă fondului de finanţare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“ şi reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2021, prin derogare de la prevederile art. 43^1 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepţia fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură şi alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii, necuprinse în contractele de finanţare încheiate cu autorităţile de management, care asigură finalizarea proiectului, precum şi sumele dispuse de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti definitive, respectiv definitive şi irevocabile dispuse în favoarea beneficiarilor.Articolul 12(1) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor, care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.Articolul 13(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state pentru anul 2021.(2) Cheltuielile stabilite prin normele specifice prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinaţie. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.Articolul 14(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament, care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a)
  titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii;
  b) titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament şi de credite bugetare neutilizate, între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6)
  Se autorizează Ministerul Finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“;b) titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament şi de credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“. (8) Virările de credite de angajament şi de credite bugetare prevăzute la alin. (1), (3) şi (4), precum şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.(10) Influenţele în structura creditelor de angajament şi creditelor bugetare, rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) şi (6), vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.
  (11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (12) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (13) Se interzice ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management, încheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanţare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaţionale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepţia situaţiei în care prin hotărâri judecătoreşti definitive, respectiv definitive şi irevocabile se prevede altfel.(14) Fac excepţie de la prevederile alin. (13) autorităţile de management/autorităţile comune de management/autorităţile naţionale care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanţare pentru acordarea cofinanţării de la bugetul de stat în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană 2007-2013“, după cum urmează:a) Programul operaţional comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013“;b) Programul operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013“.
  Articolul 15În anul 2021, operatorii de program au obligaţia de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale Fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare, reprezentând tranşa finală aferentă asistenţei financiare nerambursabile „costuri de management“ pentru operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate iniţial din bugetul de stat, respectiv din bugetul Fondului pentru mediu.
  Secţiunea a 5-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, pe anul 2021Articolul 16(1) În anul 2021 se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr 206/2017, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) şi (5), după caz. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3)
  Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
  (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, nr. 3/XX/23, nr. 3/XX/27 şi nr. 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu autorităţile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2022-2024 şi anii ulteriori şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.(5) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui parteneriat, beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.(6) Beneficiarii care implementează proiecte în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, pot cuprinde în bugetul propriu credite de angajament şi credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmează a fi rambursate potrivit acordurilor de finanţare, acestea urmând a fi utilizate în lipsa disponibilităţilor din prefinanţările/avansurile primite, dacă acordurile de finanţare nu prevăd altfel.(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (6) se aplică liderilor/partenerilor finanţaţi integral din bugetul de stat numai pentru finanţarea acţiunilor proprii ale acestora.(8) În bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se cuprind şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România.(9) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament şi credite bugetare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora şi după caz, să modifice Programul de investiţii publice, cu excepţia virărilor de credite bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017.
  (10) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 45 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (11) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
  Articolul 17(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va transmite o cerere de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii/mecanismului în termen de 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau de la alţi donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
  (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/mecanismului, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmisă de instituţia beneficiară de proiect.
  Articolul 18(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinaţie. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/ autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.Articolul 19(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite de angajament şi credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente postaderare;b) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii.(2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanţarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare.(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:a) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/ autoritate de certificare;
  b) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite de angajament şi de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari şi cei cu rol de autoritate de management/ certificare/operator de program pentru asigurarea finanţării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru asigurarea finanţării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4).
  (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente postaderare;b) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv, creditele de angajament şi creditele bugetare asigurându-se potrivit dispoziţiilor alin. (3), (5) şi art. 16 alin. (1)-(4).(10) Prevederile alin. (9) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.(11) Virările şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) şi (9), precum şi modificările şi virările prevăzute la art. 16 alin. (2)-(4) se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.(13) Influenţele în structura creditelor de angajament şi creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(14)
  Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare la poziţia „Finanţare din FEN postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, cu excepţia majorării creditelor de angajament în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia comunică Ministerului Finanţelor modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.
  (15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate.
  Secţiunea a 6-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027Articolul 20(1) În anul 2021, după intrarea în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune, politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor din Mecanismul de redresare şi rezilienţă, alocate prin intermediul Planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă titluri noi de cheltuieli pentru implementarea proiectelor/programelor respective.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite bugetare şi credite de angajament la titlurile prevăzute la alin. (1) de la titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare finanţării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 şi Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
  (3) Ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament la titlurile prevăzute la alin. (1), în cursul întregului an, de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ pentru asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 şi Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (15).(4) Pentru punerea în aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 şi Mecanismului de redresare şi rezilienţă în anexele nr. 3/XX/20, nr. 3/XX/23 şi nr. 3/xx/29, după caz.(5) Ordonatorii principali de credite comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însuşite de ordonatorul principal de credite.(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor prevăzute la alin. (2) şi (3).
  Articolul 21(1) În anul 2021, după intrarea în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune, politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă anexele nr. 3/xx/25 şi nr. 3/xx/24 la bugetul acestora, precum şi programe noi în cadrul acestor anexe.
  (2) Pentru punerea în aplicare a alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programelor prevăzute la alin. (1) în anexa nr. 3/xx/25 a acestora la poziţia „Finanţarea din FEN postaderare“ cu încadrarea în nivelul total al sumelor aprobate programelor.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă creditele de angajament, reprezentând contribuţia naţională aferentă programelor noi prevăzute alin. (1), la titlul de cheltuieli aferente cadrului financiar multianual 2021-2027, respectiv în anexele nr. 3/xx/25 şi nr. 3/xx/24, la bugetul acestora. (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să asigure creditele bugetare în anul 2021, reprezentând contribuţia naţională aferentă programelor noi, introduse potrivit alin. (1), la titlul de cheltuieli aferent cadrului financiar multianual 2021-2027 prin virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, cu reflectarea corespunzătoare în anexele nr. 3/xx/25 şi nr. 3/xx/24, la bugetul acestora.(5) Pentru punerea în aplicare a alin. (4) ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot efectua virări de credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (15).(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare modificărilor prevăzute la alin. (3)-(5).(7) Ordonatorii principali de credite comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însuşite de ordonatorul principal de credite.(8) Prevederile alin. (1)-(7) se aplică şi Ministerului Finanţelor, în calitate de ordonator principal de credite prin bugetul căruia se finanţează programele operaţionale regionale pe perioada de programare bugetară 2021-2027.
  Secţiunea a 7-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2021Articolul 22(1) Pentru anul 2021, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.Articolul 23
  (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“ în funcţie de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare, neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/ programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, şi pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.
  Articolul 24În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.Articolul 25Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.
  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legiArticolul 26În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ este cuprinsă şi suma de 67.630 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, destinată realizării Recensământului populaţiei şi locuinţelor, din care:a) la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ suma de 36.561 mii lei;b) la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ suma de 14.666 mii lei;c) la titlul 71 „Active nefinanciare“ suma de 16.403 mii lei.
