Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 10/11/M.15/47/2021privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 10 din 12 ianuarie 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 11 din 14 ianuarie 2021
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.15 din 19 ianuarie 2021
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI Nr. 47 din 19 ianuarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 20 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 20-01-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 20-01-2021 până la data de 15-04-2021

  Având în vedere art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,ministrul sănătăţii, ministrul afacerilor interne, ministrul apărării naţionale şi ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emit următorul ordin:Articolul INormele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 prevăzute în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.289 din 24 decembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul II „Structura generală a centrelor de vaccinare“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Centrele de vaccinare împotriva COVID-19, denumite în continuare centre de vaccinare, sunt înfiinţate prin decizie a directorului executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.1.1. Centrul de vaccinare este un spaţiu special destinat care respectă prezentele norme, fiind înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de vaccinare a populaţiei împotriva COVID-19.1.2. Modelul de organizare a unui centru de vaccinare este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.2. Capitolul VII „Autorizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19“ se modifică şi va avea următorul cuprins:VII. Autorizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID191. Cerinţele pentru autorizarea temporară a centrelor de vaccinare sunt:a) declaraţia pe propria răspundere a conducătorului unităţii şi a medicului coordonator privind respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme;b)
  pentru schimbarea destinaţiei spaţiului în care vor funcţiona centrele de vaccinare sunt necesare: acordul deţinătorului/administratorului acestuia, pe baza căruia se emite hotărârea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
  2. Direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti verifică prin sondaj centrele de vaccinare, săptămânal, în mod aleatoriu, pentru a stabili conformarea acestora cu cerinţele prevăzute în prezentele norme, precum şi conformarea dotării centrului conform cap. IV.3. Direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti emit autorizaţia sanitară temporară de funcţionare conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.4. Pentru centrele de vaccinare organizate în unităţi sanitare nu se eliberează autorizaţii temporare sanitare de funcţionare.
  3. La capitolul VIII „Dispoziţii finale“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.
  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.
  4. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul afacerilor interne,

  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  ANEXĂ(Anexa nr. 7 la norme) - model -MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDirecţia de Sănătate Publică .................AUTORIZAŢIE SANITARĂ TEMPORARĂ DE FUNCŢIONAREîn baza declaraţiei pe propria răspundereAutorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:La cererea ..............................................., în calitate de ................................... al ............................................., cu sediul în ..............................., cod fiscal/CUI ................., având în vedere Declaraţia pe propria răspundere nr. ......../.......... referitoare la condiţiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. .............. şi a ................., se acordă:AUTORIZAŢIE SANITARĂ TEMPORARĂ DE FUNCŢIONARENr. ..../....../........pentru obiectivul: .............................................., situat în ...................................................., având ca obiect de activitate .............................., având structura funcţională menţionată în declaraţia pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare şi este parte integrantă din aceasta.
  Director,...........................................Semnătura şi ştampila autorităţii competenteNOTĂ:Titularul autorizaţiei este obligat:– să solicite în scris schimbarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul modificării în structura funcţională a unităţii sau a condiţiilor de igienă asigurate la data autorizării;– să aplice şi să respecte normele antiepidemice şi de igienă în vigoare;– pentru eliberarea acestei autorizaţii nu se percep taxe.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!