Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.708 din 10 septembrie 2020pentru aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională "Apele Române"
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 14 septembrie 2020Data intrării în vigoare 14-09-2020

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14.706/CC din 19.08.2020 al Administraţiei Naţionale „Apele Române“,în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă conţinutul-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională „Apele Române“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Costel Alexe
  Bucureşti, 10 septembrie 2020.Nr. 1.708.ANEXĂPROTOCOL
  ÎntreAdministraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă .................................................., cu sediul în ..........................................., reprezentată legal prin .............................., în baza Hotărârii nr. ............................................... a Comitetului de direcţie al Administraţiei Bazinale de Apă .................................................,şiUnitatea administrativ-teritorială ..............................., prin consiliul local şi primar ...................................../entitatea juridică solicitantă ................................................, având elementele de identificare .........................................., reprezentată legal prin ....................................., în baza Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului judeţean/actului emis conform competenţelor de către reprezentantul legal nr. ..............................................Având în vedere art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Solicitarea nr. ............ a unităţii administrativ-teritoriale ............./entităţii juridice solicitante ......................., Acordul nr. .................... emis de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi Împuternicirea nr. ........................... a Administraţiei Naţionale „Apele Române“ pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes şi utilitate publică .......................................................................................................,părţile convin următoarele:1. Administraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă .................................., predă, respectiv unitatea administrativ-teritorială/entitatea juridică solicitantă .................................... preia spre utilizare, în scopul realizării investiţiilor prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol, imobilul-teren în suprafaţă de .................., situat în .........., înregistrat în cartea funciară nr. ........................ a unităţii administrativ-teritoriale ................. (după caz), respectiv anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, la nr. MF ..............................., până la finalizarea execuţiei construcţiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislaţia naţională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiţii.Administraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă ......................., îşi menţine dreptul de administrare asupra terenului amplasat în albia minoră a cursului de apă ............ .2. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de comisiile numite în acest sens de către reprezentanţii legali ai părţilor. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează în maximum 15 zile de la semnarea prezentului protocol prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte.3. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă ..................... se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiţiei de interes şi utilitate publică declarată, conform anexei la prezentul protocol (se depun studii de fezabilitate, proiect, acte aprobatoare etc. care să facă dovada intenţiei ferme de demarare a investiţiilor şi natura acestora, în concordanţă cu prevederile art. 25 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare), şi solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul hotărârii consiliului local/judeţean/actului administrativ prin care reprezentantul legal a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol.4. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă .................. va solicita şi va obţine toate avizele/autorizaţiile necesare derulării investiţiei, conform legislaţiei incidente, şi se obligă să nu înceapă execuţia lucrărilor până la obţinerea acestora.5.
  Neaprobarea sau nerealizarea investiţiei în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investiţiilor pentru care a fost încheiat protocolul generează obligaţia unităţii administrativ-teritoriale/entităţii juridice solicitante de a preda bunul în starea fizică şi juridică în care se afla la momentul încheierii prezentului protocol.
  6. Părţile vor încheia un proces-verbal de predare-primire prin care detenţia bunului este restituită administratorului de drept, respectiv Administraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă ..................... .7. Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă ........ se obligă să prezinte, ulterior încheierii prezentului protocol, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, datele şi informaţiile relevante, conform dispoziţiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investiţiilor.8. În plus faţă de cazurile sus-menţionate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părţilor sau la momentul lipsei acordului proprietarului.Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de către una dintre părţi dă dreptul la denunţare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct. 5 şi 6 se aplică în mod corespunzător, Administraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă, rezervându-şi dreptul de a aduce terenul la starea iniţială pe cheltuiala unităţii administrativ-teritoriale/entităţii juridice solicitante.9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinţei bunurilor imobile se aplică, după caz, în mod corespunzător.Unitatea administrativ-teritorială/Entitatea juridică solicitantă va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terţilor sau Administraţiei Naţionale „Apele Române“ pe durata execuţiei lucrărilor, precum şi după finalizarea acestora.10. Comunicările între părţi se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei şi conţinutului comunicării. Orice modificare şi/sau completare a prezentului protocol se fac/se face în scris, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi, la iniţiativa oricăreia dintre ele.11.
  Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi .........................., câte unul pentru fiecare parte, şi intră în vigoare la dată semnării de către ambele părţi.
  Anexăla protocolDESCRIEREA INVESTIŢIEI1. Bunul imobil. Date de identificare:2. Obiectul investiţiei:3. Acte de promovare sau aprobatoare ale investiţiei:
  ----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!