Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂREA din 29 septembrie 2020în Cauza Dimitrie Dan Popescu şi alţii împotriva României
EMITENT
 • CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 13-01-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 13-01-2021 până la data de 15-04-2021

  (Cererea nr. 39.480/03 şi alte 24 de cereri - a se vedea lista din anexă)StrasbourgHotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.În Cauza Dimitrie Dan Popescu şi alţii împotriva României,Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), reunită într-un comitet compus din Branko Lubarda, preşedinte, Carlo Ranzoni, Péter Paczolay, judecători, şi Ilse Freiwirth, grefier adjunct de secţie,având în vedere cererile îndreptate împotriva României, cu care a fost sesizată Curtea în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale („Convenţia“), la datele indicate în tabelul din anexă,
  având în vedere decizia de a aduce la cunoştinţa Guvernului român („Guvernul“) toate cererile în care a fost formulat un capăt de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi, în plus, Cererea nr. 28.872/04 cu privire la pretinsa nerespectare a principiului securităţii raporturilor juridice (art. 6 § 1 din Convenţie), Cererea nr. 10.991/08 cu privire la durata excesivă a procedurilor (art. 6 § 1 din Convenţie) şi Cererea nr. 41.300/08 cu privire la pretinsa jurisprudenţă divergentă (art. 6 § 1 şi art. 14 din Convenţie),având în vedere observaţiile părţilor,după ce a deliberat în camera de consiliu la 8 septembrie 2020,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:INTRODUCERE1. Cererile privesc imposibilitatea reclamanţilor de a se bucura de dreptul lor de proprietate, recunoscut de instanţele naţionale, asupra unor imobile naţionalizate de stat în timpul regimului comunist totalitar, întrucât bunurile respective au fost vândute de stat chiriaşilor care locuiau în acestea.ÎN FAPT2. Lista reclamanţilor şi detaliile privind cererile sunt prezentate în tabelul anexat.3. Guvernul român a fost reprezentat de agenţii guvernamentali, doamna C. Brumar şi, cel mai recent, de doamna O.F. Ezer, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.4.
  Circumstanţele de fapt şi de drept ale cauzei sunt similare celor expuse de către reclamanţii din Cauza Străin şi alţii împotriva României (nr. 57.001/00, pct. 5-18, CEDO 2005-VII), de către reclamanţii - domnul şi doamna Rodan - din Cauza Preda şi alţii împotriva României (Cererea nr. 9.584/02 şi alte 7 cereri, pct. 35-41, 29 aprilie 2014) şi de către reclamanţii din Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României (Cererea nr. 19.788/03 şi alte 18 cereri, pct. 7, 26 februarie 2019).
  5. Reclamanţii au obţinut hotărâri judecătoreşti definitive care constatau că naţionalizarea de către fostul regim comunist a proprietăţilor acestora fusese nelegală şi că aceştia nu au încetat să fie proprietarii legitimi ai respectivelor bunuri. În pofida faptului că titlurile de proprietate ale acestora nu au fost contestate, reclamanţii nu au putut redobândi posesia asupra imobilelor lor, întrucât fuseseră vândute de către stat unor terţi. Reclamanţii nu au primit despăgubiri pentru pierderea bunurilor acestora.CADRUL JURIDIC ŞI PRACTICA INTERNE RELEVANTE6. Dreptul şi practica interne referitoare la bunurile imobile naţionalizate în mod nelegal şi ulterior vândute de stat către terţi au fost prezentate în cauzele Brumărescu împotriva României [(MC), nr. 28.342/95, pct. 34-35, CEDO 1999-VII), Străin şi alţii (citată anterior, pct. 19-23), Maria Atanasiu şi alţii împotriva României (nr. 30.767/05 şi 33.800/06, pct. 44-76, 12 octombrie 2010), Preda şi alţii (citată anterior, pct. 68-74) şi Dickmann şi Gion împotriva României (nr. 10.346/03 şi 10.893/04, pct. 52-58, 24 octombrie 2017)].ÎN DREPTI. Conexarea cererilor7. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră oportună examinarea acestora conexat, într-o singură hotărâre.
