Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 30 decembrie 2020privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020Data intrării în vigoare 01-01-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-01-2021 până la data de 11-05-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. 3.225 din 30 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1331 din 31 decembrie 2020.
  Articolul 1
  (1) Potrivit art. 326 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, prin excepţie de la prevederile alin. (3) al aceluiaşi articol, nu se face plata efectivă la organele vamale pentru importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal şi care au obţinut certificat de amânare de la plată.(2) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată prevăzut la alin. (1) se eliberează în condiţiile prevăzute de prezentele norme, la cererea persoanelor prevăzute la alin. (1).
  Articolul 2(1) În vederea obţinerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) depun la Direcţia Generală a Vămilor următoarele documente:a) o cerere-tip conform modelului din anexa nr. 1;b) copie după documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;c)
  certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 326 alin. (4^1) lit. a) din Codul fiscal;
  d) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii şi state terţe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puţin 50 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunt în stare de insolvenţă, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.
  (2) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal, Direcţia Generală a Vămilor eliberează persoanelor care au depus documentaţia potrivit alin. (1) certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 30 de zile de la depunerea cererii şi a documentaţiei complete. Modelul certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 2.(3) Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant.(4) Respingerea cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se comunică în scris solicitantului împreună cu motivele care au condus la această decizie.(5)
  În cazul respingerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
  Articolul 3(1) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se revocă în situaţia în care una dintre condiţiile care au stat la baza eliberării certificatului, prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal, nu mai este îndeplinită sau în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal.(2) Decizia de revocare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se comunică în scris, împreună cu motivele care au condus la această măsură.Articolul 4(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) înscriu în declaraţia vamală suma taxei pe valoarea adăugată datorate pentru mărfurile importate şi numărul şi data certificatului de amânare obţinut în condiţiile prevăzute de prezentele norme.
  (2) Amânarea de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se acordă pentru valoarea taxei calculată la baza de impozitare stabilită conform prevederilor art. 289 din Codul fiscal.
  Articolul 5(1) Garanţia prevăzută la art. 326 alin. (7) din Codul fiscal, pentru importul în România de bunuri scutit de taxă în condiţiile prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, se constituie la biroul vamal la care s-a depus declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie. Cuantumul garanţiei trebuie să acopere taxa pe valoarea adăugată care ar fi datorată la punerea în liberă circulaţie a bunurilor. Garanţia poate fi constituită prin:a) un depozit în numerar sau echivalentul acestuia;b) angajamentul unui garant.(2) În cazul operatorilor economici autorizaţi care sunt înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal şi care au obţinut certificat de operator economic autorizat, conform art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prevederile alin. (1).
  (3) Garanţia se eliberează de către biroul vamal prevăzut la alin. (1), la cererea importatorului, prin decizie a şefului biroului vamal, pe baza documentelor care justifică scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrarea intracomunitară a bunurilor importate, conform Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Codul fiscal, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.(4) Termenul maxim pentru prezentarea documentelor justificative este de 30 de zile de la data declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie. În cazuri temeinic justificate, la cererea persoanei interesate, depusă în cadrul termenului iniţial, biroul vamal poate prelungi, o singură dată, acest termen de 30 de zile.(5) În cazul neprezentării în termen a justificării scutirii de taxa pe valoarea adăugată conform alin. (1), garanţia constituită se utilizează pentru acoperirea taxei pe valoarea adăugată datorate în vamă.(6) În cazul în care îndeplinirea formalităţilor de vămuire se face printr-un reprezentant desemnat conform art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, garanţia prevăzută la alin. (1) se poate constitui de către acesta.
  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.
  Anexa nr. 1la normeCEREREpentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, în baza prevederilor art. 326 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare1. Denumirea solicitantului .................................................................2. Adresa ............................................................................................3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA ........................................
  4. Organul fiscal la care este înregistrat în scopuri de TVA ....................................5. Perioada de valabilitate a certificatului solicitată ................................6. Documente anexate .......................................................................................................................................................7. Nume şi prenume ......................................................8. Funcţia ......................................................9. Data ...............................10. Semnătura şi ştampila
  Anexa nr. 2la normeCERTIFICATde amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în baza prevederilor art. 326 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareNr. ............. data ..............Se acordă prezentul certificat.............................................................................................., (denumirea persoanei impozabile, înregistrată în scopuri de TVA)adresa ..............................................., codul de înregistrare în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare .................................. .Prezentul certificat este valabil pentru operaţiunile de import cu punere în liberă circulaţie de bunuri pe teritoriul României până la data de ..................... inclusiv.
  ..............................................(conducătorul unităţii emitente)
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!