Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.03.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 3 din 16 februarie 2021pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021Data intrării în vigoare 22-02-2021

  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 11 februarie 2021,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Articolul INorma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 şi 978 bis din 30 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6 Alte prevederi specifice privind membrii conducerii(1) În cazul în care în perioada unui mandat, organul statutar competent decide schimbarea poziţiei membrilor conducerii, fie în cadrul consiliului, fie în cadrul conducerii executive, pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului, asigurătorii transmit A.S.F., în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului, copia certificată a certificatului de înregistrare cu menţiunile corespunzătoare modificărilor de act constitutiv sau, după caz, de statut; în acest caz nu este necesară aprobarea A.S.F.(2) A.S.F. poate solicita asigurătorilor informaţii şi/sau documente suplimentare, dacă este cazul, cu privire la decizia prevăzută la alin. (1).2. La articolul 11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) asigurătorul rezultat respectă prevederile privind indicatorul de lichiditate prevăzute de Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 21/2016, care i se aplică în mod corespunzător;
  3. La articolul 22 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) indicatorul de lichiditate prevăzut de Norma nr. 21/2016, prevederile privind acest indicator cuprinse în aceasta aplicându-i-se în mod corespunzător.4. La capitolul IV „Indicatori de prudenţă în activitatea de asigurare“, secţiunea a 4-a „Coeficientul de lichiditate“, cuprinzând articolele 39-41, se abrogă.5. La articolul 43 alineatul (4) litera d), punctele (i) şi (ii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(i) determinarea indicatorului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută de Norma nr. 21/2016;(ii) determinarea indicatorului de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viaţă, în forma prevăzută de Norma nr. 21/2016;
  6. La articolul 43 alineatul (12), litera a) se abrogă.7. Anexele nr. 31 şi 32 se abrogă.
  Articolul II(1) Prevederile art. 6 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum sunt modificate prin prezenta normă, nu sunt aplicabile persoanelor aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în poziţii specifice şi aflate în exercitarea mandatului sau persoanelor aflate în proces de aprobare la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei norme; deciziile emise de A.S.F. de aprobare a persoanelor în poziţii specifice în cadrul conducerii, fie în cadrul consiliului, fie în cadrul conducerii executive a societăţilor supravegheate conform părţilor I şi II din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea.(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) care solicită, până la data expirării mandatului în curs, schimbarea poziţiei în cadrul structurii de conducere, fie în cadrul consiliului, fie în cadrul conducerii executive, le sunt aplicabile prevederile art. 30 alin. (6) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare.
  Articolul IIIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  Bucureşti, 16 februarie 2021.Nr. 3.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!