  Articolul 27(1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 47 alin. (4), (9) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament, între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării Programului Naţional de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei comunică Ministerului Finanţelor virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.(3) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să diminueze corespunzător creditele bugetare şi de angajament aferente anilor 2022-2024. (4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, la programul bugetar cod 1725 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală - ETAPA II“ şi programul bugetar cod 1284 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală“, să diminueze creditele de angajament aferente anilor anteriori cu sumele dezangajate şi rezultate din economii înregistrate pe parcursul derulării contractelor de finanţare.
  (6) Creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, la programul bugetar cod 1284 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală“ şi la programul bugetar cod 1725 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală - ETAPA II“, se suplimentează cu creditele de angajament rezultate din sumele dezangajate şi economiile prevăzute la alin. (5) prin rectificările bugetare, cu încadrarea în valoarea maximă a creditelor de angajament aferente programului. (7) Creditele de angajament prevăzute în bugetul pe anul 2021, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, la programul bugetar cod 1284 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală“ sunt utilizate pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în cadrul etapei I a Programului.
  Articolul 28În bugetul Ministerului Finanţelor, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“ titlul 20 „Bunuri şi servicii“ articolul 20.25 „Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului“ pentru anul 2021, sunt prevăzute credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 579 mii lei pentru consultanţă juridică în vederea utilizării instrumentelor financiare derivate.Articolul 29În bugetul Ministerului Finanţelor, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ titlul 20 „Bunuri şi servicii“ articolul 20.12 „Consultanţă şi expertiză“ pentru anul 2021, sunt prevăzute credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 204 mii lei pentru contractarea serviciilor de audit necesare înfiinţării Băncii Naţionale de Dezvoltare, cu respectarea legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
  Articolul 30(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale în anul 2021 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la sfârşitul exerciţiului bugetar, să introducă modificări la anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ în structura veniturilor proprii bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale unităţilor din reţeaua sanitară proprie, precum şi în bugetele instituţiilor de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ articolul 51.01 „Transferuri curente“ alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate“ şi prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ articolul 51.02 „Transferuri de capital“ alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale“, respectiv în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ articolul 51.01 „Transferuri curente“ alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superiorˮ, articolul 51.02 „Transferuri de capital“ alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor“.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la sfârşitul exerciţiului bugetar, să introducă modificări la anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile, modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale unităţilor din reţeaua sanitară proprie, precum şi în bugetele instituţiilor de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, peste nivelul total al fondurilor aprobate, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ articolul 51.01 „Transferuri curente“ alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate“ şi prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ articolul 51.02 „Transferuri de capital“ alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale“, respectiv în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ articolul 51.01 „Transferuri curente“ alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“ alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor“.Articolul 31(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române, este cuprinsă şi suma de 510 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“ titlul 71 „Active nefinanciare“ articolul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport“, produs al infracţiunilor într-o cauză penală soluţionată de autorităţile de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii într-un dosar de criminalitate organizată soluţionat cu sprijinul Poliţiei Române, ce va fi utilizată pentru achiziţionarea unor echipamente necesare desfăşurării activităţii operative.(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 8.472 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ titlul 20 „Bunuri şi servicii“, din care suma de 2.637 mii lei cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor şi suma de 5.835 mii lei cheltuieli necesare efectuării Recensământului general agricol.
  Articolul 32(1) În anul 2021, sumele aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“ titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“. (2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare în cadrul anexei nr. 3/22/02a „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pe anul 2021“ în funcţie de gradul de utilizare a sumelor repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale şi unităţi de învăţământ, cu încadrarea în valoarea totală prevăzută în anexă.(3) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, este cuprinsă şi suma de 213.108 mii lei reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, destinată realizării Recensământului general agricol, din care:a) la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ suma de 2.587 mii lei;b) la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ suma de 3.069 mii lei;c) la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ suma de 207.452 mii lei.
  Articolul 33(1) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2021, suma prevăzută la capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ alineatul 51.01.55 „Întreţinerea şi funcţionarea/ exploatarea infrastructurii feroviare publice“ se utilizează cu prioritate pentru:a) plata obligaţiilor către bugetul general consolidat;b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum şi a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru proiectele finanţate potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care procentele de finanţare iniţiale de la Comisia Europeană au suportat modificări ca urmare a încheierii contractelor de finanţare/actelor adiţionale la acestea, să modifice creditele bugetare şi de angajament aferente anilor anteriori corespunzător noilor procente de cofinanţare în anexa nr. 3/24/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“, cu încadrarea în valoarea totală înscrisă în fişele de fundamentare ale proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor, respectiv contractelor.
  (3) Corespunzător modificării prevăzute la alin. (2) se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pe parcursul întregului an, să modifice corespunzător în anexa nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“ creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiţii, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2021.
  Articolul 34(1) În bugetul Ministerului Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 66.01 „Sănătate“ este cuprinsă suma de 2.180.000 mii lei, reprezentând credite de angajament, şi suma de 1.400.000 mii lei, reprezentând credite bugetare, cu următoarele destinaţii: a) la titlul 20 „Bunuri şi servicii“, suma de 1.680.000 mii lei, reprezentând credite de angajament, şi 900.000 mii lei, reprezentând credite bugetare, pentru achiziţia de vaccinuri împotriva COVID-19;b) la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, suma de 500.000 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, pentru finanţarea, potrivit legii, a cheltuielilor curente şi de capital necesare operaţionalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, din care suma de 300.000 mii lei reprezentând transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi suma de 200.000 mii lei transferuri din bugetul de stat către bugetele locale.(2) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să majoreze sumele prevăzute la alin. (1) prin virări de credite de angajament şi bugetare, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat.
  (3) În bugetul Ministerului Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, din sumele prevăzute la titlul 20 „Bunuri şi servicii“, reprezentând atât credite bugetare, cât şi credite de angajament, suma de 400.000 mii lei este destinată finanţării asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ.(4) Se abilitează Ministerul Sănătăţii să modifice suma prevăzută la alin. (3) prin virări de credite de angajament şi bugetare, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul aprobat. (5) În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate“ titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ articolul 51.02 „Transferuri de capital“, sunt cuprinse şi sume reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, pentru lucrări de consolidări, modernizări, extinderi clădiri, reparaţii capitale, precum şi achiziţie de echipamente şi aparatură medicală, astfel:a) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj - 7.000 mii lei;b) la Spitalul Municipal Dej, judeţul Cluj - 2.850 mii lei;c) la Spitalul Judeţean Satu Mare, judeţul Satu Mare - 18.000 mii lei;d) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita - 12.200 mii lei;e) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Centrul de Sănătate Vlăhiţa, judeţul Harghita - 1.200 mii lei;f) la Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita - 3.000 mii lei;g) la Spitalul Municipal Gheorgheni, judeţul Harghita - 6.450 mii lei.
  Articolul 35(1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2021 între ordonatorii secundari şi terţiari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.(2) În bugetul Ministerului Public, pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este cuprinsă şi suma de 251 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“ titlul 71 „Active nefinanciare“ articolul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport“, produs al infracţiunilor într-o cauză penală soluţionată de autorităţile de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii într-un dosar de criminalitate organizată soluţionat cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ce va fi utilizată pentru achiziţionarea unor echipamente necesare desfăşurării activităţii operative.