  II. Locus standi8. Ca urmare a decesului unor reclamanţi (cererile nr. 18.176/04, 28.872/04, 15.783/05, 12.401/06, 49.342/06, 15.941/07, 27.827/07, 10.991/08 şi 21.219/08), moştenitorii lor respectivi au informat Curtea cu privire la intenţia lor de a menţine cererile. Guvernul nu s-a opus acestor solicitări. Având în vedere legăturile familiale şi juridice ale persoanelor în cauză cu autorii cererilor şi interesul legitim al acestora de a continua procedura, Curtea admite că moştenitorii reclamanţilor defuncţi pot să continue procedura [a se vedea, mutatis mutandis, Janowiec şi alţii împotriva Rusiei (MC), nr. 55.508/07 şi 29.520/09, pct. 100-101, CEDO 2013, şi Preda şi alţii, citată anterior, pct. 75]. Prin urmare, Curtea va continua să examineze aceste cereri, în conformitate cu cererea moştenitorilor (pentru detalii, a se vedea tabelul anexat).III. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie9. Reclamanţii susţin că imposibilitatea în care se află de a redobândi posesia asupra bunurilor lor naţionalizate în mod nelegal sau de a obţine despăgubiri în această privinţă, în pofida hotărârilor judecătoreşti prin care le-au fost recunoscute drepturile de proprietate asupra acestor bunuri, a constituit o încălcare a dreptului lor la respectarea bunurilor, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, care prevede:Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor.A. Cu privire la admisibilitate1. Cererile nr. 28.872/04, 3.996/05 şi 15.783/0510. După comunicarea cererilor în cauză, părţile au informat Curtea cu privire la restituirea unei părţi din bunurile imobile ale acestora. Cu această ocazie, reclamanţii şi-au exprimat dorinţa de a-şi menţine cererile în privinţa bunurilor imobile nerestituite şi în privinţa cărora autorităţile naţionale nu au acordat nicio compensaţie.
  11. Curtea reaminteşte că, în temeiul art. 37 § 1 lit. b) din Convenţie, poate, în orice stadiu al procedurii, să hotărască scoaterea de pe rol a unei cereri atunci când circumstanţele permit să se tragă concluzia că litigiul a fost rezolvat.12. Astfel cum reiese din observaţiile părţilor şi din probele depuse la dosare, reclamanţilor li s-a restituit o parte din bunurile imobile care fac obiectul cererilor lor. Mai precis, în Cererea nr. 28.872/04, la 28 august 2006, reclamanţii au fost puşi în posesia terenului lor (165,11 m^2), în Cererea nr. 3.996/05, la 17 aprilie 2014, reclamanţilor li s-au restituit douăsprezece apartamente şi în Cererea nr. 15.783/05, la 31 octombrie 2005, reclamanţilor li s-au restituit restul bunurilor imobile (cu excepţia a două apartamente).13. În aceste condiţii, Curtea constată că problema aflată la originea plângerilor formulate de reclamanţi în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, cu privire la bunurile menţionate la punctul precedent, a fost soluţionată [a se vedea principiile enunţate, printre altele, în hotărârea în Cauza Syssoyeva şi alţii împotriva Letoniei (radiere) (MC), nr. 60.654/00, pct. 97, CEDO 2007-I] şi că niciun motiv special legat de respectarea drepturilor omului garantate de Convenţie nu îi impune să continue examinarea acestor capete de cerere în temeiul art. 37 § 1 in fine. În consecinţă, aceste cereri trebuie să fie scoase de pe rol, în măsura în care se referă la bunurile menţionate anterior.
  2. Cererea nr. 15.941/0714. Guvernul consideră că cererea ar trebui respinsă ca fiind abuzivă, întrucât reclamanţii nu au informat Curtea cu privire la restituirea unei părţi din bunurile lor, după introducerea cererii lor, şi că Primăria Constanţa urma să adopte o decizie de compensare pentru apartamentul în litigiu, situat la etajul imobilului de pe strada Maior Şonţu nr. 4 din Constanţa.15. Reclamanţii contestă versiunea Guvernului şi afirmă că, în 2011, au iniţiat noi proceduri vizând obligarea autorităţilor să le restituie o parte din bunurile acestora (157,83 m^2 de teren, situat pe strada Maior Şonţu nr. 2, Constanţa). Potrivit acestora, la 23 martie 2016, acest teren, care nu a făcut obiectul cererii lor în faţa Curţii, le-a fost restituit.16.
  Curtea subliniază că cererea introdusă la 22 martie 2007 priveşte refuzul autorităţilor de a restitui reclamanţilor apartamentul situat la etajul imobilului de pe strada Maior Şonţu nr. 4, precum şi terenul de 47,76 m^2 situat pe strada Maior Şonţu nr. 2 din Constanţa. După sesizarea Curţii, reclamanţii au iniţiat o nouă procedură privind suprafaţa de 157,83 m^2 a unui teren care le-a fost restituit la 23 martie 2016. Această suprafaţă de teren nu face obiectul prezentei cereri şi este distinctă de suprafaţa de 47,76 m^2 menţionată în formularul lor de cerere.
