Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.303 din 18 decembrie 2020privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 13-01-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.259/DPSS din 16.09.2020 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul IProcedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 9 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) fracţiunea biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară şi secundară pe teritoriul României a lemnului recoltat de pe teritoriul naţional sau provenit din import/schimburi intracomunitare - coajă, rumeguş, lemnul sub formă de aşchii sau particule, tocătura provenită din liniile de profilare, capetele şi flancurile buştenilor, resturi de lemn, rezultate în urma prelucrării sau reciclării materialelor lemnoase, precum şi materialele lemnoase declasate în incinta proprie ca urmare a procesului tehnologic de prelucrare a materialelor lemnoase;
  2. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) borderoul avizelor de însoţire a materialelor lemnoase;3. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În situaţia menţionării în avizul de însoţire a materialelor lemnoase/avizul de însoţire a mărfii a grupelor de specii forestiere la «specie», se va lua în considerare specia din cadrul grupei respective cu puterea calorifică cea mai mică, corespunzătoare umidităţii de 30%.
  4. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Gelu Puiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 decembrie 2020.Nr. 2.303.ANEXĂ(Anexa nr. 3 la procedură)
  Operatorul economic ............................. (date de contact)Nr. *) ................/..........................*) Fiecare borderou va fi înregistrat distinct.BORDEROULavizelor de însoţire a materialelor lemnoase/avizelor de însoţire a mărfii şi al recepţiilor efectuate1. Sortimentul - conform categoriilor înscrise la art. 1 din Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/20162. Specia/Grupa de specii
  Nr. crt.Aviz de însoţire a materialelor lemnoase/ Aviz de însoţire a mărfiiCantitatea înscrisă în avizul de însoţire a materialelor lemnoase/avizul de însoţire a mărfiiCantitatea recepţionată
  emitentserianr. datamcmc necompacttonemcmcmc necompacttoneatrotone
  Reprezentant legal,...............................
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!