  Articolul 36În bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este cuprinsă şi suma de 3.863 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“ titlul 20 „Bunuri şi servicii“ - cheltuieli necesare efectuării Recensământului general agricol.Articolul 37(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri“ şi se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenţi pot fi utilizate de către aceasta pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare.(3) Din suma prevăzută în bugetul Societăţii Române de Radiodifuziune se pot asigura şi cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  (4) Veniturile proprii încasate potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele existente în conturi la bănci pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare.
  Articolul 38Până la data de 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor instituţiei se asigură din veniturile proprii.Articolul 39(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes naţional efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd în programul de investiţii publice în poziţie globală la poziţia „C - Alte cheltuieli de investiţii“, la fişa cod obiectiv 1 „a) Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri“.(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat şi pentru care din fonduri publice se finanţează doar contravaloarea exproprierilor aferente.
  (3) În funcţie de valoarea necesar a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 40Se autorizează Ministerul Finanţelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei „C - Alte cheltuieli de investiţii“ în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.Articolul 41(1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia „C - Alte cheltuieli de investiţii“ ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează aceştia.(2) Actualizarea şi aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii, lucrări de intervenţii, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competenţa ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează aceştia.
  Articolul 42(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2021, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, atât în bugetul propriu, cât şi al instituţiilor publice din subordine finanţate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente şi la partea de venituri.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice din subordine finanţate parţial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2021, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare şi creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) şi (2) în anexele aprobate de către aceştia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice din subordine, repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor.(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).
  Articolul 43Creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute pentru capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“ titlul 30 „Dobânzi“ articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne“ alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“ se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piaţa internă şi externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“ titlul 30 „Dobânzi“ articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne“ alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, respectiv la capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“ titlul 30 „Dobânzi“ articolul 30.02 „Dobânzi aferente datoriei publice externe“ alineatul 30.02.04 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, astfel încât creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi“ să nu depăşească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.Articolul 44În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole de cheltuieli pentru asigurarea plăţii la scadenţă a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, contribuţiilor şi cotizaţiilor la organismele internaţionale, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, preaderare şi postaderare, şi a programelor cu finanţare rambursabilă.Articolul 45Se autorizează Ministerul Finanţelor să efectueze plăţi pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligaţiuni pe pieţele externe şi plăţii serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“ titlul 20 „Bunuri şi servicii“ articolul 20.24 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor“ alineatul 20.24.01 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe“.Articolul 46
  Virările de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată. Virările de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ şi 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.
  Capitolul III Dispoziţii finaleArticolul 47În anul 2021, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.Articolul 48(1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul programat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:a) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
  b) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creşteri salariale şi/sau de creşterea numărului de personal în anul 2020;c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariaţi în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, şi doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale;d) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părţi din salariul angajaţilor, care au beneficiat de şomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale;e) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute prin acte normative.
  (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.(3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) care au înregistrat pierderi şi/sau plăţi restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creşteri salariale şi/sau de creşterea numărului de personal în anul 2020. (4) Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit şi nu înregistrează plăţi restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiţia ca indicele de creştere a acestuia să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, precum şi cu condiţia să nu programeze pierderi şi/sau plăţi restante.(5) Pentru determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:a) sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021;b) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creşteri salariale şi/sau de creşterea numărului de personal în anul 2020;c) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariaţi în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020, cu modificările ulterioare, şi doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale;d) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării de la bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părţi din salariul angajaţilor, care au beneficiat de şomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare; e) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute prin acte normative.
  (6) Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget şi, după caz, cu veniturile din exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza preţurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivităţii muncii, vor fi recalculate folosind preţurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a preţurilor/tarifelor.(7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător şi operatorilor economici prevăzuţi la alin. (3).(8) Indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (5) şi indicele de creştere a productivităţii muncii recalculat conform prevederilor alin. (6) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2021 la nivelul realizat al anului 2020.(9) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) care în anul 2020 au înregistrat un rezultat brut negativ sunt obligaţi să nu programeze în bugetul de venituri şi cheltuieli pierderi anuale sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului precedent în baza unui program care să conţină măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2021, iar pentru pierderile contabile din anii precedenţi să fie prezentat un program de acoperire a acestora pe termen mediu şi lung.
  (10) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) care în anul 2020 au înregistrat plăţi restante sunt obligaţi să programeze în bugetul de venituri şi cheltuieli reducerea acestora faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului precedent în baza unui program care să conţină măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2021.
  Articolul 49Instituţiile de învăţământ preuniversitar, astfel cum acestea sunt definite conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele de pregătire, aplicaţie, formare profesională iniţială şi continuă nonuniversitară din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provine acesta.Articolul 50(1) În anul 2021 se menţine în plată la nivelul aprobat pentru anul 2020 numărul de posturi aferent funcţiilor prevăzute la capitolul III - Culte, lit. C - Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică, lit. D - Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România şi art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) de la lit. E din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pentru anul 2021, pentru sprijinirea aşezămintelor religioase din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă suma de 442.200 euro/lună.
  Articolul 51Pentru anul 2021, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la elaborarea şi aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, stabilirea cheltuielilor de personal se va face astfel:a) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care au înregistrat pierderi în anul precedent nu pot depăşi numărul de personal şi cheltuielile de personal realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, organul de specialitate al administraţiei publice centrale coordonator poate aproba creşterea numărului prognozat de personal, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, sau a cheltuielilor de personal şi a câştigului mediu corelat cu creşterea productivităţii muncii, la unele institute naţionale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor;b) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care au înregistrat profit în anul precedent pot majora cheltuielile de personal realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli, în limita unui indice de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat, care să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii.Articolul 52(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2021 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 şi anexa nr. 11 şi să comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“ şi titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“ aprobate în anexa nr. 3/XX/02 la nivel de articol şi alineat, potrivit clasificaţiei bugetare.(4) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor detalierea prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(5) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2021, în termen de 45 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (4) şi (5), Ministerul Finanţelor este abilitat să restituie ordonatorilor principali de credite deschiderile de credite bugetare.
  Articolul 53Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru implementarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.Articolul 54Prin derogarea de la prevederile art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 23 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, Guvernul poate aproba în semestrul I, prin memorandum, în situaţii temeinic justificate, utilizarea totală sau parţială a creditelor de angajament şi creditelor bugetare reţinute în proporţie de 10% pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.Articolul 55În anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârşitul lunii în curs, o cotă de:a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;b) 17%, care se face venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj;c) 2%, care se face venit la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;e) 47%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.
  Articolul 56(1) Până la data de 25 iulie 2021 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate transmit la Ministerul Finanţelor o analiză a execuţiei bugetare pe primele 6 luni faţă de programul semestrului I stabilit prin repartizarea pe trimestre, potrivit prevederilor art. 48 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), la prima rectificare bugetară din anul 2021 se pot ajusta bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma reprezentând diferenţa dintre programul semestrului I şi execuţia bugetară pe primele 6 luni.
