Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 231 din 5 noiembrie 2020pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 5 noiembrie 2020Data intrării în vigoare 08-11-2020

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 69, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil şi familie, denumit în continuare pachet minimal de servicii, în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, universal şi obligatoriu, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supravieţuire, dezvoltare, protecţie, precum şi la combaterea sărăciei. Pachetul minimal de servicii include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale precum: identificarea situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informaţii, consiliere, însoţire, asistenţă şi monitorizare.
  (3) Pachetul minimal de servicii se acordă în cadrul unui program naţional, potrivit prevederilor prezentului articol, ale art. 40 alin. (1) şi ale art. 73 alin. (3), precum şi potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Finanţarea pachetului minimal de servicii se face din bugetul de stat, prin transferuri către bugetele locale în baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi din fonduri europene nerambursabile sau Granturile Spaţiului Economic European (SEE) şi Norvegiene, potrivit legii.
  2. La articolul 76, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:(2^1) Pachetul minimal de servicii prevăzut la art. 69 alin. (2) se acordă de către o echipă mixtă, multidisciplinară, formată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale din: un asistent social/lucrător social, un asistent medical comunitar şi un consilier şcolar. Acestora li se pot adăuga, în funcţie de nevoile persoanelor din comunitate, potrivit legii, mediatori şcolari şi mediatori sanitari.(2^2) Membrii echipei mixte prevăzute la alin. (2^1), cu excepţia consilierului şcolar, îşi desfăşoară activitatea, în proporţie de cel puţin 66% din timpul de lucru pe teren, inclusiv la domiciliul beneficiarilor, în vederea asigurării accesului acestora la serviciile publice sociale, de educaţie şi de sănătate.(2^3) Echipa mixtă de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale este supervizată şi asistată metodologic de o echipă mixtă constituită la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, din inspectori angajaţi ai direcţiilor de sănătate publică, ai direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ai inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ai centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv al municipiului Bucureşti.
  3. După articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 76^1, cu următorul cuprins:Articolul 76^1(1) În vederea aplicării dispoziţiilor prevăzute la art. 69 alin. (2), înregistrarea datelor privind situaţia copiilor şi a familiilor de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi a celor privind serviciile acordate acestora în cadrul pachetului minimal de servicii se face într-o aplicaţie digitală online dedicată şi unitară la nivel naţional şi priveşte: tipul şi natura vulnerabilităţilor copiilor din comunitate, situaţia familiilor acestora, a persoanelor care au calitatea de tutore, planul individualizat de servicii şi modalitatea de acordare a acestor servicii. Dezvoltarea, testarea, implementarea, trainingul pentru utilizare de către echipele mixte prevăzute la art. 76 alin. (2^1) şi (2^3), menţinerea funcţionalităţii şi perfecţionarea aplicaţiei digitale se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, în cadrul unui program de interes naţional implementat şi finanţat conform prevederilor art. 106.(2) Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, pe baza datelor generate de aplicaţia digitală prevăzută la alin. (1), elaborează rapoarte anuale cu privire la situaţia copiilor şi a familiilor acestora, pe care le prezintă Guvernului, Parlamentului şi publicului larg. Aceste rapoarte vor cuprinde, dacă este cazul, şi recomandări în vederea îmbunătăţirii legislaţiei privind modul de organizare şi acordare a pachetului minimal de servicii.(3) În structura aparatului de specialitate al consiliului judeţean, la nivelul fiecărui judeţ, precum şi în structura aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se înfiinţează un serviciu dedicat coordonării echipei mixte prevăzute la art. 76 alin. (2^3), care elaborează planul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind implementarea, acordarea, monitorizarea şi evaluarea pachetului minimal de servicii, pe baza planului elaborat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din fiecare judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. (4) Planul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzut la alin. (3), precum şi bugetul alocat acestuia se aprobă anual de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi se înaintează către Ministerul Finanţelor Publice pentru includerea sa în procesul de elaborare şi aprobare a bugetului naţional consolidat.(5) Serviciul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzut la alin. (3), asigură sprijin tehnic şi metodologic echipei mixte constituite potrivit art. 76 alin. (2^3).
  Articolul IIPână la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Finanţelor Publice elaborează metodologia de finanţare a pachetului minimal de servicii pentru copil şi familie; metodologia de acordare a pachetului minimal de servicii pentru copil şi familie; metodologia de înfiinţare şi funcţionare a programului de interes naţional privind aplicaţia online dedicată pachetului minimal de servicii pentru copil şi familie; precum şi metodologia de înfiinţare şi funcţionare a serviciului dedicat, la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, pachetului minimal de servicii pentru copil şi familie, pentru aplicarea prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta lege, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. II, care intră în vigoare la 3 zile de la publicare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  Bucureşti, 5 noiembrie 2020.Nr. 231.------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!