Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.03.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 15 februarie 2021privind cerinţele minime referitoare la educaţia şi pregătirea profesională şi cerinţele pentru obţinerea, menţinerea şi demonstrarea competenţei necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 22 februarie 2021Data intrării în vigoare 15-02-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. 32 din 15 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din 22 februarie 2021.
  Capitolul I Domeniu de aplicare şi principii
  Articolul 1Activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi efectuate de către personalul care a dobândit în prealabil educaţia şi pregătirea profesională necesară.Articolul 2(1) Tematica utilizată pentru pregătirea profesională a personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice este prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pregătirea profesională a personalului prevăzut la alin. (1) cuprinde cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la una sau mai multe grupe de specii de animale prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, structurate în module de bază, module specifice şi module suplimentare destinate unei sarcini specifice, în conformitate cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(3) Modulele practice ale pregătirii profesionale a personalului prevăzut la alin. (1) se desfăşoară în unităţi autorizate sanitar-veterinar, care utilizează animale în scopuri ştiinţifice. (4) Pregătirea profesională a personalului prevăzut la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul programelor de formare profesională organizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi, respectiv în cadrul programelor postuniversitare de educaţie permanentă, furnizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate.
  Articolul 3Documentele doveditoare ale participării la activităţile de pregătire profesională se păstrează în dosare individuale, pentru fiecare persoană care efectuează activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în unitatea în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
  Capitolul II Programe de formare profesionalăArticolul 4(1) Programele de formare profesională în activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă programe de perfecţionare şi specializare.(2) Programele de formare profesională prevăzute la alin. (1) se finalizează, în condiţiile legii, cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională.
  (3) Certificatele prevăzute la alin. (2) includ cel puţin informaţii privind numărul care corespunde modulelor parcurse, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, activitatea pentru care au fost obţinute competenţele şi speciile pentru care s-a realizat formarea profesională.
  Capitolul III Cerinţe minime referitoare la educaţia şi pregătirea profesională şi competenţe necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţificeArticolul 5Persoanele care desfăşoară activitatea de efectuare a procedurilor pe animale trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:a) deţinerea unui certificat obţinut în condiţiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 şi pct. 2 lit. a) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;b) parcurgerea unei perioade de lucru, până la dobândirea competenţei necesare pentru îndeplinirea activităţii respective, sub supravegherea unei persoane care deţine un certificat obţinut în condiţiile legii şi care are experienţă în domeniu, a cărei durată este decisă de către persoana care supraveghează şi care poate varia în funcţie de frecvenţa, disponibilitatea, complexitatea tehnică şi gradul de severitate al procedurii specifice care trebuie executată, precum şi de capacitatea persoanei supravegheate.
  Articolul 6Persoanele care desfăşoară activitatea de concepere a procedurilor şi a proiectelor trebuie să deţină cunoştinţe corespunzătoare şi actualizate în domeniul utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice, experienţă în muncă de minimum 2 ani şi să îndeplinească următoarele condiţii:a) condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (3) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare; b) deţinerea unui certificat obţinut în condiţiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 şi pct. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.Articolul 7Persoanele care desfăşoară activitatea de îngrijire a animalelor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:a) deţinerea unui certificat obţinut în condiţiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 şi pct. 2 lit. c) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
  b) parcurgerea unei perioade de lucru, până la dobândirea competenţei necesare pentru îndeplinirea activităţii respective, sub supravegherea unei persoane care deţine un certificat obţinut în condiţiile legii şi care are experienţă în domeniu, a cărei durată este decisă de către persoana care supraveghează şi care poate varia în funcţie de frecvenţa sau disponibilitatea sarcinii care urmează să fie executată, a complexităţii tehnice şi a capacităţii persoanei supravegheate.
  Articolul 8Persoanele care desfăşoară activitatea de ucidere a animalelor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:a) deţinerea unui certificat obţinut în condiţiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 şi pct. 2 lit. d) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;b) parcurgerea unei perioade de lucru, până la dobândirea competenţei necesare pentru îndeplinirea activităţii respective, sub supravegherea unei persoane care deţine un certificat de pregătire profesională şi care are experienţă în domeniu, a cărei durată este decisă de către persoana care supraveghează şi care poate varia în funcţie de frecvenţa sau disponibilitatea sarcinii care urmează să fie executată, a complexităţii tehnice şi a capacităţii persoanei supravegheate.