  Articolul 57Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1, 2 şi 4-11 sunt reproduse în facsimil.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 8 martie 2021.Nr. 15.ANEXA nr. 1TOTALBUGETUL DE STATPE ANII 2021-2024-SINTEZA-
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2021Estimări 2022Estimări 2023Estimări 2024
  AB
  1234
  000101VENITURI - TOTAL173.700.780175.747.538185.638.775201.986.735
  000201
  I.VENITURI CURENTE135.624.924142.522.293155.924.039172.401.143
  000301A.VENITURI FISCALE111.799.566117.940.819129.708.019144.486.739
  000401
  A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL20.792.46421.436.40223.170.25625.754.769
  000501A11 .IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE20.128.22220.720.17722.396.10024.919.827
  0101
  IMPOZIT PE PROFIT17.388.36617.765.90419.202.87421.475.872
  01Impozit pe profit de la agenții economici16.131.14116.410.28917.737.612
  19.895.560
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale1.257.2251.355.6151.465.2621.580.312
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE2.739.856
  2.954.2733.193.2263.443.955
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului189203220237
  03
  Impozit pe dividende datorat de persoane juridice67.58672.87578.77084.955
  04Impozitul pe reprezentante3.1233.3673.6393.925
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor2.668.9582.877.8283.110.5973.354.838
  0301IMPOZIT PE VENIT26.166.19028.405.78030.833.43133.355.975
  02
  Impozit pe venituri din salarii19.991.02421.622.06823.491.05025.424.170
  04Impozit pe venituri din dividende2.044.7392.196.5032.363.9872.539.338
  05Impozit pe venituri din dobânzi155.632159.678163.670167.598
  06Impozit pe venituri din pensii1.730.1362.086.153
  2.363.8032.665.171
  07Impozit pe veniturile din premii13.49113.84214.18814.529
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
  55.80960.74566.41472.322
  16Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent525571625680
  18
  Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal157.898162.003169.442173.509
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non- profit-159.895-167.410-175.781-184.394
  21
  Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole98.016100.564103.078105.552
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc93.82896.26798.674101.042
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoana juridică, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoana juridică438459482505
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoana juridică291304320335
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/201617171819
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă52.802
  55.28458.04860.892
  50Impozit pe venituri din alte surse165.911170.224174.480178.668
  51
  Impozit pe venit aferent declarației unice1.765.5281.848.5081.940.9332.036.039
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-26.166.190-28.405.780-30.833.431-33.355.975
  01
  Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-26.166.190-28.405.780-30.833.431-33.355.975
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL664.242716.225774.156834.942
  0501
  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL664.242716.225774.156834.942
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente664.242716.225774.156834.942
  100001A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII89.830.45495.249.422105.267.815117.449.219
  1001TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ69.698.44674.120.657
  80.115.80087.641.192
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-18.496.058-17.422.482-16.475.981-15.528.624
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)
  -2.979.127-3.076.581-3.080.186-3.083.734
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)-7.648.435-8.889.153-8.939.047-8.988.142
  05Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-420.000-420.000-420.000-420.000
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-7.097.183-4.680.000-3.680.000-2.680.000
  09
  Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad)-351.313-356.748-356.748-356.748
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII1.005.6481.052.9141.105.5591.159.731
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.789.936827.063868.416910.968
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale64.60867.64571.027
  74.507
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan151.104158.206166.116174.256
  1401ACCIZE33.095.574
  35.573.16738.446.17641.942.253
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI4.526.8441.925.1662.076.2612.234.667
  01
  Taxe pentru jocurile de noroc1.708.7681.842.4951.991.5232.147.895
  03Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare2.792.00555.92257.32058.696
  04
  Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale25.58026.24526.90127.547
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități491504517529
  170001
  A5.IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR SI TRANZACŢIILE INTERNAȚIONALE1.131.8561.141.1141.150.3731.157.317
  1701VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE1.131.8561.141.1141.150.3731.157.317
  01Taxe vamale1.131.8561.141.1141.150.3731.157.317
  180001A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE44.792113.881
  119.575125.434
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE44.792113.881119.575125.434
  07Impozitul specific
  44.567113.565119.243125.086
  50Alte impozite și taxe225316332348
  200001
  B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI10.182.02010.740.02211.363.95012.005.483
  2001CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR5.676.1275.946.2866.246.8616.549.213
  05
  Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate2.405.5272.481.0372.558.9172.639.242
  08Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferenta bugetului de stat3.270.6003.465.2493.687.9443.909.971
  2101
  CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR4.505.8934.793.7365.117.0895.456.270
  45Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, în afara celei acordate pe baza declarației unice-689-689-689
  -689
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați4.506.5824.794.4255.117.7785.456.959
  290001C.VENITURI NEFISCALE13.643.338
  13.841.45214.852.07015.908.921
  300001C1.VENITURI DIN PROPRIETATE11.768.33111.819.71312.666.77513.552.003
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE10.333.59910.272.70010.994.63411.748.568
  01Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome216.589241.274260.789281.266
  04
  Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României1.788.6371.872.7031.966.3382.062.688
  05Venituri din concesiuni și închirieri1.581.0281.655.3361.738.1031.823.270
  08
  Venituri din dividende5.574.4335.238.6835.662.4066.107.011
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera1.172.8161.264.6001.366.8861.474.212
  50Alte venituri din proprietate96104112121
  3101VENITURI DIN DOBANZI1.434.7321.547.013
  1.672.1411.803.435
  03Alte venituri din dobânzi1.434.7321.547.0131.672.1411.803.435
  330001C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
  1.875.0072.021.7392.185.2952.356.918
  3301VENITURI DIN POSTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂŢI315.969340.698368.253397.168
  02
  Taxe consulare37.19640.10643.35046.754
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale270291315339
  04
  Taxe si tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare9198106114
  05Taxe și alte venituri în învățământ167180194209
  06Venituri din expertiza judiciară și extrajudiciară6.8167.3507.9448.568
  08Venituri din prestări de servicii153.611165.633179.030
  193.087
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului17.70219.08720.63122.251
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă204
  220238256
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare2.5762.7783.0023.238
  23
  Venituri din timbrul judiciar9101112
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat62.42967.31572.76078.473
  26
  Venituri din despăgubiri30.61133.00735.67638.478
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans1.0451.1271.2181.314
  50
  Alte venituri din prestări de servicii și alte activități3.2423.4963.7784.075
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE3.0512.563361643
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate180194210227
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise2.8712.369
  151416
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI485.566523.567565.915610.352
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale335.138361.366390.594421.263
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe129139151163
  03
  Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii64.74169.80875.45481.379