  17. Curtea reaminteşte că, în temeiul art. 35 § 3 lit. a) din Convenţie, o cerere poate fi declarată abuzivă în special dacă se întemeiază, în mod deliberat, pe fapte neadevărate. O informaţie incompletă şi, aşadar, înşelătoare se poate transpune, de asemenea, într-un abuz de dreptul de a introduce o acţiune individuală, în special atunci când aceasta priveşte esenţa cauzei şi când reclamantul nu explică în mod suficient motivele pentru care nu a divulgat informaţiile relevante. Acest lucru este valabil şi în cazul în care intervin noi modificări importante în cursul procedurii în faţa Curţii de la Strasbourg şi dacă - în pofida obligaţiei explicite care îi revine în temeiul art. 47 § 7 (fostul art. 47 § 6) din Regulamentul Curţii - reclamantul nu informează Curtea în acest sens, împiedicând-o, astfel, să se pronunţe asupra cererii în deplină cunoştinţă de cauză. Totuşi, chiar şi în astfel de cazuri, intenţia persoanei în cauză de a induce Curtea în eroare trebuie să fie întotdeauna stabilită cu suficientă certitudine [Gross împotriva Elveţiei (MC), nr. 67.810/10, pct. 28, CEDO 2014 şi cauzele citate acolo].18. În speţă, Curtea observă că cererea priveşte imposibilitatea reclamanţilor de a redobândi posesia bunurilor în litigiu (apartamentul situat la etajul imobilului de pe strada Maior Şonţu nr. 4 şi terenul de 47,76 m^2, situat pe strada Maior Şonţu nr. 2 din Constanţa) sau de a obţine o despăgubire în această privinţă. În continuare, Curtea constată că excepţia ridicată de Guvern se întemeiază, pe de o parte, pe existenţa unei proceduri ulterioare, care le-ar fi permis reclamanţilor să redobândească posesia unei părţi din bunurile lor în litigiu şi care nu a fost adusă la cunoştinţa Curţii, şi, pe de altă parte, pe o viitoare compensaţie pecuniară pentru apartamentul situat la etajul imobilului de pe strada Maior Şonţu nr. 4 (supra, pct. 14). În ceea ce priveşte procedura ulterioară, Curtea constată că aceasta nu privea bunurile în litigiu, ci un teren care nu face obiectul prezentei cereri (pct. 16 in fine). Prin urmare, în lumina jurisprudenţei citate la punctul 17 de mai sus, absenţa unei informări complete cu privire la noile modificări care au intervenit în cadrul unei proceduri care nu priveşte bunurile care fac obiectul prezentei cereri nu se poate transpune, în speţă, într-un abuz de dreptul de a introduce o acţiune individuală, în sensul art. 35 § 3 lit. a) din Convenţie (a se vedea, a contrario, Predescu împotriva României, nr. 21.447/03, pct. 24-27, 2 decembrie 2008). În ceea ce priveşte acordarea unei eventuale reparaţii pentru pierderea apartamentului situat la primul etaj al imobilului de pe strada Maior Şonţu nr. 4 din Constanţa, Curtea observă că, până în prezent, nu a fost acordată nicio despăgubire pentru această proprietate. În aceste circumstanţe speciale, Curtea respinge excepţia ridicată de Guvern.
  3. Excepţiile privind toate cererile19. Guvernul pledează pentru inadmisibilitatea cererilor, ca urmare a neepuizării căilor de atac interne disponibile.20. Reclamanţii contestă aceste alegaţii.21. Curtea reaminteşte că a examinat şi a respins deja o excepţie similară privind neepuizarea căilor de atac interne referitoare la Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 165/2013 în cauze care priveau titluri de proprietate valabile şi concurente asupra aceluiaşi bun imobil (Străin şi alţii, pct. 54-56, Preda şi alţii, pct. 133 şi 141, Dickmann şi Gion, pct. 72 şi 78, precum şi Ana Ionescu şi alţii, pct. 23, toate citate anterior). Curtea constată că Guvernul nu a invocat niciun fapt sau argument nou în măsură să o convingă să ajungă la o concluzie diferită cu privire la admisibilitatea acestui capăt de cerere. Prin urmare, consideră că este necesar să se respingă excepţia ridicată de Guvern în acest sens.
  22. Constatând că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat şi că nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate în sensul art. 35 din Convenţie, Curtea îl declarată admisibil.B. Cu privire la fond23. Reclamanţii susţin că imposibilitatea în care se află până în prezent de a redobândi posesia bunurilor lor sau, în cazul în care redobândirea posesiei nu era posibilă, de a primi o compensaţie pentru pierderea acestor proprietăţi aduce atingere dreptului lor asupra bunurilor.24. Guvernul susţine, la rândul său, că reclamanţii ar fi trebuit să urmeze procedura prevăzută de legile de restituire a proprietăţii şi modificată de Legea nr. 165/2013.25. Curtea observă că, la fel ca în cazul reclamanţilor din Cauza Străin şi alţii, citată anterior, sau ca în cazul doamnei şi domnului Rodan din Cauza Preda şi alţii, citată anterior, reclamanţii din prezenta cauză au obţinut hotărâri definitive prin care a fost recunoscută nelegalitatea naţionalizării de către stat a bunurilor imobile ale acestora şi prin care s-a dispus restituirea respectivelor proprietăţi. Aceste hotărâri nu au fost contestate sau casate până în prezent. Cu toate acestea, reclamanţii nu au fost în măsură să redobândească posesia bunurilor menţionate în tabelul anexat sau să obţină despăgubiri pentru această lipsire de proprietate.26. Curtea reaminteşte că a hotărât deja că imposibilitatea unui justiţiabil de a redobândi posesia bunurilor sale, în pofida pronunţării unei hotărâri definitive prin care a fost recunoscut dreptul său de proprietate asupra bunurilor în cauză, a constituit o lipsire de proprietate în sensul celei de-a doua teze a primului paragraf al articolului 1 din Protocolul nr. 1 şi că, în absenţa unei despăgubiri, o astfel de lipsire a impus persoanei în cauză o sarcină disproporţionată şi excesivă, cu încălcarea dreptului său la respectarea bunurilor, astfel cum este garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 (Preda şi alţii, pct. 146 şi 148-149, Dickmann şi Gion, pct. 103-104, şi Ana Ionescu şi alţii, pct. 27-30, toate citate anterior).Curtea constată că Guvernul nu a prezentat niciun fapt sau argument în măsură să o convingă să ajungă la o concluzie diferită în prezenta cauză.27.