  Capitolul IV Menţinerea competenţelor dobândite în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţificeArticolul 9(1) Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite de personal se actualizează prin activităţi de pregătire profesională continuă, în funcţie de complexitatea şi cerinţele activităţii desfăşurate. (2) Pentru personalul cu studii superioare care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, activităţile de pregătire profesională continuă includ participarea anuală la cursuri, seminare, congrese sau conferinţe ştiinţifice, realizate inclusiv on-line, care cuprind secţiuni dedicate utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice.(3) Dovezile participării la activităţile de pregătire profesională continuă prevăzute la alin. (2) pot fi reprezentate de diplome sau certificate de participare care specifică numele participantului, denumirea organizatorului, titlul, perioada şi locul de desfăşurare a activităţilor de pregătire profesională continuă, precum şi de programul evenimentelor ştiinţifice.(4) Menţinerea competenţelor personalului fără studii superioare care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin activităţi de pregătire profesională continuă care însumează minimum 10 ore pe an şi care cuprind cunoştinţe teoretice şi practice corespunzătoare modulelor aferente activităţii desfăşurate.(5) Activităţile de pregătire profesională continuă prevăzute la alin. (4) sunt realizate la locul de muncă de către persoana prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Participarea la activităţile de pregătire profesională continuă prevăzute la alin. (4) poate fi demonstrată prin documente semnate de persoana prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care specifică numele participantului, tematica utilizată, perioada şi locul de desfăşurare a activităţilor de pregătire profesională continuă, precum şi prin dovezi referitoare la testarea cunoştinţelor.(7) Documentele prevăzute la alin. (3) şi (6) sunt păstrate în conformitate cu prevederile art. 3.
  Articolul 10Fiecare unitate crescătoare, furnizoare sau utilizatoare se asigură cu privire la menţinerea competenţelor dobândite de personalul care utilizează animale în scopuri ştiinţifice.
  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii, excepţii şi recunoaşteriArticolul 11(1) În termen de 12 luni de la autorizarea furnizorilor de formare profesională în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice, personalul care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să iniţieze procesul de pregătire profesională în vederea obţinerii certificatelor prevăzute la art. 4 alin. (2).(2) Până la autorizarea furnizorilor de formare profesională în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice, formarea profesională a personalului prevăzut la alin. (1) se realizează de angajator în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea modulelor prevăzute la anexa nr. 2.Articolul 12Prin excepţie de la prevederile cap. III, pentru persoanele implicate în proiecte autorizate sanitar-veterinar în care sunt utilizate animale în scopuri ştiinţifice şi care se află în derulare la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, nu este necesară iniţierea procesului de pregătire profesională pe perioada valabilităţii autorizaţiei sanitar-veterinare a proiectului.Articolul 13Sunt recunoscute certificatele de instruire emise sau recunoscute de către o asociaţie europeană pentru ştiinţa animalelor de laborator şi asociaţiile afiliate, precum şi cele emise şi recunoscute de către statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi de către statele membre ale Organizaţiei Europene pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
  Articolul 14(1) Sunt exceptate de la prevederile cap. III persoanele care au experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul de activitate şi pregătire profesională relevantă, respectiv care, în cadrul studiilor urmate, şi-au însuşit tematici echivalente modulelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, dovezile în acest sens fiind reprezentate de fotocopii ale foilor matricole aferente diplomelor de studii.(2) În cazul în care tematicile prevăzute la alin. (1) nu acoperă toate modulele aferente activităţii respective, este necesară parcurgerea modulelor pentru care nu au fost însuşite tematici echivalente.Articolul 15Sunt exceptate de la prevederile cap. III persoanele care, în ultimii 5 ani înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice:a) au conceput/au coordonat un proiect autorizat sanitar-veterinar în care au fost utilizate animale în scopuri ştiinţifice; acestora li se recunoaşte competenţa pentru activitatea prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza furnizării de dovezi care atestă îndeplinirea acestor condiţii;b) au participat în proiecte autorizate sanitar-veterinar în care au fost utilizate animale în scopuri ştiinţifice şi deţin o diplomă de doctorat sau un atestat de studii postdoctorale, cu utilizarea animalelor în scopuri ştiinţifice în cadrul studiilor; acestora li se recunoaşte competenţa pentru activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza furnizării de dovezi care atestă îndeplinirea acestor condiţii.