  04Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen317342370399
  05
  Amenzi judiciare11.54612.45013.45714.514
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor1.7081.8421.9902.147
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată16.76718.07919.54121.076
  08Penalități de nedeclarare25.03826.99729.181
  31.472
  50Alte amenzi, penalități și confiscări30.18232.54435.17737.939
  3601DIVERSE VENITURI1.070.421
  1.154.9111.250.7661.348.755
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive188.665203.430219.884237.149
  02
  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri5.7646.2156.7177.245
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite10.78311.62712.56713.554
  04
  Venituri din producerea riscurilor asigurate72788491
  05Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice19.12720.62422.29224.043
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate116.849125.994136.185146.878
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită1.1021.1881.2841.385
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare84.29690.89398.245105.959
  18Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri33
  44
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale65707682
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate
  3.8414.1414.4764.828
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri145.526156.915169.607182.924
  28
  Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme5566
  50Alte venituri494.323533.728579.339624.607
  390001
  II.VENITURI DIN CAPITAL300.501324.017350.226377.724
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI300.501324.017350.226377.724
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice15.53016.74518.09919.521
  03Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului14.26415.38016.624
  17.929
  06Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare259.208279.493302.100325.820
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale571616666718
  09Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă"4.0234.3384.6895.057
  50
  Alte venituri din valorificarea unor bunuri6.9057.4458.0488.679
  4601ALTE SUME PRIMITE DE LA UE2.679.400
  01
  Sume virate de autoritățile de management din sumele rambursate de UE, reprezentând cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plăți în numele UE2.679.400
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-202035.095.95532.901.22829.364.51029.207.868
  5001
  CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament326.407.166261.217.503241.673.886242.735.930
  II. Credite bugetare261.050.489252.333.821250.364.450255.330.920
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament297.876.066247.889.157228.998.887230.617.733
  II. Credite bugetare
  250.306.571242.029.857238.861.104241.215.270
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament55.832.44455.832.62456.111.78856.392.349
  II. Credite bugetare55.832.44455.832.62456.111.78856.392.349
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament11.144.8099.921.9149.944.5869.926.422
  II. Credite bugetare10.400.5529.924.7279.940.8559.929.723
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament16.032.37716.997.48417.949.26518.808.252
  II. Credite bugetare16.032.377
  16.997.48417.949.26518.808.252
  40TITLUL IV SUBVENŢII
  I. Credite de angajament4.077.1944.599.5114.612.8084.626.105
  II. Credite bugetare3.944.1944.599.5114.612.8084.626.105
  50
  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament598.732108.984109.073110.912
  II. Credite bugetare598.732108.984109.073110.912
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament46.427.60245.648.29941.343.48238.861.404
  II. Credite bugetare47.508.42342.183.54742.326.35441.172.291
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament
  28.428.08923.930.29123.353.59324.880.617
  II. Credite bugetare22.187.30719.072.27519.548.69321.555.075
  56
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament1.599.72124.69220.19220.192
  II. Credite bugetare331.33224.69220.19220.192
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament44.717.00245.394.24746.057.00746.592.334
  II. Credite bugetare44.717.00245.394.24746.057.007
  46.592.334
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament81.586.857
  40.470.76024.529.98425.363.387
  II. Credite bugetare43.441.68143.069.00237.161.38937.173.095
  59
  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament4.628.7404.060.4344.184.6504.222.707
  II. Credite bugetare4.628.7404.059.6334.186.1344.222.707
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament2.802.499899.917782.459813.052
  II. Credite bugetare683.787763.131837.546612.235
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament25.679.74011.794.411
  11.226.5469.439.244
  II. Credite bugetare7.892.5588.770.02910.054.89311.436.697
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament25.523.22311.694.41111.126.5469.339.244
  II. Credite bugetare7.736.0418.670.0299.954.89311.336.697
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament156.517100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare156.517100.000100.000100.000
  79OPERAŢIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament2.851.3601.533.9351.448.4532.678.953
  II. Credite bugetare2.851.3601.533.9351.448.4532.678.953
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.001.0001.0001.0001.000
  II. Credite bugetare1.001.0001.0001.0001.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament1.850.3601.532.9351.447.4532.677.953
  II. Credite bugetare1.850.3601.532.9351.447.4532.677.953
  510001
  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament79.944.25066.225.53763.947.22766.073.577
  II. Credite bugetare75.820.24566.058.09364.599.97166.523.086
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament77.393.45264.363.91062.234.86763.132.494
  II. Credite bugetare
  73.620.36164.331.28663.023.52163.729.313
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament6.066.9466.066.6836.097.5196.128.502
  II. Credite bugetare6.066.9466.066.6836.097.5196.128.502
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.344.8271.359.8881.361.1401.350.736
  II. Credite bugetare1.435.5701.362.7011.357.4091.354.037
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament16.000.67616.972.04217.928.40718.791.909
  II. Credite bugetare16.000.676
  16.972.04217.928.40718.791.909
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament11.0009.9009.9009.900
  II. Credite bugetare11.0009.9009.9009.900
  50
  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament598.732108.984109.073110.912
  II. Credite bugetare598.732108.984109.073110.912
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament25.237.36019.868.78417.149.41115.227.585
  II. Credite bugetare24.364.71119.717.893
  17.137.71115.264.585
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament
  15.545.77114.484.11114.872.58116.925.732
  II. Credite bugetare15.602.70414.507.17814.932.58117.001.568
  56
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament34.68820.19220.19220.192
  II. Credite bugetare40.19720.19220.19220.192
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament724720720720
  II. Credite bugetare724720720
  720
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament10.570.223
  3.787.0332.939.8082.811.472
  II. Credite bugetare7.516.5963.879.4203.683.8933.292.154
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.982.5051.685.5731.746.1161.754.834
  II. Credite bugetare1.982.5051.685.5731.746.1161.754.834
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament906.382515.026451.241449.464
  II. Credite bugetare555.468380.206315.331302.154
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament749.865415.026
  351.241349.464
  II. Credite bugetare398.951280.206215.331202.154
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament156.517100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare156.517100.000100.000100.000
  79OPERAŢIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.644.4161.346.6011.261.1192.491.619
  II. Credite bugetare1.644.4161.346.6011.261.1192.491.619
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament1.644.4161.346.6011.261.119
  2.491.619
  II. Credite bugetare1.644.4161.346.6011.261.1192.491.619
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACŢIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament33.129.45924.214.36823.682.48125.636.563
  II. Credite bugetare28.952.50223.945.84424.278.95626.006.935
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament32.346.93123.844.56723.335.11525.288.349
  II. Credite bugetare28.520.88823.710.86324.067.50025.806.031
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament5.792.4445.792.1815.821.6485.851.253
  II. Credite bugetare5.792.4445.792.1815.821.6485.851.253