  Considerentele de mai sus îi sunt suficiente Curţii pentru a-i permite să concluzioneze că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.
  IV. Cu privire la celelalte pretinse încălcări ale Convenţiei28. În cererile nr. 39.480/03, 18.176/04, 25.799/04, 28.872/04, 3.996/05, 15.783/05, 23.452/05, 29.712/05, 41.411/05, 44.643/06, 49.342/06, 15.941/07, 27.827/07, 35.678/07, 46.902/07, 10.991/08, 21.219/08 şi 41.300/08, reclamanţii au formulat diverse capete de cerere în temeiul articolelor 6,13 sau 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie. Ţinând seama de toate elementele de care dispune şi în măsura în care este competentă să se pronunţe asupra susţinerilor formulate, Curtea nu constată nicio aparentă încălcare a drepturilor şi a libertăţilor garantate de Convenţie.29. Rezultă că aceste capete de cerere sunt în mod vădit nefondate şi trebuie să fie respinse, în conformitate cu art. 35 § 3 lit. a) şi art. 35 § 4 din Convenţie.V. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie30. Art. 41 din Convenţie prevede:În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă.31. Reclamanţii au depus cereri de acordare a unei reparaţii echitabile la diferite date, în perioada 2007-2019. În această perioadă, unii dintre ei au actualizat cererile iniţiale, la solicitarea Curţii.32. Guvernul a comunicat comentarii în replică la cererile iniţiale şi actualizate de acordare a unei reparaţii echitabile, prezentate de reclamanţi.33. Pentru a-şi justifica cererile în ceea ce priveşte prejudiciul material şi răspunsurile lor în această privinţă, reclamanţii şi Guvernul au transmis unul sau mai multe dintre următoarele documente:a) rapoarte de expertiză tehnică realizate de experţi autorizaţi, fie ai Ministerului Justiţiei, fie membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor („ANEVAR“), care este o asociaţie recunoscută de Guvernul român drept asociaţie de interes public;b) decizii administrative în temeiul Legii nr. 165/2013, prin care sunt acordate măsuri compensatorii calculate potrivit criteriilor stabilite de legea menţionată sau valori estimative calculate de organele administrative competente (a se vedea art. 41 dinLegea nr. 165/2013 şi Preda şi alţii, citată anterior, pct. 70).A. Prejudiciu material34. Astfel cum s-a pronunţat Curtea în mai multe rânduri, o hotărâre prin care aceasta a constatat o încălcare impune statului pârât obligaţia legală de a pune capăt respectivei încălcări şi de a înlătura consecinţele acesteia astfel încât să restabilească pe cât posibil situaţia existentă înainte de încălcare [Iatridis împotriva Greciei (reparaţie echitabilă) (MC), nr. 31.107/96, pct. 32, CEDO 2000-XI, şi Guiso-Gallisay împotriva Italiei (reparaţie echitabilă) (MC), nr. 58.858/00, pct. 90, 22 decembrie 2009].
