Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 17 din 27 ianuarie 2021pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 3 februarie 2021Data intrării în vigoare 03-02-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 03-02-2021 până la data de 12-05-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 12 septembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin agenţii agricoli angajaţi sau persoanele din cadrul acestora, desemnate prin dispoziţie a primarului.
  2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4(1) După transmiterea somaţiilor de către autorităţile administraţiei publice locale, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, se fac de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziţie a primarului, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu.(2) Verificarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1 din lege şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 3 din lege se fac de către persoanele prevăzute la alin. (1), după cum urmează:a) prin proces-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care se încheie de către personalul împuternicit prin dispoziţie a primarului din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi poliţiştii locali;
  b) prin proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, care se încheie de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu.
  3. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Pentru identificarea buruienii ambrozia şi pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor creează pe site-ul propriu o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia.(2) În vederea elaborării textului paginii speciale, instituţiile prevăzute la alin. (1) contribuie cu informaţii referitoare la recunoaşterea morfologică a plantei aflate în diferite faze de vegetaţie, modul de înmulţire, răspândire, efectele acesteia asupra sănătăţii populaţiei, afecţiunile cauzate, cu recomandările de specialitate.
  4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cadrul paginii speciale de prezentare a buruienii ambrozia prevăzută la alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor stabilesc şi actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive şi metodele de îndepărtare şi eradicare a acestei plante.5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6Instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine, autorităţile administraţiei publice locale şi/sau parteneri locali, desfăşoară anual campanii de informare/comunicare şi conştientizare în media, on-line şi în formă scrisă cu privire la buruiana ambrozia şi pun la dispoziţia proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, beneficiarilor lucrărilor de construcţii, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia.
  6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) verifică proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, în prezenţa acestora, după caz, constată nerespectarea dispoziţiilor art. 1 din lege şi aplică sancţiuni potrivit prevederilor art. 3 din lege.7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 9Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) se deplasează în localităţile unde a fost semnalată existenţa unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza centralizatorului prevăzut la art. 3 alin. (2).8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 10(1) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) efectuează primul control pe terenul aflat în perimetrul administrativ al localităţii în perioada 1-15 iulie a fiecărui an şi ulterior, în situaţia în care buruiana ambrozia a răsărit mai târziu, ca urmare a condiţiilor climatice nefavorabile din primăvară.(2) În situaţia în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, întocmesc un proces-verbal potrivit art. 4 alin. (2), aplicând sancţiunea «Avertisment».(3) Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existenţa terenului infestat şi un exemplar rămâne la instituţia din care face parte agentul constatator.
  9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) efectuează al doilea control asupra terenurilor contravenienţilor sancţionaţi cu sancţiunea «Avertisment» în perioada 16 iulie-31 octombrie a fiecărui an.
  (2) În situaţia în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) se constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, după caz, sancţionaţi cu «Avertisment», persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) încheie un nou proces-verbal în trei exemplare originale şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 3 alin. (2) din lege.(3) La cel de-al doilea control, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) realizează imagini video/foto datate şi relaţionate cu indicatori stabili din locaţie şi cu suprafeţele infestate, care se arhivează.(4) După primirea procesului-verbal, contravenientul achită amenda potrivit prevederilor art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existenţa terenului infestat şi un exemplar rămâne la instituţia din care face parte agentul constatator.
  10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 12Autorităţile administraţiei publice locale transmit către structurile judeţene aflate în subordinea instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) un raport de activitate privind numărul de persoane fizice sau juridice care au respectat prevederile legii, situaţia persoanelor care au fost sancţionate cu avertisment, precum şi a celor sancţionate cu amendă, până cel târziu la data de 30 noiembrie a fiecărui an.
  11. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau Ministerul Sănătăţii pot solicita autorităţilor administraţiei publice locale, poliţiei locale sau Gărzii Naţionale de Mediu efectuarea unor controale tematice suplimentare pe raza localităţilor unde a fost semnalată prezenţa unor focare de infestare a terenurilor cu buruiana ambrozia, sancţiunile aplicându-se corespunzător prevederilor prezentelor norme metodologice.(2) Verificarea autorităţilor administraţiei publice locale care nu respectă sau nu aplică măsurile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 3 alin. (2) din lege se realizează de către specialişti desemnaţi de prefect, care au şi competenţa de a sancţiona nerespectarea prevederilor legii.(3) Specialiştii desemnaţi de prefect desfăşoară permanent activităţi de verificare şi control, în perioada 1 august-31 octombrie a fiecărui an.12. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.13. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 12 septembrie 2018, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU

  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Iulian Octavian Stana,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Bucureşti, 27 ianuarie 2021.Nr. 17.Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la normele metodologice) Judeţul ......................................Localitatea ................................
  Adresa ......................................Către .........................................SOMAŢIEÎn urma verificărilor efectuate de către primăria localităţii ......................................... s-a constatat prezenţa unor focare de infestare a terenurilor deţinute/administrate de dumneavoastră pe raza acestei unităţii administrativ-teritoriale, în locul .......................(Se va descrie locaţia.)......................, pentru care urmează să aplicaţi metode de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru recunoaşterea buruienii ambrozia vă transmitem alăturat prezentarea acestei plante şi totodată vă informăm că puteţi consulta site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (www.mmediu.ro), precum şi al Ministerului Sănătăţii (www.ms.ro).Recomandăm următoarele metode pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz. Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să contactaţi Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ....................................... la telefon .......................................... pentru a obţine informaţiile necesare.Vă atenţionăm că aveţi obligaţia aplicării metodelor pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, cu modificările ulterioare. Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1-15 iulie se constată faptul că nu aţi luat măsurile specifice de combatere, veţi fi sancţionaţi cu „Avertisment“.În situaţia în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată faptul că nici până la data de 15 iulie a.c. nu aţi luat măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea acestei buruieni, veţi fi sancţionaţi cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 10.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.Aveţi obligaţia să informaţi în scris primăria pe raza căreia aţi efectuat lucrările prevăzute mai sus.Primar, .........................
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la normele metodologice) Unitatea administrativ-teritorială …………/Poliţia locală ……………………..Adresa ....................................................
  Telefon ..................................................., fax ..............................................E-mail ......................................................PROCES-VERBAL de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale nr. ........, încheiat astăzi, .................... (locul, ziua, luna, anul, ora)Seria ....... Nr. ............1. Agent constatator:Subsemnatul/Subsemnaţii, ……………………….………….., în calitate de persoană/persoane împuternicită/împuternicite prin Dispoziţia primarului nr. ......................., /Subsemnatul/Subsemnaţii, .....................(grad profesional/funcţie, nume, prenume) ................., din cadrul Poliţiei Locale ............... (unitatea).........../,2. Contravenientul:a) numele şi prenumele .........................................., data şi locul naşterii ......................................, domiciliul actual stabil .............................., CNP .............................., BI/CI .............................. seria ............... nr. ........................., eliberat/eliberată de Poliţia .................................... la data de ............................;b) persoana juridică ....................................., cu sediul în ....................................., str. .................................... nr. ......, bl. ......, sc. ........, ap. ........., judeţul/sectorul .................., constituită în baza ........................, având codul fiscal ......................., cont nr. ................................ la ......................, reprezentată legal prin domnul/doamna .................................., în calitate de ................................., domiciliat/domiciliată în ............................................, str. .............................. nr. ........., bl. ........, sc. ......., ap. ........, judeţul/sectorul .................., având BI/CI seria ...... nr. .................., eliberat/eliberată de ........................... la data de ....................., CNP .........................,în calitate de .........................................................................^1
  3. Obiectul verificării^2: ..................................................................4. Realizare imagini foto/film^3: .............................................................................................................5. Constatări în timpul efectuării verificării^4 - ziua - ora - luna - anul: ...........................................................................6. Constatarea săvârşirii contravenţiei: ..................................................................................................7. Sancţiunea contravenţională aplicată:– În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare, agentul constatator/agenţii constatatori stabileşte/stabilesc avertisment (după caz, la primul control) sau– În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, cu modificările ulterioare (la următoarele controale): se aplică contravenientului ....................................................... amenda de ..................... lei (........................................), care se poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale, în contul autorităţii administraţiei publice locale ..........................................................., în contul de trezorerie al acestuia nr. ....................................................... deschis la ..............................................
  8. Contravenientul nu se află de faţă/refuză să semneze sau nu poate lua cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal (se subliniază cu o linie continuă situaţia aplicabilă), fapt atestat de martor, domnul/doamna ................................., domiciliat/domiciliată în ................................................., str. .......................................... nr. ............., bl. ................, sc. ............, ap. ............, judeţul/sectorul .................., având BI/CI seria ............... nr. ........................., eliberat/eliberată de .................................. la data de ........................., CNP .............................. .Prezentul proces-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale a fost încheiat în lipsa unui martor pentru următoarele motive:...........................................................................9. Documentul doveditor al plăţii se va trimite recomandat sau va fi prezentat în termen de 15 zile la sediul .........................................., pe raza căreia s-a identificat terenul infestat cu buruiana ambrozia, în acest fel orice urmărire încetând. În caz de neachitare a amenzii(lor), se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.10. În conformitate cu art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, cu modificările ulterioare, aplicate astăzi, ziua ................. luna ................. anul ................., cumulată, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, respectiv suma de............................... lei (adică...........................).11. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale în termen de cel mult 15 zile de la încheierea/comunicarea^5 acestuia. Plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.12. Alte menţiuni: ......................................................................................................................................................
  13. Prezentul proces-verbal conţine ................ pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi ................./va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.Agent constatator/Agenţi constatatori,.................................................Martor,..........................Contravenient,..........................^1 Identificaţi conform art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare.^2 Se va indica ce metode de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia nu au fost aplicate potrivit somaţiei.^3 Se vor realiza fotografii/filme prin care să se dovedească autenticitatea probelor/recunoaşterea locaţiei.^4 Descrierea faptei; data şi ora comiterii; locul unde a fost comisă; împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii şi pericolului social al faptei.^5 În termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale, în situaţia în care contravenientul este de faţă, semnează şi i se înmânează procesul-verbal.În termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de verificare, constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale, în situaţia în care contravenientul nu este de faţă, nu semnează sau nu poate să ia cunoştinţă despre conţinutul procesului-verbal.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!