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament946.1771.012.4781.014.3311.016.096
  II. Credite bugetare1.040.9011.012.4781.014.3311.016.096
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament697
  II. Credite bugetare697
  40TITLUL IV SUBVENŢII
  I. Credite de angajament11.0009.9009.9009.900
  II. Credite bugetare
  11.0009.9009.9009.900
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament961.793242.945108.60064.998
  II. Credite bugetare89.14492.05496.900101.998
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament14.108.66913.024.10813.438.48515.480.563
  II. Credite bugetare14.108.66913.024.10813.438.48515.480.563
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament34.68820.19220.19220.192
  II. Credite bugetare40.19720.19220.19220.192
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament724720720720
  II. Credite bugetare724720720720
  58
  TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament10.449.8703.700.7822.878.7392.800.867
  II. Credite bugetare7.396.2433.717.9693.622.8243.281.549
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament40.86941.26142.50043.760
  II. Credite bugetare40.86941.261
  42.50043.760
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament
  728.112369.801347.366348.214
  II. Credite bugetare377.198234.981211.456200.904
  71
  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament728.112369.801347.366348.214
  II. Credite bugetare377.198234.981211.456200.904
  79OPERAŢIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament54.416
  II. Credite bugetare54.416
  81
  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament54.416
  II. Credite bugetare54.416
  01Autorități executive și legislative
  II. Credite bugetare
  13.754.261
  01Administrația prezidențială
  II. Credite bugetare50.696
  02Autorități legislative
  II. Credite bugetare674.022
  03Autorități executive
  II. Credite bugetare12.342.979
  04Alte organe ale autorităților publice
  II. Credite bugetare686.564
  03Contribuția la bugetul UE
  II. Credite bugetare13.978.241
  04
  Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană
  II. Credite bugetare1.220.000
  5301
  CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament1.730.7821.757.4551.655.3401.601.423
  II. Credite bugetare1.787.7151.855.7221.715.3401.677.259
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.709.0291.712.2301.651.4651.600.173
  II. Credite bugetare1.765.9621.810.497
  1.711.4651.676.009
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament
  274.502274.502275.871277.249
  II. Credite bugetare274.502274.502275.871277.249
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament27.85527.93024.43024.430
  II. Credite bugetare27.85527.93024.43024.430
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament9.2769.3169.3339.350
  II. Credite bugetare9.2769.3169.333
  9.350
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.239.706
  1.276.4891.242.8201.240.597
  II. Credite bugetare1.296.6391.299.5561.302.8201.316.433
  58
  TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament120.35386.25161.06910.605
  II. Credite bugetare120.353161.45161.06910.605
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament37.33737.74237.94237.942
  II. Credite bugetare37.33737.74237.94237.942
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament21.753
  45.2253.8751.250
  II. Credite bugetare21.75345.2253.8751.250
  71
  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament21.75345.2253.8751.250
  II. Credite bugetare21.75345.2253.8751.250
  01Cercetare fundamentală (de bază)
  II. Credite bugetare286.068
  02Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale
  II. Credite bugetare1.501.647
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament3.082.4472.230.1222.302.2302.330.030
  II. Credite bugetare
  3.081.7472.230.1222.302.2302.330.030
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.925.9302.130.1222.202.2302.230.030
  II. Credite bugetare2.925.2302.130.1222.202.2302.230.030
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament224.574231.054236.207241.414
  II. Credite bugetare223.874231.054236.207241.414
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament598.732108.984109.073110.912
  II. Credite bugetare598.732
  108.984109.073110.912
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament929
  II. Credite bugetare929
  55
  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament197.396183.514191.276204.572
  II. Credite bugetare197.396183.514191.276204.572
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.904.2991.606.5701.665.6741.673.132
  II. Credite bugetare1.904.2991.606.570
  1.665.6741.673.132
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament
  156.517100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare156.517100.000100.000100.000
  72
  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament156.517100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare156.517100.000100.000100.000
  02Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  II. Credite bugetare597.732
  03Fond de intervenție la dispoziția Guvernului
  II. Credite bugetare1.000
  11Asistență națională externă pentru dezvoltare
  II. Credite bugetare152.684
  14Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casă
  II. Credite bugetare15.000
  15
  Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat
  II. Credite bugetare27.050
  50
  Alte servicii publice generale
  II. Credite bugetare2.288.281
  5501TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂȘI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament17.799.571
  18.469.25819.338.72321.415.349
  II. Credite bugetare17.796.29018.472.07119.334.99221.418.650
  01
  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament16.209.57117.122.65718.077.60418.923.730
  II. Credite bugetare16.206.29017.125.47018.073.87318.927.031
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament146.22188.42686.17268.796
  II. Credite bugetare142.94091.23982.44172.097
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament15.999.97916.972.042
  17.928.40718.791.909
  II. Credite bugetare15.999.97916.972.04217.928.40718.791.909
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament63.37162.18963.02563.025
  II. Credite bugetare63.37162.18963.02563.025
  79OPERAŢIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.590.0001.346.6011.261.1192.491.619
  II. Credite bugetare1.590.0001.346.6011.261.1192.491.619
  81TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
  I. Credite de angajament1.590.0001.346.6011.261.119
  2.491.619
  II. Credite bugetare1.590.0001.346.6011.261.1192.491.619
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI
  I. Credite de angajament24.201.99119.554.33416.968.45315.090.212
  II. Credite bugetare24.201.99119.554.33416.968.45315.090.212
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament24.201.99119.554.33416.968.45315.090.212
  II. Credite bugetare24.201.99119.554.33416.968.45315.090.212
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament24.201.99119.554.33416.968.45315.090.212
  II. Credite bugetare24.201.99119.554.33416.968.45315.090.212
  02Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
  II. Credite bugetare16.766.147
  03Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj
  II. Credite bugetare1.423.898
  04
  Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare6.011.946
  600001
  Partea a II- APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAŢIONALĂ
  I. Credite de angajament60.724.24644.058.62842.897.99740.759.087
  II. Credite bugetare39.963.27842.423.69543.489.16944.948.603
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament37.136.39934.718.23333.941.62533.448.330
  II. Credite bugetare33.316.924
  34.765.20634.540.28134.561.633
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament25.550.67325.550.77025.678.12125.806.118
  II. Credite bugetare25.550.67325.550.77025.678.12125.806.118
  20
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament3.283.6163.164.4763.172.2893.176.049
  II. Credite bugetare3.283.6163.164.4763.172.2893.176.049
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament2.051.4433.126.6622.353.5272.275.449
  II. Credite bugetare1.992.6652.089.272
  2.184.1412.288.818
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament291.254285.967292.472265.051
  II. Credite bugetare280.074291.237297.163265.051
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament20
  II. Credite bugetare
  20
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament138.775154.695158.630156.038
  II. Credite bugetare138.775154.695158.630156.038
  58
  TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament5.626.6212.249.8952.029.6641.500.597