  Articolul 16Sunt exceptate de la prevederile cap. III persoanele care, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, au desfăşurat activitatea prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu experienţă profesională de cel puţin 5 ani în acest domeniu, atestată printr-o adeverinţă eliberată de către angajator.Articolul 17În cazurile prevăzute la art. 14-16, persoana prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de existenţa la dosarul individual menţionat la art. 3 a documentelor doveditoare referitoare la educaţie şi/sau experienţa profesională.
  Anexa nr. 1 la normele metodologice
  GRUPE DE SPECII DE ANIMALE1. rozătoare2. lagomorfe3. carnivore4. ecvidee, rumegătoare şi porci5. primate nonumane6. păsări
  7. reptile8. peşti şi amfibieni9. cefalopode10. animale sălbatice11. alte specii
  Anexa nr. 2 la normele metodologiceMODULE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
  1. Module de bază Modulele de bază sunt module obligatorii pentru toate activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
  Numărul modulului^1Denumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învăţăriiDurata minimă (ore)
  1Legislaţie naţională TeoreticLegislaţia care reglementează utilizarea animalelor în scopuri ştiinţifice:- Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/ autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 94/674/2019 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice1
  2Etică, bunăstarea animalelor şi principiul celor „trei R“ (nivelul 1)TeoreticCadrul etic care necesită:1. evaluarea prejudiciilor/beneficiilor;2. aplicarea principiului celor „trei R“ pentru minimizarea prejudiciilor şi maximizarea beneficiilor;3. promovarea bunelor practici în domeniul bunăstării animalelor.1
  3.1Principii de bază ale biologiei animalelor, specifice pentru anumite speciiTeoretic1. Caracteristicile anatomice şi fiziologice, inclusiv reproducerea şi comportamentul2. Practicile de rutină de creştere şi îmbogăţire a mediului în care sunt ţinute animalele1
  4Îngrijirea, sănătatea şi managementul animalelor, specifice pentru anumite speciiTeoretic1. Practici de creştere2. Condiţii de mediu şi de adăpostire adecvate3. Alimentaţie4. Metode de manipulare
  5. Mijloace de menţinere a stării de sănătate
  1
  5Recunoaşterea durerii, suferinţei şi stresului, specifică pentru anumite speciiTeoretic1. Evaluarea şi înregistrarea bunăstării animalelor2. Clasificarea severităţii3. Utilizarea punctelor finale umane1
  6.1Metode umane de ucidereTeoreticAlegerea celei mai adecvate metode de ucidere1
  ^1 În conformitate cu Documentul de lucru al Comisiei Europene privind dezvoltarea unui cadru comun de educaţie şi formare în vederea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.
  2. Module specifice Modulele specifice sunt necesare doar pentru o anumită activitate dintre cele prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare.a) Efectuarea de proceduri pe animale
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învăţăriiDurata minimă(ore)
  3.2Principii de bază ale biologiei animalelor, specifice pentru anumite speciiPracticAbordarea, contenţia şi manipularea animalelor cu calm, încredere şi empatie, în funcţie de specie3
  7Proceduri minim invazive fără anestezie, specifice pentru anumite speciiTeoretic1. Metode adecvate de contenţie şi manipulare, în funcţie de specie2. Tehnici corespunzătoare pentru injecţii, în funcţie de specie2
  8Proceduri minim invazive fără anestezie, specifice pentru anumite speciiPracticEfectuarea contenţiei şi manipulării în poziţia optimă pentru efectuarea tehnicilor respective, precum şi efectuarea unor tehnici minore5
  b)
  Conceperea procedurilor şi a proiectelor
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învăţăriiDurata minimă(ore)
  7Proceduri minim invazive fără anestezie, specifice pentru anumite speciiTeoretic1. Metode adecvate de contenţie şi manipulare, în funcţie de specie2. Tehnici corespunzătoare pentru injecţii, în funcţie de specie2
  9Etică, bunăstarea animalelor şi principiul celor „trei R“ (nivelul 2)TeoreticEvaluarea critică curentă a justificării utilizării animalelor şi a punerii în aplicare a principiului celor „trei R“ în toate etapele ciclului de viaţă al proiectului3