  35. În circumstanţele prezentei cauze, Curtea consideră că restituirea bunurilor imobile în discuţie îi va plasa pe reclamanţi, pe cât posibil, într-o situaţie echivalentă celei în care s-ar fi aflat dacă nu ar fi fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1.36. În lipsa unei asemenea restituiri din partea statului pârât, acesta trebuie să plătească reclamanţilor, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material, o sumă care corespunde cu valoarea actuală a proprietăţilor acestora (Preda şi alţii, citată anterior, pct. 163, şi Ana Ionescu şi alţii, citată anterior, pct. 38-39).37. În ceea ce priveşte sumele pretinse cu titlu de beneficii nerealizate, Curtea nu poate face speculaţii cu privire la posibilitatea şi randamentul închirierii imobilelor în cauză, întrucât aceste elemente depind de diverşi factori [a se vedea, de exemplu, Ana Ionescu şi alţii, citată anterior, pct. 40, şi Buzatu împotriva României (reparaţie echitabilă), nr. 34.642/97, pct. 18, 27 ianuarie 2005]. Prin urmare, Curtea respinge acest capăt de cerere.38. Curtea observă că există o discrepanţă majoră între estimările reclamanţilor în privinţa valorii proprietăţilor lor şi cele avansate de Guvern. Având în vedere informaţiile de care dispune, referitoare la preţurile bunurilor imobile pe piaţa locală, inclusiv documentele transmise de părţi, precum şi jurisprudenţa sa constantă privind cauze similare (Ana Ionescu şi alţii, citată anterior, pct. 42, cu trimiterile citate), Curtea consideră rezonabil şi echitabil, în sensul art. 41 din Convenţie, să le acorde reclamanţilor sumele indicate în tabelul anexat, pentru prejudiciul material.
  B. Prejudiciu moral39. Curtea consideră că ingerinţa gravă în exercitarea dreptului reclamanţilor la respectarea bunurilor lor nu poate fi compensată în mod adecvat prin simpla constatare a unei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1. Pronunţându-se în echitate, în conformitate cu art. 41 din Convenţie, Curtea decide să acorde sumele indicate în tabelul anexat reclamanţilor care au formulat o cerere de despăgubire pentru prejudiciul moral.
  C. Cheltuieli de judecată40. Unii dintre reclamanţi fie nu au formulat cereri pentru rambursarea cheltuielilor de judecată, fie nu au reuşit să le justifice. În consecinţă, Curtea nu le acordă nicio sumă cu acest titlu (a se vedea tabelul anexat).41. În ceea ce îi priveşte pe restul reclamanţilor, ţinând seama de documentele pe care le deţine şi de jurisprudenţa sa, Curtea consideră rezonabil să acorde sumele indicate în tabelul anexat pentru toate cheltuielile de judecată.D. Dobânzi moratorii42. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.
  PENTRU ACESTE MOTIVE, În unanimitate,CURTEA:
  1. hotărăşte că moştenitorii reclamanţilor, care şi-au manifestat dorinţa de a continua prezenta procedură în locul acestora, au calitatea de a face acest lucru (a se vedea anexa);2. decide să conexeze cererile;3. decide scoaterea de pe rol a cererilor nr. 28.872/04, 3.996/05 şi 15.783/05, în măsura în care privesc pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie în legătură cu bunurile imobile menţionate la pct. 12 din prezenta hotărâre;4. declară cererile admisibile în ceea ce priveşte celelalte capetele de cerere întemeiate pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie (a se vedea anexa);5. declară cererile inadmisibile în ceea ce priveşte restul capetelor de cerere;6. hotărăşte că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1;7.
  hotărăşte:a) că statul pârât trebuie să le restituie reclamanţilor, în termen de trei luni, bunurile imobile în cauză;b) că, în caz contrar, statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în acelaşi termen de trei luni, sumele indicate în tabelul anexat, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit pentru aceste sume, pentru prejudiciul material;c) că, în orice caz, statul pârât trebuie să le plătească reclamanţilor, în acelaşi termen de trei luni, sumele indicate în tabelul anexat, plus orice sumă ce poate fi datorată de către reclamanţi cu titlu de impozit pentru aceste sume, pentru prejudiciul moral şi pentru cheltuielile de judecată;d) că sumele indicate în tabel trebuie convertite în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, cu excepţia sumelor acordate reclamanţilor din cererile nr. 29.712/05, 41.411/05, 27.808/07, 46.902/07, 61.539/08, 53.085/09 şi 35.610/14;e) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale;
  8. respinge cererile de acordare a unei reparaţii echitabile pentru celelalte capete de cerere.
  Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la 29 septembrie 2020, în temeiul art. 77 § 2 şi § 3 din Regulamentul Curţii.
  PREŞEDINTE
  BRANKO LUBARDA
  Grefier adjunct,
  Ilse Freiwirth
  ANEXĂ
  Nr.Nr. cererii şi data introduceriiNumele reclamantului, cetăţenia, anul naşterii, locul de reşedinţăReprezentantul reclamantuluiIdentificarea bunului în litigiuDecizia internă de recunoaştere a dreptului de proprietate al reclamantului asupra bunuluiDecizia internă de recunoaştere a dreptului de proprietate al terţilor asupra bunuluiSume pentru acordarea reparaţiei echitabile A) despăgubiri pentru prejudiciul material şi moral B) cheltuieli de judecată
  0123
  4567
  1.39.480/03 25/11/03Dimitrie-Dan Popescu română 1934 BucureştiDiana-Olivia HatneanuApartamentul nr. 1 (parter) din imobilul situat în strada Oslo nr. 4, Bucureşti Hotărâre definitivă din 6 octombrie 1999 a Tribunalului Bucureşti Decizie definitivă (nr. 1.451) din 30 mai 2003 a Curţii de Apel Bucureşti (redactată la 10 iunie 2003)A) 74.000 EUR (69.000 EUR + 5.000 EUR) B) 2.013 EUR (Se va plăti direct în contul reprezentantei reclamantului.)