  II. Credite bugetare1.978.6733.246.8842.767.0532.514.881
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament25.04027.85129.87432.897
  II. Credite bugetare25.04027.85129.87432.897
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament168.957157.917227.048236.131
  II. Credite bugetare67.388240.021253.010321.781
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament23.587.8479.340.3958.956.3727.310.757
  II. Credite bugetare6.646.3547.658.4898.948.88810.386.970
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament23.587.8479.340.3958.956.3727.310.757
  II. Credite bugetare6.646.3547.658.4898.948.88810.386.970
  6001APĂRARE
  I. Credite de angajament29.422.27717.229.09416.722.79515.098.902
  II. Credite bugetare13.964.00015.169.83716.578.26918.141.250
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament8.336.9818.350.6028.407.020
  8.406.174
  II. Credite bugetare8.344.9638.361.6038.411.7118.406.174
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament6.124.6286.124.7256.155.3486.186.126
  II. Credite bugetare6.124.6286.124.7256.155.3486.186.126
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.505.587
  1.527.2461.527.4691.526.179
  II. Credite bugetare1.505.5871.527.2461.527.4691.526.179
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament257.530270.168285.514285.514
  II. Credite bugetare
  257.530270.168285.514285.514
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament284.200278.609285.014257.493
  II. Credite bugetare273.020283.879289.705257.493
  57
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament133.314148.950152.751149.918
  II. Credite bugetare133.314148.950152.751149.918
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament30.838
  II. Credite bugetare50.0005.731
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament884904924944
  II. Credite bugetare884904924944
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament21.085.2968.878.4928.315.7756.692.728
  II. Credite bugetare5.619.0376.808.2348.166.5589.735.076
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament21.085.2968.878.4928.315.7756.692.728
  II. Credite bugetare5.619.0376.808.2348.166.5589.735.076
  01Administrație centrală
  II. Credite bugetare649.823
  02Apărare națională
  II. Credite bugetare12.831.759
  03Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului român
  II. Credite bugetare334.868
  25Cercetare și dezvoltare pentru apărare
  II. Credite bugetare65.889
  50Alte cheltuieli în domeniul apărării
  II. Credite bugetare81.661
  01Structuri militare naționale
  II. Credite bugetare30.458
  02Structuri militare multinaționale dislocate pe teritoriul statului român
  II. Credite bugetare51.203
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
  I. Credite de angajament31.301.96926.829.53426.175.20225.660.185
  II. Credite bugetare25.999.27827.253.85826.910.90026.807.353
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament28.799.41826.367.63125.534.605
  25.042.156
  II. Credite bugetare24.971.96126.403.60326.128.57026.155.459
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament19.426.04519.426.04519.522.77319.619.992
  II. Credite bugetare19.426.04519.426.04519.522.77319.619.992
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.778.029
  1.637.2301.644.8201.649.870
  II. Credite bugetare1.778.0291.637.2301.644.8201.649.870
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.793.9132.856.4942.068.0131.989.935
  II. Credite bugetare
  1.735.1351.819.1041.898.6272.003.304
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament7.0547.3587.4587.558
  II. Credite bugetare7.0547.3587.4587.558
  56
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament20
  II. Credite bugetare20
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament5.4615.7455.8796.120
  II. Credite bugetare5.4615.7455.8796.120
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament5.595.7832.249.8952.029.6641.500.597
  II. Credite bugetare1.928.6733.241.1532.767.0532.514.881
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament24.15626.94728.95031.953
  II. Credite bugetare24.15626.94728.95031.953
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament168.957157.917227.048236.131
  II. Credite bugetare67.388240.021253.010321.781
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament2.502.551461.903640.597618.029
  II. Credite bugetare1.027.317850.255782.330
  651.894
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament2.502.551461.903
  640.597618.029
  II. Credite bugetare1.027.317850.255782.330651.894
  01Administrația centrală
  II. Credite bugetare1.838.226
  03Ordine publică
  II. Credite bugetare9.591.435
  01Poliție
  II. Credite bugetare5.547.101
  02Jandarmerie
  II. Credite bugetare2.477.276
  03Paza si supravegherea frontierei
  II. Credite bugetare1.567.058
  04Siguranță națională
  II. Credite bugetare3.479.871
  05Protecție civilă și protecția contra incendiilor
  II. Credite bugetare3.733.905
  06Autorități judecătorești
  II. Credite bugetare4.211.937
  07Penitenciare
  II. Credite bugetare1.475.933
  10Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România
  II. Credite bugetare8.892
  25Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranța națională
  II. Credite bugetare18.010
  50Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale
  II. Credite bugetare1.641.069
  650001Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE
  I. Credite de angajament93.027.09095.590.93091.406.42493.467.759
  II. Credite bugetare
  90.623.15190.797.67593.144.24396.374.826
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament92.464.28695.046.20790.939.98693.048.601
  II. Credite bugetare90.250.32290.317.26492.611.04395.884.475
  10
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament23.110.73523.110.58123.226.11623.342.228
  II. Credite bugetare23.110.73523.110.58123.226.11623.342.228
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament6.244.0765.126.9415.140.0345.127.940
  II. Credite bugetare5.409.0765.126.9415.140.0345.127.940
  51TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament11.948.78912.671.92312.397.77612.273.240
  II. Credite bugetare11.610.98111.914.02811.911.70612.500.536
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament933.362835.088863.842857.752
  II. Credite bugetare933.362835.088863.842857.752
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament109
  II. Credite bugetare109
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament44.577.50345.238.83245.897.65746.435.576
  II. Credite bugetare44.577.50345.238.83245.897.65746.435.576
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.551.7265.599.6131.075.1152.657.959
  II. Credite bugetare1.642.6381.466.6882.821.6485.138.203
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.498.9182.263.9442.327.5382.353.906
  II. Credite bugetare2.498.9182.263.9442.327.5382.353.906
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament599.068199.28511.908
  II. Credite bugetare467.000361.162422.502128.334
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament562.804544.723466.438419.158
  II. Credite bugetare372.829480.411533.200
  490.351
  71TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCTARE
  I. Credite de angajament562.804544.723
  466.438419.158
  II. Credite bugetare372.829480.411533.200490.351
  6501ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament29.715.09228.929.04529.682.26229.650.646
  II. Credite bugetare29.705.28728.946.534
  29.591.40129.917.105
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament29.284.773
  28.650.56329.470.58629.430.920
  II. Credite bugetare29.435.35228.682.50929.327.96329.652.586
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament20.282.24920.282.24920.383.65920.485.576
  II. Credite bugetare
  20.282.24920.282.24920.383.65920.485.576
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament216.552234.575234.657235.711
  II. Credite bugetare216.552234.575234.657235.711
  51
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament6.377.1406.430.3166.779.9416.546.738
  II. Credite bugetare6.336.4406.395.0866.504.7056.668.404
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament5.9783.5543.5583.561
  II. Credite bugetare5.9783.5543.5583.561
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament256.667156.771156.852156.933
  II. Credite bugetare256.667156.771156.852156.933
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament820.346267.382660.395750.593
  II. Credite bugetare792.738271.768678.535750.593
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.250.7281.188.5061.251.5241.251.808
  II. Credite bugetare1.250.7281.188.5061.251.5241.251.808
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament75.11387.210
  II. Credite bugetare294.000150.000114.473
