Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 250 din 13 noiembrie 2020privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1079 din 13 noiembrie 2020Data intrării în vigoare 16-11-2020

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Clădirile publice sau de utilitate publică, unităţile din învăţământul preuniversitar de stat, pieţele agroalimentare, târgurile, autogările şi staţiile de cale ferată care deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum 10 biciclete, precum şi montarea pe perioada staţionării acestora a unor dispozitive antifurt.
  (2) În vederea implementării măsurilor prevăzute la alin. (1) clădirile istorice şi de patrimoniu se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform reglementărilor legale în domeniu.(3) Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi ale autorizaţiilor prevăzute de lege se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.(4) Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, precum şi persoanele juridice cu capital privat sau de stat, după caz, au obligaţia să includă reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale în comisiile de recepţie a lucrărilor de dotare ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (2).
  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite normele metodologice de aplicare.Articolul 3În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale şi persoanele juridice cu capital privat sau de stat, după caz, vor adopta măsurile prevăzute la art. 1.Articolul 4Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1 şi 3.Articolul 5Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 se realizează de personalul autorizat al agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, precum şi al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, după caz.Articolul 6Contravenţiei prevăzute la art. 4 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  Bucureşti, 13 noiembrie 2020.Nr. 250.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!