  2.18.176/04 9/02/04Victoria Zlătescu n. 1915 d. 2007 Bucureşti Moştenitoare Anca-Manuela Zlătescu România 1950
  Bucureşti
  Monica Elena LivescuCasa (şi terenul aferent) situată în strada Ştefan cel Mare nr. 3, Eforie SudDecizie definitivă din 15 octombrie 2003 a Curţii de Apel ConstanţaDecizie definitivă din 15 octombrie 2003 a Curţii de Apel ConstanţaA) 105.000 EUR (100.000 EUR + 5.000 EUR) B) 1.660 EUR
  3.25.799/04 25/04/04Emil şi Ludmila Pintea română 1936 Constanţa-Apartamentul nr. 114 dintr-un imobil situat în bulevardul Tomis nr. 283, T10, ConstanţaDecizie definitivă din 19 noiembrie 2003 a Curţii de Apel Constanţa Decizie definitivă din 19 noiembrie 2003 a Curţii de Apel ConstanţaA) 60.000 EUR (55.000 EUR + 5.000 EUR) B) -
  4.28.872/04 5/07/04Aurelian Gheorghe Artănescu n. 1937 d. 2005 Bucureşti Liliana Maria Artănescu română n. 1938 d. 2013 Bucureşti Moştenitori: Irina Diaconu română Buftea Brunela Alexandra Brook Batya israeliană Haifa Elena Luminiţa Ioniţă România Bucureşti Maria Roman română Craiova Elena Oncescu română Bucureşti Ion Firescu română Bucureşti
  Doina Roxana Jianu română 1965 Las Vegas Galimaria Natalia Popa română 1955 Bucureşti Roxana Diamantina Mircescu română Bucureşti Andra-Iulia Begotti română Bucureşti
  Galimaria Natalia PopaApartamentul nr. 2 (etajul 1) din imobilul situat în strada Vasile Fuică nr. 8, BucureştiDecizie definitivă din 5 noiembrie 2003 a Curţii de Apel Bucureşti (redactată la 5/01/2004)Decizie definitivă din 5 noiembrie 2003 a Curţii de Apel Bucureşti (redactată la 5/01/2004)A) 104.300 EUR (99.300 EUR + 5.000 EUR) B) -
  5.
  3.996/05 14/01/05Mihai Niculescu română 1940 Bucureşti Gabriela Mandalac română VoluntariCristian Constantin DrăghiciPatru apartamente dintr-un imobil situat în strada Tunari nr. 30, BucureştiDecizie definitivă din 19 octombrie 2004 a Curţii de Apel BucureştiDecizie definitivă din 19 octombrie 2004 a Curţii de Apel BucureştiA) 351.620 EUR (346.620 EUR + 5.000 EUR) B) 1.233 EUR
  6.15.783/059/04/05Doina-Elena Rădulescu n. 1926 d. 2005 Bucureşti Moştenitoare Simona-Nicoleta Micloş
  română Bucureşti
   Două apartamente (nr. 2A şi nr. 2) din imobilul situat în strada Theodor Aman nr. 24, Bucureşti Decizie definitivă din 9 mai 2001 a Tribunalului BucureştiDecizie definitivă din 9 decembrie 2004 a Curţii de Apel BucureştiA) 154.000 EUR (149.000 EUR + 5.000 EUR) B) -
  7.23.452/0512/05/05Marcela Ileana Cutcan română 1957 Cluj-Napoca Lucreţia Popp română Sibiu Mircea Nicolae Ban română Sibiu Dumitru Ban
  română Cluj-Napoca Delia Veronica Şerb română Sibiu Octavian Neamţiu română Sibiu
  Radu Liviu Chiriţă Apartamentul nr. 1 din imobilul situat în Strada Fortăreţei nr. 2, Cluj-NapocaDecizie definitivă din 11 octombrie 2001 a Tribunalului ClujDecizie definitivă din 15 noiembrie 2004 a Curţii de Apel ClujA) 56.500 EUR (51.500 EUR + 5.000 EUR) B) 1.112 EUR
  8.29.712/051/08/05Edvard Jeamgocian română 1945 New York
  Magardici Jamgocian română 1935 New York
   Apartamentul nr. 2 din imobilul situat în strada Piaţa Sf. Ştefan, BucureştiDecizie definitivă din 25 februarie 2005 a Curţii de Apel Bucureşti Decizie definitivă din 25 februarie 2005 a Curţii de Apel BucureştiA) 130.000 EUR (125.000 EUR + 5.000 EUR) B) -