  10Elaborarea de proceduri şi proiecte (nivelul 1)Teoretic1. Conceptele de fidelitate şi discriminare2. Conceptul de variabilitate3. Cauzele prejudecăţilor şi modul de atenuare a acestora4. Identificarea unităţii experimentale5. Variabilele care afectează semnificaţia6. Modalităţi oficiale de determinare a mărimii eşantionului7. Tipuri de modele experimentale oficiale4
  11Elaborarea de proceduri şi proiecte (nivelul 2)Teoretic1. Responsabilităţile juridice ale persoanelor care elaborează proceduri şi proiecte2. Principiile privind o bună strategie ştiinţifică necesare pentru a obţine rezultate solide3. Justificarea ştiinţifică şi etică a deciziei de a utiliza animale vii4. Necesitatea de a recurge la opinii de specialitate şi de utilizare a metodelor statistice adecvate5. Necesitatea de a fi la curent cu evoluţiile înregistrate în ştiinţa şi tehnologia animalelor de laborator5
  c) Îngrijirea animalelor
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învăţăriiDurata minimă(ore)
  3.2Principii de bază ale biologiei animalelor, specifice pentru anumite speciiPracticAbordarea, contenţia şi manipularea animalelor cu calm, încredere şi empatie, în funcţie de specie3
  d) Uciderea animalelor
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învăţăriiDurata minimă(ore)
  3.2Principii de bază ale biologiei animalelor, specifice pentru anumite speciiPracticAbordarea, contenţia şi manipularea animalelor cu calm, încredere şi empatie, în funcţie de specie3
  6.2Metode umane de ucidere Practic1. Operaţiuni de eutanasiere2. Confirmarea decesului şi neutralizarea cadavrelor3
  Alternativ, pentru persoanele implicate doar în uciderea animalelor, se poate urma modulul de mai jos, fără necesitatea parcurgerii modulelor de bază şi a modulelor specifice 3.2 şi 6.2:
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învăţăriiDurata minimă(ore)
  6.3Modul de sine stătătorTeoretic şi practic1. Legislaţie naţională, principiul celor „trei R“ şi etică2. Abordarea, contenţia şi manipularea animalelor cu calm, încredere şi empatie, în funcţie de specie
  3. Manipularea corectă a agenţilor chimici utilizaţi pentru ucidere4. Metode umane de ucidere
  10
  3. Module suplimentare Modulele suplimentare sunt recomandate pentru anumite activităţi dintre cele prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a facilita învăţarea unor competenţe specializate, precum şi perfecţionarea continuă.
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învăţăriiDurata minimă(ore)
  20Anestezie pentru proceduri minoreTeoretic şi practic^21. Efectele administrării2. Anestezia locală/regională/generală3. Anestezia de urgenţă4. Recuperarea după anestezie3
  21Anestezie avansată pentru proceduri chirurgicale sau prelungiteTeoretic şi practic^21. Cazurile în care se utilizează2. Evaluarea animalelor înainte de anestezie3. Tipuri de agenţi utilizaţi, avantaje şi dezavantaje5
  22Principii de chirurgieTeoretic şi practic^31. Principii de evaluare şi îngrijire preoperatorie a animalelor2. Principiile intervenţiilor chirurgicale de succes
  3. Îngrijire şi monitorizare postoperatorie4. Detalii asupra procesului de vindecare
  5
  23Practici avansate de creştere, îngrijire şi îmbogăţire a mediului de creştere a animalelorTeoretic şi practic^41. Influenţa principiului celor „trei R“ asupra îmbunătăţirii tehnicilor de asigurare a bunăstării, creşterii şi îmbogăţirii mediului de creştere2. Condiţiile de mediu şi de îmbogăţire ale acestuia corespunzătoare speciilor de animale respective şi modul de monitorizare a condiţiilor3. Utilizarea echipamentelor de monitorizare a mediului4. Condiţii de adăpostire5. Potenţialele riscuri de apariţie a bolilor şi evaluarea metodelor de reducere la minimum a acestora6. Programe adecvate de creştere a animalelor de laborator7. Utilizarea în cercetare a animalelor modificate genetic8. Proceduri de transport5
  ^2 Pentru activitatea de efectuare de proceduri pe animale şi activitatea de concepere a procedurilor şi a proiectelor, după caz.^3 Pentru activitatea de concepere a procedurilor şi a proiectelor.^4 Pentru activitatea de îngrijire a animalelor.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!