  100.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament430.319278.482211.676219.726
  II. Credite bugetare269.935264.025263.438264.519
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament430.319278.482211.676219.726
  II. Credite bugetare269.935
  264.025263.438264.519
  01Administrație centrală
  II. Credite bugetare740.143
  02Servicii publice descentralizate
  II. Credite bugetare250.000
  03Învățământ preșcolar și primar
  II. Credite bugetare5.970.565
  01Învățământ preșcolar
  II. Credite bugetare2.515.557
  02Învățământ primar
  II. Credite bugetare3.455.008
  04Învățământ secundar
  II. Credite bugetare9.531.498
  01Învățământ secundar inferior
  II. Credite bugetare4.817.511
  02Învățământ secundar superior
  II. Credite bugetare4.168.574
  03Învățământ profesional
  II. Credite bugetare545.413
  05Învățământ postliceal
  II. Credite bugetare123.117
  06Învățământ superior
  II. Credite bugetare655.540
  01Învățământ universitar
  II. Credite bugetare641.719
  02Învățământ postuniversitar
  II. Credite bugetare13.821
  07Învățământ nedefinibil prin nivel
  II. Credite bugetare1.115.056
  02Biblioteci centrale, universitare și pedagogice
  II. Credite bugetare40.156
  04Învățământ special
  II. Credite bugetare1.074.900
  11Servicii auxiliare pentru educație
  II. Credite bugetare309.633
  30Alte servicii auxiliare
  II. Credite bugetare309.633
  50Alte cheltuieli în domeniul învățământului
  II. Credite bugetare11.009.735
  6601SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament14.072.31517.342.98211.824.01813.309.177
  II. Credite bugetare11.895.43712.332.73213.396.10715.869.644
  01
  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament13.986.57917.138.28611.602.91813.153.077
  II. Credite bugetare11.807.89212.167.89113.175.00715.713.544
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.327.6522.327.6522.339.2912.350.987
  II. Credite bugetare2.327.6522.327.6522.339.2912.350.987
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament5.649.0874.505.7844.506.9864.507.487
  II. Credite bugetare4.814.0874.505.7844.506.9864.507.487
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament4.249.5814.987.5754.335.4274.397.881
  II. Credite bugetare3.996.6734.264.9104.124.5934.503.511
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament5.0135 0005.0005.000
  II. Credite bugetare5.0135.0005.0005.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.4671.4671.4671.467
  II. Credite bugetare1.4671.4671.4671.467
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.263.2795.246.895
  401.7471.877.255
  II. Credite bugetare500.000900.0781.909.6984.332.092
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament13.00013.00013.00013.000
  II. Credite bugetare13.000
  13.00013.00013.000
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament
  477.50050.913
  II. Credite bugetare150.000150.000274.972
  70
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament85.736204.696221.100156.100
  II. Credite bugetare87.545164.841221.100156.100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament85.736204.696221.100156.100
  II. Credite bugetare87.545164.841221.100156.100
  01Administrația centrală
  II. Credite bugetare280.000
  02
  Servicii publice descentralizate
  II. Credite bugetare410.000
  04
  Servicii medicale în ambulator
  II. Credite bugetare12.240
  05
  Asistență medicală în centre medicale multifuncționale
  II. Credite bugetare12.240
  06
  Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
  II. Credite bugetare208.665
  01
  Spitale generale
  II. Credite bugetare204.660
  06
  Sanatorii balneare și de recuperare
  II. Credite bugetare4.005
  08
  Servicii de sănătate publică
  II. Credite bugetare455.000
  09Hematologie și securitate transfuzională
  II. Credite bugetare250.000
  10
  Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate
  II. Credite bugetare125.937
  50
  Alte cheltuieli în domeniul sănătății
  II. Credite bugetare10.153.595
  50
  Alte instituții și acțiuni sanitare
  II. Credite bugetare10.153.595
  6701
  CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament3.487.4133.209.0593.190.8073.220.873
  II. Credite bugetare3.390.8503.205.5863.233.6773.271.138
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament3.450.4353.183.1413.189.8773.219.933
  II. Credite bugetare3.385.2723.189.6683.217.7473.243.798
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament110.788110.731111.268111.806
  II. Credite bugetare110.788110.731111.268111.806
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament92.02291.62198.07478.806
  II. Credite bugetare92.02291.62198.07478.806
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.140.6441.070.8321.093.9081.134.821
  II. Credite bugetare1.096.4441.070.8321.093.9081.134.821
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament823.256821.414850.154844.051
  II. Credite bugetare823.256821.414850.154
  844.051
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament3
  II. Credite bugetare3
  58
  TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament47.50810.0507.0007.038
  II. Credite bugetare50.00016.57713.7212.569
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.189.7591.017.3311.017.5651.043.411
  II. Credite bugetare1.189.7591.017.3311.017.5651.043.411
  65
  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament46.45561.16211.908
  II. Credite bugetare23.00061.16233.05728.334
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament36.97825.918930940
  II. Credite bugetare5.57815.91815.93027.340
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament36.97825.918930940
  II. Credite bugetare5.57815.91815.93027.340
  01Administrație centrală
  II. Credite bugetare78.756
  02Servicii publice descentralizate
  II. Credite bugetare19.461
  03Servicii culturale
  II. Credite bugetare569.865
  01Biblioteci publice naționale
  II. Credite bugetare20.874
  03Muzee
  II. Credite bugetare131.344
  04Instituții publice de spectacole și concerte
  II. Credite bugetare406.719
  11Edituri
  II. Credite bugetare3.705
  12Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
  II. Credite bugetare2.000
  14Centre culturale
  II. Credite bugetare4.423
  16Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale
  II. Credite bugetare800
  05Servicii recreative si sportive
  II. Credite bugetare564.783
  01Sport
  II. Credite bugetare561.883
  02Tineret
  II. Credite bugetare2.900
  50Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
  II. Credite bugetare2.157.985
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament45.752.27046.109.84446.709.33747.287.063
  II. Credite bugetare45.631.57746.312.82346.923.05847.316.939
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament45.742.49946.074.21746.676.60547.244.671
  II. Credite bugetare45.621.80646.277.19646.890.32647.274.547
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament390.046389.949391.898393.859
  II. Credite bugetare390.046389.949391.898
  393.859
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament286.415294.961
  300.317305.936
  II. Credite bugetare286.415294.961300.317305.936
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE INUTĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament181.424183.200188.500193.800
  II. Credite bugetare181.424
  183.200188.500193.800
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament
  99.1155.1205.1305.140
  II. Credite bugetare99.1155.1205.1305.140
  56
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament106
  II. Credite bugetare106
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament44.319.36945.080.59445.739.33846.277.176
  II. Credite bugetare44.319.36945.080.59445.739.33846.277.176
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament420.59375.2865.97323.073
  II. Credite bugetare299.900
  278.265219.69452.949
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament
  45.43145.10745.44945.687
  II. Credite bugetare45.43145.10745.44945.687
  70
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament9.77135.62732.73242.392
  II. Credite bugetare9.77135.62732.73242.392
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament9.77135.62732.73242.392
  II. Credite bugetare9.77135.62732.73242.392
  01
  Administrație centrală
  II. Credite bugetare377.628
  02Servicii publice descentralizate
  II. Credite bugetare407.357
  03
  Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
  II. Credite bugetare21.421.037
  05
  Asistență socială în caz de boli și invalidități
  II. Credite bugetare4.648.360
  02
  Asistență socială în caz de invaliditate
  II. Credite bugetare4.648.360
  06
  Asistență socială pentru familie și copii
  II. Credite bugetare16.688.514
  08
  Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare