Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013Data intrării în vigoare 22-04-2013
    Formă consolidată valabilă la data 31-12-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2020 până la data de 12-05-2021    Articolele II-IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 prevăd:Articolul II(1) Pentru finalizarea obiectivelor de investiţii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală etapa I pentru care nu a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, contractele de finanţare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală se pot prelungi cu o perioadă de până la 2 ani.(2) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.Articolul III(1) În situaţia în care sumele alocate prin contractele de finanţare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea şi recepţionarea obiectivelor de investiţii incluse în Programul naţional de dezvoltare locală etapa I, se pot încheia acte adiţionale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prevăzute la alin. (1), beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală etapa I pot depune o solicitare de finanţare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de o notă justificativă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage decăderea beneficiarilor aflaţi în această situaţie din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.Articolul IVÎn vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. II şi III, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va modifica în mod corespunzător ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei prin care este aprobată lista de obiective propuse spre finanţare şi contractele de finanţare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    Luând în considerare faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, precum şi faptul că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor publice şi accentuării efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România.Ţinând seama de faptul că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure un climat investiţional atractiv pentru localităţile României, care să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgenţă a Programului naţional de dezvoltare locală conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de infringement.În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice centrale se derulează mai multe programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea, decontarea şi monitorizarea acestora.

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!