  9.41.411/0510/11/05Jaklin Misirli Argentina 1947 Buenos Aires Juan Misirli Argentina 1941 Buenos AiresMonica Elena LivescuApartamentul nr. 5 (etajul 2) din imobilul situat în Calea Victoriei nr. 143/ Strada Frumoasă nr. 56, Bucureşti
  Decizie din 10 mai 2005 a Curţii de Apel BucureştiDecizie din 10 mai 2005 a Curţii de Apel BucureştiA) 131.000 EUR (126.000 EUR + 5.000 EUR) B) 4.658 EUR
  10.12.401/0621/03/06Romanel Basarab Bârzan română 1941 Cluj-Napoca Aurelia Bârzan n. 1926 d. 2016 Constanţa Romanel Basarab BârzanCasa (şi terenul aferent) situată în strada Constantin Brătescu nr. 74, ConstanţaDecizie definitivă din 3 octombrie 2005 a Curţii de Apel ConstanţaDecizie definitivă din 3 octombrie 2005 a Curţii de Apel ConstanţaA) 129.000 EUR (124.000 EUR + 5.000 EUR)
  B) -
    Moştenitoare Constanţa Tismaru română 1938 Constanţa Radu Cristian Bârzan română 1951 Constanţa Andrea Cristina Căciuloiu română 1961Constanţa Macrin-Lucian Anghelache română 1971 Sinaia     
  11.44.643/06 24/10/06Agripina Ursuleasa română 1940 BraşovRareş-Sebastian Puiu-NanApartamentul nr. 2 (90,97 mp) şi terenul aferent, strada Disescu nr. 19 (fosta Midia), BucureştiDecizie definitivă din 26 aprilie 2006 a Curţii de Apel BucureştiDecizie definitivă din 26 aprilie 2006 a Curţii de Apel BucureştiA) 133.000 EUR (128.000 EUR + 5.000 EUR) B) 6.942 EUR
  12.49.342/06 13/10/06Marie Nicolette Cesarine Tanaşoca n. 1916 d. 2009 Bucureşti Moştenitoare Ana-Maria Tanaşoca română 1986 BucureştiMihai Valentin Neagu
  Apartamentul nr. 11 (etajul 1) situat în strada Tache Ionescu nr. 5, BucureştiHotărâre definitivă din 10 iunie 1999 a Judecătoriei BucureştiDecizie definitivă din 17 aprilie 2006 a Curţii de Apel BucureştiA) 57.500 EUR B) -
  13.15.941/07 22/03/07Gheorghe Alexandru Mugur Georgescu română n. 1936 d. 2013 Bucureşti Moştenitoare Stela Georgescu 1963 română BucureştiAnişoara BindeaApartamentul de la etajul 1 al imobilului situat în strada Maior Şonţu nr. 4, ConstanţaDecizie definitivă din 22 noiembrie 2006 a Curţii de Apel ConstanţaDecizie definitivă din 22 noiembrie 2006 a Curţii de Apel ConstanţaA) 73.000 EUR
  (68.000 EUR + 5.000 EUR) B) -
  14.27.808/07 15/05/07Partenie Matei germană 1937 Merzig Ernestine Matei germană 1934 MerzigDaniela GuntherCasa (şi terenul aferent), Strada 16 Decembrie 1989 nr. 37, Sânnicolau MareDecizie definitivă din 17 noiembrie 2006 a Curţii de Apel Timişoara Decizie definitivă din 17 noiembrie 2006 a Curţii de Apel TimişoaraA) 75.000 EUR (70.000 EUR + 5.000 EUR)
  15.27.827/07 18/06/07Ruxandra-Elena Nicolăescu română 1973
  Bucureşti Constantin Nicolaescu d. 2017 Bucureşti Moştenitori Viola Eva Nicolaescu română 1941 Pucioasa Florentina-Eva Nicolăescu română 1966 Pucioasa
  Cătălin Viorel şi Roxana IspravnicApartamentul nr. 2 din imobilul situat în strada Precupeţii Vechi nr. 54, BucureştiDecizie definitivă din 19 decembrie 2006 a Curţii de Apel BucureştiDecizie definitivă din 19 decembrie 2006 a Curţii de Apel BucureştiA) 75.000 EUR (70.000 EUR + 5.000 EUR) B) 1.000 EUR
  16.
