Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.009 din 6 ianuarie 2021pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 13-01-2021

  Având în vedere:– prevederile art. 31 alin. (6), art. 77 alin. (6)-(8) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;,– prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  prevederile art. 20 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  – prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul IMetodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12(1) Subiectele pentru proba practică se elaborează la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, în cadrul consiliului consultativ al disciplinei şi sunt avizate de inspectorul de specialitate. Subiectele se transmit către unităţile de învăţământ de nivel liceal, până la începerea semestrului al II-lea, în vederea comunicării acestora candidaţilor.(2) Tema şi conţinutul fiecărui proiect vizând realizarea unei aplicaţii software se stabilesc la nivelul unităţii de învăţământ, în acord cu fiecare candidat şi cu profesorul de informatică de la clasă.
  (3) Lista temelor stabilite conform prevederilor alin. (2), conţinând fiecare temă validată, în momentul alegerii acesteia, prin semnătură, de către candidat, se afişează până la începutul semestrului al II-lea.(4) La selectarea temelor se va ţine cont de competenţele prevăzute la art. 5 alin. (2), avându-se în vedere, în special, aplicabilitatea practică şi un grad de complexitate echilibrat în raport cu competenţele dobândite pe parcursul liceului la disciplinele Informatică şi Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.(5) În ziua şi la ora anunţate prin grafic, fiecare candidat va extrage biletul pentru proba practică, va aborda practic subiectele, apoi va prezenta în faţa comisiei de examen proiectul corespunzător instruirii profesionale şi ştiinţifice.(6) Proiectul elaborat de candidat va fi depus la secretariatul unităţii de învăţământ şi va fi însoţit de un referat întocmit de profesorul îndrumător, cu privire la modul de realizare a acestuia, conţinând şi rezultatul preliminar al evaluării proiectului de către profesor, consemnat prin admis/respins.
  2. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:Articolul 20
  (1) În cazul instituirii la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ a măsurii de suspendare a activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică în şcoală, comisia de examen judeţeană/a municipiului Bucureşti şi respectiv comisiile de examinare din unitatea/unităţile de învăţământ vor elabora o procedură specială de desfăşurare a probelor de examen în sistem on-line.(2) Procedura va cuprinde reglementări privind:a) perioadele de desfăşurare a probelor de examen;b) afişarea rezultatelor examenului de atestare a competenţelor profesionale (se va face cu maximum două zile înaintea datei susţinerii primei probe a examenului de bacalaureat);c) perioada de înscriere a candidaţilor la examenul de atestare a competenţelor profesionale care se va realiza exclusiv on-line (pentru înscriere, proiectul elaborat de candidat se realizează în format digital şi se transmite exclusiv on-line);d) modalitatea de adaptare a calendarului de desfăşurare a probelor de examen la condiţiile de organizare în sistem on-line, precum şi a intervalelor de timp prevăzute pentru susţinerea acestora de către fiecare candidat;e) desfăşurarea examinării candidaţilor în cadrul probelor de examen (de exemplu, în sistem de videoconferinţă, prin utilizarea, de regulă, a platformelor informatice proprii folosite în desfăşurarea activităţilor didactice exclusiv în mediul on-line);f)
  modalitatea de comunicare a informaţiilor aferente desfăşurării examenului (se va realiza exclusiv on-line, folosind site-ul inspectoratului şcolar).
  Articolul IIDirecţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul III
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 6 ianuarie 2021.Nr. 3.009.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!