Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.077 din 9 decembrie 2020pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1210 din 11 decembrie 2020Data intrării în vigoare 11-12-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 11-12-2020 până la data de 15-04-2021

  Având în vedere prevederile art. 131 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 897.732 din data de 9.12.2020,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscală, prevăzută în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă formularul „Înştiinţare pentru discuţia finală“, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Direcţia generală coordonare control fiscal, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 9 decembrie 2020.Nr. 4.077.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURAde întocmire, avizare şi aprobare a raportului de inspecţie fiscalăAnexa nr. 2AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Direcţia generală ......................................................Administraţia ............................................................Nr. ........................Data .....................ÎNŞTIINŢARE PENTRU DISCUŢIA FINALĂDomnului/Doamnei ................................., în calitate de ....................... la ..................................., cu domiciliul fiscal în ............................., str. .......................................... nr. ........., bl. ....., ap. ....., judeţul ......................... înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ...../...../.........., C.U.I. nr. .........................Vă înaintăm alăturat proiectul de raport de inspecţie fiscală şi totodată vă înştiinţăm că în data de ..................., ora ........., la .............................., va avea loc discuţia finală asupra constatărilor şi consecinţelor fiscale, ca urmare a încheierii inspecţiei fiscale efectuate în perioada ..................., la ................................. .Vă informăm că aveţi posibilitatea să vă exprimaţi în scris punctul de vedere cu privire la constatările organelor de inspecţie fiscală, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.În situaţia în care doriţi să renunţaţi la discuţia finală, vă rugăm să notificaţi acest fapt organului de inspecţie fiscală, anterior datei programate pentru discuţia finală. În acest caz, data încheierii inspecţiei fiscale este data notificării, conform prevederilor art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care la data şi ora stabilite nu vă veţi prezenta la discuţia finală si nu veţi notifica despre renunţarea la acest drept, vă comunicăm că, potrivit art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, data de .......................... reprezintă data de încheiere a inspecţiei fiscale.De asemenea, vă informăm că, indiferent de opţiunea dumneavoastră de a vă exercita sau nu dreptul de a participa la discuţia finală, aveţi dreptul să vă prezentaţi în scris punctul de vedere cu privire la constatările organului de inspecţie fiscală, potrivit prevederilor art. 130 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Avizat,Şef serviciu,...................................................(numele şi prenumele, semnătura)Echipa de inspecţie fiscală,...................................................(funcţia, numele şi prenumele, semnătura)


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!