  35.678/07 20/04/07Veronica Trifu română 1930 Cluj-NapocaOvidiu Laurenţiu PodaruApartamentul nr. 11 din imobilul situat în Bulevardul Eroilor nr. 15, Cluj-NapocaDecizie definitivă din 26 octombrie 2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieDecizie definitivă din 26 octombrie 2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieA) 50.000 EUR (45.000 EUR + 5.000 EUR) B) 2.071 EUR
  17.46.902/07 15/10/07Ioan John Gherman română şi americană 1947 Livonia, Michigan Aurelia Gherman română şi americană 1949 Livonia, Michigan Apartamentul nr. 24 din imobilul situat în strada Liviu Rebreanu nr. 145, TimişoaraDecizie definitivă din 18 octombrie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieDecizie definitivă din 18 mai 2007 a Tribunalului Timiş
  A) 60.000 EUR (55.000 EUR + 5.000 EUR)
  18.10.991/08 27/02/08Gheorghe Mihail Belizarie n. 1935 d. 2009 Câmpulung Iulian Gheorghe Milculescu 1948 română Bucureşti Maria Milculescu 1947 română Bucureşti Moştenitori Stela Belizarie română Bucureşti Maria Belizarie română BucureştiMihaela VasilescuApartamentul nr. 2 (etajul 1) din imobilul situat în strada Grecescu nr. 9, BucureştiDecizie definitivă din 25 septembrie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieDecizie definitivă din 25 septembrie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieA) 220.000 EUR (215.000 + 5.000) B) 1.000 EUR
  19.
  21.219/08 31/08/07Ruxandra-Elena Nicolăescu română 1973 Bucureşti Constantin Nicolaescu d. 2017 Bucureşti Moştenitori Viola Eva Nicolaescu română 1941 Pucioasa Florentina-Eva Nicolăescu română 1966 PucioasaCătălin Viorel şi Roxana IspravnicApartamentul nr. 4 din imobilul situat în strada Precupeţii Vechi nr. 54, BucureştiDecizie definitivă din 1 martie 2007 a Curţii de Apel BucureştiDecizie definitivă din 1 martie 2007 a Curţii de Apel BucureştiA) 91.500 EUR (86.500 EUR + 5.000 EUR) B) 1.000 EUR
  20.41.300/08 22/08/08Micheline Languri română 1936 Bucureşti Apartamentul nr. 2 A (etajul 1) din imobilul situat în strada Ştirbei Vodă nr. 17, BucureştiDecizie definitivă din 25 februarie 2008 a Tribunalului BucureştiDecizie definitivă din 25 februarie 2008 a Tribunalului BucureştiA) 54.000 EUR (49.000 EUR + 5.000 EUR)
  21.61.539/08 11/12/08Sandra Joan Fenton americană 1949 Santa BarbaraNicoleta Tatiana PopescuApartamentul nr. 3 (parter) din imobilul situat în strada Intrarea Nicolae Iorga nr. 5 (fosta stradă Benito Mussolini nr. 16-18), BucureştiDecizie definitivă din 11 iunie 2008 a Curţii de Apel BucureştiDecizie definitivă din 11 iunie 2008 a Curţii de Apel BucureştiA) 146.507 EUR (141.507 EUR + 5.000 EUR) B) 2.172 EUR
  22.53.085/09 24/09/09Marina Ioana Schackert 1946 română KölnMihaela Elena BurzoApartamentul nr. 3 din imobilul situat în strada Regele Ferdinand nr. 27 (fosta stradă Gheorghe Doja), Cluj-NapocaDecizie definitivă din 27 octombrie 2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Decizie definitivă din 25 martie 2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie A) 30.000 EUR (25.000 EUR + 5.000 EUR) B) 850 EUR
  23.34.680/11 18/05/11
  Mona Brigite Arhire 1969 română Braşov Klaus-Günter Czelnai 1940 română Braşov Angela Vlădescu 1932 română BraşovDiana-Elena DragomirConstrucţii şi terenuri: a) strada Broşteni nr. 3, Buzău: teren, moară şi două case b) Şoseaua Brăilei nr. 3, Buzău: teren, moară şi o casăDecizie definitivă din 24 ianuarie 2011 a Curţii de Apel PloieştiDecizie definitivă din 24 ianuarie 2011 a Curţii de Apel PloieştiA) 279.540 EUR (274.540 EUR + 5.000 EUR) B) 5.251 EUR
  24.
  56.453/11 31/08/11Alin Andrei Cârsteanu 1961 română Bucureşti Sergiu Florin RoşcaApartamentul nr. 3 (etajul 1) din imobilul situat în Strada Dianei nr. 5, BucureştiDecizie definitivă din 20 octombrie 1997 a Tribunalului BucureştiDecizie definitivă din 18 mai 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieA) 90.000 EUR B) -
    Cristian Bogdan Giuglea n. 1969 d. 2018 Bucureşti Ruxandra Laura Vişan 1972 română Bucureşti Ina Mihaela Popescu 1974 română Bucureşti     
  25.
  35.610/14 18/04/14Floarea Stoicescu 1939 română Burnaby, CanadaRadu Georgel ArseniTeren situat în Strada Albotei nr. 55, BucureştiDecizie definitivă din 23 octombrie 2013 a Curţii de Apel BucureştiDecizie definitivă din 23 octombrie 2013 a Curţii de Apel BucureştiA) 224.000 EUR (219.000 EUR + 5.000 EUR) B) 3.921 EUR
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!