Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.03.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 50 din 22 februarie 2021pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021Data intrării în vigoare 22-02-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 7 se abrogă.
  2. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se abrogă.3. La articolul 10, alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:(2) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege, precum şi de documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-k).(3) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoţită de documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), precum şi de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale.(4) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea judecătorească prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege şi de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale.4. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 13
  (1) În situaţia în care se constată îndeplinirea de către angajator a condiţiei prevăzute la art. 2 din lege, agenţia teritorială emite dispoziţia prevăzută la art. 21 alin. (1) din lege.
  5. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 15(1) În situaţia în care se constată neîndeplinirea de către angajator a condiţiei prevăzute la art. 2 din lege, agenţia teritorială emite dispoziţia prevăzută la art. 21 alin. (3) din lege.6.
  Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  7. În cuprinsul anexelor nr. 3 şi 4, sintagma „condiţiilor prevăzute de art. 2 din lege“ se înlocuieşte cu sintagma „condiţiei prevăzute de art. 2 din lege“.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  Bucureşti, 22 februarie 2021.Nr. 50.ANEXĂ(Anexa nr. 1 la norme)CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti CEREREpentru stabilirea cuantumului şi plata creanţelor ce se suportădin Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeÎn temeiul prevederilor art. 19 alin. ..... din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, persoana fizică/persoana juridică/dl (dna)/organizaţia ........................, cu sediul/domiciliul/reşedinţa în ...................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ....., în calitate de administrator/lichidator/salariat(ă)/reprezentant al salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă ......................, cu sediul/domiciliul/reşedinţa în ......................, str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........, vă solicit să procedaţi la stabilirea cuantumului şi la plata creanţelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:*)*) Se bifează cu „x“ căsuţele corespunzătoare documentelor anexate de solicitant.[] copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvenţă;[] copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege;[] copie de pe notificarea adresată administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale;[] situaţia creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator;[] copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariaţi în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege;[] copii de pe statele de plată care atestă existenţa creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege;[] copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvenţă;[] copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaţilor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale;[] copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;[] copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;[] copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;[] copii de pe fişele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege.
  Data.................Semnătura solicitantului..............................
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!